Adver tentiën Opening Nieuwe Winkel Prima W. L. KUIKENS netta Huishoudster „A.V.E.O." Kalenders een keurcoliectie Stropdassen Openbaarmaking Jungerius Pluimveebedrijf, Waardhuizen (Gem. Aimkerk) Kbr, 17415 HEREN „Uit de Strijd der Geesten" VERSCHOOR J. A. MONSTER Persoonlijke ervaringen In Amerika op Landbouwgebied H.H. Pluimveehouders Veerdienst »JANIHUDI« Woudrichem UITVOERING uOnderling Genoegen HEILTJE VAN HOUWELING H G. L. VAN DER BEEK Wederverkopers gevraagd v WOUDRICHEM „Als Ma aan de touwtjes trekt". Het geheel zal worden afgewisseld door het Jongensduo Joop em Pief van Rijswijk. Leonardos Petrus Hendrikus van Hotten, S3C3C3C3C3C3CIXZXZXIXZXZX: m I I In plaats van kaarten Nieuwjaarsdag 1949 hebben zich verloofd en A Peursum 12 Genderen „De Bulk' ILXTXIXDXIIXIX X X_XIX1XUX te Drongelen ««—MB II 'Ondergetekenden delen hierbij mede, dat zij ^OONDERDAG 6 JANUARI a.s. hun nieuwe finkei hopen te openen. JHvij hebben voor een ieder een aardige ver- Pr rassing. U beleefd tot een bezoek uitnodigend. Aanbevelend, A. VOS Zn. j Wij leveren U op Uw bon het a.s. voorjaar (desgewenst gesext. en/of gelewiekt) 3-WEEKSE HENNETJES f 1,70 6-WEEKSE HENNETJES f 3,10 Bij voldoende afname met de auto thuisbezorgd Net weduwnaar, 39 P. G., met 2 jongens van 12 en 13 jaar, zoekt een I eveneens P. G., leefijd 30 tot 40 jaar. Brieven onder No. 60 aan het Bureau van dit Blad. Anti-Revolutionaire Kiesvereniging Wijk en Aalburg Belangrijke openbare vergadering op, D.V., Woensdag 5 Januari a.s. des n.m. 7 uur in de kerkzaal te WIJK. Spreker de Edelachtb. Heer Schakel Burgemeester te Noordeloos. Onderwerp Gelegenheid tot het stellen van vragen. voor 1949 Prijs f 2.50 Verkrijgbaar in den Boekhandel Firma L. J. VEERMAN, Heusden (ook met drukknoop) in gekleurd en zwart wachten op U v.h. BENJAMINS Telef. 21 Wi nter-Dienstregeli ng PASSAGIERSDIENSTEN WOUDRICHEM—GORINCHEM v. v, Vertrek op werkdagen van Woudrichem 6,30* 7,10 7,50 8,05* 8,30 9,- 9,30 10,- 10,30 11,05* 11.30 12.- 13.- 13,40* 14,— 14,30 15,— 15,40* 16,— 16,30 17,- 17,15 17,40* directe aansluiting op autobusdienst N.V. A.L.A.D. van richting Heusden Op werkdagen vertrek van Gorinchem 6,50* 7,30 8,05 8,30 9,-* 9,30 10,- 10,30 11,- 11,30 12,-* 12,30 13,30 14.-* 14,30 15,- 15,30 16,-* 16,30 17.— 17,10 17.30 18,-* directe aansluiting op Autobusdienst N.V. A.L.A.D, naar richting Heusden Op Zondag van Woudrichem 9,30 10,30 11,30 13,30 14,30 15,30 16,30 17,30 Op Zondag van Gorinchem 10,- 11,— 12,— 14,— 15.— 16,- 17,- 18, ingaande 1 Januari 1949 TARIEF VEERDIENST „JANIHUDI" Personen 10 jaar en ouder 20 ct. enkele reis. Rijwielen 5 ct. Kinderen van 5 tot 10 jaar half geld Kinderen onder 5 jaar vrij Kaartjes bij het verlaten der boot afgeven 1 paard 75 ct. 1 koe 50 ct. 1 veulen 50 ct. 1 pink 40 ct. 1 graskalf 30 ct, 1 nuchterkalf 20 cl. Schapen en geiten 25 ct. 1 Auto met 1 persoon 95 ct. 1 Motorfiets met 1 persoon 50 ct. 1 Motorfiets met zijspan en 1 persoon 70 ct. 1 paard en wagen met 1 persoon f 1.20 1 Handwagen 40 ct. 1 Kruiwagen 5 ct. 1 