Plaatselijk Nieuws Nieuwjaarsadverlentie Gevonden en verloren voorwerpen Binnenland Adver tentiën Christ. Vrouwenbond HUIBERT JAN DE WAAL HUIBERTJE DE WAAL-VAN DULST Algemene Ledenvergadering „HEUSDEN's BELANG" kasteel werd in een ruïne ver anderd. Anderhalve eeuw heeft de bouw val daar gelegen, voordat men er over dacht de resten te slopen en de grachten dicht te gooien. Dat gebeurde eindelijk in 1824. Een kleine rest bleef gespaard 0111 dienst te doen als... kruitma gazijn! Hoe oud zijn nu de gevonden muren. Er gaan verhalen rond over 'Noormannen, die Heusden al verbrand zouden hebben. Wat het stadje betreft, is dit wel mo gelijk, maar het kasteel bestond in die tijd zeker nog niet. Van al die kasteelheren uit deze dagen is er niet één, die we in de oude oorkonden terugvinden.Eerst uit historisch materiaal van omstreeks 1200 kunnen we een heer van Heusden opdiepen en natuurlijk heet die al Jan. Of liet kasteel er dan al is, blijft nog de vraag. Een vijftig jaar later treffen we liet eerste zegel aan; het wapen van de heren van Heusden is dan, al liet bekende rad. Over het aan tal spaken is men het niet eens; sommige zegels vertonen een rad met 6 spaken, andere met zeven. De heren van Heusden, leen mannen van de Graaf van Kleef, hebben natuurlijk veel met Hol land te maken gehad. Graaf Klo ris V krijgt de toenmalige heer Jan v. Heusden in zijn macht en dwingt hem 0111 zich bii Holland aan te sluiten. Na de dood van Floris V weet de heer Jan zich weer van Holland vrij te maken. De voorburcht was toen waar schijnlijk nog niet gebouwd. Het is goed mogelijk, dat na die on prettige ervaringen met Holland Heusden's Heer zijn kasteel ver sterkt heeft met de voorburcht. Ook de scherfjes van allerlei aar dewerk voor de deskundige een middel tot datering, wijzen daar op. Al is dan de voorburcht niet uit de Noormannentijd, liet gebouw is belangwekkend genoeg en het onderzoek mag dan ook tot nu toe succesvol genoemd worden. Als de voortekenen niet bedrie gen, zal het onderzoek van het hoofdgebouw zeker even interes sante dingen aan de dag brengen. J. II. Stremming Landverkeer. Ee Hoofd-Ingienieur-Diirecteur v. de Rijkswaterstaat in de Direct:^ Noord-Brabant maakt bekend, dat de noodbrug! over het Oude Maas je 4e 'Sprang;-Capelle, in verband met verhoging van deze brug, voor het landverkeer zal zijn gesloten vanaf .Maandag1 20 Eiec. 1948 6 uur, giedurendé 6 weken, of zoveel korter als mogelijk of langler als nodig .zal zijn. HEUSDEN. Woensdagavond trad in ho tel Concordia" voor liet Depar tement Heusden van het Nut op Mej. Top. Voor de pauze declameerde zij De Sneeuwgans van Paul Galli- co. Na de pauze gaf ze korte ver halen en gedichten. Zij wist haar gehoor door haar mooie voor dracht te boeien, zodat de nutsle den ook deze avond de zaal weder hoogst voldaan verlieten. Het mag worden gezegd, dat de nutsavonden deze winter uit stekend voldoen. Donderdagavond werd in de zaal van het Wapen van .Vinster- dam een door Heusden's Dubbel- M anne 11 k w ar te t ge org a 11 i s ee r de kunstavond gegeven. Medewerkenden warenHeus- dens Dubbel Mannenkwartet on der leiding van de heer L. Groen, een dubbel gemengd kwartet, Me vrouw A. de Graag-v. d. Sluis vi ool, de heer Joh. Verhoeven pi ano, W. v. Wijk piston, de heer P. A. de Graag, Sax.