?oor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Plaatselijk Nieuws Kaart van Java ezi geheel Indonesië. in de Boekhandel van de Firma L. J. VEERMAN te Heusden. De prijs bedraagt slechts 65 cent. VAN ALTÉN* Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 cent; losse nummers 10 cent UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden No. 6632 MAANDAG 3 JANUARI 1949 Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur HEUSDEN. Onze vroegere stadiglenobt, ie heer K. A. Dieurloo, thans Gom mes-comptabel op het Bureau So ciale Zaken te Laren, 'is met in- igiangi van i Jan. bevorderd tot commies-chef op genoemd bureau. Aan het postkantoor alhier en .'t daaronder be honende ambts gebied werd gedurende de maand Diec. ,1948 ingelegjd f28148.09, te- r ugbetaald ,f 26866.33. Het laatste door dat kantoor uitg|eg|evien boekje draagt hetnum- ner .13708. AALBURG. Zaterdag a-s. zal des mid- dag's :om één uur in de Herv. kerk alhier de verhuring! van izut- ]>laatsen giehouden worden. ANDEL. Hiet aantal inwoners be draagt 630 mannen en ,623 vrou wen. Totaal 1253. Aan de Minister is ver docht toestemming te willen ver lenen, dat het hoofd der Chr. land bouwschool, die die pensioengte- igldie leeftijd heeft bereikt, nog een jaar in functie blijft. Die gemeente is voornemens bi] bouw van een nieuw transfor- natorhuis door die P.N.E..M het oude gebouwtje aan te kopen voor bergplaats. Die zangver. „Onderling! Ge- noeglen" zal met medewerking! van de toneelvereniging uit Wijk eein uitvoering gleven op' Zaterdag 8 Januari a.s. M|et de „Grote Bieer" zal de oorlogtsvrij williger matroos ie klas se J. G. Smits alhier op1 6 Jan. a.s. in Amsterdam arriveren. ALMKERK. Dat hiet jaar 1948 ieen bui- tiengtewoon rijk melkjaar is gewor den, ..zal voorzie ker ook in idie malen der geschiedenis van de Coop. Zuivelfabriek „Altena" te Mieuwendijk worden geboekstaafd. Op Maandag 27 December 1.1. jasseerden de melkaanvoer de acht .nillioen kg, hetwelk tijdens het 32-jarig! bestaan dezer fabrieknogl niet is voorgekomen. Aldus ver- eide ons de directeur. 1' Dit bijzondere feit had dan ook de veile attentie van Bestuur en Directie. Hiet was de heer G. Hak te Giessen, lid en melkleverancier die de eer te beurt viel die achtmil- lioenste kilogram melk te leveren Voorzitter en Directeur hebben door een persoonlijk bezoek de heer Hak van dit' feit op die hoogte gebracht, hem namens het bestuur gecomplimenteerd, terwijl hem te vens een volvette Gouda-kaas werd aangeboden. AALST. Gebruikelijk is aan liet ein- jdesjaars een "terugblik te wer- ■tenissen dip in dat vonden. Als we dat verbetering jrpdoen, litgang wo rn- heeft genomen. Twee par Heul i e-i jje woningen zijn in aanbouw en zullen met enkele weken, klaarko men. In korte tijd verrees ook een nieuwe Ulo-school met drie lokalen benevens een midden^ standswoning voor het school hoofd. Al deze panden verrezen in het uitbreidingsplan,, dat door de DUW. tot een flinkte opper vlakte bouwterrein is in orde ge bracht. Voor een aantal gezinnen is dus betere woongelegenheid on,t-, staan. Er zijn echter n.og enke le zeer urgente gevallen, die drin gend een oplossing behoeven. Wat denkt U van een. echtpaar dat deze week hun intrek heeft ge nomen in, een schuurtje vanp'lm. 6 vierk. meter. Omstandigheden noopten hun, 'hier vellicht toe,f doch 'een