voor FOTO'S: VISSER ZN. - WERKENDAM tel. „A.V.R0." Kalenders Binnenland lijk zal kunnen geschieden. Hij heeft het polderbestuur verzocht om de modder van de wegen te doen, doch hiervan heeft hij nog niet veel gemerkt. De heer L. v. Dalen zegt dat hii niet voor straat bel as ting is zo lang de Burg. Pos-weg niet in or de is gemaakt. 'Men heeft reeds 10 jaar moeten betalen en dit lijkt spr. thans lang genoeg. Hij zou dan ook voor willen stellen de verordening niet vast te stellen indien men voor 1 Mei a.s. niet aan de Burg. Pos-weg is begon nen. Verschillende leden zijn de zelfde mening toegedaan en* beslo ten wordt bedoelde verordening onder bepaalde voorwaarden vast te stellen. Van Ged. St. is een besluit in gekomen houdende gedeeltelijke goedkeuring van het uitbreidings plan. De Voorzitter licht aan de hand van de tekening een en ander na der toe. De heer L\ v. Dalen vraagt of Ged. Staten geen mededeling heb ben gedaan waarom het plan .niet in zijn geheel is goedgekeurd. De Voorzitter zegt, dat dit ver band houdt met de ingediende be zwaren. De heer Ver voorn zegt dat de toestand op het kerkhof onhoud baar wordt en dat er zo spoedig mogelijk maatregelen genomen moeten worden. De Voorzitter zegt dat nu voor wat het overige gedeelte betreft een nieuw plan gemaakt zal moe ten worden. Alzo wordt besloten. Rondvraag. De lieer L. v. Dalen vraagt of dat men de modderweg in de Pol der niet wat kan opruimen. De Voorzitter zegt, dat thans hiervoor geen gelden meer be schikbaar zijn en dat thans het onderhoud bij het Polderbestuur berust. De heer L. v. Dalen zou ook graag zien dat wat aan deWiaard- dijk gedaan wordt. De heer Ermstrang vraagt of er geen schadevergoeding gegeven kan worden voor de geweren wel ke destijds door H. J. v. Dalen werden ingeleverd. De Voorzitter zegt dat hem dit niet bekend is doch zal de Jagers vereniging om advies vragen. De heer Ermstrang vraagt of nog wat vernomen is van de elec- triciteit in de Waarddijk. De Voorzitter zegt, dat een plan voor Brakel, Zuilichem en Aalst e.d. in voorbereiding is. Ehr. Vervoom ze git,- dat thans een zeker aantal personen is aan gewezen voor de bediening van de sirene voor eventuele brand. Spr. zou nog enige personen willen aan wijzen, die hen bij afwezigheid kunnen vervangen. De Voorzitter zegt dat hij een en ander nader zal bekijken. De heer Vervoom vraagt of ook de riolering al bekeken is, waarop de Voorzitter antwoordt, dal dhr. Kranenburg1 hiervoor opdracht is gegeven. Ook zegt de heer Vervoorn, dat de gracht aan de dwarss teeg ge vaar brengt voor het verkeer en dat het daar een zeer vuile boel wordt. De Voorzitter zegt, dat hij ook dit met de wethouders zal bekij ken. Hierna sluiting. Vergadering' van de Raad der ge meente EETHEN, op Don derdag! 9 Dec., des n.m. 3 uur. VoorzitterEdelachtb. Heer D<. A. v. d. Schans.. Aanwezig1 alle leden. De Voorzitter Qpent met het for mulier glebed. 1 De Ambtenaar ter secretarie leest de notulen, die onveranderd worden vastgesteld. Inglekomen stukken Schrijven van de Commissaris der Koningin in de Provincie, waarin deze namens H.K.H. Prin ses Wilbelmina, de raad en de 'bevolkingl der gemeente dank brenglt voor de gezonden geluk wensen bij Haar jubileum en, ver jaardag. I Verzoek van W.> van Dijk te Genderen, om hem een strookje glrond aan de Genderensen dijk te verkopen. Aangiezien dit adres pas is ingekomen wordt het aan B. en W. glerenvoyeerd voor nader ad vies. Verzoek van de Bond van Open bare leeszalen in Noordbrabant, oir een subsidie. |Op voorstel van B. en W. wordt dit schrijven voor kennisgeving) aangenomen. Brief van het Prov. O'pbouw- orgjaan eveneens inhoudende een verzoek om subsidie voor het jaar 1949- 1 Op voorstel van B. en W. wordt besloten dit bij de behandeling der 'biegtrotirigi nader te bezien en in welwillende gleest te behandelen, aangezien van deze instelling! voor die glemeente ook nuttig effect kan uitgaan. Die Voorzitter deelt mede, dat 22 December de semi-permanente school tie Drongelen zal