Binnenland CRI/NS BAZAR Verzuimt niet een bezoek aan deze Bazar te brengen VLEKT.' Gorcum's Schrijfmachinehuis Ons, Landbouwhoekje, Burgerlijken Stand Gevonden en verloren voorwerpen VERSCHOOR v.h. A. Benjamins WOUDRICHEM te houden op 2, 3 en 4 December a.s Met SINTNICOLAAS surprise van de allerbeste kwaliteit BOTERMARKT 95 HEUSDEN ALLES EIGEN FABRIKAAT uitgaande van de V.V. „WILHELMINA" in het Verenigingsgebouw te Wijk en Aalburg Langendijk 57—59 Telef. 2464 ROKERS EN NIET-ROKEjRS. Nog steeds is het aantal proces sen-verhaal, dat in de treinen moet worden opgemaakt wegens roken in niet-roken coupé's, zeer groot waarbij we hel aantal, dat aan de controle weet te ontsnappen, nog maar iri het midden laten. Mis schien zullen de rokers enig in zicht krijgen in de gevoelens over 't roken van een niet-roker, als zij de, voor tabaksliefhebbers wel licht overdreven klinkende, ont boezeming van een „non-smcker" die onlangs in het Engelse dag blad „The Times" verscheen, eens goed doorlezen. „Ik weet, dat rokers achtenswaar dige mensen zijn", zo begint de schrijver zijn verzuchting, „men sen met bijna geen andere fout dan het feit, dat zij jaarlijks mil- boenen dollars in rook doen op gaan, dollars, waar we toch waar lijk niet te veel van hebben. Men- .sen, die ineer bezit in brand ste ken, dan alle van brandstichting betichte misdadigers, die sinds de Middeleeuwen berecht zijn; die grote hoeveelheden energie en benzine verspillen; die eindeloos vragen naar kokers, aanstekers, pijpen, lucifers; die speciale ver snaperingen en tandpasta's gebrui ken om de illusie levendig te hou den, dat roken niet schadelijker is dan niet roken. Deze mensen vullen onze kamers, kantoren, res taurants, treinen en zelfs telefoons met vieze luchtjes, die eenvoudig niet te verdrijven zijn- zij strooien hun as op onze tapijten en stoelen en blazen rook in onze gezichten; kortom, zij vervelen g,e niet.-ro- kende rest van onze gemeenschap met hun geknoei en vuile boel. Ik haast me er aan toe te voegen dat ik wel weet, dat zij een spe ciale belasting betalen, die een aanzienlijk deel van het huidige economische verlies moet dekken, maar voor een belangrijk deel ver oorzaken zii flit verlies. Niet-rokers zijn meestal mensen met een ruime geest. Zij houden er niet graag vooroordelen op na. Maar voordat de rokers, zich ver ontwaardigd zouden gaan maken, dienen zii te bedenken, dat ook verdraagzaamheid gevraagd wordt van hen, die niet roken, maar die eigenlijk berookt worden. Om redenen, zult U begrijpen dat steller dezes isEen niet-roker EERSTE IN NEDERLAND GE BOUWDE ELECTRISCHE LO COMOTIEF AFGELEVERD. De eerste in Nederland gebouw de elec tri sell e locomotief zal op de spoorlijnen der N.S. verschij nen. Deze machine is geheel ge lijk aan"de reeds eerder door Zwit serland geleverde drie electrische locomotieven, die al geruime tijd in gebruik zijn. Het mechanische gedeelte van deze Nederl. locomotief is volgens de Zwitserse constructie door Werkspoor te Amsterdam vervaar digd. liet overbrengingsmechaniek is van Zwitsers fabrikaat, doch door een Nederlandse firma ge monteerd en ingebouwd. De electro-motoren zijn geheel van Nederlands fabrikaat. Dit eerste Nederlandse product BANKETLETTERS MARSEPAIN TAAI TAAI en SUIKERGOED GEVULDE en DIKKE SPECULAAS Op Vrijdag 3 December, zal St. Nicolaas van 5.30—7 uur, een bezoek aan de bazar brengen Ouders welke van deze gelegenheid gebruik willen maken hun kinderen een nuttig Sint Nicolaas cadeau te schenken, kunnen zich hiervoor opgeven bij BOUMAN, Cll. Aalburg Diverse attracties en verschillende waardevolle prijzen zijn op de bazar aanwezig f f f voor geschenken aan „de potteman" denken gr. markt 12, gorkum 'k herhaal 't weer, u ziet binnen meer Zodra Uw vulpen begint te lekken is het moment ge komen van onze vakkundige herstel-service gebruik te maken! Afd. VULPEN-SERVICE op liet gebied van electrisch spoor weg tr actie -ma ter i aal is tot stand gekomen door samenwerking van Werkspoor, Heemaf, de Electro- Technische Industrie Slikkerveer en de Gebr. v. Swaay te den Haag. Onderstaand artikel troffen we aan in „Ons Platteland", het or gaan van de C.B.T.B. Ik vermoed, dat alle aard appel verbouwers het met de inhoud- roerend eens zul len zijn. Inmiddels heeft de Minister van Landbouw