-Sopraan, de heer J. Mont Accordeon en de heer Jo Deurloo declamatie. De avond werd geopend door de Ed.Achtb. Heer A. v. Delft, die er zijn vreugde over uitsprak, dat Heusden ook op muzikaal ge bied op een hoger peil tracht te komen. De verschillende nummers vie len bii het %*ij talrijke publiek bijzonder in de smaak en de so listen oogstten veel bijval. Alles bij elkaar was het een uitstekend geslaagde avond, waarop de or ganisatoren met genoegen kunnen terugzien. In het bericht betreffende de gratis verloting verbonden aan de St. Nicolaas winkel week is een nummer foutief opgegeven, n.l. daL van de 2e prijs, waar staat no. 20875, dit moest zijn 20872. De leden der IJsvereniging Heusden, - worden attent gemaakt op de jaarvergadering van heden avond 8 uur in hotel Concordia". AALBURG. J.I.. 'Zaterdag; was het 25 jaar geleden, dat mej. M. van de Weteringi-EtvIers, Kortestraat al hier, brood enz. 'bij haar klanten bezorgde, hetwelk zij van de fa. de Kok te Wijk betrok. Donderdag! 23 December, des avonds om kwart over zeven, hoopt Es. Chr. van Dam uit .Wer kendam, voor de Ger. Gemeente alhier voor te gaan. ANDEL. Het bericht in ons vorig nummer opgenomen, omtrent de 38ste binnenleiding aansluiting der waterleiding door de heer H. Bou- man alhier, is niet geheel juist, dit moet zijn de 382ste aansluiting. ALMKERK. Woensdagavond sprak voor de C.B.T.B. de lieer Cnossen, Dir. v. d. Chr. Emigratie Centrale over Emigratie mogelijkheden. De moeilijkheden, die er voor een plm. oO.ÖOiO jonge boeren zijn, die geen bedrijf kunnen vinden, en de kleine bedrijven, waar hele ge zinnen van bestaan moeten. Dit alles geeft grote zorgen voor de toekomst, men is dit niet algemeen bewust. Al is er veel gedaan in Nederland aan landwinning, er is te weinig cultuurgrond. Emigratietrek zit vooral bi; de Protestanten, zij hebben veel mee gekregen met Bijbelse en Vaderl. geschiedenis. Spr. maakte indruk op de vergadering, doordat hii op een eerlijke wijze z'11 oordeel uit sprak over mogelijk- en moeilijk heden, mede doordat hij reeds meerdere reizen naar Canada en Amerika heeft gemaakt en per soonlijk heeft gezien, wat bereikt kan worden. Spr. had tot slotver- schillende vragen te bantwoor- den. Donderdagmiddag 23 Dec. a.s. hoopt in de zaal v. Dijk voor de C.B.T.B. op te treden, het tweede Kamerlid C. v. d. Heuvel, welke tevens bondsvoorzitter is. DUSSEN. O]) Donderdagavond werd in de Chr. school alhier, een ver gadering gehouden van de Chr. Landarbeidersbond. Als spreker trad die avond op de lieer v. d. Linden van Zwijndrecht. Op Woensdag 22 Dec. des avonds 7 uur hoopt de Anti-Rev. Kiesvereniging Nederland en Oranje" in ledenvergadering bijeen te komen in de Chr. school. GENDEREN. Op Vrijdag 24 Dec. hoopt de Chr. Gem. Zangver. „Hallelu jah" alhier, met medewerking van het Heusdens Mannenkoor, een uitvoering te geven in het school gebouw alhier. Tot notabel der Ned. Herv. Kerk alhier is gekozen de heer Adr. v. Wijlen. Vrijdagmiddag gebeurde al hier een ongeluk dat goed is af gelopen. De firma Kramer mo;est nabij het melkfabriek met haar vrachtauto uitwijken voor een pas serende fiets. ï)am de weg ter plaatse zeer smal is, gleed de wa gen in die diepe moddersloot. Juist was daar de fabrieksar beider Lankhaar bezig de sloot te zuiveren. Deze moest om uit te wijken, vlug door de sloot. Hij kon echter niet voorkomen, dat hij toch onder de wagen kwam. Het Zij, die een Nieuwjaarsadvertentie in ons blad wensen te plaatsen, worden verzocht, de copy daar voor zo spoedig mogelijk - althans uiterlijk Dinsdagmorgen 28 Decem ber - in ons bezit te doen zijn. De prijs bedraagttot 5 regels f 1.