Nieuwj jaarswensen 1 GARSTMAN - Smederij - GIESSEN 1 Centraal Automobielbedrijf N.V. 1 I DE GRAAFF Co. 1 om van het bestaande pand een dupljex-woning te maken, zullen dientengevolge dus 2 woningen ontstaan. Het komt de stedebouw- kundigie voor, dat dit voor de ge meente te prefereren is boven het onteigenen, slopen en nieuw bou wen van 2 woninglen. Deze oplos sing houdt de mogelijkheid in om het ter plaatse pand te behouden en in goede staat te brengen. B. en W: merken hierbij pog op dat het pand niet alleen belang rijk is uit kunsthistorisch oog punt, maar dat het aan het einde van deze straat eveneens slede- bouwkundig van belang is. Aan de hand van bovenstaande bestaat er huns inziens giöen bezwaar te gen het ingediende voorstel. Ech ter zal de eigenaar van het pand zich rekenschap moeten geven dat voor deze verbouwing diverse in stanties goedkeuring moeten ver lenen en wel 1. Ministerie van Wederopbouw ter verkrijging van Rijksbijdrage tot hers lel van oorlogsschade. 2. Ministerie'van Wederopbouw ter verkrijging van de Rijksbij drage of premie voor duplex-wo- ningen (woningsplitsing). 3. Goedkeuring, eventueel sub sidie van liet ministerie van O.K.W. (.monumentenzorg) die t.a.v. het herstel c.q. verbouwing bijzondere eisen stelt. 4. Goedkeuring van het Gemeen telijk Bouw- en Woningtoezicht t.a.v. de inwendige herverdeling. 5. Als sub 4 t.a.v. de uitwendi- dige veranderingen. (Het hoofd van Bouw- Wonin;g en Welstandstoezicht, met wien B. en W. het plan reeds in eerste instantie bespraken, deelde mede dat de inwendige indeling zoals voorgesteld niet voor goedkeuring t.a.v. de bouwverordening in aan merking kan komen. Op dit punt zal het plan herzien moeten wor den. Tegen de uitwendige veran deringen in de vorm, zoals: voor gesteld. bestaan ook ernstige be zwaren (achtergevel). B. en W. adviseren aan adres sant mede te delen, dat in prin cipe tegen woningsplitsing geen be zwaar bestaat doch «dat verwer kelijking niet zal zijn te bereiken zonder de medewerking van een bekwaam architect. Voorts dient hem erop gewezen te worden, dat goedkeuring van bovengenoemde instanties moet worden verkre gen alvorens de definileve goed keuring tot herbouw en herstel zal kunnen worden verleend. Die Voorzitter deelt mpg! mede, dat Ide kosten zijn begroot op f9005.66 Jen dat alleen medewer king1 'tot een bedrajg! van f 6000. door .'het rijk wordt verleend. In deze bestaat misschien [de moge lijkheid biervan af te wijken, om dat 'het pand onder monum enten- zorgj Valt. De «heer Dekker verklaart voor alle instanties respect te hebben. Als .Bouw-, woning! en welstands toezicht «goedkeuring' verlenen, zou hij «er zijn stem wel aan kunnen geven, waar het Hoofd van deze dienst echter nu reeds begint met een .waarschuwing!, kan $pr. met het Voorstel van B. en W. niet mee gaan ,en meent nïj de raad te moeten «adviseren niet op dit voor stel .in te gtaan. Wat de onteige ning Van de bouwvallige schuur betreft, misschien vormt dit een beletsel ;in verband met 'het uitbrei dingsplan. De jVoorzitter merkt op, dat de Supervisor in beginsel reeds zijn toestemming «heeft gfegeven, van die «zij de behoeft dus geen teiglen- werking verwacht te worden. Door aanneniing van dit voorstel van B. jen W. bestaat de mogelijkheid, dat ;de gemeente de beschikking krijgt ;over 2 woongelegehheden. Het bouwvolume dat de gemeente voor 1949 toegewezen krijgt is zeer minimaal, daardoor zijn B. en ,W. nog! meer gedreven om met bun voorstel te komen. De heer Dekkers vraagt of in GERIL v. HOOFT Heusden Brandstoffenhandel, Telef. 