Plaatselijk Nieuws Distributiemededelingen Gemeenteraadsverslag TWEEDE BLAD De winter» nodigt weer tot lezen II Geeft een goed boek Fa. L. J. VEERMAN - Tel.19 - HEUSDEN NIEUWSBLAD voor het Land van Heusüen en Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard behorende bij het No. 6628 MAANDAG 20 DECEMBER 1948 AALST. (Mjaandagjavond kwam d:e v. v. Roda in gewone halfjaarlijkse ledenvergade r mg' bijeen in cafév. Dijk. Als de voorzitter, de heer B. van Ooijen opent blijkt de op komst der leden bevredigend. Na de vaststelling1 der notulen geeft de secretaris een uitvoerig! over zicht van het verloop der vereni- gingl gedurende het afgjelopen sei zoen. Dit de rekening! en verant woording van de penningmeester blijkt een belangrijk batig! saldo. Het lid J. van Dijk verklaart na mens de controle-commissie een en ander in goede orde bevonden tie hebben. In de pauze is een boekwerk op Amerikaanse wijze verkocht, de opbrengst komt ten goede aan de jongens in Indip, via het plaatse lijk comité. De periodiek aftreden de bestuursleden worden met al gemene stemmen herkozen. In de vacature A. Donkersloot, die zich niet meer herkiesbaar stelt, wordt W. Vemooij comm. De elftalcom missie wordt in zijn geheel bij ac clamatie herkozen. Xie heer K. Bouman wordt dank gébracht voor de keurigje verzior- ginjg! van hiet terrein. Genoemde zal hier ook volgend jaar zo tg voor dragen. Bij de verpachting: voor de standplaats op het terrein voor 1949 is slechts één gegadig de. De gunning is aangehouden. Na gebruikelijke rondvraag! sluit de voorzitter deze peanimeerde ve~ gpdieri'hg ANDEL. Tot presidente van de da me skrans alhier werd gekozen me vrouw van Iepteren en tot waarn. presidente mevr. die Waal. Dieze gemeente zal ook voor 1949 heffen 120 opcenten op de hoofdsom der personele belasting Een unicum in deze streek. Tot leden van het kerkbe stuur der Geref. Kerk alhier wer den gekozen de heren P. Jansen en Joh. Crielaard. Die collecte yoor het Con sistoriefonds bracht in de Herv. Kerk op f150.21. Die echtgenote van C. van Bier kei kwam zodanig te vallen, dat geneeskundigle hulp noodzake lijk bleek. Er bestaan pltannen om de iOp-Andel se steegi, waar thans 18 nieuwe arbeiderswoningen zijn ver rezen, een andere naam te geven. De bewoners zouden dit zeer op ptijs stellen. Die Chr. Hist. Kiesver. te dezer plaatse besloot als spreker te doen optreden de heer Lunshof, redacteur van de Nederlander. LAND VAN ALTENA. Die tuinbouw in deze streek is de laatste jaren steeds toegeno men. Vooral enkele jaren voor de oorlog, toen de uitkomsten in de landbouw allerbedroevendst waren is men zich meer en meer gaan toeleggen op de teelt van tuin bouwproducten voornamelijk ook van aardbeien, welke naar verschil lende veilingen o.a. Veen, Utrecht enz. werden vervoerd. De teelt van aardbeien vooral nam een hoge vlucht en een belangrijke opper vlakte werd met deze producten beteeld en vele kleine bedrijven vonden in deze cultuur de voor naamste bron van inkomsten. Door de aantasting van ziekten o.a. aal tjes en mijten bleek echter be hoefte te bestaan aan giezond plan- tenmateriaal en mede in samen werking met de Rijks Tuinbouw- voorlichti ngsdienst werd het selec tie-werk bVa... stamselectie ter hand genomen. In 1946 werden velden aangieleigid tot een oppervlakte van U/2 H.A. welke velden in J947 tot 3 H.A. werden uitgebreid. Door onglunstigle weersomstandigheden hebben deze velden niet aan de verwachtingten beantwoord, zodat de financiële resultaten ongunstig zijn te noemen. Aangezien de instandhouding daarvan le^hter In het belang van de aardbeienteèlt in deze streek noodzakelijk is, teneinde over ziek- tenvrij plantenmateriaal te beschik ken, wordt een beroep gedaan op die gemeentebesturen in het belang van de aardbeienkwekers in deze streek een jaarlijkse subsidie te verlenen. Die weglen in het Land van Heusden en Altena