voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard fldtfenbfelljsre Plaatselijk Nieuws VAN ALTEN* Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 cent; losse nummers 10 cent UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden No. 6624 MAANDAG 6 DECEMBER 1948 Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur De Adventstijd kan men be schouwen als een inleiding op het Kerstfeest. In de oude Christelijke Kerk was men gewoon in die tijd te vasten en werden alleen boete psalmen gezongen. Violetkleurige doeken en schil derijen bedekken de heelden, de orgels zwegen, terwijl openbare en huiselijke feesten verboden waren. Brak Kerstavond aan, dan bleef de gemeente die nacht waken en bidden om zo het uur waarop het Heilig Kind geboren werd, door te brengen. In onze kerken is van vasten geen sprake meer, ook niet van treuren, maar een zich verheugen in het licht, dat door de komende gebeurtenis zover vooruitgewor pen wordt. De Adventskrans. Tot nu toe handhaafde zich de Adventskrans. In het midden van de kamer wordt een houten of ijzeren hoepel aan kleurige linten opgehangen. Dennegroen en bla deren worden om dit geraamte gewonden, terwijl op regelmatige afstanden er vier kaarsen op ge plaatst worden. Ze stellen de vierduizend jaren voor, de tijd van belofte van de komende Messias. Elke Advents zondag, die aanbreekt, steekt men een kaars meer aan, zodat de laat ste Zondag alle kaarsen branden. Bij het schijnsel van dit weife lend licht, zingen de huisgenoten een soort Kerstliederen, terwijl de ouders aan de kinderen de tocht van Jozef en Maria naar Bethle hem verhalen. Zien dit licht en groen op de door de heidenen aangebrachte groene kransen en lichten in hun woningen, waarmede zij het len gen der dagen wilden verzinne beelden Kinderprocessies en „Adventshuisjeis" Elders trokken de kinderen al kerstliederen zingend langs de hui zen, terwijl ze met erwten tegen de ruiten gooiden of met stokken op de deuren bonsden. Velen zien in dit gebruik een herinnering aan de tijd, 'toen de Christenen elkaar eveneens door het werpen van erwten tegen de ramen opriepen voor een geheime bijeenkomst. In de R.K.-streken van ons land treft men wel het „Adventshuisje" aan. Dit is van karton vervaardigd en van gesloten deurtjes en ven stertjes voorzien. Op elk dezer luikjes en deurtjes staat een da tum, die aangeeft, wanneer het geopend mag worden. Dan ont dekt men een herdertje, een engel tje, een os, e.d. Breekt 23 December aan, dan wordt het Jozefdeurtje geopend, op Kerstavond het Mariavenster- tje, iterwijl op de dag van Kerst mis zelf, men het Kind in de krib be te zien krijgt. Vooral de laatste twee gebrui ken zijn weer meer in zwang ge komen. ■s HEUSDEN. In de Vrijdagavond gehou den vergadering van Notabelen der Ned. Herv. Kerk, werd herkozen als President-Kerkvoogd deWelEd. Heer W. Knoop. Aan het postkantoor alhier en het daaronder behorende awbts- gebied werd gedurende de maand November ingelegd f 14567,11 en terugbetaald f 30764,86. Het laatste door dat kantoor uit gegeven boekje draagt het num mer 13687. Aan het Bernseveer passeer den in de maand Nov. 1948: 13 personenauto's, 23 vrachtauto's, 3 motorrijwielen, 2689 rijwielen, 131 bespannen voertuigen, 269 (stuks vee, 561 voetgangers, en 26 andere voertuigen. Hiervoor werden gemaakt 218 pontreizen en 983 reizen met de boot. AALBURG. Donderdag 9 Dec. hoopt voor de Ger. Gem. alhier voor te gaan Cand. J. W. Kersten van, Rotterdam, des avonds om 7 uur. ANDEL. Op io Dec. a.s. zal in het Verenigingsgebouw alhier vanwege de Chr. landarbeidersbond eenpro- pagjanda-avond worden gehouden. Tot tijdelijk presidente van de Meisjesver. „Tabitha" alhier is wegens het a.s. vertrek van mevr. Klerkx gekozen, mevr. Sj. Vos.geb. Bron. In café Bouman alhier wordt vanwege de Voetbalbond een cursus gjegleven voor scheidsrech ters, waaraan verschillende perso nen deelnemen. Bij de Ned. Spoorweglen te Rotterdam werd aangesteld C. J. P. Groenenbergl alhier. De afd. van de Chr. Vrou wenbond alhier heeft besloten we- dier een Kerstavond te organiseren. Als waarnemend presidente treedt thans op mevr. Vogelaar, g'eb Schouten. BABILONIëNBROEK. Vorige week Maandag heeft de IJsclub Juliana" alhier haar jaarvergadering gehouden in café Heimans. Na opening door de voorzitter, welke de aanwezigen hartelijk welkom heette, gaven secretaris en penningmeester hun jaarverslagen. Hieruit bleek dat de kas in het afgelopen jaar iets is vooruitge gaan; de rekening werd door de leden M. Lank haar en P. Hoef- laken gecontroleerd en in orde be vonden. De aftredende bestuurs leden A. Straver en M. Lankhaar, resp. voorzitter en secretaris, wer den met algemene stemmen her kozen, terwijl in de plaats van M. Branderhorst, die naar elders is vertrokken, werd gekozen P. Hoeflaken. Hierna volgde nog een gratis verloting, wat bij een ieder goed in de smaak viei. Aan het slot dankte de voorzit ter voor de trouwe opkomst, waar na hii de