WONINGINRICHTING oKmsm OPENING!! ANT. VAN DER POL Gemeenteraadsverslag WANT DAN flink, net persoon, BONTJASJE OPENT speciaalzaak voor woning textiel GORDUHEK'VAST TAPU T Suikerwerken, Borstplaat, Chocolade enz. A. BAAIJENS-NEEF Er biedt zich aan Te koop Woensdag 1 December a.s., 2 uur namiddag, openen wij onze nieuwe winkel Brood- en Banketbakker ij KOMT U EENS KIJKEN? c A tfsig -ivs-- Gedurende do v*n 27 Nov. Dec stellen aankoop y{ waarde van Cf meer een vanty^ mteret OPENINGS CADE Alt Grote sortering Depot C. Jamin Lage prijzen Telefoon 52 BOTERMARKT 98 - HEUSDEN leeftijd 28 jaar, voor alle werkzaam heden, maar liefst expeditie en magazijn. Brieven onder letter A aan het Bureau van dit Blad. z. g. a. spotprijs Adres te bevragen a. h. Bureau van dit Blad, V oor de a.s. Feestdagen leveren wij UPrima Boterletters, Grote Speculaaspoppen plm. 250 gram Speculaasjes Marsepijn Suikerbeesten Verder een prachtsortering Suikerwerken, diverse soorten Koekjes Uw adres voor Taarten en Gebakjes KERKSTRAAT B 74 WIJK EN AALBURG Vergadering van de Raad der ge meente HEUSDEN op Vrijdag 26 Nov. des n.m. 8 uur. Voorzitter: Ed.Achtb. Heer A. van Delft. Afwezig de heren v. BI adel en Eekkers. i De Voorzitter opent met het formuliergebed. De notulen worden onveran derd vastgesteld. Ingekomen stukken: Brief van de Commissaris der Koningin in deze Provincie, waar in namens H.K.H. Prinses Wilhel- mina, dank wordt gebracht voor de tglezondien gelukwensten bij Haar vierjaardag ien jubileum. Besluit van Ged. Staten tot goed keuring! van het raadsbesluit .tot aankoop van een stuk .gnond van die Godshuizen. i Érieven van de benoemde leden der Commissie ingevolge de woon- ruimtewet, inhoudende bericht, dat zij hun benoeming aannemen. Rapport van het verificatiebu reau van de vereniging! van Ned. Gemeenten, betreffende de contro le over het 31e kwartaal bij de giemeente-ontvanig|er en administra teur van het Vleeskeuringsbedrijf. Be Voorzitter deelt vervolgens mede, dat bericht is ingekomen, dat de 'bouw van 13 woningen voor het bedrag van f 128314 kan worden gegund. Rapport van de Waterleiding maatschappij betreffende de aan sluiting! aan de watertLeidingl van de afdelingen Herpt, Hiedikhuizen en Oudheusden, wordt ter inzage Ee Voorzitter deelt mede, dat zal worden geinformeerd naar de voorwaarden, waaronder deze aan gesloten kunnen worden. Bericht van het gemeentebestuur van Chico Californië) inhoudende, dat de raad van deze -gemeente heeft besloten de gemeente .Heus- dien te adopteren. Namens de raad dezer gemeente wordt de raad van Hieusdien de beste wensen aange boden voor de a.s. Kerstdagen en Nieuwjaar. (Voor verdere bijzon derheden leze 'men het bericht on dier het plaatselijk nieuws van Hieusden). De heer Verschuur zou ook na mens de raad, de beste wensen willen zeilden aan liet gemeente bestuur van Cliico. waarop de Voorzitter antwoordt dat zulks in de bedoeling ligt en deze voegt er bij dat hij hoopt, dat de ver wachtingen die omtrent deze adop tie worden gekoesterd, ook in ver vulling zullen gaan. I11 verband met het in een vori ge vergadering genomen besluiten de daarop gevolgde goedkeuring door Ged. St., tot instelling van een gemeentelijk Woningbedrijf stellen B. en W. voor de beloning voor de te benoemen administra teur te bepalen op f 150,per jaar en voor de huurophaler op f 75,per jaar. Het aantal in bedrijf gebrachte woningen bedraagt 38 