1941 een aankomend leerling Vermist, weide, een bonte pink Speciale Broeken week - HEUSDEN JOHAN DE MOL Onderdrukking en Verzet Ontheffing Winkelsluitingsbesluit II. te bepalen, dat de ontheffing zal gel den voor de tijdvakken 1 tot en met 4 en van 22 tot en met 23 December 1948. III. aan de ontheffing de volgende voor waarde te verbinden GEVRAAGD OVERAL GEZOCHT maar MM gekocht N.V. MANUFACTUREN EN CONFECTIEHANDEL BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEUSDEN maken bekend, dat zij besloten hebben ingevolge artikel 7, vierde lid van het winkelsluitingsbesluit 1941, ontheffing te verlenen van het bepaalde in het artikel 2, eerste lid van dat besluit voor alle winkels. de ontheffing geldt tot uiterlijk twin tig uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VAN DELFT, Burgemeester, GROEN, Wethouder. Heusden, 26 November 1948. om opgeleid te worden in de luxe jachtenbouw. B. SMITS Hoge Maasdijk, Wijk. 1 '/2 jaar oud (kenmerken drie strepen linkerschoft en ring in de staart geknipt). Inlichtingen, welke worden vergoed, worden gaarne ingewacht bij H. SCHELLE, Hei straat D 42, Capelle. Van 29 November tot en met 4 December houden wij een GESTREEPTE WERKBROEKEN, ijzersterk, deze week ALS EXTRA RECLAME, I 9,98 en 12 punten. FANTASIEBROEKEN, in de nieuwste dessins, SPOTKOOPJE, f 10.75, 15.73, 16.74 meE 15 pnt. TWEED SPORTPANTALONS, in diverse kleuren, vanaf f 13,22 en 15 punten. Nog voorradig enkele stuks HEREN- EN JONGENSWINTERJASSEN, prima stoffen en binnenwerk en GEHEEL GEVOERD, in diverse prijzen. mom De heer Verschuur acht de prijs in vergelijking met de erfpacht bouwers billijk en juist, maar zijn B. en W. overtuigd, dat het vast staat dat 90 pGt. subsidie van het rijk zal worden verkregen voor het bouwrijp maken van het ter rein De Voorzitter antwoordt datB. en W. van de veronderstelling uit gaan dat bet Wederop bouwplan zal worden goedgekeurd, zoals het is opgemaakt. Absolute zekerheid daaromtrent hebben zij echter niet. Wat de prijzen betreft is men echter gebonden aan het Prij zen bureau. De heer Verschuur zou toch trachten de clausule in de over eenkomst opgenomen te krijgen, dat op de kopers eventuele ho gere kosten verhaald zullen kun nen worden. De Voorzitter zegt toe, dat B. en W. deze zullen trachten te bereiken. Op voorstel van B. en W. wordt besloten om de bepalingen van het Kon. Besluit, betreffende tij delijke bijslag aan een deel van liet rijkspersoneel, ook van toe passing te verklaren voor het per soneel van de gemeente. Vastgesteld wordt een verorde ning op de heffing van rechten voor inlichtingen welke worden verstrekt uit het bevolkings- en verblijfsregister der gemeente. D e rek e n i n g -c ouran t - o vereen - komst met de firma Lentjes en Drossaerls wordt opnieuw aange gaan tot een bedrag van f 100,000. Voorstel van B. en W. tot het vaststellen van een verordening re gelende liet verstrekken van tege moetkomingen in de kosten, we gens het bezoeken van scholen voor Lager- of Middelbaar-, Nij verheids- en Land- of Tuinbouw- onderwijs. Door de lieer Verschuur is in een vroegere vergadering aange drongen, om een regeling in deze, om daardoor het bezoeken dezer scholen te bevorderen. B. en W. bieden daarom de raad deze verordening aan, waardoor het mogelijk wordt, desverlangd, aan ouders, voogden of verzor gers een tegemoetkoming te ver lenen in de kosten van vervoer en studie, verbonden aan het bezoe ken dezer scholen, voor zover de financiële toestand van hen daar toe aanleiding geeft. De vergoe ding zal in geen geval het bedrag van f 8,75 per maand te boven gaan. In de vervoerkosten zal bij gebruik van een rijwiel, een cent per kilometer, bij gebruik vaneen bus, de kosten van een abonne ment worden betaald. Als maatstaf wordt genomen 'n schaal opklimmende telkens met 5 pCt. Wanneer het schoolgeld, be doeld in het Tijdelijk besluit L.O. 1945" der ouders enz. minder be draagt dan f 15,wordt 100 pCt. wanneer dit meer dan f180, doch minder dan f200 bedraagt wordt slechts 5 pCt. vergoed. Lie beer Verschuur is B. en W. erkentelijk, dat zij met dit voorstel zijn giekomen. Hij adhit deze regie- ling! van zeer glroot sociaal be lang!. Spr. beeft uit de rekening' glezien, dat uit de Iglemeente 25 leerl. een IT.B.S. of Gymnasium bezoeken, hoeveel daarvan behalen de eindstreep? Voor hen, met wie zulks niet het geval is, is bet welgj- gieigboid geld. Moigjelijk dat door deze regielinlg1 meer jongtelui zul len worden gevonden om naar het nijverheidsonderwijs te g'aan. De verordening - wordt hierop vastgesteld. Inundatie's, Kultuurkamer, Artsen- verzet het zijn woorden die ons herinneren aan verdrukking, over