voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Plaatselijk Nieuws Gemeenteraadsverslag UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6630 MAANDAG 27 DECEMBER 1948 Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 cent; losse nummers 10 cent Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur HEUSDEN. Openbare vergadering van de raad der gemeente Heusden pp 30 Dec. 1948 des avonds om! 8 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Vaststelling notulen verga dering 26 Nov. 1948. 3. Ingekomen stukken. 4. Benoeming lid college re genten Godsbuizen wegens perio dieke aftreding van de heer J. de Kok. Aanbeveling le candidaat J. de Kok, 2e candidaat D. Kamer man. 5. Benoeming secretaris colle ge Regenten Godshuizen. Aanbe veling: le candidaat J. J. v. Bom mel, 2e candidaat Ghr. A. J. van Herpt. 6. Vaststelling instructie voor de administrateuren voor deluiur- lophaler van liet Woningbedrijf. 7. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de verordening op de heffing van de belasting op ver- makelij kbeden 8. Voorstel van B. en W. tot verkoop van. enige door iepziekte aangetaste bomen. 9. Verzoek van Mevr. Wed. Chr. Merkx om in aanmerking le komen voor een premie voor wo ningsplitsing ten behoeve van hel pand O 141 met voorstel van B.. je n W 10. Verzoek van A. F. Nieuw koop, strekkende om aan hem te verkopen een strook grond gele gen tussen rechterzij gevel PandZ 68 en het bouwterrein bekend on der Sectie A 9l99 met voorstel van B. en W. 1 11. Voorstel B. en W. tot het aangaan van een lening groot f72359,16 met de Rijksverzeke ringsbank ter financiering woning bouw urgentieplan 1946. 12. Verzoek van. A. J. Buijs B. 23 om een tegemoetkoming in de kosten van vervoer en studie voor een kind dat de kweekschool en een dat de Middelbare Nijverheids school bezoekt met voorstel van B. en W 13. Verzoek R. K. Vereniging voor Kinderbescherming te Den Bosch om supplering in de kosten van verpleging van het kind van Spierings-Geerts met voorstel van B. en W. 14. Verzoek R. K. Lagere Land bouwschool Vlijmen om subsidie met voorstel van B. en W. 15. Rekening Burg. Armbest. Herpt 1947. 16. Reclames schoolgeld en straatbelasting. 17. Sluiting. Ons bericht over de arres tatie van P. W. te Aalburg, in verband met verboden slachting!, door de politie alhier blijkt niet juist te zijn geweest. Wel is bij genoemde een huiszoeking verricht, doch er Werd niets g|evonden en van een arrestatie is dan ook geen sprake geweest. Onder voorzitterschap van de heer G. v. Andel werd Maan dagavond in hotel „Concordia" de jaarvergadering gehouden der IJs vereniging' Heusden. Be opkomst der leden was naar Heuscjens ge woonte, allerbedroevendst, de mees te leden denken maar, het .gaat mij gloed en het bestuur knapt de za ken wel op. Na voorlezing der notulen wer den deze gloedglekeurd. Be secre taris deed vervolgens voorlezing van zijn jaarverslag, vermelden de de wederwaardigheden en de plannen van het bestuur voor het houden van grote ijs wedstrijden, welke niet verwezenlijkt konden worden door de ingevallen dooi. Hij sloot met een opwekkend woord tot de leden en spoorde aan tot samenwerking voor de groei en bloei der vereniging. Be penningmeester, de beier Kui pers deed rekening! en verantwoor ding!, wélke dofor de heren Sprén- gers en Burghouts werden nage zien en vervolgens goedgekeurd. Be voorzitter bracht dank aan de secretaris voor zijn jaarverslag! en aan de penningmeester voor zijn keurigi finantieel beheer. Het