Distributiemededeiingen Gevonden en verloren voorwerpen Gemeenteraadsverslag De toestand in Indië. 27 Dec. geraakte een auto door de gladheid van de dijk, bij het kruispunt Rijksstraatweg1- Hoekeinde en Woudrichemsedijk. Een vrachtwagen van Wylax uit Woudrichem, die hulp wilde ver lenen, geraakte daarbij eveneens van de dijk. Van Mill uit Go- rinchem bracht later beide wagens weer op de begane weg'. VEEN. Men verzoekt ons mede te delen, ;dat Ds. v. d. Woestijne, die Woensdag 5 Jan. a.s. des avonds om 7 uur voor de Ger. Gem. zou voorgaan, weglens om standigheden .verhinderd is alsdan op .te treden. WIJÜJËN AALBURG en VEEN. 'v/p Donderdag 23 Dec. j.l. werd le Veen in liet verkoop lo kaal van de veiling op verzoek van Je Tuinbouwvereniging „Veen, Wijk en Aalburg", door de heer J. v. Gammeren, assistent b. d. R ij k s tu i 11 bo u w voo rlich tingsd iens t een lezing gehouden over: „De groenteteelt onder platglas". De Voorzitter wees in zijn ope ningswoord 0.111. op de financi ële voordelen welke liet gebruik van platglas met zich brengt, en de intensiteit voor de vele kleine bedrijven. Meer dan op de teelt van de groente in de volle grond moeten we ons concentreren op de teelt van kleinfruit en aardbeien, deze laatste vooral onder glas en gaf hiervoor het woord aan de spre ker van deze avond. De heer v. Gammeren stelde eerst de vraag: waarom gebrui- :ken we glas'? Het glas heeft haar :nut te danken aan de eigenschap :dat het de zonnestralen doorlaat, welke bij weerkaatsing op de grond in warmtestralen worden omgezet en dan op de terugweg niet worden doorgelaten, het ge volg is dan temperatuurstijging, bij oordeelkundig dan mogelijk het alas gebruik is het voor meer dere teelten te gebruiken. XaJat de da 11 leg van enkele en dubbele rijen en warme en koude uiteengezet was, werd de teelt van weeuwen en vrij sier plan ten van sla uiteengezet. Volgens spr. wordt veelal te diep geplant, voor al komt liet dan vaak voor dat de planten wegslmeulen door de zwam. Geadviseerd werd hiervoor de bekende heslrijdi ngsim iddelen te .gebruiken. Combinatie-teelt is mogelijk met bloemkool, doch de resultaten val len veelal tegen. Ook het vervroegen en het lich ten heeft verschillende voordelen, als belangrijkste werd genoemd, werkverdeling en spreiding in de afzet. Na de teelt kan het glas ge bruikt worden voor de teelt van bonen, komkommers of meloenen. Als tweede werd behandeld die wortelteelt, zowel najaars ais voorjaarszaaiïng werden uitvoerig toegelicht. Gonibinatieteelt is ook hier mogelijk en wel met sla en radijs, de laatste is echter beter dan de eerste. Als derde werd behandeld de bloemkoolteelt; de plantenteelt werd verdeeld in weeuwen en vrijsters, voor weeuwen is het ge wenst deze in potten te verspenen daar deze een vroeger oogstbaar product geven. De grond sa men stelling mag echter niet rijk zijn aan stikstof daar dit het vormen van Je z.g.n. klemharten kan be- vorderen. Plantafstand wordt hier bepaald door het ras, vooral de vroege soorten verdienen de aandacht. Het lichten van het glas is afhankelijk van de weersom standigheden en of de planten vol doende zijn afgehard. Uitvoerig werd de teelt van aardbeien toegelicht, waarbij 0.111. ezen werd op de grondsoort o e dings toes tand, deze moet in ude kracht zijn, voldoende bevatten, tloqh niet vers rerkt zijn, naast deze moet kali in de grond aanwe zig zijn. Gewaarschuwd werd te gen het onderbrengen van stal- en kunstmest voor het planten, dit moet in de voorafgaande winter hebben plaats gehad, ook mag de grond enkele weken voor het plan ten niet omgewerkt worden, dus moet gesloten blijven. Zowel van stal- als kunstmest werden de te geven hoeveelheden opgegeven. Vervolgens stond spr. stil bii het plantenmateriaal, het beste is alleen maar goed genoeg, gekeur de planten van Deutsch Evernzijn wel de besle. Bij het planten is het gewenst een laagje turfmolm op de grond aan te brengen om het uitdrogen tegen te gaan, en later bij het oogsten komen de vruchten niet in aanraking met de grond. Als planttijd