Boekbespreking Buitenland Burgerlijken Stand Jï.V'.R.0. JUleqcier KALENDERS A G E N D A 'S Fa. L. J. Veerman, 1949 zijn, dan zijn zie ter weer en dan zijn ze weer weg). Wethouder G. v. d. Reek merkt op, dat die verdwijning! niet np het 'glemeentehuis plaats vindt. Ee heer Gouda heeft vernomen, dat er weer een gieheel nieuwe begtrotin|g! gtemaakt m;oet worden. Wethouder Sterkeniburgi zou in elk gieval de toegang tot de. wo ningen in behoorlijke orde willen doen brengien, zoals de toestand nu is, kan hij niet blijven. Ee heer Donken zou eveneens een voetpad willen doen maken, dit vordert slechts geririgje kosten. Ee Voorzitter gelooft ook, dat als niet spoedig! een afdoende ver betering tot stand komt, er dan iets dient te gebeuren. Ee heer Donken vraagt of de Erongelense dijk er niet uitgiaat. E|e Voorzitter antwoordt, dat dit in het wederopbouw plan is opge nomen. Het rijk heeft echter ge zegd het niet te doen, a angle zien het te veel kost. R. ejn W. hdb1- ben de verwachting, dat er spoe dig! een beslissing in deze zal val len. - Ee heer Donken vraagt hoe of het met lie/ voetbal terrein slapt. Ee Voorzitter zegt, dat de be slissing hierin is* gevallen en het terrein in orde gemaakt kan .won den. Ee huurder Nieuwkoop wil het terrein van Noorloos afstaan en ook R. en W. zijn daartoe 'bereid, als men een billijke huur wil geven. Ee heer E. v. d. Reek is bang, dat 'de1 jongelui bij het harde wer ken dat zij doen, als zij ook nojg glaan voetballen, oververmoeid zul len raken. R. en W. worden door de raad gemachtigd de onderhan delingen met de voetbal vereniging tot een goed einde te brerigjen. Ee heer Donken vraagt hoe pf het staat met de verpachting der gemeente landerijen. Ee Voorzitter antwoordt, dat hierover geïnformeerd is bij de grondkamer. 'Percelen die van oude pachters zijn overglegjaan en de gemeente heeft van de nieuwe pachters de pacht geind, dan zit men voor de vastgestelde termijn aan deze nieuwe pachters vast. Ee heer Donken vraagt of bij de nieuwe woningen ook glrint wordt verstrekt. Ee Voorzitter antwoordt, dat bij sommige aanbestedingen het in or de brengien van het terrein rond de woning is begrepen, bij an dere niet. 1 Ee vergadering wordt hierop gesloten. Het Wintermaandnummer van „Ee Wandelaar" staat in het teken van 'het deviesEe Wahdelaaï bundelt de schoonheid aller sei zoenen. Ee bekende biolioogi, drs. Fop I Brouwer, stond een serie prachtige winüerplaten af en schreef daarbij over de „Winter buiten". Maar Jan Visser trekt over de terreinen van de provin ciale Noord-Hollandse Waterlei ding als het hartje zomer Is ten maakte even prachtige bloeifoto's, terwijl de zilvermeeuw bij ^zijn nest met jongen de lente yerteigienwoor- digt. Er. J. Naarding! weidt in een opstel over „de vernieuwde geest op het Erentse platteland" uit over de aloude tegenstelling! tussen stad en land, Toepoel be spreekt het weinig bekende honde- ras Rasenji, H. G. van der Reek mediteert over de stilte, Aalbers- berg haalt herinneringen op aan een vacantiereis „Kris, kras, kron kel, het hele land door". Roerstra vertelt sterren-mythologie over Al gol, de