Buitenland Burgerlijken Stand Adver tentiën ORGELS SCHOONMAKEN IJSCLUB „ONS GENOEGEN" een lading Slakkenmeel. J. M. VAN DER POL - HEUSDEN Rijwielhandel, Reparatie-inrichting Zoekt U een passend Huwelijksgeschenk?? H. VERHOEVEN HOUTORANOTEKSTEN voor bepaalde gelegenheden HET GESCHENKvoor VELE JAREN Vulpenhouder CORCUM's SCHRIJFMACHINEHUIS I JOHAN DE MOL, Heusden BEGIN Jan van dei Velden Joh. van der Velden-Bouman *:xixTxzx::xzxixzxzxixzxix:* TE KOOP: 10 Meter Balatum (nieuw) IN LOSSING: Landbouwverenlging Nieuwendijk, Telef. 8 Erkend Naaimachinehandelaar en Reparateur. Langendijk 57 Telef. 2464 WEDEROM ONTVANGEN voor de leeftijd 1416 jaar N. V. Manufacturen- en Confectiehandel PH. VAN WIJK WIJK Ledenvergadering W. VAN DER POL „NEERLANDIA" VULPENZAAK BERLIJNSE AMBTENAREN VOLGEN WETTIG BESTUUR. Nadat Woensdag aan burge meester Friedensburg en ver schillende andere vooraanstaande leden van het Berlijnse stadsbe stuur de toegang tot het in de Russische sector gelegen stadhuis was ontzegd, is dit stadhuis verla ten door alle leden van het wes telijke stadsbestuur. Het meren deel van de 400 gemeen te-om ploy- é's heeft zich ter beschikking van dit wettig gekozen bestuur gesteld. Het communistische -bestuur heeft daardoor met een gebrek aan per soneel te kampen. De westelijke geallieerden hebben in hun sector verschillende gerequireerde ge bouwen ter beschikking van het westelijke bestuur gesteld. De voorbereidingen voor de Zon dag te houden gemeenteraadsver kiezingen worden in de westelijke sectoren voortgezet. Openbare ge bouwen worden onder politietoe zicht geplaatst. Sedert enige dagen is ook de brandweer van Berlijn gesplitst. De commandant van de brandweer in de Russische sector heeft zijn manschappen bevolen geen gehoor te geven op brandmeldingen uit één der drie westelijke sectoren. Vanaf Donderdag functionneert de luchtbrug weer normaal. Bij de verkiezingen voor het hoofdbestuur van de mijnwerkers- bond in het Roergebied hebben de communisten een volledige ne derlaag geleden. Gekozen werden 7 sociaal-democraten, 3 christen democraten en 1 lid van de Cen trum-par tij. derland gearriveerd. Straks zullen deze snelle „Vliegende Salons" ve le E u ropese si e d en meelk aar ver - binden. Een der consequenties hiervan zal een drastische verandering zijn van de tijden in de KLM-dienstre- geling. MASSA1GRAF GEVONDEN BIJ BONDOWOSO. In Tasnan, ongeveer tien kilo meter van Bondowoso, is een mas sagraf ontdekt. In het graf bevon den zich de stoffelijke overschot ten van 38 mannen en tweevrou wen van Europese landaard, die in 1942 door de Japanse Kemcetai w e r el e n lerd oodgebr ac h t Zij zullen op het ereveld Rem bang Koening in Soerabaja wor den bijgezet. OVER DE HELE WERELD VALSE DOLLARS. Over de dollarvervalsing, die in Kopenhagen is ontdekt, wordt nog vernomen, dat de biljetten handig waren nagemaakt, maar toch goed van de echte te onderscheiden. Het waren 50-dollarbiljetten en ze bevinden zich thans in dekluis van de Dienst ter bestrijding van falsificaties van de Internationale Criminele Politiecommissie, waar van 't bureau in Den Haag is ge vestigd. De valse biljetten werden opge merkt behalve in Kopenhagen, te Bern, Washington, Den