Distribütiemededelingen OFFICIËLE BONNENLIJST Gevonden en verloren voorwerpen De winter nodigt weer tot lezen II Geeft een goed boek Fa. L. J. VEERMAN - Tel. 19 - HEUSDEN de heer C. Biesheuvel als voor zitter de vergadering! opende met glebed en Schriftoelezingi. Hierna volgde een opetlinglswoord waarop fris werd glezonïglen. i In de loop van de avond wis selde voordrachten, zangi en trac- tatie elkander reglelmatigj af. Verschillende aardige tafieeltjes bleek hét programma te bevatten. Een rijmprent, opgesteld door het kantoorpersoneel gaf 'elk lid van het personeel z'n part, oip een zeer humoristische wijze voorgedragten $por de heren 'Vos en van der Stelt. Vele personeelsleden toon den hun dichtkunst in de vorm van zesregeligle verzen. Door de heer J. W. Groene - veld werd een onderwerp1 behan deld over de plaats der Vrouw in Staat en Maatschappij, waarinvoor- al beklemtoond werd de erepositie der vrouw in het huisgezin. Het gejieel had een gezéllig ver loop. Een afg|e vaardigde van de Christ. Besturenbond voerde het woord en bracht een felicitatie groet namens zijn Organisatie. De secretaris de heer Vleugel gaf een prachtig jaarverslag', ter wijl de penningmeester de heler v. Andel blijk g|aj; een goed fi nancier te zijn. In tegenstelling1 tot Minister Lieftinck heeft hij nog lang geen geldzorgen. De heren Groeneveld en Simon verzorgden het muzikale gedeelte, respectieve lijk als organist en cellist. 'tWas bijna half twaalf toen het zeer geamuseerd samenzijn werd beëin digd met dankgebed en samen zang. Alle aanwezigen zullen zteer ze ker met veel genoegen aan dit festijintje terugdenken en verlan gend uitzien naar een vol'glend jaar. lOp de lie denver gade ring der Coop. Zuivelfabriek „Altena"' ge houden io Dec. 1.1. werden tot bestuursleden herkozen de neren P. A. Nieuwienhuizen en W. Snoek en als Commissaris de heer H. v. Ar kei. De heer J. F. Brus, secretaris van de Zuid-Holl. zuivelbond te Gorinchem, hield een causerie over de orgailisatie van het coöperatief zuivelwezen en over de uitbetaling dei" melk naar kwaliteit. De Directeur de heer v. d. Meer glaf enkele cijfers over de interne aanglelegjenhedien van bedrijf en van vereniging'. Het ledental be draagt 525, dat der losse leveran ciers ruim 40. De melkaanvoer gtaat dit jaar over de 8 millioen kg en yormit een fopjam\ Als oorzaken werden genoemd de gunstige grasgroei en de uitbreiding van de rrfelkveesta pel, mede door een groter aan tal leveranciers. Het ge volg van dit alles is een gunstige uitkomst van de exploita tierekening. Eien nabetaling aan de veehouders werd in uitzicht ge steld. SLEEUWIJK. Ds. Ros heeft het beroep naar de Geref. kerk te Hoofddorp aanglenomen. De heer P. H. van Rijswijk is alhier tot dirigent van het Chr. gemengd zangkoor aangesteld. VEEN. 'Op de op 13 December te Breda gehouden ledenvergadering van de Prov. afdeling van de Ned. Chr. Aannemers en Bouwvakpa troonsbond, de N.C.A.B.,, werd tot hoofdbestuurslid gekozen voor N. Brabant, de heer M. Honcoop al hier. WIJK. Heden (Donderdagavond) spreekt de lieer J. Aantjes over het onderwerp: „De toekomstige landbouwpolitiek", in de Chr. school alhier. Komt allen, zowel boeren als tuinders. Deze lezing is zeer belangrijk. Met nagiiften heeft de col lecte bij de dankstond voor het gewas opgebracht de som van f1060.73. Êe collecte voor de dia conie bracht in November j.l. op f 1 50.81. WIJK EN AALBURG. Door de Toneelvereniging „Kunst en Genoegen" alhier zal op Zaterdag 18 December wor den opgevoerd de klucht „Heer öf Butler" van Robert Smiley Pieple. Voor de echte toneelliefhebbers staat weer een mooie avond te wachten(Zie adv. Vrijdag 17 Dec. a.s. zal in de kerkzaal te Wijk een grote C. NV-Propagandaveriglade ring wor den giehouden. Aanvanjg! 