duivelsster, H. G. Carmegie- ter is „up to date" piet schaatsen- fijderslatijn bij een plaat uit 1848. Ee rubrieken van de Leestafel en Korte Wandeling zijn natuurlijk welverzorgd en Ria Draak besluit met een fijn gedichtje, een win terse „Impressie". Het is weer jeen lust vobr het oog en een verkwik king voor de geest, dit rus tige, met smaak verzorgde tijd schrift van het buitenleven. Rij de N.V. Ui tg. Maatschappij W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle verscheen dezer dagen „Mjuziekau- teursrecht in NedeHand" door J. M. A. M. Douwes. 1 Het doel van het werkje is in zo breed mogelijke kripg eén .ie der voor te lichten die .uit hoofde van zijn beroep of voor zijn ge noegen direct of indirect te ma ken heeft met het uitvoeren .van muziek in het openbaar. Die wetsartikelen zijn zo populair mogelijk uiteengezet, zodat het na slaan voor niemand moeilijkheden oplevert. We kunnen het ten volle aan-' bevelen. Die prijs van f 1.40 be hoeft daarvoor geen beletsel te zïjn. i t 1 I „Theoretische en practische Me thode voor Piano-Accordeon" door P. J. v. d. Valk. Uitgave van de Centrale Muziekschool te Rotter dam. i Deze handleiding!, waarvan zo juist het iste deel verscheen, 'HLe bedoeld is het leren van ;een ,PTa- moaccordeon, begint met en'igje kennis van de muziek bij te brein gen en geeft vervolgens aanwijzin gen voor het bespelen van het ac cordeon. Voor het verkrijgen van een zang'erigle toon, alsmede voor het behouden van de zuivere stem ming van het instrument, is een bekwame leiding! nodig'. Deze wordt in deze methode geglevenh Wij raden een ieder, die zich in deze kunst wil bekwamen aan zich deze handleiding aan te schaf fen. rj De Redactie. DE SOWJET UNIE EN HET IJZEREN GORDIJN. Rechter Robert H. Jackson van het Amerikaanse H ooggerechts li of te New-York heeft verklaard dat de Sowjet Unie meer te vrezen heeft van haar IJzeren Gordijn dan de Verenigde Staten. Tijdens een toespraak zeide hii „Ofschoon het te betreuren valt dat het IJzeren "Gordijn bestaat, hen ik toch van mening, dat het veel nadeliger blijkt te zijn voor Regenen, die dit gordijn gesloten houden dan voor degenen,1 die er door worden buitengesloten. Als eerste Amerikaanse openba re Aanklager tijdens het proces van Neurenberg tegen oorlogsmis dadigers zeide Jackson: „Uit het verloop van het proces te Neu renberg is gebleken, dat het eerste zaad voor de latere vernietiging van Hitler's macht werd gezaaid, toen hii begon met boeken te ver branden, studenten te verbannen, mensen van de wetenschap te ver volgen en de vrije uitwisselingvan berichten te verhinderen." In zijn commentaar op de So wjet regering zeide hij„Indien zij zichzelf wensen te benadelen door hun ogen en oren te sluiten voor hetgeen zich in de Westerse wereld afspeelt, zal dit naar mijn mening Jiun positie ten opzichte van ons niet ben goede komen. In dien zii hun mensen van de we tenschap naar Siberië wensen te verbannen, omdat zij weigeren hun wetenschap in dienst te stel len van de politieke dogma's van de Sow jets, moet ik dit als on menselijk veroordelen, doch 111.i. zal hierdoor onze veiligheid niet bedreigd worden. Vervolgens