Haag,A m- sterdam, Batavia, Nijmegen, Zu rich en Luzern. In Frankrijk zijn al duizenden in beslag genomen. De biljetten zijn niet afkomstig van Himmlers valsemunt-centrale. NEDERHEMERT. Over de maand November. Geboren: Hendrik G., z. van A. Bouman en M. de WeertCornelis, z. van J. K. O omen en W. O omen Adriaantje M. A., d. van H. Ai Wolfert en G. Simonsz. Getrouwd: E. Chr. van Duijnen, 33 j. en E. G. Verheij, 28 j.q D. de Knijper, 42 j. en G. Bouman, 39 j. Overleden: Jan P. v. Ooijen, 5 j.; Jan Hendrik Biesheuvel, 64 j., echtgen. van G. Baks. EUROPA WORDT KLEINER, Wat te denken van het feit, dal de luchtreiziger die Donderdag 25 Nov. j.l. in de nieuwe Convair-li- ner der KLM stapte plotseling tot de ontdekking kwam dat Amster dam en Parijs nog geen uur van elkaar verwijderd liggen. Toen hij het tijdschrift dat de stewardess hem bij het vertrek van Schiphol •gegeven had terzijde legde, dacht hij een moment een fata morga na te zien in de vorm van de Eif- feltoren, die als een wijsvinger tussen de huizenzee in de verte omhoog stak. Toen de machine enkele ogenblikken later op Le Bourget neerstreek vertelde zijn horloge hem, dat hij 58 minuten geleden op Schiphol in de PH- TEC gestapt was. Vijf van de twaalf door de KLM voor haar Europa routes bestelde Convair-Liners zijn reeds in Ne- M. A. KRAMER en E. DEKKER geven kennis van hun voorge nomen Huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats vinden op Donderdag 16 December a.s. Babiloniënbroek, 2 December 1948. G 86 en G 50. Toekomstig adres: Babiloniënbroek G 50. Geen bezoekdag wegens familie omstandigheden. &XX XXXX X X iCX JOC J Vrijdag 10 December a.s. hopen onze geliefde Ouders en Grootouders en hun 40-jarige Echtvereniging te her denken. Dat zij nog lang gespaard mogen blij ven, is de wens van hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Veen, 6 December 1948. Hoge Maasdijk 89. H. DUISTER - Veldstraat B 135, WIJK ook bij U aan huis Tel. 2614 Gorkum De concurrentie wil ons overtreffen Maar in een regenbui zult U beseffen GEEN OLIEGOED van Van de Water Een nat pak dus een flater Pasvorm en afwerking zgn onovertrefbaar. Voor ieder figuur het juiste model. MAATCORSETTEN EN BUSTEHOUDERS Corsetière Mej. C. Vermeer, Westwagenstr. 39, GORINCHEM. Maandag en Woensdag thuis, te GIESSEN, p/a fa. G. Hak, iedere Donderdagmiddag. te WIJK, p/a fa. B. Roza, A 24, iedere Donderdagmorgen, op WOENSDAG 8 DECEMBER 1948 bij D. van Wijk - Veerhuis - Aalburg. Het Bestuur. Voor eerstkomende nog beschikbaar. Hiermede delen wij onze klanten mede, dat wij voor Eethen, Genderen, Meeuwen, Drongelen, Wijk en Aalburg, als VER TEGENWOORDIGER hebben aangesteld de heer Depot A 51 Eethen Stoom ververij en Chemische Wasserij BREDA Oudheusdensestraat W 2 Vertegenw.: „PHOENIX"- en „ADEK"- Rij wielen „VICTORIA" Electrische Wasmachines dan naar SCHILDER ALMKERK Speciaal ingericht voor het vervaardigen van is een goede maar dan gekocht in een speciale U vindt daar een uitgebreide collectie en alles met schriftelijke GARANTIE, niet tevreden Uw geld terug VULPOTLODEN f 2.45 BAL-POINT's. f 8.50 Kiiii m «fiSUUKCW Wuv. \vw* w\ Jongenswinterjassen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 3