Oistributiemededeiingen Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijken Stand donkerblauwe kinderwagen. Loondors-, Maai- en Ploegbedrijf. Onderwijs in Brabant Wijnand Bok Geertfuida S. van Eeten Maria Adriana Joanna Louisa Kliebisch. TE KOOP: de heer A. VAN DER MAST. De postduivenvereniging „De Luchtvaart" houdt haar jaarlijk se duivententoonstelling dit jaar op Zaterdag 18 Dec. a.s. in haar verenigingslokaal. DUSSEN. Op verzoek van de N.V. P.N.E.M. te 's Bosch, wordt het volgende onder de aandacht van belanghebbenden gebracht a. Op alle dagen en alle uren is het gebruik van reclame-verlich ting verboden. b. Verbruik van etalage verlich ting is eveneens verboden doch hiervan is ontheffing verleend voor Maandag tot en met Vrijdag tus sen 18 en 22 uur en voor Zater dag en Zondag tussen 16 en 22 Uur. c. Voor buitenverlichting van gebouwen voor de openbare dienst, hotels, café's, restaurants, instel lingen voor publieke vermakelijk heid e.d. is het verboden electri- citeit te verbruiken van Maandag tot en met Vrijdag van 70 uur en van 1618 uur en des Zater dags van 70 uur. Overtreding dezer voorschriften heeft afsnijding van de stroom tot gevolg. £Lo verzoek van de direc teur van de Keuringsdienst voer Waren te Vs Hertogenbosch wordt er de aandacht oo gevestigd., dat het voor de melk veehouders-leve ranciers aan zuivelfabrieken, ten strengste verboden is „voilé melk" aan verbruikers te verkopen of te leveren. Alle gewonnen melk moet aan de melkstandaardisatiebedrijven af geleverd worden. Zij, die zich hieraan niet hou den ontduiken de wettelijke be palingen en zijn derhalve straf baar. Mocht blijken dat betrok kenen zich niet aan de bestaande voorschriften houden, dan zal door de Keuringsdienst v.oor Waren ver baliserend worden opgetreden. Men zij. dus nadrukkelijk ge waarschuwd GENDEREN. Op 16 December a.s. zal door de vrijwillige brandweer al hier een contactavond worden ge houden, terwijl op Zaterdag 18 Dec. een Niwin uitvoering zal wor den gegeven. Men zie hiervoor de advertentie in ons blad van a.s. Donderdag. L o Deze uitvoering zal ook gege ven worden in Meeuwen, vermoe delijk op Woensdag 22 December. Beide avonden zal worden opge voerd het toneelstuk: „Het gebro ken huwelijk". MEEUWEN. Op Vrijdag 17 en Zaterdag 18 Dec. a.s. hoopt de konijnen- en pluimveefokkersvereniging Nut en Sport alhier, haar jaarlijkse wintertentoonstelling te houden. Een zeer hoog aantal dieren zal w o rd en i ngezon d e n "Men verzuime niet deze avon den bij te wonen, want op het gebied van kleindierenteelt valt hier nog veel te leren. De tentoonstelling wordt ge houden in de ruim verbouwde za len van de heer J. Korevaar. Voor het publiek staan vele verrassin gen te wachten. (Zie advert. Donderdag a.s.) WIJK EN AALBURG. Donderdag 16 Dec. des avonds 7 uur, zal voor de Chr. Boeren- en Tuindersbond in de Chr. school te Wijk -optreden de WelEd. heer Aantjes, adjunct-se cretaris H olland-Brabant. Als onderwerp zal behandeld worden: „De toekomstige land bouwpolitiek". Boeren en tuinders uit de ge meente Wijk en Aalburg werden opgewekt, deze zeer belangrijke bespreking bij te wonen. Ook uw belangen worden besproken. Te vens zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen over aller lei aard. '(Zie advertentie). WOUDRICHEM. Van de 26 in aanbouw zijn de wToningen, zijn er thans tien bewroond. de overige zullen, paar wij vernemen, omstreeks Kerstmis klaar komen. Ds. Groeneveld van Molk- werum, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gem. alhier aangeno men. Tot 2e secr.