Sevotideii en verloren voorwerpen Adver tentiën VERSCHOOR v.h. BENJAMINS WOUDRICHEM Mevr. Verbruggen-van Gooi Openbare Vergadering Kennisgeving 300 droge Takkebossen J. A. MONSTER Vacantiebonnen Inleveren Verzilvering van Vacantiebonnen GENIET VAN UW RUST Spreek met VAN WIJLEN en't komt in orde GEND°EREN KALENDERS AGENDA'S Fa. L. J. Veerman, FREDERIK WILLEM FURSTER, Alle maten \zijn er weer. Oersterk en niet duur. i. VAN HAAFTEN AFWEZIG Hittekar op veren Boerenleenbank „L. B." bij W, HOMBORG, Polsestr. G 136, Aalburg Wij kunnen U uit voorraad leveren KAPOKMATRASSEN VERENDE MATRASSEN VEREN CELMATRASSEN WOLMATRASSEN VULKACHEL Tuinbouwvereniging Veen-Wijk en Aalburg NIEUWE PRIJZEN VOOR SPIJS- VETTEN. Nieuwe bpn voor boter geeft recht op gelijke hoeveelheid spijs- vet, boter en margarine. Refill Jan. 1049 zal de rant- soenwaarde van spijsvet van 200 op 250 gram worden gebracht. Een prijsverhoging voor bak-en braadvet van 3 ct. per 100 gr. is noodzakelijk geworden. In ver band met de verhoogde rantsoen- waarde worden pakjes bak- en braadvet van 250 gram in de han del gebracht welke 41 cent zul len kosten. Voor dierlijk vet zal de prijs 49 cent per 250 gram bedragen. Op de nieuwe bonnen voor voe- dingsvetten mogen pakjes vet van 200 gram of 400 gram niet meer verkoch t worden VERLOREN: een want, blauw met groen ingebreid. S.v.p. terug te bezorgen bij W. Vos, Kerkstraat, Gender en. VERLORENtussen Conserven- fabriek en brug te Heusden, een stel. oorlappen. Terug te bezorgen bij C. v. d. M o orenG e nd er send i j k Gen dere n GEVONDEN'n vulpenhouder. Terug te bekomen bii W. A. Prinse, Kerkstraat 133. Genderen. GEVONDEN: 2 blokken, ver moedelijk van een draadpers. Terug te bekomen bij E. v. d. Beek Adrz. G 86, Bab.-Broek. GEVONDENeen grijze wollen want, en in een autobus gevonden een vulpen. Terug te bekomen bii jde Post- commandant der Rijkspolitie te Wijk en Aalburg. VEiRLÖ.REN-Een vulpen, van af het gemeentehuis te Almkerk t.m. Nieuwendijk. Terug! te bezor- glen bij! C. Korüenwegi, Almkerk. VEERDORENEen rood school- :eüui met inhoud. Terug te bezior- gtesn bij L. Wijlgfers, C 26, Aal burg!. VERLORENEen Polshorloge, vermoedelijk in de Potterstraat. Terug; te bezorgen bij K. Versluis, VVielstraat 21a, Heusden. Op den 1ste Kerstdag overleed, geheel onverwachts, te Leersum, onzen geliefden Broeder, Behuwdbroeder en Oom, in den ouderdom van 53 jaar en 4 maanden. Namens de Familie W. F. FURSTER. Wijk en Aalburg. TANDARTS houdt Donderdag 30 December GEEN SPREEKUUR Verder elke Donderdag van v.m. 11 tot nam. 2 uur in Hotel „Het Wapen van Amsterdam'' te H E U S D E N. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling, on dervonden bij onze 121/2-jarige Echtvereni ging, aan Familie, Vrienden en Kennissen. D. IN 'T VELD A. IN 'T VELD- VAN OOSTERHOUT. Meeuwen, F 89 27 December 1948. van de op Donderdag 30 December 1948, om 7 uur, in de Veiling te VEEN. Gratis verloting van Tuinbouwlectuur. Allen hartelijk welkom! HET BESTUUR' De Diamanten bruiloft, welke plaats zou hebben in Februari, zal tot na ders aankondiging worden uitge steld. FAMILIE P. J. STOFFELS Putterstraat Heusden Tandarts Hotel „Concordia" HEUSDEN Zaterdag 8 en 15 Jan. 1949 TE KOOP: ANT. BOUMAN B 34 GENDEREN TE KOOP: in goede staat zijnde met zodanig tuig en nieuwe huif tevens Regenput en 250 droge takke bossen. Te bevragen bij A. DUYSTER, Dijk 85, Veen. te WIJK EN AALBURG Gesloten op 31 December a.s. Op DINSDAG 4 JANUARI voor WIJK en VRIJDAG 7 JANUARI voor AALBURG gelegenheid tot bijschrijving, betaling of in ontvangst nemen der rente. Namens het Bestuur D. VAN WIJK. Betonijzer Balkijzer Ijzerwaren Gereedschappen Telef. 2841 GORINCHEM Donderdag 30 December 1948 aanvang 's avonds half acht LANDARBEIDERS kan plaats hebben op Donderdag 30 De cember 1948, 's avonds van half acht tot negen uur bij M. VOS, D'UI ven B 270, Penningm. N.C.L.B., Wijk en Aalburg. Ja, dat kunt U, als U slaapt op een goede matras. En daarom verheugt het ons, dat we U sinds de oorlog weer uit een grote collectie matrassen kunnen laten kiezen, terwijl er vak kundig personeel aanwezig is, om U alle mogelijke inlichtingen te geven. Hier heeft U een paar voorbeelden in verschillende kleuren damast 2-pers. drie-delig vanaf f 134.65 in prachtige dessins ook met garantie 1-pers. drie-delig vanaf f 132.30 2-pers. drie-delig vanaf f 156.42 gevuld met prima kippenveren, drie delig vanaf f 174.66 2-pers. driedelig vanaf f 86.57 Heus, U zult er werkelijk geen spijt van hebben, eerst eens te gaan kijken bij Langendijk 1 G O R K U M Telef. 2637 Te koop bij G. H. VOS A 44 Eethen Haarden en Kachels Radio's in alle prijsklassen van de Fornuizen en Veldfornuisjes vertrouwde merken, onder volle Wasmachines met onderaandrijving garantie in oliebad, o. a. „Erres" Wasfornuizen met koperen binnen- Naaimachines in salonkast, blank ketel of old finish Kinder- en Wandelwagens Electr. Kookplaten compleet met Dames- en Herenrijwielen pannen, 2 elementen 3000 watt Pendax- en Aanhangwagens Stofzuigers van het nieuwste type Landbouw- en Huishoudelijke Electr. artikelen Artikelen Alle artikelen worden thuisbezorgd en desgewenst compleet geplaatst. Ook verhuren wij U Geluids- en Versterker-installaties voor alle bijeenkomsten en 1949 in grote verscheidenheid in den boekhandel van HEUSDEN 7wa rte Kinderdirectoirs

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 3