werd half Juli genoemd, bij droog weer is het gewenst de grond regelmatig vochtig te hou den. Hel opleggen van het glas wordt bepaald door de weersgesteldheid en de belichting. De mogelijkheid van tweemaal oogsten per jaar werd eveneens besproken. Hierna werd de teelt van de andijvie behandeld en tenslotte de teelt van komkommers en meloe nen. Nadat vele vragen waren be antwoord, werd deze leerdame bij eenkomst gesloten en de .teleur stelling uitgesproken dat de jonge tuinders weinig belangstelling to nen voor deze mooie tak van be drijf, welke, gezien de grondsoort, vele perspectieven biedt. ZUILICHEM. Vrijdagmiddag' moest de be diende van de Gebr. van G. .alhier, de heer H. W. een aantal giebakjes bezorglen bij een zekere V. ip deze gemeente. Daar liet rijwiel van de heer ,W. niet van een kettingikast was voorzien, geraakte hij met zijn broek tussen de kettingf, waardoor hij in de sloot in <Je Molenstraat terecht kwam. Deze was gelukkig droogi. Van die gjebakjes schoot niet veel over. W. zelf kwam met de schrik vrij. GENERAAL SPOOR KONDIGT EINDE VAN DE POLITIILE ACTIE AAN. De legercommandant in Indone sië heeft aan de troepencomman danten op Java het volgende be vel gegeven: Op 31 December 1948 waren de militaire acties en. daarmede de vijandelijkheden op Java beëin digd. De taak van onze troepen bepaalt en beperkt zich derhalve na Jie datum tot liet optreden tegen nog rondzwervende groe pen en benden of enkelingen, die ongeregeldheden trachten te ver oorzaken. Ik draag u, en de onder uwe 'bevelen staande troepen op om deze taak binnen de haar ge stelde grenzen op strikte wijze en met grote naarstigheid tot uitvoe ring te brengen. D is Iribu li eluring Geldermalscn. Uitreiking bonkaarten. ZUILICHEM: 5 Jan. letters A t.m. M; 7 Jan. letters N t.m. Z. AMMERZODEN: 6 Jan. v. Aalst En*. LI. v. Ilemert; 13 Jan. J. v. Hemert Lm. L. v. d. Oord; 19 Jan. M. v. d. Oord t.m. Zijl- istra. 35 NIEUWE TEXTIELPUNTEN' Het C.D.K. deelt mede, dat 35' punten van de textielkaart VA 804 zijn geldig verklaard. Geldig zijn de bonneit gemerkt Textiel q een punt en textiel r een punt, textiel q vijf punten, textiel reserve q ter waarde van 10 puntenen textiel reserve r eveneens ter waarde van 10 pnt. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat deze puntenaanwijzing geen verruiming betekent vergele ken bij de voorgaande aanwijzin gen van 25 punten, daar het niet in de bedoeling ligt vóór 1 JVlei wederom punten geldig te verkla ren. Met de thans aangewezen punten zal men dus vier maan- den in plaats van een kwartaal' moeten doen. - Het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant heeft een bezoek dan die opgravingen georganiseerd. Een vereniging is in zo'11 geval nu eenmaal zo zelfzuchtig, 0111 de inleider, tevens gids op het ter rein, geheel voor zich op te eisen., Hoogstens staat zo'n organisatie introductie van een aantal niet-i leden toe. Van deze gunst is een vrij ruim gebruik gemaakt. Enke len hebben zich lot mij gewend ter verkrijging van een introduc tie; niet echter de Heusdense ar chitecten en aannemers! Iedereen begrijpt, dat ik niet zo onbescheiden kon zijn tegen over hel Genootschap, 0111 de ver rassend grote groep belangstellen de Heusdenaren nu maar toegang le doen verlenen, gedurende de lijd. waarin het Genootschap be slag op mij wilde leggen. Uiteraard kon ik mij niet be moeien met de controle op de toelating en ik heb zelfs niet op gemerkt, dat zich tijdens de rond leiding nog mensen bij de groep gevoegd hebben. Het is goed mogelijk, dat dit lede'n van liet Genootschap, of be langstellenden met introductie ge-» woest zijnmensen dus, die inder daad liet voorrecht hadden zich nog hij de groep Ie mogen voegen. Het schijnt mij goed dit even te bedenken, alvorens bittere woorden te uiten over een be- voorrechte ldasse J. RENAUD. een paar groene TEN (ANTWOORD. Van verschillende zijden vwerd mijn aandacht gevestigd iop het, ingezonden stukje van dhr. Joh. de Roo. Verschillenden took heb ben mij gevraagd-, of ik er iets over zou willen