verkeren in niet bijster gloeden staat, althans wat de wegien betreft voor het doorgiaand verkeer. Mjen is voor h'£t moderne huidige verkeer vioor het grootste gjedeelte aangewezen op de smalle Maasdijk van de brug te Heusden naar Woudri- chem en verder via de Merwpde- dijk naar Werkendam. Ook de enige provinciale weg verkeert in niet al te goede conditie en js niet in staat het verkeer in pet Land van Heusden en Altena op te vangen. Reeds lange tijd schij nen er plannen te bestaan om pen nieuwe verkeersweg aan te leg gen vanaf de Pleusdense brug! tot de hieuw te bouwen verkeersbrug over de Merwede onder de gte- mieente Slceuwijk. Hierdoor zou het Land van Altena uit zijn isolement worden verlost. Deze weg zoun.ï. vanaf de Pleusdense brug! dwars d o or he t Land van Heu sden e n Altena kruisen en (aansluiting ge ven op de weg! Sleeuwijk-Breda, Sleeuwijk-Werkendam, Gorinchem -Utrecht en Gorinchem-Rptterdam. -Het girote belangi van een zoda nige aan de ;eisen van het moderne verkeer beantwoordende verkeers weg! v°or het Uand van Heusden en Altena zal door niemand wor den betwist, die enigszins met de s'ituatie op de hoogte is. De proi- ductien van landbouw en tuinderij zouden vlugger kunnen worden af gevoerd, terwijl nijverheid, handel pn industrie zich meer dan thans zouden kunnen ontwikkelen. Een dergelijke weg betekent vopr het Land van Heusden en Altena gen levensbelang en zou er In hogje mate toe bijdragen deze landstréëk tot grotere welvaart te brengén. Ook de gemeentebesturen van het Land van Heusden en Altena zijn daarvan diep doordrongen en naar we vernemen is een adres verzon den om ten sppedigiste tot het aanleglglen van gemelde wég te geraken. LANI) v. HEUSDEN EN ALTENA Voor de Kring Land van Heusden en Altena en de J^ies- bosch van de C.B.T.B.., zal de voorzitter van de Ned. Ghr. Boe ren- 'en Xuindersbond, de heer Chr. van den Heuvel, optreden op Donderdag1 23 Diec. a.s., des nam. 2 uur in café Dekker te AUrh- kerk met het onderwerp„,D(e nieuwe landbouwpolitiek' Deze vergadering!'is toegankelijk voor ieder. Elke boer en tuinder die belang1, stélt in die toekomst van de land- en tuinbouw en ide houding van cle regering ten op zichte van het bedrijfsleven, zorgie op 'deze vergadering! aanwezig te zijn. (Zie adv.). Wij hebben voor deze nodiging een grote collectie BOEKEN Voor KINDEREN, de RIJPERE JEUGD en VOLWASSENEN. De leuze is: Lezende mensen, gelukkige mensen Disiributiekring Tilburg. Uitreiking Tabaks- en Di versenkaart 903. Eie Directeur van de Distribu tiekring Tilburg! maakt het volgen de bekend Bij die uitreiking van de bon- kaartien voor levensmiddelen KA, KB en KDi 903 voor niet-zelfver- gers >en - LA en1 LB. 903 voor zelf ver zorgie rs vlees, zal wederom een Tabaks- of een Diversenkaart wor den uitgereikt. Tier verkrijging! van deze nieu we Tabaks kaart QA 903 of Di versenkaart QC 903 moet worden overgelegd respectievelijk de in wisselingsbon „Tabak 07" of „Di versen 10" welke zich liinks on deraan der desbetreffende tabaks- kaart QA 901 of Diversenkaart QC 901 bevindt. Zonder deze in- wisselingisbonnen wordt glee 11 ta baks- of diversenkaart uitgereikt. Uitreiking raiitsoenbonnen FE. Aangezien voor de voorziening van de consumptieverstrekkende bedrijven de coupure „Reserve X 361" niet wordt geldigi verklaard, zullen aan deze bedrijven Rant soenbonnen FE worden uitgereikt. In verband hiermede zullen voor elke consumptiekaart X 812 welke zij hebben ontvangen VIJF 'bon nen „1 rantsoen FE" worden uit gereikt géldig voor het tijdvak van 19 Dec. 1948'15 Jan. 1949. Elke bon FE is geldig» voor 1 rantsoen koffie-thee. Mjet ingang*, van Maandag a.s. zullen belanghebbenden worden op geroepen deze bonnen af te ha len. Oproepkaart bij afhaling me debrengen). VEREENVOUDIGING IN DE DISTRIBUTIE. Aantal leeftijdsgroepen te- ruggébracht tot drie. In de periode van 20 Decem ber 1948 t.m. 12 