voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Plaatselijk Nieuws GRATIS VAN AtftNA Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 cent; losse nummers lOcent UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden No. 6626 MAANDAG 13 DECEMBER 1948 Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur EERSTE PORTRET VAN H. M. DE KONINGIN. De bekende kunstenaar Willy Sluyters, oud-voorzitter van Pulchri Studio te 's-Gravenhage, schilderde dit portret van H. M. Koningin Juliana, dat zo juist werd voltooid. HEUSDEN. Onder zeer veel belangstel ling vierde Vrijdag de Wed. M. Kraaij-v. Koyck haar negentigste verjaardag. Van de gelegenheid om de nog krasse „Maai" met dit feit geluk te wensen werd door zeer velen gebruik gemaakt, o.m. de Burgemeester de lieer A. v. Delft en meerdere notabelen uit de ge meente. v J)es avonds bracht de "Heusden- se Fanfare haar een serenade, waarbij de voorzittervde heer Bax, namens de vereniging zijn geluk wensen aanbood. Gaarne sluiten wij ons aan bij de geuite geluk wensen en hopen, dat haar nog enige jaren gegeven zullen zijn. fZoals in de advertentie iri ons vorig nummer werd aange kondigd zal Donderdagavond 16 December in het „Wapen v. Am sterdam" door Heusdens Dubbel- Mannenkwartet een kunstavond van zang en muziek worden ge geven, waaraan zeer bekwame so listen zullen medewërken. [Het geheel staat onder leiding van de heer L. Groen en belooft voor zang- en muziekliefhebbers een mooie avond te worden. Op Maandag 20 Dec. a.s. zal in hotel „Concordia" de jaar vergadering worden gehouden van' de IJsvereniging „Heusden". iMogen de leden hun plicht ken nen en trouw ter vergadering, ko men. Dezer dagen zal de contri butie voor het nieuwe verenigings jaar worden geïnd. Het bestuur rekent op vlotte betaling en me dewerking der leden. Zij, die als nog fid wensen te worden kunnen zich op deze vergadering Ipi de secretaris opgeven. Na deze wor den geen nieuwe leden meer aan genomen. iWoensdag 15 Dec. a.s. komt de derde Nutsavond van dit sei zoen. Deze draagt een heel ander karakter dan de beide voorgaan de. Na Mr. Kamp hebben we geen voordrachtavonden meer gehad. Thans zal voor 'tNut .optreden Mej. Aafje Top. Zij zal voordra gen „De Sneeuwgans" en kleine re verhalen en gedichten. Een goe de en aangename avond staat ons weer te wachten, tie meer daar de spreekster bekend staat als ie mand, die uitstekend kan voordra gen. (Zie advertentie in dit blad). Door de besturen der Gez. Middenstandsvereriïgingen alhier is besloten de trekkine der uratis- verlotine ter gelegenheid der St. Nicolaaswinkelweek te doen plaats hebben op Dinsdag 14 Dec. a.s., des avonds om 8 uur in hotel Central, Vismarkt. Deze winkelweek is weder een groot succes geworden en in to taal zijn uitgegeven "25850 loten. Hier volgt de uitslag der kin derprijsvraag. Ingekomen waren 50 oplossingen, waarvan 43 goede, met deze slagzin Iemand Met Verstand, Koopt Bij De Middenstand. Bij loting vielen de waardebon pen a f2.50 ten deel aan: Xorrie Schreuders, Hoge Maas dijk A 105, Wijk; Cornelis van Hemert, Kerkstraat B 139. .jGen- der$n; ^Walter van Bladel Stgen- weg A 21, Oudheusden; Trijntje Col ij n, D 12, Doeveren; Gij s je Bouman, Engstraat 91, Heusden; Jaap Meiresonnie, B 47, Genderen; Piet van Bergeijk, Polstraat C 115, Wijk en Aalburg; Cornelis de Bruin, Lange steeg, Aalburg; A. Ih\aijens. Hoogstraat N 128, Heus den; Biza van Bladel.,. Steenweg A 121. Oudheusden. Deze tien gelukkige prijswin naars kunnen deze waardebon af halen a.s. Woensdag 15 dezer, tus sen 13 uur namiddag bij de penningmeester^ J. M. v. d. Pol, Oudbeusdensepoort alhier. Die uitslagen van de |g|e- sipieelde partijen van de onderlinge compietitie bij de damclub V.B., al hier zijn deze week als volgtt