Plaatselijk Nieuws „Almkerc aan de Alme". TWEEDE BLAD Firma L. J. Veerman - Drukkerij - Heusden NIEUWSBLAD voor liet Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard behorende bij het No. 6622 MAANDAG 29 NOVEMBER 1948 I1EUSDEN. Donderdag werd op de Nieu we W a te r w eg p roefgev a ren met de motorcoaster Eliza", ge bouwd op de scheepswerf de Haan en Oerlemans alhier, voor reke ning van kapitein Pepping te Rot terdam en de fa. Dammers en v. d. Heide, eveneens te Rotterdam. De hoofd afmetingen zijn: Lengte tussen de loodlijnen 46,50 m, breedte op grootspant 8,20 ni, holte 3,40* m, diepgang 3,35 m. Het draagvermogen bedraagt 650 ton. Het schip is van het raised quarterdeck type en net is gebouwd onder Lloyd's klasse 100 a 1. In dit schip is een Sulzer motor geplaatst, die aan dit vaar tuig een snelheid geeft van 11 knot per uur. Na gehouden proeftocht is dit schip terstond door de re derij .overgenomen, De opbrengst van de speld jesverkoop voor het Oorlogsgra- vencomité heeft opgebracht f69. Donderdag speelde die dam club V. I). een compelitiewedstriid tegen de Bossche Damclub in ho tel „Central". Ze wisten deze wed strijd met 128 te winnen. De ge detailleerde uitslag was: V.D. B.D. V. de GraagN.N. 11 A. de Rooij—P. Peperkamp 20 G. de JoodeA. Brancart 02 A. NieuwkoopW. v. d. Loo 11 C. SchaapW. de Bie 11 C. BaxA. Anherel 11 J. KlarenJ. Peperkamp 20 H. KramerJ. Hanegraaf 02 Ger. JonkerA. Roeffen 20 J. StruykH. v. Kern pen 20 12—8 Een zeer goed resultaat voor de Heusdense club. Vooral de re serve-man Struyk verdient een compliment. Maandag a.s. om half 8 onder linge competitie of wedstrijd te gen Tivoli. ANDEL. De heer Chr. v. Rijswnk heeft zijn benoeming tot raadslid aangenomen. Binnenkort zal worden aan besteed het bouwen van een nieu we ambtswoning voor liet Hoofd der chr. School. De oude wo ning .werd door oorlogshandelin gen verwoest. Tot administerend kerkvoogd in de Ned. Herv. Kerk werd ge kozen de heer M. v. Rijswijk. Ged. Staten dezér provincie hebben goedkeuring verleend aan het raadsbesluit tol aankoop van grond van A. Verwijs voor wo ning-bouw en straataanleg. -De rekening 1947. dezer ge meente sluit met een batig slot van 9991,95. De collecte in de Ned. Herv. kerk bij de dankstond voor het ge was bracht f 432 op. ALMKERK. In de vacature ontstaan door de ontslagname van de heer dr. K. Hartsuijker is de lieer C. G. de Jong alhier, benoemd tot lid van de Prov. Staten van Noordbrabant. Woensdag 1 Dec. a.s. zal in onze gemeente een collecte gehou den worden, uitgaande van de Bond Ned.-Indië, ten bate van de Kerstpakkettenactie voor onze mi litairen in Indië. Wij wekken gaarne op ook de ze collecte voor Indië met gulle hand te gedenken. Onze militairen zijn het dubbel waard. Met aanvankelijk 13 leden is alhier een afdeling van de Chr. Metaalbewerkers bond opgerich t. Het bestuur is als volgt samen gesteld: v. Tilburg, Du&sen, voor zitter; J. v. Herwijnen, Almkerk, penningmeester en G. Rijken, Dus- sen, Secretaris. BRAKEL. Maandaglavond werd in liet Werkliedengebouw alhier een feest avond belegld door de gemeente lijke brandweer, in verhand mie! de successen van dit corps, behaald op de wedstrijden te Zaltbommel. Te omstreeks 8 uur werden de aanwezigen, waaronder beide wet houders én de glemieente-secretaris, door de commandant der brand weer, de heer J. de Weerd, van harte welkom gleheten. In zijn ope- ninlglswoord wees spreker op hel belang! van een gioed funtione- rende brandweer ein wenste die aanweziglen verder een prettige avond. Onder het glenot van koffie en Iglebak werden verschillende her- innerinlglen nog eens opgehaald. Als eerste spreker betrad de igemeente-secretaris, Mr. J. van Da len ,het spreekgestoelte, om Com mandant en manschappen te com plimenteren met die behaalde suc cessen. Namens het glemeentebe- siluur bracht de heer X. W. van Lam van Brakel de