woningwet woningen en 14 noodwoningen. Vervolgens om als leden van de Commissie van bijstand voor het beheer dat door B. en W. wordt uitgeoefend te benoemen de lieren L. C. Verschuur, H. Lutgert en F. te Vruchte. De verordening wordt door de raad vastgesteld, terwijl de aan gegeven leden van de raad wor den benoemd. Brief van Ged. St. betreffende de verbetering der wegen in Heus- den en Herpt en goedkeuring van liet bedrag van f9/9,000. De Voorzitter deelt mede, dat de aanbesteding pp 8 December zal pfaats vinden. Begrotingswij ziging moet plaats vinden, aange zien er een post op de begroting is uitgetrokken van f 118,000, wel ke post" thans teruggebracht dient te worden - op f99,000. Wordt goedgekeurd. in de GROTESTR.222 te WAALWIJK een Let vooral op het nevemtaande Verzoek van de Dr. Ariënsvere- niging te 's-Bosch, die is opgericht 0111 het drankmisbruik tegen te gaan, om subsidie. Op voorstel van B. en W. wordt afwijzend op dit verzoek beschikt. Verzoek van de Stichting Pro- vineiaal Opbouworgaan „Noord- Brabant", gegroeid uit Brabants Volksherstel, 0111 een subsidie van IV2 cl. per inwoner. Hoewel het orgaan de gemeente nog geen waarneembare resultaten heeft opgeleverd, achten B. en W. hei toch niet onmogelijk, dat 111 de toekomst de gemeente wel van de werkzaamheid der stichting vruchten zal kunnen plukken, weshalve de raad dan ook wordt voorgesteld een subsidie te verle nen van f35,per jaar. De lieer Verschuur vraagt voor hoelang deze subsidie wordt ver leend, waarop de Voorzitter ant woordt, dat het de bedoeling van B. en W. is om deze te verlenen, totdat de raad besluit dit niet lail- ger te doen. De lieer Verschuur zou de sub sidie slechts voor een jaar willen toekennen en zou deze elk jaar weer opnieuw willen bezien. De Voorzitter verklaart dat B. en W. daartegen geen bezwaar hebben waarop overeenkomstig 't voorstel van B. en W. wordt be sloten. Verzoek v.h. Bureau voor Espe ranto bij het onderwijs., om ad- haesie te willen 'betuigen aanzijn adres gericht tot de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen om Esperanto als ver plicht leervak te doen opnemen in het onderwijsprogramma van alle kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen Op voorstel van B. en W., die geen termen aanwezig achten 0111 aan het verzoek te voldoen, wordt het verzoek voor kennisgeving aangenomen. Adres van de kerkeraden van de Herv. Gem. van hieusden, Oud heusden en Herpt en de Geref. Kerk van Heusden, om subsidie voor de aanstelling van een ge zinsverzorgster, waarvoor dekos- teil f 5,50 per dag bedragen. Op voorstel van B. en W. wordt besloten om, evenals dat voor de R.K. Gezinsverzorgster geschiedt, een subsidie te verlenen van 25 pCt. per verpleegdag, voor de da gen dat deze verzorgster werk zaam is. Verzoek van de firma de Haan en Oerlemans, om haar een ge il eel te van het Burchtplein tegen over de woningen van de heren M. Wijnstekers en T. T. Jonker te verkopen ter grootte van on geveer 360 M2. voor de bouw van een dubbele middenstands woning. De stedebouwkundige wiens advies is ingewonnen heeft tegen de uit gifte van de grond geen bezwaar. B. en W. stellen dan ook voor de grond te verkopen tegen de prijs van f3,35 per M2. of zoveel meer of minder dan door het Hoofd van het Prijzen bureau zal worden vastgesteld. - f.>,v -VA.V w-?:\ ■>-.■ V^vv.- - er» - .-r 7. ..HÓS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 3