oplossing is dringend nodig. Ook de wegen ondergingen een belangrijke verbetering. Ze zijn door de gemeente van de polder overgenomen en daarna van be strating vo orzi en zodat a an, de modderpoel een einde is gekomen.. De in aanbouw zijnde Klinker- Isolietfabriek aan het veer vor derde ondanks vele moeilijkheden gestaag. Reeds is een aanvang,ge maakt met de productie, die mo menteel weer even stagneert. Ve le krachten vonden hier werk' evenals op de beide steenfabrie ken aan de Rietschoof, die het af gelopen seizoen een goede pro ductie hadden. Dan is er nog de verbetering van de afvoer van het water uit de Bommelerwaard door het leg gen van een nieuwe dubbele dui ker op de grens van ons dorp met Zuilichem. In 1945 lieten de Duit sers een van de twee sluizen springen, waardoor sindsdien de waterloop stagneerde Door het bouwen van de nieu we sluis, die op de afwerking na gereed is, is een voldoende af- en aanvoer van het water gewaar borgd. Alleen zou liet in de toe!-, komst noodzakelijk kunnen zijn dat ook liet afvoerkanaal naar de Maas zou moeten uitgediep t wor den, wil men in de zomer over water beschikken voor de bevloei ing van de polders. Uit deze gegevens blijkt dat er ook in onze omgeving gewerkt is. Laten we hopen dat ook in het nieuwe jaar nog veel tot stand gebracht kan worden. BRAKEL-POEDEROIJEN Wanneer men aan het einde van hiet jaar is gekomen is het wel eens goed om rijs tig! de ge-I beurtenissen te bekijken die in het afgelopen jaar hebben plaats- g|e- vionden. De plannen en (de zeer vlele werkzaamheden van de plaatselijke overheid konden maar voor epn klein percentage voltooid worden. Gedurende de oorloglsjarien werd er in deze gemeenten niet ge bouwd, doch door opidogkhandeim- g!en gingen ;enigie woningen ver loren. Diverse ,gezinnen wonen nog. bij elkaar .in en moeten zich tevre den stellen jen behelpen met een slechte behuizing! .van soms zelfs één klein kamertje. In Brakel werden in 1948 4 woningwetwoningen gebouwd ter wijl 3 particuliere worïingjen nog moeten worden afgewerkt. Voor 1949 is het bouwvolume nogi min der rooskleurig! .want dit bedraagt voorlopig! 6, terwijl er een twintig tal aanvragen rijn. Komt er een kamer of een \Vo- ningi vrij, dan heeft het college van B. en W., met hun (advies-com missie, een moeilijke taak om deze kamer öf woning! toe te wijzen. pm in de grootste nood' te voor zien zou een bouwvolume ran 20 stuks woninglen noodzakelijk zijn. Die werkzaamheden in die .ruil verkaveling! alhier raken' ten einde daar dit werk binnen .zeer korte tijd voltooid Hal zijn. Dit wierk hieeft in de polder Brakel Veel goeds tot .stand gebracht v.n.l.aan de uitwateringen en die wejgein. De hoofdwegen, welke mede door die- zie ruilverkaveling .tot stand wer den giebracht zijn echter nog! niet afgewerkt, doch een dezer daglen is de belofte gedaan, dat in het voor jaar 1949 de aanbesteding zal plaats hebben om van de weg' Bra- kel-Poederoijen eien betonweg te maken. De daarop aansluitende weg in hét dorp Brakel zal dan klinkerweg worden. .Wanneer dit werk klaar zal zijn dan zal dit een belangrijke verbetering betekenen. Die brandweer werd in het begin van het jaar giereorglaniseerd en dit corps begint thans op ren zeer goed peil te komen. Bij de géhop- den brandweerdemonstratie, welke in Augustus '1948 te Zaltbommel werd gehouden, werd een