aftredendie bestuur werd herkozen en dit nam die benoeming aan. Besloten werd ijs en weder die nende op> de ijsbanen der stads gracht gjrote ijs wedstrijden te doen plaats vinden in hard- en schoon- rijdeti, waarvoor grote gieldprijzen beschikbaar worden gesteld. O;ok voor alle schoolgaande kinderen zullen dan ijs wedstrijden plaats hebben. i i Na de rondvraag sloot de voor zit ter met een woord van diank de ze* jaarvergadering. Uitslagen van de Biljart competitie „Waalwijk en Omstre- ken K.O.T. 1Amusement 1 62 W.B.C. 4—K.O.T, 3 4—4 D.O.B. 1—K.O.T. 4 6—2 K.N.A. 2—K.O.T. 5 5—3 Op het Consultatiebureau v. zuigelingten waren in totaal 32 zui- -gtelinglen, waarvan uit Heusden 19, Herpt 7, Oudheusden 3, Hedikhui- zien 1, Veen 1, Rotterdam I. Volgende zitting 28 D|ec. AALBURG. Tot ouderling! en diaken der Nied. Herv. kerk alhier zijn her kozen, respectievelijk de heren J. Schouten en C. van Wijnen. Beiden hebben hunne herbenoeming! aan genomen. ANDEL. Voor het bouwen van een I,and bo u wh ui sli o ud sch ooi vo or de gemeente was laagste inschrijver A. Tankens alhier met f22,400. De heer O. J. v. d. Bergh, sluismeester, zal op 1 Mei a.s. de dienst bij de Waterstaat met pen sioen verlaten. De verhuring van zitplaat sen in de Herv. Kerk zal plaats hebben, in het Verenigingsgebouw Woensdagavond a.s. Tot loco-burgleme ester is aangewezen, de heer L. J. Voge laar. Be pollecte voor de Prot. Chr. kinderbeschierming|sorg!anisa- tie bracht alhier op f 50.36. Vooral ;Zondag|s wordt er alhier vetel gehengeld door perso nen .uit België en Zuiidbrabant. Eie politie bekeurde verschillende van hen wegéns het in bezit heb ben ,van ondermaatse vis. Be foren van de gemeente zal worden gerestaureerd, aange zien deze door 00rllogishandelingien heeft geleden. Vergadering van de raad der ge meente ANDEL op Zaterdag 18 Dec. 1948, des n.m. 2 uur. Afwezig met kennisgeving het lid II. de Fijter. Vacature P. v. Hou welingen. Na het lezen van het formulier gebed, werd besloten het lezen der notulen tot een volgende vergade ring aan te houden. Het nieuwbenoemde raadslid de heer Chr. v. Rijswijk Jzn. legt in handen, van de Voorzitter de ver eiste eden af. De Voorzitter fe liciteert de heer v. Rijswijk en hoopt op een angename en vruchtdragende samenwerking. Hij schetst hoe zijn voorganger van Hou welingen veel als raadslid in het belang der gemeente mocht verrichten en hoopt dat v. Rijs wijk diens voetstappen zul drukken Door v. Rijswijk wordt voor deze woorden dank betuigd. De heer J. v. Duist wordt met 5 stemmen en 1 blanco tot w et- der benoemd, in de vacature P. van Hou welingen. De Voorzitter feliciteert v. Duist hartelijk met deze benoeming. Hii zegt, dat hij de persoon van v. Duist kennend, de beste verwach tingen koestert, dat deze zijn beste krachten aan liet bestuur der ge meente zal wijden. Hij hoopte, dat ook in de toekomst dezelfde aan gename én vriendschappelijke ver houding in het dagelijks bestuur zal blijven bestaan, zulks in het belang der gemeente. De lieer v. Duist dankt de raad voor het in hem gestelde vertrou wen en de Voorzitter voor zijn woorden. Hij spreekt de hoop uit, dat hij de kracht zal mogen ont vangen 0111 in en met het College samen te werken in het algemeen belang. Ingekomen zijn een 2-tal goed keuringsbesluiten van Ged. Stalen en een betreffende verhuring van een perceeltje tuingrond aanAdri- aan Verwijs alhier en het aangaan van rekening-courant overeen komsten met de Bank voor Ne derlandse Gen - te den Haag. Bericht