Distributiemededelingen Gevonden en verloren voorwerpen Binnenland Onderdrukking en Verzet De lieer v. Doorn, onderwij zer alhier, is in gelijke betrekking te Yelp benoemd. VEEN. Vrijdag 10 Dec. a.s. hoopt het echtpaar J. v. d. Velden-Bou- man, hun 40-jarige echtvereniging te herdenken. WOUDRICHEM. Ds. J. Groeneveld. predi kant te Molkwerum (Fr.) heeft het beroep naar de Herv. Gem. alhier aangenomen. Distribuliekriiig Tilburg. Uitreiking coupures Bakkers. Aan de bakkers zullen coupures worden uitgereikt voor W-Bloem. Deze coupures zijn bestemd voor het verbruik van W-bloem gedurende het tijdvak van 19 De cember 1948 Lm. 12 Febr. 1949. De uitreiking zal plaats hebben: Op Donderdag 9\ December voor de gemeente Sprang-Capelle en op Vrijdag 17 December voor de gemeente Heusden BONNEN VOOR DEKENS, MA TRASSEN, VITRAGE, OVER GORDIJNEN EN VLOERBE DEKKING. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat in den vervolge voor dekens, matrassen, vitrage, overgordijnstof en vloerbedekking geen speciale vergunningen meer zullen worden verstrekt doch bon nen. In omloop zullen komen: rantsoenbonnen „HA een rant soen" voor IV2 m2 vitrage; rantsoen bonnen „HB een rant soen" voor 14 m2 overgordijn- stof rantsoenbonnen „HC eein rant soen" voor lOm2 vloerbedekking rantsoenbonnen „HD een rant soen" voor een éénpersoonsma tras met kussen of tijk daar voor rantsoen bonnen „HE een rant soen" voor een éénpersoonsde ken Tweepersoonsdekens en -ma trassen kunnen geleverd worden op twee bonnen HE resp. HD. De bovengenoemde bonnen blij ven voorlopig geldig. De handel dient deze bonnen op dezelfde wijze te behandelen als de speciale vergunningen en de reeds in omloop zijnde arti kelbonnen voor twee dekentjes en voor een matrasje met kussentje, welke aan a.s. moeders worden uitgereikt. Zij kunnen dus niet bij de distributiedienst worden inge leverd. MET KERSTMIS EXTRA KAAS I11 verband m et de goede m elk- gift van het vee en de daaruit voortvloeiende ruimere kaaspro ductie in de afgelopen periode, zal het mogelijk zijn aan alle leef tijdsgroepen 100 gram extra kaas ter beschikking te stellen, waarvoor in de bonnenlij st van 16 December een extra bon wordt opgenomen. Desgewenst kan men op deze bon 125 gram korstloze kaas be trekken VERLOREN: op de weg Polse- straat tot de molen te Aalburg, een envelop inhoudende een aan tal textielpunten, een bon voor overall 'en een bon voor werk broek. Terug te bezorgen bij M. van Esch, Spijk A 126 te Wijk. GEVONDEN: een grijze want, een brujne en een blauwe kinder- want en een groene dames want. Terug te bekomen bij dePost- commaiudanl der Rijkspolitie te Wijk en Aalburg. Aan komen vliegen: Postduif no. 418173 Holland 48. Inl. bij J. Rochat, Burgstraat 92, Giessen (N.B.). GEVONDEN: een vulpen en een bruin kinderwantje. VERLORENeen bruine pori e- monnaie met inhoud. Inlicht ingen te bek omen b ij de R ij k spiolitie te Veen stemde hengsten, die in het stam boek der vereniging! zijn ingeschre ven LeeuwardenEinsdag! 4 Jan. te 14 uur; Groningen: Woensdag' 5 Jan. te 11 uur; Assen: Eonder dag1 6 Jan. te 11 uurRaai te Vrijdag 7 Jan. te 10 uur Humme- loEmsdag 11 Jan. te 11 ,uur Eist (Gld.) Woensdag! 12 Jan. te 11 uurRoermondEonder- dagi 13 Jan. te 10 uur; Midden- meer: Eins dag1 18 Jan. te 11 uur; Rotterdam: Woensdag! 19 Jan. te 11 uur Zevenbergen Donderdag' 20 Jan. te 11 uur; 'sHertogen boschVrijdag 21 Jan. te 10 uur; Oostburg: Einsdag! 25 Jan. te 11 uurAxelWoensdag 26 Jan. te 10 uur; Hulst: Eonderdag 27 Jan. te 11 uurGoes Vrijdag! 