gjelukwensen over en hij hoopte, dat de wissiel- beker ook het vol gle nd jaar weer behouden zou blijven en tenslotte een vaste plaats in die prijzenlkast zou krijjglen. Spr. besloot zijn re de door een dronk uit te brengen op het welzijn van de brandweer. Na enige verversingen gebruikt te hebben werd door die heer die Weerd beide sprekers dank ge bracht voor hun blijken van me deleven en de vriendelijke tot de brandweer gerichte woorden. Hierna verkreeg de onder-com mandant, de heer G. A. J. de Stig- ter het woord. Spreker schetste in een korte toespraak de gebeur tenissen van die voorbereidinglein der wedstrijden en maakte, tevens van de gleleglenheid gebruik om noglmaals zijn persoonlijke dank aan de manschappen over tebrien- gien. Hierna bleef men nog{ eenige tijd glezielligl bijeen en het was al in de kleine uurtjes toen de heer de Weerd alle aanweziglen bedankte voor hun opkomst en de hoop uitsprak, dat er in het vol- giend jaar zeer zeker weer zo'n ge slaagde avond door de brandweer gleorganiseerd mocht worden. Rest ons nog) te vermelden, dat de behaalde prijzen n.l. 2 zilveren bekers in de prijzenkast opgiesteld waren "alwaar zij veel belangistiel- ling en bewondering der aanwie- zigle dames en heren opwekten. DUSSEN. J.l. Donderdagiavond verga derde de afd. Eussien van de C.B. T.B. Geopend werd door de voor zitter, de heer van iHovén met glebed en een welkomstwoord aan alle aanwezigjen en in ihel bijzonder aan de heer J. Aantjes van Heem slede, die als spreker deze avond het enigie punt van die .agenda is. Als onderwerp had de ihieer Aan tjes een uiteenzetting van de ver wachting voor de land- en tuin bouw in de toekomst maar aanlei ding van het land- ien tuinbouw- beleid van onze huidige regering In verband hiermede stond de loon- en prijzenpolitiek, het maat- rpgielenstelsel en sociale regelin gen in het middelpunt. Js de drang inaar vrijheid gewenst en te hand haven? Zeer zieker zal Ihet rendabel zijn van de bedrijven iin de toe komst onder het tot stand komen van de Internationale verhoudin gen na de oorlog eisen, dat regie- lend en controlerend optreden niet als voorbij beschouwd kan wor den. Deze bemoeienissen zijn ech ter alleen wenselijk en voor ons principieel verantwoord, wanneer de te treffen reglelinglen ien voor zieningen door de standsorganisa- ties in het lichaam van de Stich ting! voor de Landbouw tot stand 'komen en uitgevoerd worden. Voor twee jaren meende onzie regiering het Nederlandse volk in bescher- mingi te moeten niemen voor de land- en tuinbouw. Op het og|én- blik staat het zio met de land- en tuinbouw, dat hierin een radicale wijzigjing! moet komen, die voor de opbouw van een giezond econo misch leven noodzakelijk is. Niet enkel alleen de agrarische groep van de bevolking!, maar de gehele bevolking! zonder onderscheid, zul len te samen hard moeten werken, wat betekent produceren en sober leven, om de welvaart op normaal peil te brengen. De eigendommen die in de bodem aanwezig zijn, zijn door arbeid te verkrijgen en zullen het economisch peii in ons Vaderland hoofdzakelijk stabilise ren, omdat juist de land- en tuin bouw in ons land voor het over grote gedeelte het bedrijfsleven omvat. Houdt hiermede onze rege ring voldoende rekening, of be oogd de politieke tendenzen door socialisatie en centralisatie in alle vormen, dat de ene groep boven de andere bevoorrecht wordt en het prijzen be le id op de rug van de boeren en tuinders uitgevoch ten wordt? Dan staat onze land en tuinbouw op de helling en glijd zij onherroepelijk af naar de af grond. Neem voorbeeld aan Frankrijk. Wanneer men geen open oog heeft voor het produce ren uit de Nederlandse bodem, en land- en tuinbouw liet bestaan in ons Vaderland voor alle andere groepen, dan geld het woord van de grote Amerikaanse Staatsman Truman ook voor ons land:,,Geen landbouw, geen volk". Tot slot wees de heer