van Ged. St., dat de be slissing op het raadsbesluit tot het onderhands verpachten van het jachlrecht op de gemeente-lande rijen voor 2 maanden is verdaagd. De Voorzitter zegt, dat volgens mededeling van Ged. St. de tegen woordige pachter P. de Gruyter te 's-Bosch een hogere .pacht heeft toegezegd, als thans van W. Naaij- en alhier zal worden ontvangen. I11 verband daarmede verzoeken Ged. St. door het Dep. v. Land bouw de hoogst toelaatbare pacht prijs te doen vaststellen. Ged. St. schijnen niet ongenegen de onder handse verpachting goed te keu ren, doch willen overtuigd zijn, dat de gemeente daardoor geen schade lijdt. De heer v. Duist zegt, dat indien het Departement de pacht hoger mocht vaststellen, als het bedrag waarvoor het thans onderhands aan W. Naaijen is verhuurd, de mogelijkheid toch aanwezig is, het dan voor djt hogere bedrag aan Naaijen te gunnen, waarop de Voorzitter mededeelt, dat dit in derdaad kan. Het lid Naaijen vindt het jam mer, dat een en ander zo lang duurt. Op 31 Dec. a.s. loopt de pacht af, terwijl de jacht dan neg ongeveer 14 dagen open is. Vastgesteld wordt de gem.-be groting en de begroting voor het G.E.B., beiden voor 1949. Namens de commissie van on derzoek brengt de heer J. F. van Duist verslag uit, hierop neerko mende dat beide begrotingen in orde zijn bevonden en derhalve adviseren een en ander vast te stellen, zoals door B. en W. voor gesteld, waartoe m.a.s. wordt be sloten. De vergoeding voor de Bijz. la gere school alhier wordt in ver hand met een ontvangen aanschrij ving van de Inspecteur van het lager onderwijs, waarbii een nieu we berekening-formule werd in gevoerd, vastgesteld op een bedrag van f 17,per leerling. Vorig jam' f 10,per leerling. Een meerdere uitgaaf voor de gemeente van ruim f 1100. In verband met de houw van een nieuwe burgemeesterswoning en een nieuwe landbouwhuishoud- scliool wordt met alg. st. besloten een kasgeld lening aan te gaan ten bedrage van f 70.000. Later zal voor gemelde uitgaven een vaste lening worden gesloten. Tot leden van de Commissie, be doeld in art. 8 der Woonruimte- wet, worden m.a.s. herkozen de heren P. Zegwaard, T. Kamerman, G. G. J. v. Wijgerden, T. Tankens en M. v. Rijswijk. Tot plaatsver vangende leden de heren G. Vos, W. H. Versteeg, H. v. Noorloos en .G. Schouten Jaczn. Het lid Naaijen vraagt naar de werkzaamheden dezer commissie, waarop de Voorzitter mededeelt, dat deze van advies moet dienen, indien het voornemen bestaat tot vordering van woonruimte over te gaan. Andere gemeenten hebben de taak dezer commissies uitgebreid door eveneens advies te vragen over toewijzing van woningen, doch B. en W. zijn hier ter plaatse voldoende met de toestand op de hoogte. Het lid Naaijen wijst op de wo ning van Sitteren, welke reeds ge ruime tijd leeg staat. Hii verzoekt hier een bewoner in te plaatsen. De Voorzitter zegt, dat dit een bedrijfspand is. Als dit zou kun nen worden verhqurd aan een loodgieter, smid of electricien, dan willen B. en W. dit niet tegen werken. Het moet echter niet te lang gaan duren. Het lid v. Klei is van mening, dat er alhier dringend behoefte! bestaat aan een electricien en lood gieter. Indien mogelijk moet wor den bevorderd, dat zich alhier een dergelijk persoon vestigt. B. en W. stellen daarop voor de naam Op Andelse Sleeg te wij zigen. De bewoners stellen daarop prijs. Gedacht is aan ,^Kammet- weg"„ hetgeen een historische naam is. M.a.s. wordt daartoe be sloten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 1