tooi het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Buitenland Plaatselijk Nieuws De Koningin spreekt over Indonesië. Het luchtpostvervoer naar Indonesië. Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 cent; losse nummers 10 cent UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN Int. 'Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden No. 6634 MAANDAG 10 JANUARI 1949 Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur Donderdagmiddag! om kwart over één heeft de Koningin voor de radio de volgende rede uitge sproken Reeds in 1942 sprak mijn moe der de hoop uit, dat Indonesië en Nederland, na de gemeenschappe lijke overwinning! op de vijand, vrijwillig! en in vrijheid en gelijk waardigheid zouden samenwerken tot herkrijging! Van vrede en ge luk. Haar woorden gaven toen niet alleen uitdrukking! aan een verwachting!, maar hielden ook een 'belofte in. In Februari 1948 herhaalde mijn moeder die belofte. Zij verklaarde toen, onder herinnering! aan de woorden van de grote vrijheidsstrij der Roosevelt, dat het gemeen schappelijk streven ver behoort uit te gaan boven het verkrij:g!en van onafhankelijkheid, doch mede ^ge richt moet zijn op de verwerke lijking; van de vrijheid van geloof, de vrijheid van het woord, en vrij waring! van vrees en gebrek. I11 wederzijds vertrouwen zou een nieu we samenwerking! moeten groeien ter vestiging! van een vrij en sou- verein Indonesië, in gelijkwaardig,1 deelgenootschapi met Nederland verbonden in de Nederlands-Indo nesische Unie. Zij besloot toen met de woorden: „Zowel Neder land als Indonesië zien uit naar de dag!, dat de Verenigde Staten van Indonesië, op voordracht van Nederland, de hun toekomende plaats zullen innemen temidden van de Verenigde Volkeren". Van de aanvang van mijn regie ring' af is mijn streven er op ge richt geweest, de belofte, doormijn moeder gegeven, ten volle; ten uit voer te leggien en mee te werken om aan de volken van Indonesië vrede, geluk en welvaart in een eigen souv'erein staatsbestel te ver- ziekeren. Mjet vreugde heb ik mo gen vaststellen, dat glrote delen van Indonesië bereid waren, aan dit doel mee te werken. Helaas bleken in andere delen krachten die geweld en wanorde verkozen boven een ordelijke samenwerking, de overhand te hebben over de ook daar aanwezige personen, die in goede verstandhouding! met Ne derland de nieuwe rechtsorde wil den opbouwen. Daardoor werd een militaire actie ten laatste onvermij delijk. Het doel daarvan was geenszins terug te komen op het woord, dat door mijn moeder en door het Nederlandse volk als geheel met bietrekking Indonesië plechtig1 is geglevenhet doel daarvan was uitsluitend die mogelijkheden te openen, om nu eindelijk aan In donesië orde, welvaart, vrijheid, zelfstandigheid en souvoreiniteit te kunnen geven in een federale rechtsstaat. Thans is, door afkondiging van het besluit „bewind Indonesië in overgangstijd", een belangrijke schrede gezet op de weg! naar de vestiging! van een eigen Indone sisch staatsbestel. Het is mijn oprechte wens, dat binnen weinige weken een Indone sische federale regering! wordt in gesteld, die de verantwoordelijk heid en plichten, welke zijn ver bonden aan een democratisch be stel, zal uitoefenen en vervullen. Dieze federale regering! zal onver wijld ingevoi)g!e de haar toekomen de bevoegdheden verdere voorbe reidingen treffen tot de overgang naar en de vestiging! van de nieu we rechtsorde. Zo zal zij zodra de omstandigheden dit zullen toe laten in overeenstemming mlet de hoge vertejgfenwoordiger van de Kroon vrije Verkiezingen in Indo nesië doen houden. Aldus zullen, naar ik hoop, spoe dig de souvereine staten van Indo nesië werkelijkheid wordenIndo nesië en Nederland zullen dan, in de Unie verenigd, in een harmo nisch samengaan al hun krachten kunnen geven aan een goede en gezonde ontwikkeling van beide landen en aan het toenemen van de welvaart in de wereld. Dan zal zoals mijn moeder het wenste een betere en ge lukkiger toekomst glegrondvest zijn. zocht wordt zovlëel mogiélijk hoog1- stens 1 brief per week te postën. 3e. zodra deze regeling! kan worden uitgebreid, zaf niervan me dedeling in de pers worden jg|e- daan. 4e. mocht blijken, dat de op deze vvhjze gevormde voorraad te groot zal worden, dan zal echter wederom aan het publiek moeten worden verzocht hun luchtpostcor- nespondentie met Indonesië tijde lijk niet te posten. 5e. de verzending van lucht postpakketten moet helaas voorlo pig worden gestaakt. 