Kaart van Java. en geheel Indonesië. IDe toestand in Indonesië. Verkrijgbaar in de Boekhandel van da Firma L. i. VEERMAN te Heusden. De prijs bedraagt slechts 65 cent. ALMKERK. De 'heer G. v. Loenen, hoofd van 'de Techn. dienst alhier, is als zodanig benoemd te Zaltbom- mel. Tot consulent bij de Herv. gem. te Andel is aangiewezen Ds. G. v. Hintzhergen, Herv. pred. al hier. Tot diaken der Herv. kerk alhier is benoemd, de heer J. v. d. Koppel. Tot bestuursleden der Herv. Jongjelinjglsver. alhier zijn gekozen de Leren A. N. Colijn, voorzitter H. Dekker, 2e voorzitter A. Kamp Wz., secretarisE. Kraai veld, 2e secr.G. Daggelders, pienningm. Ant. Vroege, bibliothec.D. van As, plaatsvervanger. CAPELLE. De muziekver. „Kunst na Arbeid" g!af in hiet café Cové- van der Haart aan de Nieuwe vaart met medewerking! van die toneel vereniging! „De Komeet" uit's Her togenbosch haar eerste uitvoering in dezie winter, de eerste avond voor .donateurs en honoraire leden en de tweedie avond voor niet teden. Die nummers van het program ma werden onder leiding van de directeur, die heer Jos Darkens uit Loooopzand op te roemen wij ze uitgevoerd en ieder nummer oogstte een welverdiende instem ming van de aanwezigen. De to neelvereniging! bracht het blijspel in drie bedrijven „Robbedoes" van Christien van Bommel-Kouw en Henk Bakker, welke bedrijven zich afspelen op „Dennerust", de villa van Louis Terlaat, op een Gelders dorp op de Veluwe, voor het voet licht. De verschillende rollen wer den: uitstekend getypeerd en het succes was overweldigend. Hoewel de belangstelling'' beide avonden niet zo groot was, als dat die laatste jaren bij uitvoerin gen van „Kunst na Arbeid" het geval was, kan de muziekvereni ging! toch met genoegen op een goed geslaagde uit voering terug zien. DUSSEN. De heer J. Hak alhier is gekozen tot bestuurslid van de Chr. Textielbond. Voor het kiescollege van de Ned. Herv. Kerk alhier werd herkozen de lieer J. Middelkoop. In de plaats van D. de Graaf werd gekozen de heer Noorloos. Tot ouderling en diaken respectieve lijk Joh. Pellikaan en Joh. Bax. Bij de gehouden verloting ten bate van de Zangvereniging „Excelsior" alhier, vielen op de navolgende nummers de prijzen: 1228, 1518, 686; 1013. Tot ouderling der Ger. kerk alhier is gekozen", dhr. J. Raams, tot diaken dhr. G. de Peuter. De Gerer. Bouwfondscollec te alhier bracht f 36.13 op, die voor het Verjaringsfond f 17.75. '^GRAVENMOER. Op 3 Jan. a.s. zal in het „Wapen van 's-Gravenmoer" door de vereniging het Hoogeland een filmavond worden belegd. Ver toond zullen worden: „"Was het zijn schuld alleen?" en „Het Hoo- gelandse Werk in kleuren". Deze filmavond vangt aan 0111 7.30 uur. In de middaguren wor den voor de kinderen enkele films vertoond. Van de bibliothecaris der Chr. Jeugd centrale vernemen wij dat de leesbibliotheek dit jaar reeds met meer dan 100 boeken werd uitgebreid. Zo spoedig mo gelijk zal een volledige catalogus worden uitgegeven, doch eerst zal men nog meer nieuwe boeken aan kopen. De bibliotheek is geopend elke Maandagavond tussen 7.30 en 8.30 uur. GIESSEN. Ds. Langhout zal Zondag 23 Jan. a.s. zijn inlrede doen bij de Ned. Herv. Kerk alhier. De Achterstraat alhier, is aanmerkelijk verbreed en ver hoogd, hetgeen een grote verbete ring betreft. Het is thans een flin ke straat geworden, welke aan de eisen voldoet. GENDEREN. O]) Donderdag 23 Dec. werd in de Herv. Kerk, met de kinde ren der Herv. Kerk Zondagsschool Kerstfeest gevierd. Om kwart over zes opende Us. Moll dit samenzijn door gemeenschappelijk te laten zingen Ps. 105:1 en gebed, waar na Z.Eerw. een openingsrede hield Door de kinderen werden ver schillende kerstliederen keurig ge zongen. Ds. Moll vertelde op dui delijke wijze de Kerstgeschiedenis uit Lukas 2. De teksten door Mej M. Kleinloog overhoord, werden allen duidelijk en vlot door de kin deren beantwoord. Hierna volgde gemeenschappelijk zingen van Ps. HERPT. Uitslag der verloting van de St. Gatharing-Gilde te Herpt: ie prijs 110. 