zeggen. Het kostte in dit geval niet veel moeite om mij Je overreden op bovenbedoeld stukje in te gaan. Hier moet n.l. iets recht gezet worden. Wat dhr. Je Roo blijkbaar niet wist, is het volgende: GEVONDEN: kinder wan ten. Terug te bekomen bij de Wed. Colet-Kamerman, Dijk 79, Veen. GEVONDEN: een grijze want. Terug te bekomen bij H. van Kapel. Molendijk, Wijken Aalburg GEVONDEN je Heusden 1 bos- I je sleutels. Terug! te bekomen bij E. y. Leeuwen, Putüerstraal O 59, Heusden. v GEVONDEN4 stuks bonkaar ten Inlichtingen, te bekomen bij de Postcommandant der Rijkspolitie le Wijk en. Aalburg. GEVONDENEen bedrag van f 3.50. Inlichtingen bij J. C. Zon neveld, Vlaasstraat 271 te Veen. VERLORENeen bruine porte feuille met inhoud. Terug te bezorgen bij de Rijks politie te Veen. VERLORENcEien bruine kin- derwant. jS.iv.pi. terug; te bezorglen Engstraat 1917 Heusden. VERLOREN: op de weg van Genderen naar Veen, een collier witte kralen. Terug te bezorgen bij G. J. Roe land, Hoge Maasdijk 70, Veen. VERLÓRENtwee nieuwe blau we kinderwanten. Terug te bezorgen bij C. lenaar, Veerman te Wijk. VERLORENtussen Waardhui t zen en Uitwijk, een geruite sport Jj kous. Terugbezorgen bij L. Biesheu vel, 36, Waardhuizen. Vergadering van de raad der ge meente HEÜSDEN op Donder dag 30 December des avonds 8 uur. Voorzitter: Ed.Aehtb. Heer A. v. Delft. Afwezig de heren Verschuur en te Vruchten. De Voorzitter opent de verga- dering met liet formuliergebed. De notulen der vergadering van' 26 Nov. worden vastgesteld. Ingekomen stukken: Goedkeuringsbesluiten van Get St. der raadsbesluiten tot betaaij gaan ener rek. couraht-overeei wij ziging gemibegr van liet Verificatiebi de kasopname bij de de Administrateur van Het .Vleeskeuringis'bedrijf, dat ter inzage wordt gieLegid. Bericht van Ged. St. dat hel raadsbesluit Jot schenking van grond aan liet R.K. Kerkbestuur voor de bouw ener kerk nog niet kan worden goedgekeurd, omdat liet uitbreidingsplan nog geen gloiedbeurmg1 .heeft ontvangen. Die beslissing1 wordt dus verdaagd. Goedkeuring door Ged. St. van liet raadsbesluit Lot verhuring der woningen. In verband met een circulaire van de Minister v. Binnenl. Zaken, besluit de raad liet gemeenteper- soneel een toelage te verstrekken, zoals die ook het rijkspersoneel ontvangt. Goedkeuring bij Kon. Best. van de verordening op de heffing van komst en Rapport reau over Gem. -Dntv Machtiging door uitgaven geraamde Ged.'St. lot hef tot een vierde posten op de be kingen De vastgestetc £5' gaat. gemaakte oj)nier- doen van der gfoiing 1949. Nota van aanmerkingen, geval len op de gem.-begroting 1:949. De aanmerkingen zijn voor het me rendeel van administralieven aard. Alleen maken Ged. St. aanmer king op de post voor liet verle nen van een bijdrage aan ouders, wier kinderen» een onderwijsin richting jii vakonderwijs bezoe ken. Het college is van bordeel, dat deze toelage alleen mag Wor den verstrekt aan 011- en minver mogenden en dan nog slechts tol 25 pCt. der kosten. B. en W. zijn het met deze zienswijze niet eens achten zich 111 het gezelschap van de Commissaris der Koningin in goed gezelschap, aangezien deze op bevordering van het doen vol gen van het onderwijs aandringt. Het college stelt dan ook voor de post te handhaven, met welk voorstel de raad accoord Aan de verder zal worden voldaan, begroting wordt opnieuw met een. post 011 voor.-» zien groot 'f 9991r: Verzoek van G. M. Baaijens om een bijdrage voor woningverbete ring van zijn pand in de Engstraat. Hoewel het verzoek niet volledig is ingediend, stellen B. en W. in verband met hel verstrijken van' de termijn op 31 Dee. voor, in principe tot toekenning te beslui ten, onder voorwaarde, dat na het instellen van het onderzoek door de bevoegde autoriteiten ook blijkt dat hel verzoek voor inwil liging in .aanmerking komt. De heer Dekkers vraagt, weikei instantie dit onderzoek instel** waarop de Voorzitter van Bouw- en Wels Met algemene sten, hierop stel var» B. J'l de jtjÈ rinJM ii Z

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 2