deelde Jackson me de, dat het mogelijk was geweest oni tijdens het proces van Neuren berg op bevredigende wijze met Russische advocaten samen te wer ken, doordat men alles tot in de kleinste bijzonderheden van tevo ren had uitgewerkt en volledige overeenstemming daarover had be reikt. Ten bewijze van het grote belang hiervan tijdens onderhan delingen tussen twee volkomen verschillende stelsels, wees Jack son erop, dat voor zover deze overeenkomsten reikten, de Sowjet advocaten hun woord gestand had den gedaan. Tenslotte zeide Tij „Ik heb er dikwijls over ge peinsd en mij afgevraagd, hoeveel misverstanden vermeden hadden kunnen worden, indien de over eenkomsten tussen de twee landen niet dikwijls zo overhaast in hun werk waren gegaan onder de druk van omstandigheden, ^waardoordit veel tijd vereisende en langlzamë proces om eerst na grondige be sprekingen tot een definitieve over eenkomst over te gaan, niet kon worden toegepast. De tyd, welke voor de aanvang van het proces door ons werd besteed aan het afweglen van onze meningen, is dubbel en dwars beloond gewor den. en in grote verscheidenheid in den boekhandel van HEUSDEN ALMKERK. Over de maand November. Geboren: Goverdina, d. van N. Romijn en H. van Rosmalen; Hen- drika Joostina, d. van D. Groene veld en H. v. d. JSteït; Elisabeth Johanna, d. van W. J. van Bur- gel en 14. J. Kaasen; Cornells Ze- ger, z. van J. Heiblom en A. v. Honk; Rendrikus, z. van A. van Maastrigt en G. v. d. Pijl; Aart Leendert, z. van W, van Vuuren en J. Schouten; Jan, z. van C. Versteeg en Jac. O uwer kerk; Jo hanna Cornelia, d. van F. Groen en W. A. Biesheuvel; WouterBas- tiaan, z. van T. Bras en A. H. de Lorm; Jan Adriaan Pieter, z. van A. v. Haaf ten en W. Verhagen; Adrianus, z. van T. van Rijswijk en D. Pullen; Gerritje Wilhelmina, d. van D. Heijstek en E. v. d. Stelt; Zeger, z. van Z. Scherf f en A. v. d. Plas; Arie Aart, z. van A. Verwoert en J. Groenen dijk; Jan Bastiaan, z. van T. Dek ker en E. E. v. I)aaien. Getrouwd: A. de Graaf, 30 j. en Ant. Colijn, 21 j. Overleden: Chr. de Hoog, 37 j.; A. v. Drunen, 67 j., echtgenoot van M. Groeneveld; E. Schouten, 96 j., wed. van A. van Hofwegen; IJ. v. Maastrigt, 6 dagen. DUSSEN. Over de inaand November. Geboren: Johannes Arnoldus, z. van P. J. van Balk0111 en W, L. Prinsen; Wijnanda Cornelia, d.v. A. L. Schalken en A. M. van den Broek; Gerarda Antonia Ignafeia Maria, d. van M. A. Huigen en W. P. van der Pluijm; Dyniphina Lucia Maria, d. van J. A. van xMosseveld en H. Oonies; Adrianusl Johannes, z. van J. H. van Til- borg en'C. J. Hofmans; Francinal Theodora Gerarda Maria, d. van! P. C. van Olst en C. van DortJ mont; Godefridus Jan, z. van A.' Versteeg en J. M. de Gouw: Pie ter Johannes Maria, z. van P. C. F. M. Pennings en L. E. Pen- ninx; Bertus, z. van J. M. de uraaf en W. van Dijk; Cornelia Wilhelmina, d. van M. Raams en; A. Hoeke; Adriana Johanna Ma ria, d. van A. M. Heere en 'A. B. van Dinteren; "Sjana Cornelia, d. van C. J. van der Pluijm en C. Evenals Vorig jaar is ook ,dit jaar de Kaleh.der van de Algemene Vereniging Radio Omroep „voor het jaar 1949 weer verschenen. Behalve