75 wensen alle cliënten zowel in als buiten de stad, een gelukkig Nieuwjaar. Met dank voor het vertrouwen en liet vele werk dat wij in 1948 uitgevoerd hebben, wensen wij» Clientèle, Familie, Vrienden en bekenden, een gelukkig en voor spoedig Nieuwjaar toe, en beve len \Vij ons, weer met meer van de nieuwste en modernste machi nes voorzien, voor 1949 aan. D. NOORLOOS L 0 onbe (jrij fDr0ngelen Veer weg E 22 Tel. 15 Eethen. Bestuur der v.v. „HEUSDEN" wenst leden, donateurs en begun stigers een voorspoedig 1949. Accountantskantoor KANT Hoogstraat 0 119. Heusden wenst clientele, vrienden en be kenden, een gelukkig Nieuwjaar. GEBRS. ROZENBRAND Schoenmakerij - Wijk en Aalburg wensen clientèle, vrienden en be kenden, een voorspoedig 1949. Op al Uw wegen, Veel heil en zegen is onze wens voor ieder mens. Daar wij zweren, degelijk te repareren Willen wij hopen, Veel te verkopen. Rollux. Philips en Kleon zijn de merken, Waar wij in 1949 mee gaan werken. Wij bieden ons dus voortaan in de gunst van ieder aan. BLANKERS' Rijwielhandel en Reparatie. Wijk en Aaljburg, Perzikstr. B 33 W. SLINTERS-v. KOIJCK B 10, Genderen Handel in: Aardappelen, Groenten en Fruit, wenst cliëntèle, vrienden en be kenden een voorspoedig 1949. Langs deze weg wens ik vanuit Indië, mijn Ouders, Opoe, Zusters, en Broers, Vrienden en Bekenden,, een gelukkig Nieuwjaar toe, ho-; pende op een spoedig weerzien. Soldaat JOOST VERBEEK 4-3-10 R. I. C. Div. 7 Dec. Leg.no. 250110968. Veldpost BATAVIA* A. DE GRAAI F en ZN. Telefoon 1 Meeuwen Luxe Autoverhuring Rijwiel-. Motor- en Autohandel. Wasmachines, R ad i 0S to f z uigers Electromotor en, Verlichlingsartikelen, enz Reparatie-inrichting. G. N. Een gelukkig en voorspoedig 1949 wordt U toegewenst door U. J. VERVOORN, Meieuwm A. VOS en ZONEN Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij wensen Cliëntèle, Vrienden en Bekenden, een gelukkig Nieuw jaar. Aalburg, 1 Jan. 1949. JAC. DE HAAN Meeuwen, F 90 Loon spui ter, Aanleg en onderhoud van boomggaarden wenst zijn geachte Clientèle, Vrienden en Bekenden, een Ge lukkig Nieuwjaar. Wij wensen een ieder, in bedrijf en gezin, een voorspoedig 1949 toe. WALHAVENS Graan, Meel en Kunstmesthandel Genderen. Ook wij willen niet nalaten U al len nog onze beste wensen aan te bieden in het pas begonnen jaar. Tevens willen wij al onze afnemers nog onze hartelijke dank betuigen voor hgt vertrouwen, dat wij in het voorbij gegane jaar m 0 c h ten gen i e ten Wij hopen in het nieuwe jaar U veel van dienst te kunnen zijn. MERSBERGEN'S Levensmiddelen- en Manufacturen- handel, Genderen Vanaf Java, wens ik langs deze weg familie, vrienden en kennis sen een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe. Dpi. Sold. R. M. WALRAVEN Lejger.no-. 280313251 418e Bat. Inf. Pag. Pel. Veldpostkantoor BATAVIA. J. W. WALRAVEN Melkhandel Sleeuwijk wenst familie, geachte cliëntèle en vrienden een voorspoedig 1949. wenst Familie, Clientèle, Vrienden en j Kennissen een Gelukkig Nieuwjaar 1III1IIIIII1IIIIM §f Tel. 194 Waalwijk H 1 GENERAL MOTORS DEALER H Vauxhall, Bedford, Oldsmobile, Pontiac en Opel Automobielen U lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll de toekomst het pand niet zal moeten worden opgeruimd. De Voorzitter zegt, dat het vol strekt piet zeker is, dat de weg die «door de heer v. d. Laan wordt beoogd er ook werkelijk zal ko men. «Onteigening van het pand is onmogelijk, «omdat het op de mo numentenlijst voorkomt. Aan deze weg! .mogen ook geen woningen worden g!ebouwd_, waarschijnlijk zal dit ook een reden