worden aanbesteed, zodat ook dit zover in kannen en kruiken is. De school zal verrijzen op het perceeltje ach ter de hTorwoininglen dat toebe hoord aan het kerkbestuur. B. e,n W. stellen voor de' glrond aan te kopen, teglen de pnjs die daarvoor door de prijsbeheersingl zal worden bepaald, eveneens voor de bouw van de onder wij zerswo- ninig. De heer Donken vraagt of dit schoolhuis ook wordt aanbesteed. Die Voorzitter zegit, dat dit wel in de bedoeling! van B. en W. liglt ydoch er is nogl niet voldoende bouwvolume voor verkregen. Wat de bouw in 1949 betreft, staan de zaken er erg! ongunstig voor, zoals het er nu voorstaat zal er weinig, glebouwd kunnen worden. Voor de aankoop van de grond is een be giro tinlg|swijzi ginjg' nodig, eveneens voor de bouw der school', daarvoor wordt wel een rijksbijdra ge verkregen, de bouw gaat zoi goed als geheel buiten bezwaar van de gemeentelijke schatkist, doch de gemeente, moet een en ander finan ciered, ook voor de bouw van iclie onderwijzerswoning. Voor de bouw der school is een bedrag nodig1 van f 28000, voor de onder wij ze rswo^ ningi van f 20.000. IMjet algemene stemmen wordt tot de voorgestelde beg!r o tings wij- ziglingl besloten. Toekenning; crediet woning,ver betering en splitsing. De Voorzitter ze git, dat een 3- tal gevallen van woningverbete ring zijn ing!ekomen n.l. een voor de woning van W. Vos, waar'in rijk en gemeente 60 pet. bijdragen, en wel' 3/4 daarvan voor rekening1 van het rijk en 1/4 voor rekening1 der gemeente. Verder de woning! bewoond door W. de Haan en die door de familie Citroen, beiden eigendom van Joh. Verbeek. B. en W. stellen voor "de vereiste medewerking hiervoor he verlenen, waarmede de raad ac- coord gaat. De heer Donken is van mening1, dat er wel meer woningen voor in aanmerking komen b.v. ook in Drongelen. De Voorzitter begrijpt welke wo ning de heer Donken bedoelt, doch als het rijk zijn medewerking ver leend, verlangt het, dat er ook iets van te maken is en dat is hier de grote moeilijkheid. Spr. hoopt ech ter ,dat voor deze mensen nog een lichtzijde komt. Voorlopige vaststelling .gem.-re kening 1915. De heer Donken brengt namens de commissie van onderzoek rap port uit en deelt mede dat alles in orde is bevonden en derhalve tot voorlopige vaststelling wordt geadviseerd." Hiertoe wordt be sloten. De gewone dienst geeft een ont vangst aan van f157,753,67 en een uitgaaf van f161,250,74, zodat ze sluit met een nadelig saldo van f3497.07. Die kapitaalaienst met 'n ontvangst van f 148,902,48 en een uitgaaf van f201,913,36. Aldus met een nadelig! saldo van f 53010.88. De rekening 1946 wordt de raad aangeboden met een ontvangst in de gewone dienst groot f 430,955,10 ,en een uitglaaf van f432,292,13, al- zo met een nadelig slot van, f 1337,03, de kapitaaldienst met '11 ontvangst van f511,811,69i. uitgaaf f548,115,73, nadelig slot f36304,04. Alle raadsleden, behalve de wet houders worden verzocht deze re kening te onderzoeken. voor 1949 Prijs f 2.50 Verkrijgbaar in den Boekhandel Firma L. J. VEERMAN, Heusden Vastgesteld wordt een nieuwe legesver orden i ng Corstiaan Arendsle te Eëtheni, zou willen gaan bouwen op een terreintje afkomstig van zijn moe der. Op dit terrein staan echter een tweetal noodwoningen, zodat bouwen aldaar bezwaarlijk is. Nu lijkt het B. en W. het best dat een terrein terzelfdie grootte, dat naast bedoeld terrein is gelegen aan Arend se in ruil wordt afgestaan, te eerder wijl de gemeente het WEDDER STICHT EEN EIGEN PARTIJ. Op de Zaterdag |e Utrecht ge houden landelijke vergadering van het voorlopig Katholiek comité van Actie, waarin vertegenwoordigd zijn de achttien rijkskiaskringen, werd met algemene stemmen be sloten tot oprichting van de KNP (K at h o 1 ieke Na ti on ale P ar tij De Koningin en het episcopaat wepden telegrafisch van deze op richting in kennis gesteld. Algemeen voorzitter van de par tij is de heer Ch. J. I. M. Weiter, lid van de Tweede Kamer. AUTOVERKEER OP TWEEDE KERSTDAG EN 2 JAN. De minister van Verkeer