voor het Land van Eeusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Op en om het Burchtplein te Heusden GRATIS t**° V£N ALTtNA Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 cent; losse nummers 10 cent UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden No. 6628 MAANDAG 20 DECEMBER 1948 Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur Wat glebeurt er toch op liet Burchtplein? Dit is de vraagt, die vele Heusdenaren zich de eerste weken van het oudheidkundig! on derzoek gesteld hebben. Sommigen meenden, dat er een begin met de bouw van de kerk werd ge maakt en er waren anderen niet wat minder voor de hand lig gende opvattinglen. Langzamerhand werd het alle belangstellenden duidelijk, dat men nog niet aan 'de kerkbouw .toe was, maar dat het graafwerk toch wel iets met de kerkbouw had uit te staan. Een enkeliingi .ving! hier of daar zel'fs wel eens wat op, waaruit het hem duidelijk wem, dat het blootlegjglen van al die zware funderingen noodzakelijk aan de bouw van'4e kerk vlooraf moest gaanhet was dus om zo te zeg|- gen een noodzakelijk kwaad. Se dert de sloping van het kasteel en zijn bijgebouwen in 1824'heet te de ruimte tussen wal jen .Denier het Burchtpiiein. Soldaden exerceer den er, een tramnietje rangeerde er en tenslotte graasden er koeien onder al deze wisselingen van het lot bleef de vlakte „Burchtplein" heten. Soms werden er feesten ge houden en dan vloekten de werk lieden op de 'stenige glrond, waar zij haast geen paal in konden krijgen. Lat dit verschijnsel wel iets mét het 'kasteel te maken had, was dui delijk. 'Maar niemand van "de Heus denaren, 'ook niet de oudsten, kon zich er een voorstelling van ma ken, hoe het kasteel hier nu .wejlT geiegen naa. Het kruithuis achter bij de Eemer, dat sommigen nog giekend hebben, kon tenslotte maar een heel klein gedeelte; van het oude kasteel gevormd hebben. Nie mand 'wist ook maar bij benade ring1, 'hoe groot het wel geweest was. En daar kwam het nu langzaam maar .zeker te voorschijn. Het was een verrassing te zien, dat de fun deringen hier en daar zo maar enkele decimeters onder de gras mat lagen en dat het nu toch wel een heel groot gébouw bleek te zijn. 1 Ja, dit alles was ook voor de leiders van het onderzoek een gro te verrassing. Toen het Burcht plein betrokken werd in het uit breidingsplan van Heusden, ves tigde men reeds de aandacht van Monumentenzorg op dit terrein. Vorige geslachten hadden een be- landwekkend gebouw afgebroken zonder opmeting en onderzoek voordat nu de funderingen 'voor lange tijden onder huizenblokken zouden komen, moest het verzuim van vroeger goed^maakt worden. Op een kwade dag kwam er $en meneer op Monumentenzorg, die vertelde dat zijn vader de grond slagen uitglesloopt had. Er zou dus weinig meer te vinden zijn. De proef graving bleef voorlopig in het laatje van de plannen en bij fle instelling van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder zoek, nu bijna twee jaar geleden, werd dit plan als zovele andere bij de nieuwe dienst gedeponeerd. En als nu niet de architect vna de kerk zo een dringend beroep op deze dienst had gedaan, was de proefgjravihg' wellicht no:g lanfgi in dat beroemde vat gebleven, waar in zo veel blijft zitten omdat (het er naar men zegt niet ver zuurt. Nu werd dan ondanks het ongunstige jaargetijde, omstreeks half October de schopi in de grond gezet. Dicht bij de straat begon het. Er kwam wat muurwerk te voor schijn en gruwelijk veel puin. Eén stuk muur wees naar de straat en ander metselwerk verdween onder de huizendaarom moest het on derzoek hier spotedigi dopdlopen. We hebben ons. er bij neergieleigti van het nederhof niet vleel meer te ku'nnen terugvinden. Maar het grote complex, dat 