Aantjes op de noodzaak van de organisa tie, maar voor ons op de Chr. Or ganisatie. Altijd reeds, maarzeker nu in onze lijd is het noodzaak, dat wij die opgevoed zijn onder de klanken van liet Evangelie, de dingen en het gebeuren zien, dat alles afzwenkt, dat maatregelen worden genomen die in strijd zijn met onze principiële opvatting. Daarom moeten wij o.m. ook voor ons maatschappelijk leven, voor de maatregelen ten aanzien van onze bedrijven Christelijk ge organiseerd zijn, om te samen, geheel, al onze Chr. Boeren en Tuinders onze stem verheffen, wanneer de maatregelen, hetzij economisch of sociaal in strijd zijn met de grondslagen van Gods Woord. Dat zijn wij duur ver plicht. De verwikkelingen op gebied van de land- en tiiinbouwpolitiek maken dit noodzakelijk. Laten wij niet meedoen of overlaten aan an deren die de richting nemen van liet menselijk kunnen en het christelijk beleid alleen op zijn best genomen, maar voor de Zon dag in de kerk nemen. Na enige gedachtenwisseling met de aanwezigen dankt de voor zitter allen, die hun belangstelling getoond hebben. In het bijzon der zegt hij de heer Aantjes dank voor het vele belangrijke dat hij op urgente vraagstukken heeft ge geven. De heer Aantjes gaat voor in dankgebed., waarmee de vergade ring is gesloten. aan, (~^rój^ens.teym Wij zijn nu weer in de gelegenheid Uw Naamkaartjes met keurige lettertype's te verzorgen bij afname van 50 en 100 stuks in cartonnen doosje. Telefoon 19 Lit kleine centraal glelegen dorpje in het Land van Altena, heeft in de bezettingsjaren een zekere treurige vermaardheid ge kregen, want de illustraties van de Hunnen-mentaliteit der Duit sers zijn hier wel zeer evident kérk en toren, alsmede waterto ren met de omliggende woningen werden door de bezetter opgebla zen, zodat het algemene dorps beeld lelijk werd geschonden. Velen hebben de naam Almkerk steeds zo verklaard, als zou de nederzetting haar naam aan het kronkelend riviertje de Alm te danken hebben. Ze meenden ook, dat de Alm ook wel Eem werd ge heten en dus Almkerk Eemkerk. (Ongetwijfeld is het waar, dat de benaming Alm gelijktijdig met die van Eem in charter voorkomt, maar uit niets blijkt daarbij, dat beide benamingen hetzelfde watér- tje aanduiden. Daarbij komt dat men zich öok geen juist beeld kan vormen van de toestand, zoals die voor 1421 was, 'tjaar van de be ruchte St. Elisabethsvloed, waar door zoveel dorpen werden ver zwolgen, waaronder ook Almkerk. Lat echter Eem en Alm twee verschillende waters waren blijkt genoegzaam uit een passage uit een 1 5e eeuwse oorkonde „Upten vijfden dach in Februa ri anno 1405 hééft niyn genadigen haere geoirloft ende gec onsen teert hoeren Otte van der Leek, dat hi eenen welgieboren man tot eenen giewairden rechter setten sal mo gen in siinen ambochten ander Eem einde ander Alm, die rechts van synre wegie plegen ende doen sai toter hoger vierschair vanZnyt Hollant ende anders dair der te doen kal wesen, gieliken ende in aire manieren of hüt selve wair dueiiende tot myns heren weder- seggetn". Misschien was de Eem een Noor delijk zijriviertje van de Alm, dat van de Alm door oen sluis w,as gescheiden. In een andere oorkonde uit 1 521 lezen we .„Seyt dat die Alm plach te loopen van Almkerck ande suyt- zyde in de Maze tussen Eemkerck ande Almsvoet aan de zuytzyde van Ahnsteyn henen. Seyt dat upte Alm plegen te leggen dese dor pen. "Eerst Almkerck, noortwerts de Upalm ende lach aen de noord zijde van den Alm, daer beneden die Nederalm daer noch een groet ruggie van steen leyt ende is gje- noemt Almsteyn, daernae compt Eemkerck ende comt ten halver wege nae Almsvoet in de Maze". Eemsteyn was een door Hertog Albrecht gesticht klooster. Alm steyn was een burcht, die in het ambacht van Eem of Eemkerck lag. Het behoorde aan de Heer van Hedel. Langestraat 101a Amsterdam

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 5