Gemeenteraadsverslag INGEZONDEN Burgerlijken Stand Fa. L. J. VEERMAN - HEUSDEN De winter nodigt weer tot lezenI! Geeft een goed boek Fa. L. I. VEERMAN - Tel.19 - HEUSDEN ALMANAKKEN 1 949 HART EN HUIS •Vergadering van de raad der ge meente VEEN op Donderdag 23 Dec., des voorm. 11 uur. Voorzitter: Ed.Achtb. Heer C. B. J. Landweer. Secretaris: WelEd. Heer More- lisse. Aanwezig alle leden. Opening met het formulierge bed, waarna de Secretaris de no tulen der ^orige vergadering leest welke onveranderd worden vast gesteld. Ingekomen stukken Goedkeuring van Ged. St. van de gem.-begroting voor 1948. Opgaaf van goedkeuring bijdra ge kosten polderwegen voor het jaar 1946, bedrag f2120. Schrijven van de Minister van Sociale Zaken naar aanleiding van het raadsbesluit tot adhaesiebetui- ging aan het adres van de gemeen te Hardenberg gericht tot de re gering, om tuberculose op de lijst van besmettelijke ziekten te plaat sen. De Minister bericht dat het nemen van een beslissing in deze moeilijk is, dat het vraagstuk ech ter alie aandacht van de regering heeft. Kasopname verricht door het Verificatiebureau van de Vereni ging voor Ned. Gem. bij de ge meente-ontvanger en secretariekas- sen, waaruit blijkt dat alles- in behoorlijke orde is bevonden. Goedkeuring door Ged. St. van het raadsbesluit tot heffing van 150 opcenten voor het dienstjaar 1948-'49; idem van liet raadsbesluit tot aangaan ener kasgeldlening vatn f50.000; idem wijziging der begro ting 1948. Schrijven van Ged. St. overeen wijziging van kindertoelage, waar aan op voorstel van B. en W. zal worden voldaan. Vaststelling gem.-begroting '4,9'. De Voorzitter deelt mede, dat de begroting sluit met een post on voorzien groot f3806,08. De heer Jac. v. d. Pol brengt namens de commissie van onder zoek rapport uit en zegt dat deze een paar kleine aanmerkingen wenst te maken. In de begroting komt een post voor groot f100, voor toezicht op schoorstenen, wordt voor dit bedrag iets gedaan? De commissie acht dit wel ge wenst, omdat in korten tijd een 3-tal schoorsteenbranden zij n voor gekomen. De Voorzitter zegt dat B. en W. voornemens zijn in dit opzicht iets te doen. In 1949 zal er mede be gonnen worden toezicht te gaan uitoefenen. Wethouder Honcoop merkt op, dat als men controle uitoefent, vaak blijkt dat schoorstenen niet aan de eisen voldoen. Wordt con trole uitgeoefend, dient dit deskun dig te geschieden. Controle is niet alleen in het belang van de be woner doch ook voor de naast ge legen panden. Bovendien als een woning afbrandt en weer opge- bouwd moet worden, gaat het van de bouwvolume van de gemeente af. De bewoners stellen zich aan grote nalatigheid bloot, als zeniet zorgen dat de schoorsteen van hun woning in orde is. De heer Timmermans zegt dat het niet altijd de oude schoorste nen zijn die niet in orde zijn. De heer v. d. Pol zegt dat de Commissie heeft gezien dat een be drag is bestemd voor het planten van een haag en bomen. De Voorzitter antwoordt dat dit betrekking heeft op het in orde brengen van de Nieuwstraat. De heer Smits vraagt of B. en W. de raad alleen nodig hebben om geld te lenen. De Voorzitter merkt op, dat vo rig jaar op de begroting een be drag is uitgetrokken om deze be planting aan te brengen. De heer v. d. Pol vraagt of hel terrein van het oude gemeentehuis ook hieronder valt. De Voorzitter antwoordt ontken nend, hiervoor zal een begrotings wijziging moeten plaats vinden. De heer v. d. Pol zegt dat in de begroting ook een bedrag voor komt voor verlichting van het to renuurwerk. Wat is daarvan de bedoeling De Voorzitter antwoordt, dat het in de bedoeling ligt een installatie te doen aanbrengen om het toren uurwerk te doen verlichten, zodat des avonds kan worden gezien hoe laat het is. De uitgaaf zal over 20 jaar worden verdeeld. Deze uit gaaf kan de gemeente zich nu wel permitteren. De begroting wordt hierop voor lopig vastgesteld