Kinderwagen 10 ct. 1 Bakfiets met 1 persoon 50 ct. Goederen 40 ct. per 100 Kg. Voor extra reizen, prijzen op aanvraag «y te geven door de Zangvereniging te A N D E L. op Zaterdag 8 Januari 1949. Aanvang 6.30 uur. Met medewerking van „Con Amore's Toneel vereniging" uit Wijk. Opgevoerd zal worden Vrolijk spel in drie bedrijven door Herm. Nauro Jr. De Tuchtrechter voor de Prijzen in het Arrondissement 's-Hertogenbosch brengt ter algemene kennis, dat hij bij onherroepelijk geworden vonnis van 14 December 1948 van beroep electriciën, geboren te Heusden op 5 Juli 1910, wonende te Heusden, Wittebroodstraat 54, terzake dat hij gedurende de periode van 1 Juni 1947 tot 31 October 1947 te Heusden radiotoestellen heeft verkocht aan gebruikers tegen hogere dan de hoogst toelaatbare prijzen, heeft veroordeeld tot een geldboete van f 300,(driehonderd gulden), alsmede openbaarmaking van dit vonnis in de courant op kosten van veroordeelde. Betonijzer Balkijzer Ijzerwaren Gereedschappen Telef. 2841 GORINCHEM Op Maandag 3 Januari 1949 's avonds 7 uur, hoopt in Café C. van Wijk te Genderen op te treden de Heer van Berkel uit Maasland, Lid van het Dagelijks Bestuur van de C.B.T.B. Holland-Brabant, met het Onderwerp TOEGANG VRIJ Het Bestuur lingen aan te knopen met de fa. de Veer en Schellekens alhier en heil le machtigen tpm in het, raam van. het begrootte bedrag van f 99000 te trachten, met deze fir ma tot overeenstemming te ko men. De raad gaat daarmede ac- coord. Schrijven van een firma te De urne in België, die voorstelt, Breeslraat, Botermarkt en Pelse- straat opnieuw le bestraten met klinkers. De Voorzitter licht dit verzoek toe en deelt mede, eten verte genwoordiger van deze firma uit Driebergen bij zich te hebben ge had, die aanbood om de Zweedse keien in genoemde straten er uit te nemen en daarvoor een klink er - Bestrating aan te brengen. i B. en W stellen voor om iii principe op het aanbod in le gaan omdat deze straten nódig her be straat dienen te worden, wat de gemeente ook een flink bedrag kost. De keien worden naar Bel gië vervoerd. De heer v. BI adel vraagt of de firma alles op haar kosten in orde brengt. pe Voorzitter antwoordt toe stemmend, het is niet onmogelijk dat ile gemeente nog geld toe- krijgt. Met alg. stemmen hecht de raad jok aan dit voorstel zijn goed keuring. Benoeming lid college Regenten iodshuizen, wegens periodieke af treding van de heer J. de Kok, naast de aftredende wordt aanbe volen de heer D. Kamerman. "De heer de Kok wordt met al- gem. stemmen herbenoemd. Benoeming Secretaris College Regenten Godshuizen Aanbevolen: le candid'aat J. J. y. Bommel, 2e Chr. A. J. van Herpt. De heer v. Bommel wordt met algem. stemmen benoemd. Benoeming lid Burg. Armbest. te Herpt, wegens periodieke af treding van de lieer P. de Wilt. Naast ,de aftredende wordt aan bevolen P. van Korven. De aftre dende wordt met algemene stem men benoemd. Vastgesteld worden de instruc- tie's voor de administrateur en voor de huurophaler van het Wo ningbedrijf. Voorstel van B. en W. tot wijzi ging