7.30 uur. Sprekers zijn de heren Bensien uit Eindhoven en v. d. Linden uit Zwijndrecht. Leden zowel als niet-lëden, bezoekt allen dez'e zeer belangrijke vergadering om u voor at in deze tijd te laten voorlichten op het sociaal terrein. Niemand blijve achter. WAARDHUIZEN. Cand. A. H. Algira hoopt D.V. Zondag 19 December, des avonds 6 uur, nadat hij des mqr- giens bevestigd zal worden door Ds. G. Hagens van Schriebroek- Hilliegiersberg', zijn intrede te doen bij de Geref. kerk. WERKENDAM. Die griendvierpachtingjen in deze streek brengen maar weinig op. Daar staat tegenover, dat de lonen voor het bewerken der grien den vrij' hoogj zijn, zodat griend- hout voor de eigenaars maar wei nig rendabel is. Tot ouderling en diaken bij de Ned. Herv. "kerk werden her kozen de heren J. Blokland en Joh. v. d. Heuvel en gekozen door het bedanken van de heer S. Kui per, de heer J. A. Visser Jzn. In de Chr. Geref. Kerk al hier zal Vrijdagavond 7 uur als spreker optreden, Ds. E. du Mar- chie van Voorthuizen van Slie- driecht. De uitslag van de verloting ten bate van V.K.P.N.iO.. alhier is als volgt517 konijn, 318 eend, 925 horlogle, 321 eend, 565 deken, 656 gans, 92 haan, 223 eend, 839 vliegiengilas, 829 vaas. Die Chr. gtem. zanglvereni- gin;gi „Hallelujah" hoopt Donder dag 16 Dec. een kerstwijdijngls- avond te houden in de Noodkerk. ZUILICHEM. Vrijdagavond j.l. kreeg de Z.S.V. de schaakvereniging „Het Springende Paard" uit Almkerk op bezoek. De uitslag dezer com petitiewedstrijd was 8 p. voor Zui- chern en 2 p. voor Almkerk. Vrijdagavond j.l. werd door |de afd. Zuilichem van de C.B.T.B. 'een openbare vergadering belegd. In deze vergadering trad als spre ker op, de lieer Bronkhorsl uit Andel, Hoofd van de Chr. Land bouwschool aldaar, met als onder werp: „De Zegen van het boer zijn." Wij hebben voor deze nodiging een grote collectie BOEKEN Voor KINDEREN, de RIJPERE JEUGD en VOLWASSENEN. De leuze is Lezende mensen, gelukkige mensen Distribuliekring GeMiermalsen. Lie Leider van de Dis.tr ibutie- kring G lel der rnal sen deelt mede, dat in vief band met de reorganisatie van de dienst het ui trie iklo kaal te Ammerzoden, met ingianjgj van 20 Diecember a.s. zal worden opigjehe- ven. Tieneinde betrokkenen in de ge legenheid te stellen distributiebe scheiden in ontvangst te nemen, inlichtingen te bekomen, aamvraag!- formulieren af te halen en in te dienen enz. wordt ingaande 20 De cember a.s. de navolgende regeling van kracht. Die inwoners van Ammerzoden en Well dienen zich voortaan te 'viervioeglen in .café W. v. Doornma len te He del op Woensdag. 'Ondanks hiet feit dat te Zaltbom- mel meerdere dagen zittingi wordt giehouden, dient men zich bij even tuele oproep nauwkeurig te houden aan de datum, die vernield staat op de oproepkaart, teneinde teleur- stellingi „te v öorko men D|e aandacht wordt er op geves tigd, dat de uitreiking! van le- v lensmi d de lenkaar ten, t oeslagkaar - ten voor a.s. en jonge moeders, alsmede toeslagkaar ten voor zieken blijft geschieden te Ammerzoden. AALST. De Roda-junioren gingen Za terdag naar Wijk voor het spelen van een vriendschappelijke ontmoe ting tegen de Noad-juni oren. De thuisclub bleek met 31 de meer dere. A.s. Zaterdag ontvangt Roda 1 als voorlaatste wedstrijd in de bekerronde .Wilhelmina 2 uit Aal burg!. Die tweede elftallers g|aan naar Vieen, in het kader van de nederlajagwedstrijiden van Achil les II. UAPELLE. De Vrijh. v.v. „Sparta" speel de j.l. Zaterdag! voor de Zaterdag- middagcompietitie kring' 'Breda, te Sprang! teglen SlDi.O. Met