Gemeenteraadsverslag KALENDERS AGENDA'S Fa. L. J. Veerman, „A.V.E.O." Kalenders 1949 Raadsverslag WOUDRICHEM (Vervolg en slot). De begroting der gemeente en die van het Burgerlijk Armbestuur voor 19,49 worden de raad aange boden. Als leden van de commis sie van onderzoek wijst de Voor zitter aan de heren Spoor, v. Stra ten en v. d. Wiel. Op voorstel van B. en W. wordt besloten tot het aangaan van een r ekening -co ur an t o vereenk o m s t met de Bank van de Vereniging van Nederl. Gem., groot f 75.000, voor de gewone en 25000 voorde kapitaaldienst. Benoeming leden der Commissie van Advies, bedoeld in art. 8, le lid der Woonruimtewet 1:9147. Al le leden zijn aftredend, n.l. de lie ren Venniks, "Moll, J. Spiering,, D. Struik en C. Schriek. De heer Venniks heeft bericht, dat hij een eventuele herbenoe ming niet kan accepteren in ver band met drukke werkzaamheden. Ook de heer Moll heeft, naar de lieer Kuijpers beweert, verklaard dat hii een herbenoeming niet kan aannemen, omdat het advies van de commissie toch niet wordt op gevolgd. D)e Voorzitter zegt dat men ver geet dat de commissie slechts ad vies geeft, de uiteindelijke beslis sing blijft aan B. en W. Het is voorgekomen, dat reeds voor het advies bij B. en W. komt, dit uitlekt, met gevolg dat, als heit advies niet wordt opgevolgd, de Burgemeester of een der Wethou ders de schuld krijgt. 1 De heer v. d. Wiel keurt zulks, als het waar is, af, doch hij kan zich indenken, dal als de com missie unaniem iemand een wo ning toewijst, en B. en W. beslui ten dan geheel afwijkend, dat dan de commissieleden gaan zeggen, ik geef er de brui van. Spr. hieeft persoonlijk hierover klachten ver nomen. De Voorzitter zegt niet te we ten of de commissie zich ook per soonlijk op de hoogte gaat stellen hoe de mensen wonen. B. en W. doen zulks wel. Zeker, er zijn een paar afwijkingen van liet ad vies der commissie geweest, doch in hoofdzaak worden de advie zen wel opgevolgd. Wordt van het advies afgeweken dan gebeurt dit door B. en W. eveneens unaniem en volgens eer en geweten. i Wethouder Crielaard merkt op, dat de heer v. d. Wiel zegt: als zulks waar is, keur ik dit af, doch het blijkt wel waar te zijn, want blijkbaar is hierover bij de lieer v. d. Wiel geklaagd. De h eer Kuijpers erkent gaarne, dat het toewijzen van woningen een moeilijke kwestie is. Spreker heeft de Burgemeester eens ver klaard, dat dit zeker de moeilijkste zaak zou zijn, die hij in zijn loop baan krijgt op te lossen. Doch als iemand, die gaat trouwen, een woning krijgt toegewezen en ie mand die twee jaar getrouwd is nog steeds zonder woning is, dan tac-kt dit verwondering en wrevel. T)e Voorzitter geeft dit gaarne toe, doch als er een gemeente ambtenaar wordt benoemd, eist hii dat deze in de gemeente komt wonen. Eerst zou de heer SIuij- mers de bewuste woning hebben betrokken, doch wegens ziekte van zijn vrouw en vader, had hii ver- zpcht er van ontheven te worden. Toen werd de woning toegewe zen aan de ''ambtenaar v. Balle- gooijèn. De heer Kuijpers noemt dit vol komen juist. De Voorzitter zegt dat hii gaar ne iedereen zou willen helpen, doch dit gaat nu eenmaal niet. De heer Kuijpers had liet be ter gevonden, als B. en W. de lo pende geruchten direct hadden op gehelderd. Men weet nu eenmaal hoe het gaat, de praatjes gaan steeds verder en ten slotte komt men er helemaal niet meer uit. De heer v. d. Wiel wijst op het geval van de heer v. Beem. Als hij hoort wat deze zegt en al zeggen B. en W. dan, dat zij naar eer en geweten hebben gehandeld dan blijft voor spr. toch altijd nog enige twijfel over. Wethouder Crielaart is van me ning dat de heer v. Beem niet eerlijk is geweest. Heeft* deze de naam tegen de heer v. d. Wiel ge noemd, dan moet deze als raadslid ook zo flink zijn, om thans die naam te noemen. Spr. daagt ie dereen uit een naam te noemen, van "de persoon aan wie hij een woning beloofd zou hebben. U, aldus spr*> tegen de heer v. d. Wiel maakt verdachtmakingen en bent de man, die heel de gemeente aan het roddelen houdt. Hij vindt dit niet flink en een raadslid oii> waardig. Hij is bereid iedereen er bij te halen en als de heer v. d. Wiel niet meewerkt is hij de man, die praatjes in stand houdt hier en in de Oudendijk, die piet mo gen in