-penn. der Gem. Zangvereen. „Excelsior" is geko zen Mevr. Schriek-v. Wijk. Tevens werd op die vergade ring besloten om op 14 en 15 Ja nuari 19t4'9 een bazar te organise ren. waarvan 'Je opbrengst zal worden bestemd voor aankoop or gel of piano. Heden (Maandag) zal 't Nederl. Roode Kruis een in de kazerne. filmavond geven Zaterdag 4De- ZUILICHEM. Voor het op c ember j.l. te 's-Hertogenbosch ge houden examen typen, slaagde MejC. Ce ton alhier. Disliribulickring Tilburg. 001-1902. NA-UITREIKING BONKAARTEN De Directeur van de Distributie kring Tilburg maakt het volgen de bekend De na-uitreiking van de bon kaarten 901-902 geldende voor de periode van 21 Dec. 1918 t.m. 14 Febr. 1949 heeft plaats te WAALWIJK op Dinsdag 15 De cember. Degenen die nog geen bonkaar ten 9101-902 hebben afgehaald, kun- npn dezte dan nog afhalen tegen overlegging van de distributiestam kaart en de bii lie horende inwisse lingsbon 812. Vcrhogiirijg! bedrag, per leer ling1 urgent. De Hoofdinspecteur en inspec teur van het Lager Onderwijs in Noordbrabant zijn in onderling o- vlerlegi ien na uitvoeri;g|e bespreking en berekening aan de liand van de in de practijk verkregen gleg'evens tot de conclusie giekomen, dat de thans beschikbare vergjoedingsbe- draglen, bedoeld in artikel 55 bis len art. 101 der Lagler Onderwijs wet 1920, op enkele uitzonderin gen pa, in de provincie Noordbra bant onvoldoende zijn te achten. Teng|evol!g!e der hiogiere onderhouds kosten van gehouwen, speelplaatsen en meubilair en tengevolge der prijsstijging' v'an leermiddelen, school behoef ten, brandstoffen en werklonen zijn de thans beschik baar glestelde bedragjen ten enen male ontoereikend voor een be hoorlijke explotatie ener normale sehool. He t be dra g de r v'e rgjoe d ing d i ent in het vervolg te worden berekend volgens een door de Onderwijsin spectie aangiegleven formule, waar door in de meeste gevallen de uit kering: per leerling! aanmerkelijk zal stijgen. Bij die bepaling dier Kor mule is er rekening mede gehouden, dat normale verniewing! van leermidde len moet geschieden uit artikel 101 en dat gebouwen enz. regelmatig moeten worden onderhouden. Ter bestrijding; dezer kosten moet bet niet nodig zijn telkens ,een beroep tie doen op artikel 72. Ee Inspec teurs dringen er op aan de door hen glegleven normen bij de vast stelling der vengioeding aan te hou den, opdat in het belang! van het onderwijs, de opvoering in de hy giene der kinderen de voor de scholen nodig' glebleken exploitatie vergoedingen op één lijm komen te staan mei die in andere provin cies van ons Tfand £n bet telken male door fdfe I/nsipeetiefiirs in te stellen beroepen achterwege kun nen blijven. ACHTERGELATEN in de win kel van de firma L. J. Veerman, Heusden, een damesparapluie. VERLORENEen oliedek van 3x2.50 M, op de Hoge Maasdijk of Kwel, waarschijnlijk tussen de £waan en nieuwbouw. Tegen be loning terug te bezorgen bji A. van Veen, Andel (Kwel). GEVONDEN: Een wollen sjaal en VERLOREN: %Een blauwe want met wit ^geborduurd. M. van Rijs wijk Aalburgsestraat B 200, Wijk. GEVONDEN: een beige kinder- want. /Terug te bekomen bij W. Sta ger in an C 96 v Aalburg. GEVONDEN: een bruin lederen handschoen (linkse), gevonden bij het Drongelseveer. Terug te bekomen bij M. Spoor Lo Ecthen GEVONDENeen blauw geruite sloop, gevonden bij het Drongel seveer. Terug te bekomen bij A. van Enkhuizen te Eethen. VRIJE PRIJZEN ONROEREND GOED. iDe berichtgeving over de on langs van kracht geworden be schikking inzake het vrijgeven van de prijzen voor gebouwd onroe rend goed heeft enig misverstand doen ontstaan. Sommige belang hebbenden blijkien van mening te zijn, dat ook boerderijen onder deze regeling vallen. 