C. de JofodieJ. Struik 2o A. Fitters^C. Schaap o2 G. JonkerJ. Klaren ii Heden Maandag voortzetting om half acht. Donderdag a.s. wordt gespeeld te Eindhoven, teglew „Ti- vloli", voor de hoofdklasse-compe titie Ned. Eambond. Alhoewel he^ oen zware wedstrijd is, is er toch oen kansje deze ontmoeting tot een goied einde te brenigen. ANDEL. De C. H. Kiesvereniging al hier, kwam in vergadering bijeen onder leiding van de plaatsver vangende voorzitter, de heer J. F. van Duist. Deze opende de bij eenkomst met het laten zingen van Ps. 103 en ging daarna voor in gebed. in zijn openingswoord herdacht de voorzitter het plotseling over lijden van de heer P. v. Hou welin gen, mede-oprichter der vereni ging. Spr. schetste uitvoerig het werk van de overleden vice-pre sident en memoreerde verschillen de gedachten, door deze, tijdens zijn actief medeleven, naar voren geschoven en die in de loop der jaren ook zijn verwezenlijkt ge worden. Spr. besloot zijn toe spraak met de woorden, „dat de nagedachtenis aan de overledene in hose ere zou bliiven. Voorts wijdde spr. nog enkele w-oorden aan de nagedachtenis van dhr. A. Verschoor, lid der vereni ging, eveneens mede-oprichter der Zij, die zich vanaf heden op het „NIEUWSBLAD" abonneren, ontvangen de nummers tot 1 Jan. a.s. afdeling. Ook zijn werk zal in de herinnering blijven voortleven. Hierna had de voorlezing plaats van een schrijven van het hoofd bestuur, aangaande de gehouden verkiezingen. De voorzitter bracht daarna ver slag uit van de Kamerkringbe- s tu ursvergadering en van de ver gadering van de Statenkring, welke te Almkerk was gehouden. Vervolgens krijgt de secretaris, de heer TI. v. Rijswijk het woord om verslag uit te brengen van de jubileum verg adering te Utrecht. Inmiddels is de heer M. v. Rijs wijk ter vergadering gekomen, die als eerste voorzitter enkele waar derende woornen spreekt aangaan de. de arbeid, door wij lende heer v. Hou welingen in dienst der C.H. Partii yprricht. Hierna volgde sluiting met dank gebed. i ALMKERK. a A.s. Woensdag 15 Dec. des avonds 7 uur zal alhier in de zaat van de heer C. G. v. Dijk een ver-j gadering worden gehouden van de Chr. Boeren- en Tuinders bond. ui deze vergadering zal de heer T. Sn os sen v directeur dep Stichting Landbouw-emigratie, een lezing houden over emigratie- mogelijkheden.. 'Wij raden belanghebbenden aan deze leerzame avond bn te wo nen, temeer daar genoemde heer persoonlijk in Canada heeft ver toefd en hierdoor met de toestand ter plaatse zeer goed bekend is. Zie advertentie. Zaterdag 18 Dec. hoopt het Herv. Kerkkoor alhierk met me dewerking van het Kinderkoor, in de Geref. Kerk, een zangavond te houden. O.a. zal worden uitge voerd een Kerstcantate. CAPELLE. Onder voorzitterschap van de heer A. H. Kerst hield de Ca- peise IJsclub „Eendennest" j.l. Woensdagavond in het café Cové- v. d. Haart aan de Nieuwe vaart haar jaarvergadering, welke niet druk bezocht was. Na openingen voorlezing notulen, volgde het jaarverslag van de secretaris, dat getuigde van vooruitgang, vooral in ledental. Het financieel over zicht van de penningmeester, de heer Th. A. Rijken, ademde een optimistische geest, ondanks de grote uitgaven voor vergroten van de ijsbaan en het zuiver maken van het wateroppervlak. De kas sloot met een flink voordelig sal do. De rekening en verantwoor ding, nagezien door de heren H. Spierings en S. Vos, bleken in orde en werden goedgekeurd. J)e aftredende bestuursleden, de heren G. Stam en W. J. v. Nieu wen hu ij zen werden herkozen. In het café van de heer Cové-v. d. Haart wordt Donder dag 16 dezer een lezing met licht beelden gehouden door de heer D. Schuurmans, landbouwkundig ingenieur van Calvé te Delft. r NIEUWSBLAD

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 1