heersing en standvastigheid in de jaren, die wij niet kunnen en mogen vergeten. Alles wat er toen gebeurde, wordt vast gelegd in het Nationale Standaard werk „ONDERDRUKKING EN VERZET" waarvan zo juist de 8ste aflevering verscheen. Teken in op dit prachtige werk voor tijd genoot en nageslacht, bij de Firma L. J. VEERMAN, Boekhandel te Heusden. De prijs bedraagt f 2,40 per aflevering. Uit een rapport van de N. V. PNEM, blijkt dat de kosten van de noodzakelijke herstellingen en vernieuwingen van de straatver lichting begroot zijn als volgt: Heusden f3926, Hedikhuizen f1331, Herpt f 2761,10, Oudhens- den f 1001. De schade veroorzaakt door de bezetter bedraagt f 2182,60, die ten laste van de PNEM komen. In de overblijven de kosten groot f 6839,80 komt een bedrag voor aan oorlogsscha de groot f3793, zodat ten laste van de gemeente blijft een bedrag van f 3046,80. B, en W. stellen voor, bet beno digde crediet beschikbaar testel len en dit af te schrijven in die loop van 25 jaren. Aldus wondt besloten. De gem.-begroting 1948 wordt gewijzigd conform het voorstel van B. en W De Burgemeester wordt aange wezen om in de diverse water schappen voor de gemeente het stemrecht uit te oefenen. Bij diens ontstentenis of verhindering diens wettel ij ke vertegenwoordiger. De gem.-rekening wordt als volgt vastgesteld: Gewone dienst Ontvangsten f 522501,49 Uitgaven 502798,20 Batig slot Kapitaaldienst: Ontvangsten Uitgaven 19706,29 f 105601,54 491400,46 Nadelig saldo 88798,92 De heer Verschuur bracht na mens de commissie van onderzoek rapport uit. eveneens over die van de Vleeskeuringsdienst, die met een ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f3311,05 wordt vastgesteld. De rekening der Godshuizen betreffende, zegt de rapporteur, dat een gemeentelijke subsidie is ver leend van f 1012.83. Ze wordt vast gesteld de iglewonie dienst betref fende i Ontvangsten f26508,47 Uitgaaf 26511,95 Nadelig saldo De kapitaaldienst met Ontvangsten Uitgaven 3,48 f 1503,10 6508,94 Nadelig ösaldo 2005,81 De gein.-begroting 1949 wordt vastgesteld in ontvangst en uitgaaf de gewone dienst betreffende groot f 191216,53. De kapitaaldienst met een ontvangst en uitgaaf groot f 154992,18. Bij afzonderlijke wijziging wordt aan de begroting toegevoegd een uilgaaf van f14000 voor vernieu wing van Kaaimuren aan de Oude Haven af te schrijven in 20 jaar. En alsnog met een bedrag groot f350 tier bestrijding der subsidie voor een Protest. gez'nsverzorgistier. Lie rapporteur verklaarde in zijn rapport, dat de gemeentebegroting aanleiding gleeft voor een gema tigd optimisme. Ook met de gemeente rekeningl 1947 was zulks bet jgieval. Er staan echter de gemeente nogi grote kos ten te waditen. Sp-r. denkt daarbij aan de Eemertkwestie, die nu er zovleel woninglen langs gebouwd worden, dringiend om een joplios- singi vraagt. Verder is er bet tekort aan bouwterrein. Spr. waardeert het zeer, dat hieraan door de pers en anderen aandacht is gewijd. Als biet rijk verlangt, dat Heus- den's oudheid voor "Nederland be waard moet blijven, dan zal bet Nederlandse volk Heusden ook ,te- glemoiet moeten kotnen, Niettemin twijfelt spr. er niet taan of ook hierin staan de gemeente nog; be langrijke kosten te wadhten. Spr. juicht bet ook toe, dat op de be- grotingi een bedrag is uitgetrok ken voor verbetering van wonin gen door particulieren. Hij hoopt, dat meerderen op de (secretarie zullen komen informeren naar (de mogelijkheden. Wat de post van f 140 betreft voor het Braoants Orkest, spreker heeft tegen verlening dezer subsidie geen De- zwaar, doch hij hoopt .dat het niet zo zal zijn dat de kleinere plaatsen wel mogen meebetalen^ doch al leen de grotere er van profitereh. De Voorzitter dankt de heer Verschuur voor zijn rapport en betoog, de verdere leden der com missie voor hun bemoeiingen. De begroting 1919 van de Vlees keuringsdienst wordt in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op het be drag van f2150. De begroting der Godshuizen in ontvangst en uitgaaf op f20835,18. De kapitaaldienst op f 1110. De begroting Burgerl. Armbest. te Herpt voor 1949 op f4170,85. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur van Herpt wordt de raad aangeboden. Tot leden der Commissie van onderzoek worden aangewezen de heren Lutgert, te Vruchten en Verschuur. Aan het verzoek van de heer P. J. Stoffels 0111 restitutie der grondbelasting betreffende een onteigend perceel, wordt op voor stel van B. en W. voldaan. Beclaines schoolgeld en honden belasting worden in besloten ver gadering behandeld. De Voorzitter sluit met liet for muliergebed. bü „M O L

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 4