1 Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ves tigt er de aandacht op, dat zo als de in de Staatscourant van 1 Dec. j.l. gepubliceerde beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting duidelijk aan geeft van bedoeld onroerend goed uitgezonderd zijn: a. opstallen welke zijn inge richt voor en dienen tot de uit oefening van het landbouwbe drijf b. bij het landbouwbedrijf be horende woning. Deze omschrijving stemt over een met die in artikel 1 van het ontwerp van Wet Rechtshandelin gen Landbouwgronden. De thans bestaande prijsbeheersing voor boerderijen zal derhalve blijven gelden, totdat de Wet Rechtshan delingen Landbouwgronden van kracht zal zijn. ANDEL 'Over de maand November. Geboren: Selia, d. .yan '4. Ster renburg en H. J. van Ttijswjjk Martij nt je, d. van J. van Rijswijk cul A. Du ijs ter. GetrouwdJ. A. Ermstrang, 37 j. en A. Naijen, 30 j.; W. A. Brienen, 26 j. en T. van der Vliet, 21. j- Overleden: Peter van Hou we lingen, 70 j., echtg. van J. Mout- haan; Antonie Verschoor 87 j., wedn. van E. v. d. Vliet. ONDERTROUWD en Kerkelijke bevestiging D. V. op Woens dag 22 December a.s., des namiddags 2.30 uur, in de Ned. Herv. Kerk te Andel, door de Weleerw. Heer Ds. G. J. van Hinzbergen, Ned. Herv. Predi kant te Almkerk. Ens I, post Kampen Andel „In den Doorn" 8 Dec. 1948. Gelegenheid tot gelukwensen te Andel 11 op Vrijdag 17 December van 35 uur. Toekomstig adres: Zwijnsweg Q 66, N. O. Polder. XK X X X KDOC X X X XI t Heden overleed tot onze groote droef- f heid, in den ouderdom van 76 jaren, na voorzien te zijn van de H.H. Sacra menten der Stervenden, onze lieve Tante, Familie Verhoeven. Familie Schneider-Rubbens. Heusden, 10 December 1948. De solemneele uitvaart, waartoe U be leefd wordt uitgenoodigd, zal plaats heb ben op Dinsdag den 14 December, des morgens ten half elf. op Maandag 20 December a,s. den dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar in den Echt werden verbonden. Hunne dankbare kinderen Ivo Wilhelmina Martinus Willem Elizabeth Jan Gijsbertje Annamarie Antonia Huibert Jacob Leendert Adrianus Sijke Gelegenheid tot feliciteren van 25 uur en van 69 uur. Veen, 13 December 1948. Witboomstraat 238. t Heden overleed, tot onze diepe droef heid, voorzien van de H.H. Sacra menten der Stervenden, onze lieve Moe der, Behuwd- en Grootmoeder, MARIA SCHELLE, Wed. van J. VAN GORKUM, de gezegende ouderdom van bijna in 83 jaar. Uit aller naam J. S. VAN GORKUM. Genderen, Heusden, 9 December 1948. Allen, die op enigerlei wijze blijk hebben gegeven van hun belangstelling bij mijn 90ste verjaardag, hartelijk dank. Wed. M. KRAAIJ. Heusden, 13 December 1948. W. VINK, Woudrichem B 16. Ondergetekende brengt onder de aandacht van zijn geachte clientèle, dat hij zijn Loondors-, Maai- en Ploegbedrijf heeft overgedragen aan Onder dankzegging van het genoten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger in U aller gunst aan. Genderen, December 1948. G. M. VAN DEN HEUVEL. Zoals uit bovenstaande advertentie blijkt, heb ik van de heer G. M. van den Heuvel te Genderen, overgenomen diens Uw opdrachten voor alle gemechaniseerde landbouwwerkzaamheden zal ik gaarne aan vaarden en tegen de laagste prijzen op correcte wijze uitvoeren. Door de aanschaffing van nieuwere machines zal ik trachten in de meest moderne behoeften te voorzien. Mij in ieders gunst aanbevelend, verblijf ik, Hoogachtend, A. VAN DER MAST. Tijdelijk adresG. VAN WIJLEN - B. 85 - GENDEREN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 2