28 Jan. te 10 uur. r STEENKOLEN NOG NIET VAN DE BON. De in omloop zijnde geruchten omtrent opheffing der distributie van steenkolen, zijn niet juist. De kolenpositie is van dien aard dat van opheffing der distributie vooralsnog geen sprake kan zijn. TAtilEVEN VRACHTAUTO VER VOER BIJ SNEEUWRUIMEN. De in het speciaal tarief voor Yrachtau tovervoer (Gladheid sbe- strijding .en Sneeuwruimen), ver vatte tarief normen worden verkre gen door verhoging van de uur- prijzen van de „Prijzenbeschik king Plaatselijk Goederenvervoer met Autotractie 1947" met resp. 10 pCt. voor gladheidsbestrijding en 50 pCt. voor sneeuwruimen. Verder worden de vergoedingen geregeld voor liet schoonmaken van de vrachtauto na hel zand en pekelstrooien en voor het in reserve houden van de vrachtauto. VERDELING VAN PAPIER. Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat vanaf 1 Dec. '48 geen overheidsbemoeiing meer o c zal plaats vinden bij de verdeling van papier voor periodieken en tijdschriften. Hierbij dient te wor den opgemerkt, dat courantenpa pier distributiegoed blijft, hetgeen betekent, dat afnemers van deze soort papier gebonden blijven aan het hiervoor vastgestelde contin gent. De hoeveelheid courantenpapier welke beschikbaar wordt gesteld voor de dagbladen, is verhoogd van 2650 tot 3000 ton per maand en voor de nieuwsbladen van 200 tot 225 ton p. maand. f NIEUWE SCHEPEN VOOR ZEELAND In April 1949 zal de nieuwe boot van de provinciale stoomboot- diensten van Zeeland, de Koningin Juliana, in de vaart worden gé bracht. Bovendien zal in Juni nog een nieuwe boot in gebruik wor den g|enomen. In April zal verder de definitieve aanlegplaats te Vlis- singjen giereed komen. Wanneer de Koningin Juliana giereed is, zal tussen Breskens en Vtissingjen slechts ,één boot varen. Ee vervoerscapaciteit wordt meer dan verdubbeld, terwijl de ebstaan- de frequentie blijft gehandhaafd. TWINTIG JAAR GEëlST TE GEN VOOGE'. Ee Amsterdamse makelaar J. C. Voogd hoorde voor het Amster damse Bijz. Gerechtshof twintig jaar tegen zich eisen. Hij heeft zich tijdens de bezetting schuldig' gemaakt aan het verkopen van Joodse eigendommen. Bovendien werkte hij mee aan verscheidene arrestaties, waardoor sommige mensen zijn omgekomen. PRIJS VAN LICHT-PETROLEUM Met ingang van 1 December '48 is de prijs van petroleum ver laagd en gebracht op 15 cent per liter, voor wat betreft deze sir eek. Inundatie's, Kultuurkamer, Artsen- verzet het zijn woorden die ons herinneren aan verdrukking, over heersing en standvastigheid in de jaren, die wij niet kunnen èn mogen vergeten. Alles wat er toen gebeurde, wordt vast gelegd in het Nationale Standaard werk „ONDERDRUKKING EN VERZET" waarvan zo juist de 8ste aflevering verscheen. Teken in op dit prachtige werk voor tijd genoot en nageslacht, bij de Firma L. J. VEERMAN, Boekhandel te Heusden. De prijs bedraagt f 2,40 per aflevering. TIENDUIZEND- GULDEN BOETE. Ee grossier iMj. Di. uit Hanen (Groningen) heeft zich voor de Tuchtrechter van de prijzen moe ten verantwoorden v'oor het ach terhouden van girote partijen pro- celein en aardewerk. Ee .politie nam een voorraad steengoed bij hem in beslag! ter waarde vap 94.990 gulden. E. heeft ziich tevens schuldig giemaakt aan de koppel verkoop' en prijsverbogiinjgl Hij is veroordeeld tot een boete van 10.000 gulden. KEURINGEN VAN HENGSTEN IN JANUARI 1949. Ee Minister van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening' heeft zijn goedkeuring! gehecht aan het voornemen van de Kon. Ver. „Het Nederlandse Trekpaard" te 'sGra- venhage, op de hierna te vermel den plaatsen en dagen, keuringlen te houden van tot dekking' be REGERING KOOPT KLEI AARD APPELEN. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft ajm het Aan- en Verkoopbureau voor Akkerbouwproducten (A.V. A.) opdracht glegjeven zeer bin nenkort een belangrijk kwantum klei -c onsu mp tie aar cjapp el e n, u i t slu i- tend rechtstreeks van telers aan te kopfen. Voor deze aankoop: komen al leen in aanmerking de aardappelen van de rassen' Eigenheimer, Bintje en Bevelander in de sortering! 