van de verordening op de heffing van de belasting op ver makelijkheden. B. en W. zijn van oordeel dat een kleine gemeente op cultuur gebied toch al stiefmoederlijk be deeld ,is. In verband hiermede werd voorgesteld het algemeen percentage van 20 pCt. te hand haven, doch de percentages 35 en 45 voor bioscoopvoorstellingen te yerlagen tot 25 en 35 pCt. Daarnaast de bedragen der vas te grondslagen genoemd in art. 4, op respectievelijk f25 en f50, thans f 40 en f 60 en het verme- nigvuldigingscijfer genoemd in ar tikel 4 voor wat betreft bioscoop voorstellingen en, lokalen en ter reinen waar geen entree wordt geheven op f 1,25 en fl,75, thans op i,75 en f2>25 t,e brengen. Verder wordt voorgesteld die heff ing naar vaste grondslagen voor bals en dampartijen genoemd in art. 3 onder d en die tijdens de 4 ker misdagen worden gehouden in dien zin te wijzigen, dat voor de bajs, die gedurende deze 4 dagen worden gehouden in. lokalen, be doeld onder a van art. 4 punt II op f 100 en voor lokalen onder b op f125 z:al worden gebracht. Waar de Minister v. Binnenl. Zaken bij nadere overweging tot de conclusie as gekomen, dat er geen bezwaar bestaat voor plaat selijke verenigingten uitzonderin gen le maken, zijn B. en W. van oordeel, dat deze verenigingen vaak met grote moeilijkheden heb ben te Kampen en stellen daarom voor, voor uitvoeringen waartoe de leden of donateurs gratis toe gang hebben, voor deze leden of donateurs geen belasting te heffen. Verder wordt nog een kleine wij ziging voorgesteld ten opzichte van danscursussen en danslessen. Uit een door het Staatsbosbe heer ingesteld onderzoek blijkt, dat enige door iepziekte aangetas te bomen behoren te worden ge veld, n.l. 5 iepen, staande op de Noordelijke vestingwal, 14 iepen staande aan de Zuidersingel, ten Oosten van de gasfabriek, 5 op de weg Heusden-Elshout vanaf de brug tot een de woning van ,F. Weck. Het is de bedoeling, dat herbe planting niet linden plaats heeft op het terrein achter de gasfa briek en langs de Prov. weg. B. en W. stellen voor, de bo men volgens I.M.E.S. voorschrif ten bij inschrijving Le verkopen, met welk voorstel de raadaccoord gaat. v Voorstel B. en W. naar aanlei ding van het verzoek van Mevr. de Wed. Chr. Merkx 0111 in aan merking te komen voor de pre mie voor woningsplitsingi jten be hoeve van liet pand O 141 Casino. B. en W. hebben hierover het advies ingewonnen van de stede- bouwkundige, die meedeelt, dat bedoeld pand voorkomt op de voorlopige lijst van Monumenten, waardoor lijk is. 'yDe oiiteigeniing! van de aan de N.zijde aangebouwde schuur zal uit deze hoofde wel geen moei lijkheden ondervinden. Wordt het Weder opbouwplan t.a.v. de ter plaatse geprojecteerde weg goed gekeurd wat momenteel nog niet vaststaat dan zal deze.schuur dus wel afgebroken kunnen wor den. T.a.v. het eigenlijke pand was de opzet van de gemeenteraad om hier na afbraak een tweetaji woningen te bouwen. Nu echter de eigenaar met het voorstel komt onteigening niet moge-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 3