mooi succes behaald. Pefeningi is dan ook een eerste viereiste voor een goede brandweer en deelname aan een demonstratie als hierboven ge noemd is voor elke brandweer in de Bommélerwaard leerzaam. In het dorp Poederoijen .wer den 2 woningwet won inigien en 3 particuliere woninglen igiebouwd, terwijl het wegennet in de polder, door die ruilVerkavelingl, veel ver betering onderging. Mjoest dit dorp zich, tot voor enkele maanden te rug, met 'het glezamienlijk gebruik van de brandspuit te Aalst 'behel pen, deze zomer is een baby-brand spuit aanglekocht waarmede Poede roijen ruimschoots de eerste stool van een eventuele brand kan op vangen. Mogen wij de wens uitspreken, dat d|e vele werkzaamheden en de mooie plannen van de plaatselijke overheid, met zijn daaraan ten vol le medewerkende Burgemeester, in 1949 meer beloond wordlen dan dit in hiet afgelopen jaar het géval is geweest. Het formaat van het Java gedeelte 40 x 95 c.M. het overige deel 35 x 95 c.M. totaal formaat 75 X 95 c.M. Deze kaart is gedrukt op houtvrij papier en uitgevoerd in 6 kleuren. Men vindt er op: de verschillende deelstatende gebieden, die de Republiek op 18 December 1948 nog bezet hieldde toenmalige demagratielijnenenorm veel plaatsen, spoorwegen, vlieg velden, strategische punten, DOEVEREN. Tot hulpprediker bij die Ned. Hjerv. kerk alhier, is henoemet, Ds. R. Steenbeek, cm. pred. t.e Zetten- Andielst. DUSSEN. Op ie Kerstdag hadden de jongedames M. van Rijswijk en C. ,die Fijter het ongeluk in vér band met de slechte straatverlich ting jn. ons dorp te water te géra- ken. Met enige moeite wisten zij zich op het droge te brengen. Na zich pij de heer v. d. Assem van droge kleren te hebben voorzien, konden zij hun weg naar huis vej'- volgen Door het Groene Kruis in samenwerking met het Wit-Gele Kruis, is met ingang vait half Ja nuari tot wijkzuster alhier be noemd, zuster L. van Harberden van Breda. GIESSEN. De verhuring van zitplaat sen in de Ned. Herv. kerk bracht ongeveer f 800 meer op dan vorig jaar. De laatste tijd zijn in dezie streek herhaaldelijk boringten ver richt op olie. Naar we vernemen zal in deze omgievingi een defini tieve boortoren worden geplaatst. MEEUWEN. Op 7 Jan. a.s. hoopt de Bond van Plattelandsvrouwen al hier haar jaarvergadering te hou den met leden, donateurs en ge nodigden in de zaal van den lieer Korevaar .alhier. Opgevoerd zal worden „Graaff Loodgieter", blij spel in 3 bedrijven. Aanvang 7 u. Heropvoering voor het publiek op 8 Jan. a.s. (Zie advertentie). OUDENDIJK. Donderdagavond hield de afdeling van de Bond van Platte landsvrouwen in café v. d. Wiel een Kerstsamenkomst. jOnder leiding van mevr. van Beem-v. d. Brink werd dit een zeer giezielligte avond. RIJSWIJK. N Die Chr. g|em. zangver. „De Lofstem", onder leiding1 van de heer iML Wigmans te Gorinchem, hoopt pp Zaterdag; 8 Januari a.s. teen uitvoering te gleven 'in het Vereni giing'sgébouw. Behalve een 6-tal zangnummer dqor het koor^ wordt er door de de leden een toneelstuk opgevoerd n.l. „Boerenleven" in 5 bedrijven. Tevens bestaat er voor de jeugd tot ,15 Jan. geleg|enheid om op Vrijdag 7 Jan. de gienerale repeti tie bij te wonen. Aanvang 7. o uur. SLEEUWIJK. Juffrouw Bleekveld wijzeres aan de Lagere Chr alhier, is 23 Dec. j.l v naar Utrecht, alwaar j ster wordt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 1