stand gehouden worden.; De heer v. d. W;iel zegt dat hjij de naam van de heer Crielaart niet heeft genoemd. Er is echter een spreekwoord dat zegt: „Wie de schoen past, trekt hem aan'V dat schijnt met de heer Crielaart het geval te zijn, deze beschuldigt dus zich zelf. En nu verlangt hij wel, dat spr. het bewijs levert, maai* dat moet men van hem niet ver dachten. en in grote verscheidenheid in den boekhandel van HEUSDEN Wethouder Crielaart: Ik daag U voor het forum van de gehele gemeente en verklaar hier dat U niet meewerkt om tot een «oplos sing te komen. Van eeiy bejaard man als U,, zou men zoiets niet verwachten. v. d. Wiel: Wat IJ zegt laat me koud, daar trek ik me niets van aan. De heer Kuijpers vindt de zaak niet zo ingewikkeld als ze wordt, voorgesteldAls men twee per-* sonen ter verantwoording roept, voor iets wat zij zouden hebben gezegd, waar niemand bij was, dan beweren ze gerust zo iets niet gezegd te hebben. Op die manier haalt men er nooit de waarheid meer uit. Men is in dit opzicht karakterloos. De heer Holster verklaart ook een paar malen iets te hebben ge hoord, doch hij heeft gezegd,' je moet bij mij niet zijn, ik zit ge- fukkig niet in de commissie. Spr. heeft gehoord, dat B. en W. deze week personen bij zich hebben laten komen, om de praatjes uit te zoeken. Hij begrijpt dit niet, zo iets is niet uit te zoeken. Hij! is overtuigd dat de commissie een moeilijke taak heeft. B. en W. een nog zwaardere taak hebben, doch hij zou zeggen laat de praat jes langs je koude kleren gaan, dan doet men het verstandigst. De Voorzitter zegt dat Wethou der Crielaart er op stond te trach ten de praatjes uit te zoeken en toen beeft spr. toegestemd het te proberen. Toen de heer Vos op het gemeentehuis was geweest en met hem had gesproken, heeft spr. gedacht dat de kwestie wel op te lossen was. De beer v. Beem neeft tegen B. en W. verklaard, dat hii niets had gezegd en nu zegf de heer v. d. Wiel, dat hij wel iets gezegd zou hebben. v. d. Wiel. Dat heeft de heer v. Beem niet persoonlijk tegenmii gézegd. Holster. Dan is dat ook geklets. De Voorzitter is van mening dat ér nu Tang genoeg over deze kwes tie is gesproken. Hij zou de raads leden evenwel in overweging wil len geven, om als zij iets weten, evenals mijnheer Vos heeft gedaan dan bij spr. of het college van B, en W. te komen. De handelwijze van de heer Vos noemt spr. flink. B. en W. zijn steeds bereid alle gewenste inlichtingen te verstrek-* ken. Men zit hier om de zakten zo goed mogelijk op te lossen. De lieer Kuijpers verklaart nog, dat, toen men bij hem kwam, hij heeft gezegd dat hii er werk van zou maken, als men hem de na men op schrift gaf, doch dat wil de men niet, en toen heeft hij ook geweigerd en wilde er niets mee te maken hebben. Crielaart: Dat respecteer ik. De straat haalt er de politiek en zelfs de school bij. Ik heb nooit ie mand een woning beloofd. Het ge val Oudendijk was misschien vo rig jaar uit te zoeken geweest. Nu er een jaar overheen is gegaan, is dit moeilijk. Hierna wordt overgegaan tot be noeming van twee leden der com missie ingevolge de woonruimte- wet in de plaats van de heer Ven- nik en Moll, die zich niet herkies baar hebben verklaard. Bij de eerste stemming in de va cature Vennik verkregen de lie ren S. Groeneveld en P.h. Struik elk 3, de heer J. Spoor Rzn. 1 stem. Bij de tweede stemming 5 op de heer Groeneveld en 2 op de lieer Struik, zodat de eerste werd gekozen,. In de vacature Moll 3 stemmen op de lieer J. v. Straten en 4 op de lieer IJ. de Joode, zodat de la,atste is gekozen. De aftredende heren J. Spiering, D. Struik en C. Schriek worden allen met al gemene stemmen herkozen. Vastgesteld wordt een instructie voor de straatreiniger en eveneens voor de gemeentebode. De heer Spoor vraagt of de ge meen te bode voortaan ook in Wijk B de mededelingen en publicaties van de gemeente moet aanplak ken waarop de Voorzitter toe stemmend antwoordt. De heer Kuijpers zou ook de in structie van het Burgerlijk Arm bestuur willen wijzigen. Spr. zou liet op prijs stellen als een com missie of B. en Wi. dit eens her zien. Misschien da,t de functie van hoofd of administrateur, bi; de functie van gemeentebode kon worden gevoegd,. De naam Burger lijk Armbestuur acht spr. uit