'daarop aangeg'raven werd, lag mid den op het weiland en hier kre gen we een prachtige kans om het onderzoek zo volledig mogélijk tot eefi goed einde te brengén. Hier moesten we ook tot klaarheid ko men, want hier zou imlmers de kerk gebouwd worden. Ee piketten waren al uitgiezet. We zijn ook tot klaarheid ge komen. Niet, dat alle problemen opgelost zijn. Bij een onderzoek van een oud bouwwerk komen al tijd zo veel vreemde verschijnse len aan de dag1, dat er altijd wel een paar vraagstukken orwapgjelost blij venD ie he de'ndaa gse onder zoe - kers zijn namelijk niet zo gauw tevreden. Wanneer ze het metsel werk hebben blootg|eleg(d en op gemeten, willen zie bovendien nog Iets weten over de tijd, waarin ,die muren gebouwd werden. Ee ge schiedenis, de geleidelijke ontwik keling van het bouwwerk willlen zij kennen. Ook de mens, die zich nooit met deze dingen bezïig1 houdt, begrijpt wel, dat zo, een groot complex van gehouwen wel eens niet in één keer gebouwd zou kunnen zijn, maar zloi zoetjes aan, stukje bij beetje. Het is daar bij ook denkbaar, dat houten ge bouwen aan de stenen vlooraf gin gen. 1 De onderzoeker heeft met al lerlei mogelijkheden rekeninJg1 te houden. Om kort te gaande om vang van het gebouw kon precies vastgesteld worden en de betekenis van verschillende ruimte^ werd over het geheel duidelijk. Al vrij gauw bleek ook, dat we met de voorburcht te doen hadden en dat het hoofdgebouw no|g| vierder het land in gezocht moest worden. Eieze voorburcht lag geheel in het water. Aan de Noordzijde be vond zich de brug! tussen voor burcht en nederhof, aan de Zuid zijde lag de brug! tussen voor burcht en hoofdgebouw. Het poort gebouw aan de Noordzijde met zijp brugikelder is duidelijk te her kennen. Het vierkante gebouw daarnaast met de kelder is een belangrijk woongebouw geweest. In de kelder bevindt zich een broodoveritje en een toegang1 tot de waterput. Dat de kelder over welfd was, is nog; duidelijk uit de fragmenten op te maken. Eén trap voerde van de kelder naar het binnenplein"een andere trap, in de muurdikte verscholen, leidde van de kelder naar de woonv'er- diepingi. i Het is duidelijk gebleken, dat het poortgebouw en de buiten muur uit dezelfde tijd zijn. Al dadelijk heeft men de bedoeling gehad, op het ruime plein allerlei gebouwen tegen de buitenmuur op te trekken. Dat is dan ook gebeurd Zij, die zich vanaf heden op het „NIEUWSBLAD" abonneren, ontvangen de nummers tot 1 Jan. a.s. en op de duur is er haast geen plekje langs de buitenmuur ge weest, dat nog niet was inge bouwd. Een voorburcht is eigenlijk ook boerderij en men vond er stallen, wagenloodsen en voorraadschuren. Natuurlijk verbrandde er wel eens wat bij de vele belegeringen, die het kasteel moest doorstaan. In de Z.-W.-hoek hebben we onweerleg bare bewijzen van een brand ge vonden Het is niet zo gemakkelijk, om nu precies uit te tekenen, hoe het kasteel er heeft uitgezien, ook niet al kennen we de plattegrond. Maar gelukkig hebben we enkele goede afbeeldingen, waar we wel een beetje op af kunnen gaan. De be kende tekenaar Roeland Rogham tekende in 1646 3 gezichten op het kasteel, waarvan twee op de voor burcht. De tekening van het hoofd gebouw werd later ,in koper ge stoken en deze kopergravure treft men Mer cu daar pog wel eens aan. Het plaatje bij dit artikel geeft die gravure weer, we kijken dus op de voorkant (noordzijde) van het hoofdgebouw. Overigens is het kasteel al ruïne geworden, voor dat 'tekenaars als Pronk en de Beyer het konden vereeuwigen. Naast het hoofdgebouw stond een zware achtkante toren en de ze deed dienst als kruitmagazijn. In 1680 sloeg de bliksem er in, de voorraden ontploften en net 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 1