1115 6e prijs no. 270 2e 517 7e 738 3e 111 8e 600 >4e 603 9e 196 5 e 351 10e 942 De prijzen kunnen tegen inleve ring van hel lot afgehaald wor den bii d'6 heer Gijs. de Wilt te Luttel herpt, gemeente Heusden. Prijzen, die vóór 31 Januari '49 niet zijn afgehaald, vervallen aan de vereniging. LAND VAN ALTENA. Naar wij vernemen heeft de N.V. „A.L.A.D-" tie Aalburg we derom opdracht g|egieven tot het leveren van een drietal nieuwe tou ringcars, die binnen afzienbare tijd afgeleverd zullen worden. Plet wagenpark van de voor de ze streek zo belangrijke busdienst zal dus binnenkort belangrijk wor den uitgebreid. Diezie touringcars, welke voorzien zijn van alle comfort, zullen ook gebruikt worden voor extra reizen, ge ziel schap sreizen e.d. 1 NIEU WE ND IJK De firma N. Struik alhier was tegen f26,784 laagste inschrijf- ster voor de bouw ener boerderij te Eethen. Tot bestuursleden van iüe Chr. Bond van Overheidsperso neel alhier, werden gekozen de heren Jac. v. d. Stelt, B. «de Peu ter en S. W. v. d. -Zouwen. Bij het uitgraven van de z.g. „Berm" aan de brug van de Dwarssteeg is een 37-tal landmij nen gevonden. Bevoegde autori teiten hebben de gevaarlijke voor werpen weggehaald. Tot ouderling der Geref. Kerk zijn gekozen de heren P. Ro mbo ut en J. Groene veld, tot diaken dhr. T. Sprangers. VEEN. Zoals uit achterstaande ad vertentie blijkt, zal op Donderdag 30 Dec. een openbare jaarverga dering worden gehouden van de Tuinb ouwvereniging Veen- W ijk- Aalburg". Er zal tevens een gra tis verloting: van tuinbouwiectuur worden gehouden. WIJK EN AALBURG. De toneelvereniging „Kunst en Genoegen" alhier, gaf Zaterdag 18 December voor een flinik bezet te zaal haar aangekondigde uitvoe ring. De Voorzitter, de heer L. 72:1, 2 en 8, benevens collecteren en tracteren, waarna een korte pauze volgde. Na de pauze wer- nog verschillende liedereu, bene vens een Kerstcantate ten beste gegeven: vooral het laatste was keurig verzorgd. Door Mej. A. de Jong werd een mooie vrije Kerst vertelling ten gehore gebracht. Ook volgde nog reciteren. Door 9 kinderen werd een afscheidslied gezongen, bij het verlaten der Zon dagsschool. Ze werden door Ds. Moll toegesproken en ontvingen al len een bijbeltje en een diploma ter herinnering. De zes kleinste der Zondagsschool gaven onder grote stilte een liedje te horen. Om half tien sprak Ds. Moll het slotwoord, waarin hii allen dank bracht voor het welslagen van dit Kerstfeest, in het bijzonder het onderwijzend personeel. Het ge- hel getuigde van goede studie. Wittebol opende met een woord van welkom, en deelde mede dat de vereniging die tot heden ernsti ge stukken had gegeven, ditmaal van die gewoonte was afgeweken en een blijspel had gekozen om ook hen die van een blijspel hou den, te bevredigen. Opgevoerd werd „Heer of But ler", klucht in drie bedrijven van Robert Smilery Peple, bewerkt door C. v. Kerkhoven Jr. Het eerste bedrijf speelde ten kantore van The Eureka Pill Com- pagny, het tweede en derde in in de hall-huiskamer van George B. Nettle ton. Het stuk is even ori gineel als geestig, omdat het niet handelt over een ontrouwe echt genoot of boze schoonmoeder, wat gewoonlijk het geval is bij eenl klucht. George B. Net tie ton en T. Boggs Johns, zijn de firmanten van de „Eureka Pill Company". Ze kun nen zo slecht met elkaar overweg, dat dit tenslotte tot een Uitbarsting komt, waardoor het ge vaar bestaat dat hun bloeiende zaak ten onder zou gaan. Hun ad vocaat weet dit te verhinderen, door een zeer geniaal idee, waar door ze tenslotte elkaar leren waarderen. De rollen werden op een buiten gewone wijze vertolkt, zoals we dat van „Onderling Genoegen" ge wend zijn: De hoofdrollen wer den op schitterende wijze vertolkt en vooral ook Coddles, negermeid ten huize van Nettleton speelde voortreffelijk. Daarnaast was zeer veel zorg besteed aan de aankleding van het toneel, zodat alles bij elkaar, kan worden gezegdhet was weer een bijzondere mooie avond. De lieer W. Monkel, lid der ver eniging, dankte aan het slot pu bliek en de