Gemeenteraadsverslag VERSCHOOR WOUDRICHEM Electr. M0T0RP0MP een stortkar met paardentuig ACCOUNTANTSKANTOOR KANT I thans een keurcollectie voorradig, echt iets voor de Feestdagen AANGEBODEN, met tank van 1000 L. TE KOOP: TE KOOP: stalen vissersboot VERSLAG Firma L. J. Veerman - Drukkerij - Heusden v.h. BENJAMINS Verg'adering van de raad der .ge meente WERKENDAM, ge houden op Vrijdag! 10 Dec, VoorzitterEdelachtb. Heer J. de Bruijne. j SecretarisWeled. Heer J. A. Timmermans. Aanwezig! alle leden. Ingekomen stukken Dankbetuiging! van Prinses Wil- helmina voor de belangstelling bij het 50-jarig regeringsjubileum. Van Ged. Staten zijn enkele goedkeuringen ontvangen die van minder belang! zijn. Benoeming leden der Commis sie tot Wering van Schoolverzuim. Herkozen zijn H. Wijn ja, S. Kui per, H. Warnar, A. v. Houwelin- Igjen en Adv. Hakkers en gekozen de heren A. Maters en A. den Dekker. 1 Benoeming lid Burgerlijk Arm bestuur. Aftr. is de heer P. A. Paans, die met algemene stem men werd herkozen. Ontwerpbesluit tot verlenging! ontiuiming'stermijn onbewoonbaar- verklaarde woningen in de Keizer straat, waartoe wordt besloten. Ontwerpbesluit tot wijzigüngtvan het Reglement voor het Burgierl, Armbestuur. Zal voorlopig ge noemd worden Gemeentelijke in stelling voor Maatschappelijke zorg;. Die heer v. Oord zou ;dit liever Socialie Zaken genoemd hebben. De Voorzitter antwoordt, dat B. en W. dit het beste vonden zoals vorgesteld is, waartoe wordt be sloten. Die Leges verordening wordt op voorstel van B. en W. enigszins gewijzigd. Voorstel van B. en W. tot vast stelling ener nieuwe hypotheekre gie] ing - Hiertoe wordt besloten. Voorstel van B. en W. tot het aanglaan ener rekeninjgi-courant- overeenkomst voor het jaar 1949 met de bond van Ned. Gemeenten. Besloten wordt een lening aan te gaan van f 50.000 en een van f 100.000 voor het jaar 1949 ten behoeve van de woningbouw, daar er in 4 1949 weer 50 woningen zullen worden gebouwd. Aanbieding gemeente- en be- drijfsbegrotinglen en begroting Bur gerlijk Armbestuur. Als commis sieleden worden benoemd de he ren A. Wijnja, G. Kornet en A- Vermeulen, welke deze zaak zo spoedig mogelijk zullen afwerken, daar dit jaar dan nog een raads-i vergadering; zal plaats hebben. Voorstel van B. en W. tot het verlenen 'van medewerking op een verzoek van het bestuur der Her.v. School vierenigingi om gelden be schikbaar te .stellen ingevolge art. 12 der Lager Onderwijswet 1920. Er moet worden aangeschaft boe ken Ned. Taal en Rekenen. Er is een bedrag voor nodig! Van wegens aansluiting waterleiding, (als nieuw) geeft 200 L. per min. SCHOUTEN's GROOTHANDEL - WIJK in prima staat. ANT. DE HAAN - E 36, DRONGELEN compleet met zeiltuig. Te bevragen bij SCHOLLAERT B 37 Genderen. HEUSDEN TEL. No. 64 Boekhoudingen Belastingzaken Een goede boekhouding is, met het oog op de zware belastingdruk, voor ieder bedrijf onmisbaar. Heeft U nog geen boekhouding Laar ons dan een boekhouding voor U inrichten en bijhouden, Heeft U al een boekhouding Laat ons dan Uw administratie controleren. Wij verstrekken gaarne nadere inlichtingen. Aangezien 1 Januari a.s. de aangewezen datum is voor het openen van een boek houding, is spoedige opgave gewenst. De ervaring van een jarenlange practijk staat U borg voor een deskundige behandeling van Uw aangelegenheden. f1800, waarmede de raad zich ac- coord verklaard. Voorstiel van B. en W. tot ver- hoginjg van de aan het Groene Kruis toegekende subsidie voor het jaar 1948, met voor stel tot wijzi- igiinig! der gemeentebegroting. Oor spronkelijk zou f400.subsidie worden verleend, thans wordt be sloten met goedkeuring! van G.ed. Staten dit te brengen op f750. Voorstel van B. en W. tot het beschikbaar stellen van f 624. voor het doen ontwerpen van voor lopige plannen voor de bouw van een streekziekenhuis te Gorinchem, waartoe wordt besloten. Voorstel v&n B. en W. tot het aangaan ener kasgeldiening groot f 142.000. Ee Voorzitter zegt, dat dit be drag' hard nodig!.is voor aankoop gronden en huizen en in de Bies- bosch voor huizen. i Ook hiertoe wordt besloten. Voorstel van B. en W. tot het aangaan ener gjeldlening groot f 121121 bij de Rijkspostspaar bank in verband met de bouw van 10 woningen deze gelden zullen worden geleend tegen een rente I van 31/4 procent. Aldus wordt be sloten. Wijziging der gemeentebegro ting dienst 1948. Ee kapitaaldienst sluit met f113.268, terwijl