35 tot 80 mm vierkants maat, voor zover minstens 10 ton per teler en per ras wordt aangièboden, Bij af levering moeten de aardappelen practised vrij van grond en giebre- ken zijn, zodat zij geschikt zijn yoor binnenlandse consumptie en export overeenkomstig de thans be staande kwaliteitseisen. Het risico der elders1 gecontrac teerde aardappelen zal voor het ras Eigenheimer uiterlijk 1 Mei 1949, voor het ras Bintje uiterlijk 15 Mei 1949 en voor het ras Be velander uiterlijk 1 Juni 1949 op het A.V.A. overgiaan. Ee verdere koop- en leveringsvoorwaarden zijn uitvoerig omschreven in het con tract, dat te zijner tijd ter on dertekening zal worden voorge legd. Ee aanbiedingen voor contracte ring! moeten schriftelijk aan het A.V.A., Hooftskade 1 te 's Gra- venhage worden .gedaan onder op gave van de hoeveelheid per ras, de juiste naam en bet adres van de teler. YORSTVERLETREGELIXG VOOR 1948-'49. Ingeval »v an werkloosheid we gens vorst, sneeuwval of de ge volgen daarvan in de a.s. winter maanden is door de Minister van Sociale Zaken dezelfde regeling van toepassing verklaard als de vorige winter heeft gegolden. In afwijking daarvan is echler om practische redenen door de Mi nister goedgevonden, dat de werk lozen niet meer bij de Gewestelij ke arbeids bureaux behoeven te worden ingeschreven. In plaats van inschrijving.skaart zullen zij een verklaring van "hun werk gever moeten overleggen, waaruit blijkt dat zij als vorstwerklozen moeten worden aangemerkt. Voordat de gemeentebesturen lot uitkering overgaan zullen deze nauwkeurig moeten onderzoeken of belanghebbenden vallen onder special e regelingen ingevolge waar van bij onwerkbaar weer wegens vorst of sneeuw het loon al dan niet voor een beperkte tijd (ten volle of gedeeltelijk) rqoet worden )doorbetaald e.q. wachtgeld kan worden gen o t en De Minister wijst er op dat een voorziening bij vorstverlet een aan gelegenheid is, welke hetbedr'iifs- leven aangaat en dat derhalve ook door 'liet bedrijfsleven een rege ling daarvoor dient te worden ge troffen. De inmiddels voor enke le bedrijfsgroepen tot stand geko men risicofond sen en de mogelijk heid tot het aanvragen van een wachtgeldregeling wijzen in die richting. Het doel van een en ander is, dat de arbeiders in geval van vors l werkloosheid niet onimiddel- lijk) naar de Overheid worden ver wezen. De Overheid dient hierbij dan ook zelf het voorbeeld te ge ven. Nu is het in de afgelopen winter voorgekomen, dat arbei ders in dienst van publiekrechte lijke lichamen (gemeenten, water schappen) onmiddellijk naar de vorstverletregeling werden verwe zen. Dit wordt »door de Minister minder juist geacht, met name in dien de mogelijkheid bestaat, dat aan die arbeiders uitkering uit een risicofonds word t versitrek t De Minister is dan ook van oor deel, dat arbeiders in dienst van p ii bliek r e ch ter 1 i j k e 1 ich amen niet voor uitkering ingevolge deze re geling in aanmerking mogen wor den gebracht. Uitzonderingsgeval len zijn mogelijk, doch dan is overleg mei de betrokken Rijks consulent voor ,social« zaken no dig. Voor de door het A.V.A. te con tractieren aardappelen glelden de ,volgiende prijzen bij levering fran co gebruikelijke laadplaats aan spoorwagon of schip Voor alle drie rassen bij afleve ring vóór 1 Maart 1949 16.10 per 100 kg; in Maart 1949 f6.30per 100 kg; in April 1949 f6.35 per 100 kg. Voor de rassen Bintje en Beve lander van 1 tot 15 Mei 1949 f6.75 Per 100 kg. Voor het ras Bevelander na 15 jei 1949 f7.per 100 kg. HONE REDDE DRIE MENSEN LEVENS. Te Kerkrade aan de Nieuwstraat heeft een hond drie mensenlevens gered. In het huis van de familie Z. scheurde Donderdagnacht de schoorsteen, waardoor kolendamp de slaapkamers binnen kon stro men. Ee echtgenote van Z. en het kind waren reeds bewusteloos, toen de heer des huizes door het aan houdende blaffen van de hond ge wekt werd. Het dier rukte trou wens ook de dekens van het bed. Direct trof de heer Z. maatrege len, vrouw en kind werden in de frisse lucht gebracht en verkeren thans niet meer in levensgevaar.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 2