en Wa terstaat heeft ontheffing verleend van het Zondagsrijverbod op 26 December (Tweede Kerstdag) en op Zondag 2 Januari. HOE HET MET ONZE KOLEN- VOORZIENING STAAT. In het afleveren van kolen door de Limburgse mijnen aan de ko lenhandel is een ernstige achter stand ontstaan. Pas sinds kort is men gereedgekomen met de toe wijzingen van de maand October. En het zal waarschijnlijk de ge hele maand December kosten om khtëtr te komen met de November- toewij zingen. Wat de oorzaak van de huidige kolen schaars te is, is nog onbekend doch het schijnt wel zéker te zjjn, dat een eventuele periode van strenge vorst grote moeilijkheden in de brandstoffenvoorziening der bevolking zou veroorzaken. Ten zij alsnog op korte termijn een verbetering in de aanvoeren tot stand zou komen. NIEUW STATENLID. In de plaats van de heer C. G. de Jong te Almkerk, die zijn be noeming tot lid van de Prov. Sta ten van Noordbrabant niet heeft aangekomen, is de heer G. Bulten (A. R.) te Eindhoven benoemd. terrein voorlopig toch niet nodig heeft. De heer E. v. d. Beek vraagt nadere inlichtingen, b.v. of belang hebbende met deze ruiling genoe gen neemt. De Voorzitter antwoordt dal de ze er mee accoord gaat. Hierop hecht de raad met alge mene stemmen aan de ruiling zijn goedkeuring. De Voorzitter zegt dat in ver band met het wederopbouw plan ook nog een Jbesluit tot grond- afgifte genomen dient te worden. De Provincie is voornemens de weg in Meeuwen om te leggen, tengevolge waarvan de woning van de smid Schranders moet ver dwijnen. De gemeente verkrijgt de beschikking over het terrein dat is aangekocht van de familie Wil- dervank. B. en W. zouden hem daarvan een stukje voor de bouw ener woning willen afstaan. De raad gaat ook met dit voor stel van B. en W. accoord. De Voorzitter deelt vervolgens mede dat een wijziging is geko men in de Lager Onderwijswet. Om de 3 jaren dient het besluit te worden genomen om een school die beneden de 50 leerlingen is ge daald nog in stand te houden. Nu vallen zowel Babiloniënbroek dat slechts 49 leerlingen telt, als Ee- tlien en Drongelen daaronder. B. en W. stellen voor te beslui ten alle 3 de scholen in stand te houden. De raad gaat hiermede accoord en besluit om voor *'49 ten behoeve der gemeente te hef fen 50 opcenten op de personele, belasting evenals het vorig jaar. (Slot volgt). GRANAAT ONTPLOFT. ZES MI LITAIREN GEWOND. Bii een ontploffing., van een gra naat in de Chassékazerne te Bre da zijn zes soldaten gewond. De soldaat Ligthart uit Haarzuilen werd in de buik getroffen en ern stig gekwetst. De vijf anderen wer den licht gewond. f2.000 TRACTOREN IN DE LANDBOUW. Sinds de bevrijding zijn in ons land bijna 10.000 landbouwlracto- ren geïmporteerd, waarvan plm. 60 pCt. uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika afkomstig zijn- Met de nog aanwezige vooroor logse tractoren beschikt ons land momenteel over c.a. 12.000 van deze mechanische trekkrachten. Vooral met liet inwerking tre den van de Marsh all-hulp heeft de import van tractoren een gro te vlucht genomen, zodat Neder land in staat is sneller zijn plan nen op het gebied van de land bouwmechanisatie te verwezenlij ken. NED. GEDENKPLAAT VOOR STATENEILAND. Koningin Juliana zal aan Sta teneiland, een stadsdeel van New- York, een "bronzen gedenkplaat schenken ter herinnering aan de eerste Nederlandse nederzetting. Deze gedenkplaat zal aan de hi storische vereniging van genoemd stadsdeel worden aangeboden. Stateneiland is ongeveer 11 km breed en 24 km lang en is van Manhattan gescheiden door de baai van New York, welke ter plaatse een breedte van ongeveer 8 km heeft. Het is een van de ze ven kiesdistricten van New York en staat officiéél bekend alsRich - mond. Het eiland werd door Henry Hudson „Staaten Eylandt" ge doopt ter ere van de Staten-gene raal in Nederland. De Nederlan ders hadden zich aldaar reeds in 1630 gevestigd en richttten er in 1661 hun eerste permanente neder- zét ting op.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 8