meegedeeld, dat met de aardappelmeelfabrikanten over eenstemming is bereikt over een campagne, die, behoudens stagna tie dbor de vorst, eerst alle fa brieksaardappelen en daarna zand- aardappelen in zo groot mogelij ke hoeveelheid zal verwerken, ter wijl deze franco fabriek f4,per 100 kg kunnen opbrengen... W. B. te A. Daar is in den lande grote on rust in zake de aardappelenoogst 1048. De toestanden ontwikkelen zich op een wijze, die bijna recht geven te spreken van een aardap pel-drama. Het grote aanbod, gevolg niet slechts van de grote oogst en van geldgebrek, maar meer wellicht nog door vrees voor waardeloze aardappelen, zoals bij de oogsten van 1922 en 1929 zijn voorgeko men, doet de prijs zeer dalen, be langrijk beneden de productie kosten. Op zichzelf willen we niet be pleiten, dat onder alle omstandig heden de Regering een lonende prijs kan garanderen, maar voor de oogst 1948 is de Regering dit verplicht. Zonder enig voorbehoud dur ven we te stellen, dat de Regering hier ernstig in gebreke is. Wat toch is het geval? De uitpoot van aardappelen vond plaats in de gerechtvaardig de verwachting, dat de Regering een of andere garantie-prijs zou stellen. We zullen hier niet gaan ver melden allerlei mededelingen uit allerlei min of meer vertrouwelij ke besprekingen, waaruit overdui delijk blijkt, dat voor, laten we zeggen Mei van liet jaar 1918, niet anders, ook door de Regering, is gedacht dan aan een garantie aardappelprijs. Slechts één officiéél stuk wil len we laten spreken. In de brief welke de Minister president, Dr. Beet, zond naar de Tweede Kamer, slaat letterlijk: „Ten aanzien van consump tie-aardappelen ligt het in de bedoeling te komen tot enigs zins lager algemeen prijspeil." Wie kan hier nu iets anders uit lezen dan een garantie-prijs voor de consumptie-aardappelen Wél een lagere, maar toch een garantie-p rij s. In deze gedach teugang hebben de boeren hun aardappelen uit- gepoot. Wanneer de Regering in Febr. of Maart zou gezegd hebben: Ik laat de aardappelen los, dan zou den ze stellig veel minder aard appelen uitgezet hebben. In ieder geval had ieder het dan op eigen verantwoordelijk heid gedaan. Nu echter de Regering allerlei heeft gedaan en gelaten, waaruit niet anders afgeleid kan worden dan het voortgaan met al dan niet verlaagde prijzen, was liet onbehoorlijk in Juni te gaan zeg gen: We garanderen geen enkele prijs. Formeel en moreel erkennen we het recht van de Regering, ook al zouden we zul'k een beslis sing onjuist vinden, zich van een bepaald product terug te trek ken. Het is moreel niet verantwoord zulks te doen in een jaar, waarin men tot weken na de uitpoot de mensen in de waan liet van een of andere garantie-prijs. Met de meeste kracht protesteert de C.B.T.B. dan ook tegen deze handelwijs. HEUSDEN. Over de maand October. GeborenAdriana Hendri'ka, d. van J. Vos en C. Mj. Li venstro; Pieternella, d. van J. Verbeek en E. PakvisStephanos Gerardus Pe trus Ijglnatius, z. van A. Carpay en J. M- L. Scbreuider; Henricus Cor nells ,z'. van W. vian Wijk en A. A. ArendseJacoba Geertruida, d. van G. Kamerman en H. J. NieuwkoopAdriana Maria Wil- helmina ,d. van J. J. v. d. Griend en W. E. v. d. WaterHenricus Jacobus Ighatius, z. van H. ;Mj. v. Btadel en A.Mi. v.. Geffen Joannes Jozefus Maria, z. van A. C. L. Verhoeven en A. G. van Gieffen. GetrouwdL. P. van Halder, 31 j. en I. J. van Bommel, 21 j. A. A. Bax, 23 j. en J. M. Lamers, 21 j. 1 OverledenCornells Verhoeven, 75 j., echtgj. van C. Nefkens; Eli sabeth Pakvis, 31 j., echitg1. van J. VerbeekCornelis Adrianus van Wijk, 5 j.Adrianus Petrus Maria Buijs, 2 j.Sophia Maria Heiden- reich, 77 j., wed. van Joh. Zon neveld. DE WERKEN EN SLEEUWIJK. Ondertrouwd: Hendrik Ottevan- ger 24 j. en Maaike Jacoba v. d. Pijl 26 j. WERKENDAM. Geboren: Bastiana, d. van A. Baggerman en A. C. Potters;; Arie z. van A. den Dunnen en N. Bies heuvel. Getrouwd: Adriaan G. v. d. Heu vel 29 j. en Neeltje Schoon 21 j. GEVONDENeen zwart lede ren schoen. Terug te bekomen bij de Post- command an t der Rijkspolitie te Wijk en Aalburg. VERLORENte Aalburg, een zwart k in d er - ve ter sch oen t j e Terug te bezorgen bij Huibert Duister, Hoge Maasdijk 2 te Veen. Onze OLIEJASSEN zijn oersterk en waterdicht v 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 6