het bloc dat beelden geeft uit de AVRO-omroep wereld bevat de kalender ook een 6-tal re producties van bekende schilder stukken, zodat hij een sieraad in uw woning1 vormt. Zeer zeker zal het weder gaarne worden glekocht. A. Leeggangers; Cato Pieternel la, d. van J. Dijksman en J. Donker sloot; Jan, z. van H. de Rooij en A. van Rosmalen; Hendrik Johan-. nes, z. van Z. Roubos en A. A. Pellicaan. Getrouwd: L. G. de Wit, 28 j. en E. A. Weterings, 25 j.; J. D. Bakker, 34 j. en A. A. van IIou- welingen, 27 j..P. J. van Dort- mont, 35 j. en A. J. M. Verhoe ven, 33 j.; H. G. van Strien, 37 j. en R. P. van Dortmont, 38 j.; C. G. Staal, 24 j. en A. A. Stevens^ 24 L Overleden: Justina van Dort- ïii'dfit, 85 j., wed. van F. de Wit. EETHEN. Over de maanden Oct. en Nov. Geboren: Jacobus A., z. van D. Lankhaar en A. de Haan; Corne lia A., d. van T. P. v. Krimpen en G. Burghout; Gerreke P., d.van. W. Crielaard en E. de Ruiter? Cornelis, z. van 'G. de Bruijn en< D. v. d. Bogert; Metje, d. van G.- J. v. d. Koppel en M. v. Deenen;i Janske G., d. van A. Saakes en» G. H. v. Raamsdonk; Gerard, z.» van T).- Boers en G. Sell renders Dingeman, z. van J. Evertse en W. P. v. d. Mo oren; Herman, z. van G. A. Brouwers en H. v. d. Heuvel; Maaike A., d. van P. Stra ver en G. v. Veen; Pieternella, d. van W. v. Drunen en E. H. Lankhaar, Quirinus J., z. van J. Bikker en J. v. Os. Getrouwd: Johannes C v. "San ten 27 j. en Huibertje de ^Ruiter, 21 j.; Gerrit v. Varik 27 j. en Gij- berta C. Colet 24 j.; Gerrit Tref fers 24 j. en Christina van Enk- huizen 21 jWillem v. Bergeijk 29 j. en Heiltje Maria Vos 24 j.; Jan v. Gammeren 21 j. en Aaitje C. P. Nieuwkoop 17 j.; Govert L. v. d. Kolk 24 j. en Janna Verbeek 23 j. Overleden: Willemina v. d. Kolk 89 j., weduwe van Lammert v. d. Kolk; Kornelia G. Bonman 88 j., wed. van PhilippusScher mers; Metje v. d. Koppel, 1 d., dochter van G. J.v. d. Koppel en M. v. Deenen; Hendrica Jo hanna Prinse 56 jechtgen. van Marius Hak; Mathijs de Koning, 58 j., echtgen. van Öendrina Adri ana van Berkel. KERKWIJK. Over de maanden Oct. en Nov. Geboren: Cornelis M., z. van J. W. v. H-emert en G. L.'v. Vul pen; Neeltje J., d. van N. v. Rijns- bergen en C. J. de Hoog; Riei nus C., z. van C. v. Hemert en' R. C. v. Santen; Arnoldus M., z. van H. A. v. Hees en M. J. van Alphen; Lodewijk W^ z. van L. W. Rutgers en G. R. Sukkel. Cor nelis L., z. van J. Voorsluijs en C. J. J. VerweijJan G., z. van L. v. Rijnsbergen en W. v. Wil- legen; Francina, d. van W. Oo- jnen en W. Kordylas; Mereke S., d, van J. v. Geffen en C. Vos; Hendrik, z. van L. v. d. Heijden en 'G. v. d. E ij kei; Pieter 'W. d. van "M. d. Otter en G. C. v. Loon. Getrouwd: Sophimis Bragt, 44 j. en M. C. v. Hemert, 49 j. Hem drik W. v. Weelden 33 j. en Metje Haasakker, wed. van R. v. Rijns- bergen, 36 j. Bartus Ivolbach, 30 j. en Adriana Brugmans, 26 j.; Hendrik v. Bruchem, 33 j. en J01 hanna C. de Bijl, 33 j.; Otto Cx v. Rijswijk, 26 j. en Gerdina de Waal, 26 j.; Arie v. Hemert, 54 j. én Adriana G. Bragt, 61 j.; Thij- sinus Groeneveld 29 j. en Aartje Vos, 24 j.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 6