vergadering sloot. CAPELLE. Het tweede achttal van de schaakvereniging „De Vrije Pion" speelde te Made tegen „D.I.T." 1 en won deze wedstrijd met 53. Woensdag hoffdt de Capelse IJnclub „Eendennest", haar jaar vergadering. D onderd ag avond word t voor de afd. Sprang-Capelle van de Ned. Vrouwenbond een filmavond ge organiseerd. Mevr. Gerlach zal de film toelichten. Onder leiding van haar voorzitter, de heer Braspenning hield de afd. Sprang-Capelle van de Chr. Besturenbond j.l. Dinsdag avond in de Chr. School in de Nieuwstraat een propagandaverga- dering, waarop als sprekers op traden de heren H. van der Heij den, secr. van de Bond van Ned. .Houtbewerkers 'en G. v. Hoven, •secr. Ned. Ver. van Chr. Technici. Door de predikant der Ned. Herv. gemeente te dezer plaatse werd een slotwoord gesproken. Mede werking verleende 'de Chr. Gem. Zangvereniging „Hallelu jah". HERPT. In de tuin van de heer J. Verhoeven alhier, werd deze week nog een meikever gevangen. De voorbode van een zachte winter, of had deze kever maar abuis. Woensdag 1 Dec. 1948 werd een vriendschappelijke biljard- wedstrijd gespeeld door L.E.S., Heusden tegen N. V. te Herpt in café J. Verhoeven. De uitslag was N. V. 224 tegen 397 p. voor L.E.S. De hoogste serie werd gemaakt door Th. v. d. Ven van L.E.S,. met 21 caramboles. GENDEREN. pp; Zaterdagi 11 Dec., des hoopt in café De Zwaan, Rayon III van de Sectie 'Fruitpachters, een vergaderingl 6e houden. Mr. Schenderling zal hierbij aanwezig' zijn. i Zie verder de advertentie in het nummer van 9 Dec. a s. Zoals reeds werd gemeld zal het dagbad „De Rotterdam mer" met haar klankstudio naar Genderen komen voor opname van een z.g. gesproken brief voor onze jongjens in Indië. Zij die hiervan gebruik wensen te maken, moe ten zich vervoegen uiterelijk Maan dag' 6 Dec. t.m. 8 uur ham1., bij J. Thur B 150 te Genderen. Tot ouderling in de Herv. kerk is herkozen P. Vos en in de vacature van diaken is gekozen G. v. Wijlen Gzn. 1 LAND v. HEUSDEN EN ALTENA Gedurende de maand No vember 1948 is via het Districts bureau voor de wederopbouw te Almkerk uitbetaald aan herstelen herbouw oorlogsschadegevallen 'n bedrag van f 104,109,36 waardoor het totaal wordt f2,871,100,68. De heer W. A. Bottenberg te Werkendam, werkzaam bij de Afd. Vaststelling yan het Districtsbu reau te Almkerk is per 15 Novem ber 1918 benoemd tot technisch ambtenaar bij de Dordtse Asp halt- fabriek met standplaats Eindho ven. Het herstellen van een woon huis met winkel en slachtplaats voor de heer G. Sas te Nieuwen- dijk is opgedragen aan aannemer A. van Andel te Nieu wend ijk. Het bouwen van een L and bouw hui sh oud school voor rekening van de gemeente Almkerk is opgedra gen aan aannemer A. v. Dongen te D ussen. Het verbreden van de Kerksteeg te Werkendam is door de gemeen te Werkendam opgedragen aan aanneemer C. de Rade te Rotter dam. Het verbeteren van de Achter straat te GieSiSen is door de ge meente Giessen opgedragen aan aannemer W. J. M onshouwer te Sleeuwijk. Het graven en verbeteren van sloten ten behoeve van de bluswa tervoorziening te Almkerk is door de gemeente Almkerk opgedragen aan aannemer Hoeke te Nieuwen- dijk. De Centrale Technische Dienst te Almkerk heeft in voorbereiding: Het bouwen van een 1 and bouw hui sh oud school voor de Gemeente Andel: het uitbreiden van 'tWijk- gebouw van het Groene Kruis voor de gemeente Wijk en Aalburg;het herstellen en verbeteren van de Lagere school te Meeuwen; het bouwen van een duiker brug in het Weder op bouwplan voor de ge meente Dussen; het bouwen van een brandweergarage en lijkwa genberging te Genderen voor de gemeente Eethen; het dempen van een binnenhaven te Werkendam voor de gemeenten Werkendam en de Werken c.a. MEEUWEN. De Bond van Plattelands vrouwen geeft een uitvoering' op 11 Dec. in café Korevaar te Meeu wen. Voor leden en donateurs zal deze in Januari plaats hebben. Voorverkoop van kaarten aan de zaal en bij mej. P. Straver te Ba- bil oniënbroek. J (Zie adv. Donder dag) 9 Diec.) RIJSWIJK. In het exploitatietekort der door de gemeente gebouwde# 10 arbejdersworiingen heeft het Rijk een bijdragie toeglezegld van 100 pCt. Miet het snijden van het riet gewas lang's de Maas zijn enkele arbeiders thans weer druk bezig. Het riet is zeer hoog in prijs de laatste jaren. Voor 1949 zullen alhier wor den geheven 190 opcenten op de Grondbelasting', gebouwde eigen dommen en joo opcenten op de hoofdsom der ongebouwde eigen dommen. SPRANG. Onze predikant Ds. J. W. de Bruijn, heeft bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Leerdam. SLEEUWIJK. B. v. d. Nat kreeg Dinsdag een houten balk tegen zijn schou der en wel zodanig, dat genees kundige hulp moest worden inge roepen. Het vorige week opgerichte zangkoor hoopt hedenavond te ver gaderen. Bii de oprichting waren 40 beangstellenden aanwezig. We hopen dat di getal hedenavond ver overschreden zal worden. Wordt lid en werft leden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 1