—, elke regel meer 20 cent. DE ADMINISTRATIE. geheel is echter goed afgelopen, Met weinig lichamelijk letsel en grote schrik kwam L. vrij. De wagen werden door de Gebr. v. Wijk met Tiun vrachtwagens, weer op de begane grond gebracht. SLEEUWIJK. Tot diaken der Geref. kerk is gekozen, de heer J. C. van Straaten. Ee instantie welke de mili tairen uit onze gemeente in Indo nesië van lectuur voorziet, dringt er op aan, nauwkeurig elke adres verandering der soldaten op te gieven. Men kan deze nieuwe adres sen opgeven bij de heer H. Spie ring. VEEN. Zaterdag 25 Eec., ie Kerst dag, hoopt vloor die Ger. Gem. pp te treden, Es. C. van Dam van Werkendam, des nam. 2.30 en des avonds '6.30 uur. j Voor middags 'g uur samenkomst met de kindieren der Zondags school. (Ook in deze gemeente zal getracht 'worden een afdeling, op te richten v!an de Chr. Vrouwen bond. 'Aanmelding! tot lid kan jgle- schicden 'tot 23 Eec. a..s. bij mevr, H. C. Boerboom. 1 WERKENDAM. Ee ver. Jonge Land- en Tuinbouwers Werkendam en om streken vergadert Donderdag; 23 Eec. a.s. nam. 7 uur in de socie,- teit van de heer W. de Waal. Er. N. Vaandrager, secr. der afd. werk- geversbelanglen zal spreken over „Emigratiemoglelijkheden voor on ze jongje boeren"'. GEVONDEN Eien nijptang. Te rn g te bekomen bij A. yian Ber- 'gleijk, Aalhurg'se straat B 114 g, Wijk. GEVONDEN Een duimstok. Terug ,4e bekomen bij G. van Hel den, Lange steeg!, Aalburg. GEVONDEN Een zwarte want. Teriig' te bekomen bij de Rijks politie 'te Wijk en Aalburg;. VERLOREN Een zwarte on derjurk vanaf de Bloemsteeg! via de Gantelsteeg' naar de Straatweg!. Terug' 'te bezorgfen bij O'. Walra ven, Bloemsteeg', Almkerk. VERLORENEen gespikkeld bruin kinderwantje in Heusden. Te rug te bezorgen bij M. M. Boll, Coeve ren D> 8. NIEUW LID PROV. STATEN. In de vacature ontstaan doordat de heer G. Buiten te Eindhoven zijn benoeming niet heeft aange nomen, is de heer J. van Woer den (A.R.) te Raamsdonk be noemd verklaard als lid van de Provinciale Staten van Noordbra bant. KAPPERSPRIJZEN. In een prijbenbe schikking, die op 30 December 1948 van kracht wordt, werd aan alle kap pers voor geschreven dat de prijsaanduiding dient te geschieden op een lijst, i waarop in letters en cijfers van een hooglte van ten minste .1 cm. de prijzen voor de verschillende behandelingen zijn vermeld. Exem plaren van deze lijst moeten op goed zichtbare wijze zijn aange bracht ter hoogte; van 1.50 m tegen ^de ruit van de etalagie of, bij gebreke daarvan, ter zelf der hoogte bij 'de toegangsdeur. Te vens moet de lijst zijn aangebracht op de toilet- of de wastafel, dan wel op' de spiegel tegenover iedere zitplaats in de kapsalon, waarop cliënten worden behandeld. 1898-1948 Om tot OPRICHTING te komen van een afdeling van de te VEEN, worden zij, die hiervan lid wensen te wor den, verzocht zich op te geven bij Mevr. H. C. BOERBOOM, Witboomstraat 237 tot uiterlijk 23 December a.s. Kring; „Land van Heusden en Al- tena en de Biesbosch v. d. C.B.T.B. Op Woensdag 29 December a.s. D.V. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, en de dag te herdenken, waarop zij voor vijftig jaar in het Huwelijk traden. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Helvoirt, Distelberg, 2012—'48. van de Vereniging op Woensdag 22 December 1948, des avonds om acht uur, in de zaal van Hotel „Concordia". HET BESTUUR. Openbare Vergadering op Donderdag 23 December a.s., n.m. 2 uur. in café Dekker te Almkerk SprekerDe Hoogedelgestrenge Heer Chr. van den Heuvel Voorzitter van de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond en Lid der Tweede Kamer. Onderwerp: „De nieuwe landbouwpolitiek" Geen enkele boer of tuinder verzuime deze belangrijke vergadering bij te wonen HET BESTUUR. Onderget. maken bekend, dat hun bedrijven zullen g e- sloten zijn als volgt W. STRONKHORST, van 24 Dec. tot en met 31 Dec. B. STRUIK, van 1 Jan. tot en met 10 Jan. Genderen, December 1948. Ruime sortering KERST-en NIEUWJAARSKAARTEN Firma L. J. VEERMAN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 2