in ontvangst en uitgaaf met het bedrag van f 91983,38 voor de gewone dienst de kapitaaldienst met het bedrag van f96479,43 eveneens in ont vangst en uitgaaf. De gemeentebegroting voor 1948 wordt gewijzigd overeenkomstig het voorstel van B. en W. o.m. met een bedrag van f2500 voor de bouw van een kolenbergplaats bij de school en het aanbrengen van een verlichting in de Bijzon dere .school, waarvoor een bedrag van f800,— zal nodig zijn. Het bedrag per leerling ingevol ge art. 55bis der lager onderwijsn wet 1920 wordt voor 1949 bepaald op f 14,58 per leerling. Besloten wordt de openbare la gere school in stand te houden. Het aantal leerlingen dat in Sep tember nog 30 leerlingen bedroeg is teruggelopen tot 23. Op een vraag van de heer Tim mermans zegt de Voorzitter dat ingevolge de Lager Onderwijswet het aantal leerlingen beneden de 8 moet zijn gedaald, alvorens het besluit lot opheffing kan worden genomen Verpachting loswal voor 1949. De Voorz. deelt mede dat een inschrijving is binnengekomen, die een bedrag van f60 wil geven als de verpachting alleen voor 1949 geschiedt en f75 per jaar als het voor 1949 en 1950 tegelijk plaats vindt. B. en W. achten het bod aannemelijk en stellen dan ook voor de verpachting voor 2 jaren te doen gelden, waarmede de raad accoord gaat. De heer Timmermans stelde de vraag of ook bekendheid is gege- geven aan deze verpachting, waar op de Voorzitter antwoordde, dat dit is aangeplakt geweest. Rondvraag. De heer v. d. Pol zegt dat die polder f1800 had aangeboden voor het jaarlijks onderhoud van de wegen. De gemeente had f 2200 ge vraagd doch liet is f2000 gewor den. De Voorzitter stemt zulks toe. Wethouder Schreuders merkt op dat Ged. St. een bedrag stellen van f450 per km dat de gemeente voor haar rekening mag nemen. De heer v. d. Pol meent dat het aanbod van de polder zeer aanne melijk is voor de gemeente. De lieer Timmermans acht het met de lange nachten wenselijk dat de straatverlichting verbeterd wordt. De Voorzitter antwoordt dat de PNEM-agent opdracht heeft voor verbetering. De heer v. d. Pol merkt op dat de straatlampen, vaak branden als het volop lichte maan is. Hij acht het beter dat er een paar lampen bij worden aangebracht en het licht brandt, wanneer zulks meer nodig is. Dezelfde spr. zegt dat er bomen geplant zullen worden in. de Nieuwstraat. Hij meende aanvankelijk dat deze langs de kant der huizen zouden komen, doch hij heeft nu gehoord, dat deze aan de andere zijde van de weg zullen worden geplant, heeft de eigenaar daar geen plantrecht en is de zuidkant wel juist geko zen? Wordt de straat geasfalteerd dan zou liet bezwaar van dit laat ste worden, opgeheven. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. de eigenaar hebben overlegd. Planten langs de huizen levert liet bezwaar op, dat de bo men dan in de zandbodem van de gedempte sloot terecht komen en zij het niet zullen doen. Dhr. Dekkers informeert naai' de waterleiding voor de bewoners aan het benedeneind, heeft dit de aandacht van B. en W.? De Voorzitter antwoordt van zeer zeker. Als de verklaring ge geven wordt dat de percelen zul len aansluiten, zal de Maatschap pij tot aanleg overgaan. De heer v. d. Pol voegt hieraan toe, dat op 't ogenblik onderhande lingen worden gevoerd met het Kerkbestuur, om de leiding over het land van de kerk te leggen. Er zal ook een verklaring gete kend moeten worden, dat men 10 jaar lang water zal afnemen. De heer v. B al leg oo ij en vestjgt de aandacht op de slechte en sme- rigen toestand bij Gerrit v. Vu ren. Het is er een stinkboel en er zal aan de z.g. „Vlaasput" iets ge daan moeten worden. De Voorzitter zegt toe, dat B. en W. het zullen bezien. Wethouder Schreuders geeft een nadere toelichting, de bewoners hadden toegezegd dat ze de toe- Stand er in orde zouden brengen, nadat de gemeen te er buizen had gelegd, doch ze 'blijven nalatig. De grond die er ligt