verschillende spelers alsmede in het bijzonder de re gisseur, de heer L. Wittebol. WIJK. Woensdag 29 December des avonds 7 uur, Oudejaarsavondpre- diking, door Ds. Wisgerhof van VGrevelduin-Capelle. Collecte voor em. predikanten, predikantsweduwen en -wezen. WELL. Tot ouderling der Herv. Kerk is herkozen M. Groeneveld Azn. Tot diaken is gekozen H. v. Hees, in de plaats van P. de Koning die als zodanig heeft bet- dankt. In West-Java hebben de Neder landse -troepen de Westkust be reikt, zo wordt officieel uit Ba tavia medegedeeld. Zij hebben de volgiende plaatsen bezet: Anjer, 28 kilometer ten Oiosten van Se rang, Pandeglangi, 20 kilometer ten Zui den van Sierangi, Ranglkasbitoeng, 30 kilometer ten Zuid-Oosten van Serang en Baja aan de Zuidkust. In Midden-Java zijn Tawaman- gjoie, 35 kilometer ten Oosten van Solo, Wonogiri, zestig! kilometer ten Oosten van D jok ja en iSrageo bezet. Rondom Magelang en Solo zijn zuiveringsacties uitgevoerd. In Oost-Java zijn Magetan, Na- gawi, Mjadioen en Kediri alsmede een aantal plaatsen in de vlakte van I^ediri bezet. :Op Sumatra viel Sibolgia in [Ne derlandse handen. Ook Sidikalang' ten Noord-Westen van het Toba- rneer is bezet. Die Nederlandse troepen zijn al overgiegjaan tot zuivering van het in de afgelopen week bezette |ge- bied. Eien Nederlandse jager is niet terugigjekeerd van een vlucht boven Midden-Java. Sinds hiet begin van de politiële actie in Indonesië zijn aan Neder landse zijde negentien doden en driie en veertig gewonden gevallen. Dat is op de Nederlandse ambas sade te Parijs gezegd, aldus meldt Associated Press. Deze cijfers to nen aan, dat de Nederlandse itroe- pen geen ernsti'gle weerstand ont moeten. WOUD RICHEM Onder architectuur van dhr. M. O os t l an d er te Gorkum, zal te Eethen een boerderij gebouwd worden. De laagste inschrijver was het Aann. bedrijf Groeneveld alhier tegen f 18,587. Die meisjes ver. Dorcas vier de haar 40-jarig bestaan. De jaar- vierigjaderingl- werd geopend doior de voorzitter W. G. v. d. Heet- camp. Hij memoreerde het ont- - staan der verenigtingl en haar -werkzaamheden in de loop der jaren. 'Na het lézen der notulen kwamen véle afgevaardigden van jeugdverenigingen feliciteren en werden verschillende bloemstukken en andere cadeaux aangeboden. Daarna werden nog verschillen de mooie zangnummers en samen spraken uitglevoerd, alsmede een schitterend tableau, voorstellende hiet 40-jarig! bestaan der vereni ging!. 'Hiet geheel was een zeer geslaagde avond, waarop Boreas miet gjenoegen. kan terugzien. In de Ned. Herv. kerk al hier zijn herkozen als ouderling B. Viveen, C. W. S. v. d. Nat ien A. Vink, als diaken A. Kant en H. L lekkers. Allen hebben hun benoe ming! aan gle n o mien Tot gemachtigden in het kies college zijn giekozen de heren W. Bax, H. de Joode, T. Wijnbelt ■en B. van Straten. WERKENDAM. Op Donderdag 30 Dec. a.s., des avonds 7 uur, zal er in de soei- tieit van de wed. J. B. Zwets, leen jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden van de K011. Schippiersveren. „Schutüevaer". -— Ds. Chr. van Dam alhier heeft een beroep ontvangen naar de Geref. Gemeente van Kraoben- dijke. Donderdag 30 Dec. a.s., des avonds 7 uur zal in de Chr. Ger. Kerk als spreker optreden, Ds. iH. van Leeuwen van Tholen. Vorige week gaf de v.v, Koz. Boys haar uitvoering, waar bij de non-stop revue „Alles voor de Boys" met groot succes werd opgevoerd. Wel buitengewoon is in de smaak gevallen het gedeelte van het programma, waarin de dames v. Eden optraden. Dinsdag 28 Dec. wordt deze revue gepro longeerd in de Nutszaal. Het formaat van het Java gedeelte 40 x 95 c.M. het overige deel 35 x 95 c.M. totaal formaat 75 x 95 c.M. Deze kaart is gedrukt op houtvrij papier en uitgevoerd in 6 kleuren. Men vindt er op: de verschillende deelstaten de gebieden, die de Republiek op 18 December 1948 nog bezet hieldde toenmalige demarcatielijnenenorm veel plaatsen, spoorwegen, vlieg velden, strategische punten,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 2