bet dienstpersoneel in verband met de stijging! van levensmiddelen een verhoging) zullen ontvangen voor maandsalaris f4.50 en per week fi.terwijl de kinderbijslag! ver hoogd wordt met f0.25 p. week. Hierna sluiting der vergadering. van de vergadering! van de Kring; „Land van Heusden en Altena en de Biesbosch" dier Noord-Brabantsche Mij. van Landbouw, gehouden op L ins dag 7 Dec., des avonds om 7 uur in café van Lijk te Almkerk. Lie Voorzitter van genoemde kring), de heer W. G. «de Waard, opende déze vergadering1 met een hartelijk woord van welkom in het bijzonder gericht tot de spreker voor deze vergadering!, dhr. A. v. d. Hoek, Pnov. Voedselcom- missaris der provincie Zuid-Hol land. De voorzitter gaf, alvorens het woord te verlenen aan de inleider van deze vergadering! een beknopt overzicht omtrent zijn mening over de Benelux-tolunie. Spreker was wel van mening dat de tolunie tussen de drie landen tot stand moet worden gebracht. Hij zag echter nog véle bezwa ren om te komen tot een econoj- mische gelijkschakeling der drie landen voor de datum van 1 Jan. 1950, waarop de Benelux-tolunie in werking zal treden. In verband met de vele vraagstukken, welke aan de totstandkoming! der econo mische tolunie vast zitten, merkt de voorzitter op, dat het zeer nut tig' en gewenst is dat de Ned. boeren zich organiseren dij" de standsorganisaties, daar allen met de totstandkoming te maken krij gen. In orgianisatie-verband kan men voor het inleiden vdn derge lijke vraagstukken bevoegde -spre kers uitnodigen. Hierna werd het woerd g|egie- ve;n aan dhr. vt d. Hoek,, die een inleiding hield over „Bienelux en Landbouw". De heer v. d. Hoek bïegton .zijn inleiding met vast te stellen, dat hij de totstandkoming der econo mische tolunie niet Zo pessimis tisch zag dan de voorzitter, hoe- wiel hij tevens van mening is, dat voor 1 Januari 1950, de* datum waarop de Benelux in werking) zal treden, nog op velerlei giebied ge lijk geschakeld zal moeten worden. De tolunie zal pas dan volledig! in werking; treden, wanneer de im port en export heffingien aan de grens der landen volledig! zijn. Uit een beschouwing! over het verschil in prijzen der diverse agrarische producten, in het voordeel van Ne derland, concludeert spreker, dat de kostprijzen der aglrarische pro ducten in ons land lager liggen dan in België. Diit ziet spreker als een voordeel van 'Nederland. Voorlopig! zal men er in Belgiië niet in slagen deze achterstand :in te halen. Het intreden der econo mische unie betekent een vergro ting) van afzet door de landen onderling. Indien een der landen goéderen moet importeren, België o.a. vlees en pootgoed, zullen deze produc ten allereerst afgenomen worden van dat land der tolunie, dat dezie genoemde producten over heeft. Wat de exportheffingen aan de grens betreft oiedt dit voor de akkerbouwproducten :g)rote aantrek kelijkheid, voor de veehouderij echter niet, daar deze moet impor teren o.a. veevoeder. Boter en melk krijgen hierdoor een hogle re prijs. Bij uitvoer van deze producten zou hierop een toeslag dienen te wor den glegjeven. De Ned. landbouw moet derhal ve beschermd worden. Spr. wijst in dit verband op het grote nut van het georganiseerd zijn bij de standsorganisaties om daardoor al ler medewerking) te verkrijgen voor het oplossen der vraagstuk ken voor de totstandkoming der economische unie. Nadat de heer v. d. Hoek ver schillende vragen naar aanleiding van zijn inleiding) had beantwoord, dankt die voorzitter hem voor het houden van deze zeer leerzame en op een vlotte wijze gehouden in leiding1. Spreker stélde het op ho ge prijs dat dhr. v. 'd. Hoek bereid was gevonden naar het Land van Heusden en Altena te komen. Die •voorzitter oordeelde het zeer nuttig dat in de toekomst meer dere inleidingen over de voor naamste vraagstukken op land bouwgebied door bevoegde inlei ders worden gehouden, teneinde van meer dichtbij kennis van deze vraagstukken te krijg|en. Na op liet grote nut van het versterken der landbouworganisa tie te hebben glewezen, sloot de voorzitter daarna deze goedbezoch te en geanimeerde vergadering. en «wc ear-0-u.m de3!! Wan nes.-uari ULZy, Wij zijn nu weer in de gelegenheid Uw Naamkaartjes met keurige lettertype's te verzorgen bij afname van 50 en 100 stuks in cartonnen doosje. Telefoon 19 Links geweven kousen Julianastraat Egmond aan Zee

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 4