zijn, dat dez^p wegi er niet zal komen. Alleen de bestaande krotten zul len verdwijnen en dat behoeft dus geen bezwaar te vormen. v B. en W menen dat hun voor stel voor de gemeente belangrijk voordeel oplevert, omdat doorliet verlenen van een bijdrage van f 630 twee woningen worden ver kregen. Spr. vraagt of het voor- goedgunstig prij s van stel van de heer Dekker wordt gesteund. De heer v. Bladel vraagt of ook een termijn is gesteld, waarin ge bouwd moet worden. De Voor zit tier antwoordt dat liet besluit tot toekenning van het be drag 6 maanden van kracht blijft en er dus in dien tijd gebouwd moet worden. Geen der heren wenst het voor stel van de heer Dekker te steu nen. De heer Dekker wil dan voor stellen met het nemen ,van een beslissing te wachten, tot alle in lichtingen binnen zijn. De Voorzitter zegt dat dit niet mogelijk is, de beslissing moet 31 December zijn genomen. liet voorstel van B. en W. wordt hierop met algem. slem- men aangenomen. Op het verzoek van A. Nieuwkoop te Oudheusden, 0111 strook grond gelegen tussen rechterzij vleugel van pand Z en het door hem aangekochte bouwterrein A 999 aan de Schram- straat, met de bedoeling daarop een woning te bouwen, wordt op voorstel van B. en "W. besloten en wel tegen de f3,per vierk. meter. Eveneens wordt op voorstel van B. en W besloten tot het aangaan ener lening groot f72359,16 af te lossen in 50 jaar bij de Rijksver zekeringsbank ter financiering wo ningbouw urgentieplan 1946, de rente zal 31/,, pCt. bedragen. Het verzoek van A. J. Buys, B 23 om een tegemoetkoming in de kosten van vervoer en studie voor een kind dat de Kweekschool en een dat de Middelbare Nijver heidsschool bezoekt, wordt aan gehouden, aangezien geen moge lijkheid bestaat hiervoor een ver goeding te geven. Alleen voor het bezoeken der Middelbare Huis houdschool zal dit mogelijk zijn als de door de raad vastgestelde verordening door Ged. Staten is goedgekeurd. Verzoek van de R.K. Vereni ging voor Kinderbescherming „te 's-Bosch om supplermg in de kos ten van verpleging van het kinJd van Spiering-Geer Is. B. en W stellen voor, afwij zend op het verzoek te beschik ken met ivelk voorstel de raad accoord gaat. Verzoek R.K. Lagere Land bouwschool te Vlijmen 0111 subsi die. B. en W. stellen voor dit ver zoek in te willigen en de subsidie te bepalen op f5,per leerling. De lieer Dekker heeft tegen het voorstel geen bezwaar, doch hij zou B. en W willen verzoeken,. 0111, als uit de gemeente leerlingen de Chr. Lag. Landbouwschool te Andel bezoeken, dan ook aan die school dezelfde subsidie voor te stellen. De Voorzitter gelooft niet, dat B. en W. daar bezwaar tegen; zullen hebben, zij nemen in dit opzicht, altijd een algemeen en royaal standpunt in. Met algem. stemmen wordt hier op overeenkomstig het voorstel van B. en W. besloten. wordt een ver orde tot verhaal van pensioens- Vastgesleld ning" bijdrage voor het gemeeiileperso- neel. Vaststelling Rekening Burger lijk Armbestuur Herpt over 1947. De heer Lutgert brengt na mens de Commissie van onder zoek rapport uit en deelt mede, dat de rekening een ontvangst aan geeft 0111 f2232,50 en een "uilgaaf van f2668,82 en dus een nadelig saldo van f 436,32, welk nadelig saldo een gevolg is van te la te indiening verzoek 0111 sub sidie. De rekening wordt hierop algemene stemmen vastgesteld. De Voorzitter sluit de vergade ring met het formuliergebed, waarop de raad overgaat in ge heime zitting voor de behandeling met reclames lichting. schoolgeld en straatver-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 4