Notaris J. R. AFFOURTIT te Dussen kantoor verplaatst is BOERENLEENBANK HERPT Tuinbouwvereniging „VEEN-WIJK-AALBURG" Kerstartikelen Coöperatieve Boerenleenbank te Rijswijk (N.-Br.) WOm&RÜÏL een Tilburry, Boerenwagen Karwieien en een Belgische Herdershond Naar de Haarlemmermeer erkkleding VAN DE VEN's Kledingwinkel LEZING De Emaille Wasketel met bodemplaat GEVRA AGD EEN WERKSTER Administratiekantoor L VAN TOORENENBERGEN C R IJ N S' Banketbakkerij UITVOERING H. KOOPS J. A. MONSTER PRIMA KERSTKRANSEN alle soorten Gebak en Koekj'es Voor de FEESTDAGEN H. J. VERVOORN RADIO's TE KOOP: Toom beste Biggen Voor Voor de Kerstdagen Kerstkransjes Slagroomgebakjes Moccastollen DAMES, leert nü knippen en naaien! Modevakschool R. VERHOEVEN, „ZON EN SCHILD" en „HEBRON" Leerling-Verplegenden naar het perceel te Dussen, Hoek A 87 h vanaf 23 December 1948 tot en met 2 Januari 1949 A. TREFFERS B 103 - Genderen NIEUWJAARSKAARTEN 11 Te koop aangeboden A. P. ELSHOUT Telef. 9, GIESSEN. naar Grotestraat 178 Waalwijk Prima OVERALLS, WERKBROEKEN Warme zuiver WOLLEN kakie OVERHEMDEN f 12.90 13 p. te MEEUWEN, Betonijzer Balkijzer Ijzerwaren Gereedschappen Iets voor de wasvrouw I C. KRAMER, F 86 k, Meeuwen voor het schoonhouden van kantoren en cantine VAN WAGENBERG-FESTEN C. V. HEUSDEN BOEKHOUDINGEN en BELASTINGZAKEN Dorpsstraat 33 Rijswijk bij Woudrichein Telef. 20 Wij bieden U aan voor de a.s. Feestdagen: ANT. VAN DER POL, Kerkstraat, WIJK Heden overleed, tot onze diepe droefheid, g na een geduldig gedragen lijden, in de S volle zekerheid des geloofs, onze geliefde Man, Vader, Behuwd-, en Grootvader, de Heer ADRIAAN VOS Cz. in de ouderdom van ruim 65 jaar. Uit aller naam: Wed. A. VOS-STRAVER HILL, (gem. Eethen). 15 December 1948. Het College van Kerkvoogden en Nota belen der Ned. Herv. Gemeente van Babiloniënbroek en Hill, geeft met wee moed kennis van het overlijden van zijn medebroeder en lid ADRIAAN VOS in de ouderdom van ruim 65 jaren. Zeer vele jaren diende hij onze gemeente, eerst als notabel en daarna als kerkvoogd, met volle toewijding. De hoge opvatting van zijn taak en zijp gelovig heengaan moge ons allen tot een voorbeeld zijn. Namens het College van Kerkvoogden en Notabelen: De President, W. STRAVER Babiloniënbroek, 15 December 1948. Het Dag. Bestuur van het Waterschap „de Polder de Hill" geeft met leedwezen kennis van het overlijden van zijn Voor zitter, ADRIAAN VOS in de ouderdom van ruim 65 jaren. Zijn nagedachtenis zal bij ons in eere blijven. Namens het Bestuur L. A. VAN ANDEL Secretaris-Penningmeester Babiloniënbroek, 15 December 1948. deelt mede, dat zijn In verband met de Jaarafsluiting is het kantoor voar het publiek GESLOTEN. Betalingen van rente en aflossingen, welke vóór 31 December a.s. dient te geschieden, kunnen nog plaats hebben op Maandag 27 Dec. en Woensdag 29 Dec. vm. van 9-12 u. De Kassier Met de feestdagen levert alles zonder inlevering, van de beste kwaliteit Kerstkransen W einachtstollen Chocolade bollen en polonaise met Kerstkransjes Gebakjes en Koekjes t Appelbollen en Saucijze broodjes Bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen Beleefd aanbevelend Het Bestuur en de Wijkverpleegster der afdeling Drongelen van het „Groene Kruis", geven met diep leedwezen ken nis van het overlijden van de Heer ADRIAAN VOS die een lange reeks van jaren de belan gen dezer Vereniging als een trouw Be stuurslid heeft gediend. D, A. v. d. SCHANS, Voorzitter. M. SPOOR, Secretaris. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleenbank te Meeuwen, geven met leedwezen kennis van het overlijden van de Heer ADR. VOS Czn. Sedert 1917 oprichter en Bestuurslid van onze Bank. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dank bare herinnering blijven voortleven. Meeuwen, 15 December 1948. Op DONDERDAG 23 DECEMBER a.s. zal in het Verkooplokaal van de Veiling te Veen een lebben wij voor U ADVOCAAT LIKEUREN Bonbons en Fondantkransjes Biscuits, Kransjes, Speculaas, Appelmoes, heerlijke pudding. MEEUWEN verkrijgbaar bij tafellakens lopers servetjes kaarsjes ijsslingers takjes hulst crêpe papier pieken tevens een prachtsortering In verband met het afsluiten der boeken, zal de bank vanaf 20 December tot en met 31 December a.s. gesloten z ij n. HET BESTUUR. Huurder van woning in Sleeuwijk wenst te ruilen met woning in Dussen Brieven onder No. 55 a. h. Bureau v. d. Blad D. VAN GAMMEREN GENDEREN alles in prima staat. J. VAN DER PLAS, No. 72, Waardhuizen met de autobus van Elshout op Vrijdag 24 Dec. en Maandag 27 Dec. Aanmelden zo spoedig mogelijk bij worden gehouden door den Heer J. VAN GAMMEREN, over de Groententeelt. Aanvang 7 uur. HET BESTUUR. ten bate van de NIWIN te geven door de Brandweer (gem. Eethen)) in café KOREVAAR op Woensdag 22 December a.s. Aanvang 7 uur. HET BESTUUR. Wenst U met de Kerstdagen te genieten van de heerlijke Radioklanken Wacht dan niet tot de allerlaatste dag, maar komt eens zien bij B 125 DUSSEN Handel in: Rijwielen, Radio's, Electrische Artikelen, enz. Telef. 2841 GORINCHEM Verkrijgbaar bij Telefoon 16 leveren wij weer in onze bekende goede kwaliteit: Verder diverse soorten gebak. WED. C. VAN BALI EGOOIJEN Grotestraat 194 VEEN Middag- en avondcursussen voor costumiére en coupeuse. De nieuwe cursussen beginnen 4 Januari 1949. Aanmelden dagelijks voor 1 Januari a.s. Wollshoek 63 - ELSHOUT (N.-Br.) Ned. Herv. Inr. voor Zenuw- en Geesteszieken te Amersfoort vragen van Chr. beg., (ongehuwd m. en vr.) ter opleiding voor het B-diploma. Sal. f 1020.tot f 1195.— p. j.. onder aftrek van f 520.voor k. en i., 3 weken vac. p. j. Diploma's niet vereist. Voor eerste aanschaf van uniformkl. wordt gezorgd. Sollicitaties aan den Geneesheer-Directeur. s

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 3