een 21 overwinning wist Sparta de kost bare puntjes in de wacht te sle pen. SLEEUWIJK. Voetbaluitslagen: Altena 1 Sleeuw.ijk II 51 Slieeuwijk ju:n. A-Al te na jun. A 1 1. VEEN. Achilles II speelde Zaterdag j.l. haar eerste wedstrijd voor jetne- derlaagi-tournooi teglen Kerkwijk 2 én wisten deze met 4o te win nen. Groen-Witten a.s. Zaterdag wacht u een zwaarder opgaaf n.f. tegen Aalst 2. Deze wedstrijd vanglt aan om 3 uur. WIJK EN AALBURG. N.O.A.D Het eerste elftal won Zaterdag met 32 van Brakel 1 A.s. Zaterdag speelt het eerste elftal om 3 uur een thuiswedstrijd teglen Zuilichem 1. WILHELMINA: Het eerste elf tal speelde j.l. Zaterdag! tegen Koz. Boys en verloor in een spannende wedstrijd met 31. Het tweede won thuis met 61 van Kerkwijk 1 voor de beker. v A.s. Zaterdag gfaat het tweede op bezoek bij Aalst 1 voor het spelen van een bekerwedstrijd.Ver- trek kwart over twee. WERKENDAM. De Zaterdag j.l. glespeelde wed strijd Koz. Boys 1Aalburg 1, eindigide in een 31 overwinning voor Koz. Boys. voor het tijdvak van 19 Diec. 1948 t.m. 1 Januari 1949. BONNEN VOOR VLEES 481, 483 Vlees, 100 gram vlees 482 Vlees, 300 gram vlees ALLE BONKAARTEN. 487 Algemeen, 180 gif aim spijsolie 488 Algemeen, 250 gram boter'öf margarine of 200 gram vet BONKAARTEN KA, KB, KC. 491 Algemeen, 250 gram boter of margarine of 200 giram vet 492 Algemeen, 300 gram kaas of 375 gram korstloze kaas B 505, C 507, 500 gram boter of margarine of 400 gram vet BONKAARTEN KD, KE. 497 Algemeen, 125 gram boter of mar glaf ine of 100 giram vet 498 Algemeen, 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas TABAK EN DlVERSENKAARTEN 01, 02 Tabak, 04 Diversen, 2 rant soenen sigaretten of kerftabak Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig! zijn de bonnen van strook A. Dieze bonnen zijn 14 dagen Bovenstaande bonnen kunnen op Vrijdag 17 Dec. a.s. reeds worden gébruikt. GEVONDEN: een lederen ta baketui met tabak. Terug te bekomen Postkantoor Meeuwen. GEVONDEN: een deurknop van een auto. Terug te bekomen bij -A. Tref fers te Genderen B 103. GEVONDEN: te Meeuwen F-l. Terug te bekomen bij de Post- command ant der Rijkspolitie te Meeuwen F 87. GEVONDEN1 broche, 1 gul den en een radiatieurdop. Inl. bij de Po stoom mand ant der Rijkspoli tie te Zuilichem. VERLORENeen witte wollen want. Terug te bezorgen bij B. Fur- ster, Grotestraat 205, Veen. VERLOREN: Ie Veen, een gou den kinder ringetje. Terug te be zorgen bij Kantoorboek h. te Veen tegen ruime beloning. VERDOREN Rood zadeldek]e van een fiets, vanaf de Kwel te Andel over de waard tot hoek Poederoijen. Terug te bezorgen bii Joh. de "Fijter, Kwel B 6, Andel. ACHTERGELATEN een paar wanten, in de werkplaats A. A. v- Andel te Rijswijk. GEVONDEN In het vereni- gingisgebouw te Wijk tijdens de bazar, een bankbiljet. In de Veld- s tra at een portemonnaie met in houd. Terug te bekomen bij de Postcommandant der Rijkspolitie te Wijk en Aalburg. DOODSTRAF GEëlST TEGEN H. J. WOUDENBERG. Teglen de voormalige commis saris van de Nederlandse vakoewe- ginjg' en leider van hiet Arbeids front H. J. Woudenberg, isMaan- dagjmiddag voor het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam die dood straf geëist. De ernst van zijn mis dragingen stond volgens de procu reur-fiscaal mr. A. H. v. d. Veen, op één lijn met hetgeen lieden als Mussiert en Blokzijl het Nederland se volk hebben aangedaan. GROTE JU WELENEIEFSTAL. Zaterdagnacht hebben inbrekers uit een woning aan de Magholia- straat in Den Haag! juwelen ont vreemd voor een waarde van f 10.000. Die inbrekers hadden het keukenraam geforceerd. '.s,v. h«r

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 2