de tijd, hii zou er liever Maatschap pelijk Hulpbetoon of iets derge lijks van willen maken. Dan heeft de gemeente thans reeds een 40-tal woningen, is het niet noodzakelijk, dat «ook dit een afzonderlijk bedrijf wordt. Mis schien was ook dit in de persoon van de gemeentebode te verenigen. De Voorzitter zou het wel ide aal vinden, als zo iemand gevon den werd, men komt dan aan een behoorlijk salaris. Hij acht «echter de functie van gemeentebode be zwaarlijk verenigbaar mét de bei de andere ïunctie's. Doch spr. zal de kwestie met de wethouders be zien. Voor gemeentebode zal een oproeping worden gedaan. De heer Kuijpers zou voorlopig iemand op arbeidscontract aan stellen. Vastgesteld wordt vervolgens een verordening tot heffing van rechten voor verstrekken van in lichtingen uit liet bevolkingsregis ter. Per inlichting zal voortaan 5 cent, voor schriftelijke 50 cent moeten worden betaald. In verband met de wijziging der pensioenwet wordt een verorde ning vastgesteld regelende het vér- haal van inkoopsommen ingevolge de Ijensioenwet. De begroting voor 19t48 wordt gewijzigd overeenkomstig het voor stel van B. en W. o.m. vo-or ver haal pensioensbijdragen en verho ging van salarissen. Indertijd heeft de raad B. en W. een blanco crediet verstrekt voor woningverbetering en wo ningsplitsing. De fa. Bax wil 4 woningen verbeteren, waarvoorde totale kosten zijn geraamd op f9600, waarvan f5760 voor reke ning van rijk en gemeente ko men en drie vierde voor het rijk en «een vierde of f 1440 voor de gemeente. voor 1949 Prijs f 2.50 Verkrijgbaar in den Boekhandel Firma L. J. VEERMAN, Heusden De Voorzitter lioopt dat nog meerdere aanvragen zullen bin nenkomen, men beeft daartoe tot 31 Dec. a.s. de gelegenheid. Bovendien heeft de fa. Bax ook «een geval voor woningsplitsing, waarin het rijk f1890 en de ge meente f630 moet bijdragen, de* totale kosten zijn geraamd opV f 4200. De raad keurt «een en an der goed. De Voorzitter «deelt vervolgens, mede dat de verbetering van het veerhoofd is begroot op f7500. Hiervan komt het grootste gedeel te wegens oorlogsschade terug, doch de gemeente moet dit voor lopig financieren zodat B. en W. ook hiervoor crediet vragen, dat de raad met algemene stemmen verleent. Rondvraag. De heer Kuijpers stelt «een vraag over het uitbreidingsplan in ver band met het sportterrein. De Voorzitter heeft Ir. de Bmijn nog «eens opgebeld, doch'deze was niet thuis,, hij zal deze morgen avond nogmaals opbellen. De heer Spoor heeft gezien dat de rijkswaterstaat van plan is de brug bij de Postweg aan liet ver keer te onttrekken, tot 1 Januari kunnen daartegen bezwaren wor den ingediend. Bestaan bij B. en W. daartoe plannen? De Voorzitter moet morgen in den Bosch zijn en zal dit dan ter sprake brengen. Eveneens het ver zoek van liet Dept. van Oorlog, om Schapend am en Po.stweg van de openbare wegen af te voteren. Spr. zal vragen of daaronder ook het verbod voor voetverkeer valt. De lieer v. d. Wiel wijst op die slechte toestand van d(e Almkerk.se weg. De Voorzitter antwoordt diat grint is aangekomen. B. en W. willen proberen hem «daarmede wat op te «doen knappen. De ge meente Almkerk is om een bijdra ge gevraagd, djoch daarover is nog geen bericht ontvangen. De heer v. Straten vraagt of de straatverlichting er is voor dag of voor 's nachts. De lampen bran den overdag, terwijl ze 's avonds soms uit ziin. De Voorzitter antwoordt diat de ze er is voor 's avonds en gedeel telijk voor 's nachts. Spr. heeft opdracht gegeven om het net, dat vooral aan de Oudendijk slecht iSj te verbeteren. De heer Kuijpers zóu hierop bij de PNEM op spoed willen aan dringen. De Voorzitter zegt dat gepro beerd wordt liet ondergronds te krijgen, doch materiaalschaarste vormt daartoe het bezwaar. De heer v. Straten informeert hoe of het staat met de klok. De Voorzitter antwoordt dal de gemeente daarvoor op de urgentie- lijst is geplqatst. De heer Kuijpers vraagt vervin gen s of de grond van de heer Klokke al is overgedragen. De Voorzitter zegt dat B. enW. daarmede bezig zijn. Nadat de heer Kuijpers nog een vraag heeft gesteld over verkoop van straatkeien, sluit de Voorzit ter juist op het middernachtelijk uur de vergadering.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 4