zal opgeruimd jnoeten Worden. De heer Honcoop wil even te rugkomen. op het gezegde van de heer Smits, dat de raadsleden goed zouden zijn om alleen maar gelden toe te staan, en le ningen te sluiten. Hij zou dan echter willen vragen wat B. en W. dan wel doen zonder dat de raad daar iets van af weet. De raad heeft zelf de post op de begroting van liet vorig Jaar ge bracht en goedgekeurd om de be planting aan te brengen. B. en W. doen niets anders dan het besluit van de raad uitvoeren. De vergadering wordt hierop gesloten, de raad blijft echter nog even bij een om de tekeningen voor het nieuwe gemeentehuis te be-' zien. Wij hebben voor deze nodiging een grote collectie BOEKEN Voor KINDEREN, de RIJPERE JEUGD en VOLWASSENEN. De leuze is Lezende mensen, gelukkige mensen (Buiten verantwoording der Red.) Het is Zondagi 19 December •1948, 3-45 uur. Op het Burcht- plein, waar tie heer Reinaud een rondleiding: zal hoiuden Langis de opglegiraven resten van het vroe gere kasteel, staan vooir het hek vele Heus denaren te wachten op het sein, dat ze het terrein mogen opgaan. De Rijkspolitie ziet toe, dat niemand het terrein opkomt. Op het terrein bevindt zich een aantal gtenodigiden, zoals het ge meentebestuur, de pers en verschil lende vakmensen, die zich uithoof de van hun beroep voor de opgra vingen zeer sterk interesseren. Eoch wat opviel was, dat er oOk enigje personen bij waren, die zelf misschien wel denken, dat ze „bij zondere burglefs" zijn, doch die in werkelijkheid gewone mensen zijn. Het zou beter geweest zijn in- plaats van deze personen, de Heus- dense aannemers en architecten uit te nodigen, maar die nu op de 2e rondleiding moesten wachten. Voor hen zou de rondleiding voor tech nici beter gepast geweest zijn. Plotseling komen er enige personen aangestapt, waarvoor de marechaussées gedienstig een klei ne 'buigling maken. Ee omstanders kijken met spanning toezouden deze piersonen wél of ook niet het terrein op; mogen? Maar er wordt van de zijde van "die politie niet teen enkele opmerking gemaakt aan de zo juist gearriveerde per sonen. Zij mogen doorgjaanl Ee mensen die bij het hek reeds eni ge tijd in de kou staan te wachten, voelen zien verongelijkt en terecht. Weliswaar mochten zij, na een half uur in de kou te hebben ge staan, het terrein op en de heer Reinaud was zo goed ook hen nog rond te leideti, maar waarom: mochten andere personen wel di rect doorgaan? Een burger, d,ie dit ook wilde doen, werd door die politie verwijderd! Wat zijn zij en wat voor dien sten hebben zij de gemeente bewe zen, dat zii zich het recht aan meten, zich boven de burgiers van Heusden te steken? Zijn voor een giemeentelijke gebeurtenis niet al- 1 e burgels, die niet direct met het feit te maken hebben, gelijkge rechtigd? Ook de burgiers van Heusden dienen te beseffen, dat het niet meer is zoals vroeger, dat de ge boorte de plaats bepaalt waar ie mand moet staan, doch louter jen alleen iemands persoonlijke ver diensten. JOH. DE ROO. DE WERKEN EN SLEEUWIJK GeborenAlbert Reint Albar- tus ,z. van A. R. Dijkema en A. A. Rijzebol.Yvonne, d. van Mj. Koek en M. Visser; Cornel is Hen drik us, z. van L. Paans en E. Sas; Bertus, z. van M. v. d. Stelt en E. Langenberg; Gerrit Adriaan, z. van A. Vos en A. Klomp; Gover- dina, d. van J. v. d. Boom en ML v. Tuijl. Ondertrouwd'Ciornelis Rijken, 27 j. en Otje Cornelia Groeneveld, 24 j. Getrouwd Hendrik Ottevanger, 24 j. en Maaike Jacoba van der Pijl, 26 j.; Dirk Vink, 34 j. en Aaltje Vink, 19 j. Overleden: Jenneke Dekker, 77 j., echtgen. van Pieter Romijn. ZUILICHEM. Geboren: Jacobus, z. van A» de Weert en J. G. Lobregt; Sjanette, d. van Chr. v. d. Linden en C. Schreuders. Overleden: J. Hobo, 26 j. echt genote van K. M. Bijl. Utrechtsche, Rotterdamsche, Enkhuizer en Deventer Almanakken. Verkrijgbaar in den Boekhandel va ..v-f. •-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 4