Februari .1949 zullen de distributiediensten nieu we bonkaarten voor voedingsmid delen uitreiken t.w. een bonkaart KA of LA 907 aan degenen, rue in 1928 of vroeger geboren zijn; een bonkaart KB of LB 903 aan degenen die géboren zijn in de jaren 1929 t.m. 1944 en een bon kaart KDj 903 aan degenen die geboren zijn in 1945 of later. Diezie bonkaarten worden uitgereikt te gen inleverinig' van de inwisselings bon van de bonkaarten, welke op 17 December j.l. in gebruik wer den glenomen en wel een bon kaart KA of LA 903 tégen de in wisselingsbon van de kaarten KA of LA 901 een bonkaart KB pf LB 903 tegen de inwisselingsbon van die kaarten KB, LB, KC of LC 901 een bonkaart KD1 903 tegen de inwisselingsbon van de kaarten KD of KE 901. Hieruit blijkt, dat de tegenwoor dige leeftijdsgroepen B en C wor den samengevoegd tot één groep (nieuwe B-groep) met de rantsoe nen van de tegenwoordig^ B-groep. Hetzelfde geldt voor de bestaande E1 en E-groepen, welkegecombi neerd worden tot een nieuwe D- groep. Vervolg Gemeenteraadsverslag EETHEN. Rondvraag. Ee heer E. v. d. Beek heeft in liet raadsverslag der vorige ver gadering; tot zijn genoegen gezien, dat de heer v. d. Heuvel de kwes tie van het monument heeft aan- glesneden. Spr. bemerkt daarover niet veel voortg|ang. De Voorzitter zegt, dat op het ogenblik de moeilijkheid schuilt in mijnheer v. Embden die in Ban doeng! zit. Het plan is nu welaan een ander overgedragen, doch de ze moet er zich eerst inwerken en het is nog niet zover, dat hij met het plan klaar is. De heer v. d. Beek vraagt pi niet enige aandrang kan worden uitgeoefend. Die Voorzitter zegt, dat die moei lijkheid bij die architect schuilt. Men zit herhaaldelijk met dingen die niet opschieten. Die heer Prinse; vestigjt de aan dacht op die straatverlichting, die- in B.-Broek nog steeds defect is, waar het licht hiet meest nodig is brandt het juist niet. 1 Ee Voorzitter acht bet een moei lijke zaak om hier vopr de juiste persoon ,te pakken te krijgen.. Die heer Prinse merkt op, dat ook die Biesheuvel nog] steeds zon der straatverlichting! ziit. Die Voorzitter zieg't, dat B. en W. alles zeer serieus hebben ble- keken, niet alléén waar lichtpun ten hebben gehariglen zouden er wieer aangebracht worden, doch er zullen er nog enigle bijkomen. Dok voor de straatverlichting op die- Biesheuvel is opdracht gegleven. Die heer Prinse zegt, dat men Mj de PNEM ,die schuld op B, en Wwerpt. Weth. Sterkenburg verklaart, dat die schuld bij de PNEMj lig(t. Wat B.-Broek betreft, weet hij dit niet zo gloed, doch in Meeu wen weet hij zulks wel en daar is het precies hetzelfde. Die heer Prinse verzoekt de Voorzitter om in het vervolg op een avond niet meer dan een ver- giunhingi voor een uit vloering in de gemeente te géven. Tussen de ver- enigingjen bestaat een uitstekende verhouding', doch zijj zijn niet al tijd bekend met uitvoeringen in een ander dorp der gemeente. De Voorzitter verklaart gparne hiertoe zijn medewerking te willen verlenen, alleen de verenigd ngjen dienen dan vroegtijdig! een ver gunning! aan te vragen. Die heer Prinse zou hiervoor een termijn van twee of drie weken gesteld willen zien. Dezelfde spr. informeert of de begroting! voor verbetering der wegen in de ge meente nog! niet is ontvangen. Die Voorzitter antwoordt dat hem is meegedeeld, dat mén met die plannen bezig is. De heer Gouda vestigt de aan dacht op» d e onhoudbare toestand van de weg, langls de nieuwe wo ningen te Eethen. Is daar niets aan te doen. 1 Die Voorzitter is de slechte toe stand bekend. Komt er echter een afdoende verbetering tot stand, dan is het gjeld verloren van de ver beteringen die men voorlopig aan brengt. Die heer Gouda acht het op hiet oglenblik erg moeilijk te weten te komen hoe of het met de afdoende verbetering staat. Het ene ogenblik hoort men dat de stukken weg!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 5