61e. de aandacht wordt erop ge vestigd, dat vervoer van correspon dentie en pakketten naar Indonesië per zeepost nog' steeds normaal voortgang! vindt. HET ATLANTISCH PACT SPOEDIG GEREED. Een gezaghebbende Belgische woordvoerder heeft onthuld dat Denem arkenN oor wegenP or tu - gal, Eire en IJsland zijn gepolst over een eventueel toetreden tot het voorgestelde pact voor een Atlantische unie wanneer dit lot stand is gekomen. Hij meende echter dat het nieuws van deze actie nog even op zich zou laten wach ten. De woordvoerder zeide voorts, dat het Atlantisch verdedigings pact binnen de volgende 2 maan den een feit zou kunnen wórden. Indien het pact beperkt zou blij ven tot de zeven oorspronkelijke landen de vijf landen van de Westeuropese unie, Amerika en Canada zou het eerder kunnen worden ondertekend. VLIEGTUIGEN IN BESLAG GENOMEN. De Amerikaanse regering! heeft vijf in kratten verpakte militaire vliegtui;gten in beslag genomen, die op het punt stonden te Newark in een Egyptische vrachtboot te worden geladen. Als bestemming! was Djiboeti in Abessinië aange geven, maar de Amerikaanse regie ring had vernomen, dat zij naar Egypte zouden gjaan zonder mach- tigjinjg van bet ministerie van bui tenlandse zaken. Nu door het bekendmaken van het feit, dat er een KLMWlieg- tuig met een hoeveelheid post naar Batavia is vertrokken, de verwach ting bij het publiek zou kunnen wordeh gewékt, dat weer, zoals voorheen, brieven pér luchtpost naar Indonesië kunnen worden ver zonden, vestigt P.T.T. thans de aandacht van het schrijvend pu bliek op het volgende Mlet het KLM-vliegtuig-, hetwelk 21 December 1948 nog naar Ba tavia is vertrokken en dat aldaar ook nog is gleland, werd voor de laatste maal in 1948 op de nor male wijze nog' luchtcorresponden- tie naar Indonesië verzonden. Nadien werd het de KLM onmo gelijk gemaakt langs de gewone route naar Indonesië te vliegen en dientengevolge moest hetTucht- vervoer worden gestaakt. Tot op heden werden alle maat regelen giefroffen om de achter gebleven correspondentie zo spoe dig! mogelijk door te zenden. 'Met het op 4 Januari 1949 naar Indië vertrokken vliegtuig1 werd tenslotte de nog voorhanden oude post mee gegleven. Om echter direct tot het vér- voer van luchtpost te kunnen over gaan, zodra een definitief vervoers plan naar Indonesië zal zijn vast gesteld, bestaat cle mogelijkheid thans een 6egin te. maken met het posten van luchtpostcorrespon dentie voor Indonesië. Uitdrukkelijk wordt echter het volgende onder de aandacht ge bracht ie. zoals de toestand nu is, kan nog! niet onmiddellijk op een lucht postvervoer per KLM naar Indone sië worden gterekend. Het oetreft hier dus voorraadvorming. 2e. in verband met het feit, dat zodra luchtpostvervoer moge lijk zal zijn, dit vervoer toch een zeer beperkt karakter zal dragen, mogén tijdelijk uitsluitend pos tb la den en luchtpostbrieven beiden tot een maximum gewicht van 5 gram1, worden gébruikt, terwijl tevens ver- WORDT ITALIË LID VAN DE WESTEUROPESE UNIE? De Italiaanse minister van bui tenlandse zaken, graaf Sforza, heeft in de par lemen tscom missie van buitenlandse zaken meege deeld, dat zijn'Franse collega, Ror bert Schuman, had beloofd dat Frankrijk de toelating van Italië tot de West-Euro/pese consulta tieve raad zou steunen. ISRAëL ZOU 114 VLIEGTUI GEN BEZITTEN Het Britse ministerie van bui tenlandse zaken heeft een gedetail leerde analyse gepubliceerd van de g!roei van de Israëlische lucht macht. Het ministerie schat de sterkte van deZC luchtmacht op het ogenblik op- ten minste. 114 vliegituiig|en, tegen ongeveer 40 in Juni j.l., toen de Ver. Naties de leverantie van wapens aan beide partijen in Palestina vlerbood. In het huidigle totaal zijn voliglens het rapport van het ministerie begire- pen 40 jachttoestellen, afkomstig uit Tsjeeho-Slowakije. Ook ander o or logs ma te ri aal was doer dat land gjeleverd. HITTEGOLF TEISTERT ZUID-AFRIKA. Alle kerkgenootschappen in de Unie van Zuid-Afrika hebben ge volg gegeven aan de oproep van de regering een biddag uit te schrijven in verband met de heer sende ernstige droogte. Dit hittegolf gepaard gaande met uitzonderlijke droogte, die de gehele Unie reeds enkele weken teistert, begint catastrophale af metingen aan te nemen. De oog stén staan op verschroeien en zijn al geheel of gedeeltelijk verloren. De sterfte onder dè veestapel breidt zich onrustbarend uit, wa tergebrek begint zich alom te doen gevoelen. Verschillende gemeen ten gaan over tot min of meer strenge rantsoeneringsmaatregelen Van alle kanten worden record- hitte-temperatnren. gemeld, In Pre toria was de temperatuur dezer dagen om 11 uur 's ochtends 97 gr. F. in de schaduw. HEUSDEN. Maandagavond 10 Jan. 0111 7.30 uur vergadering! van deKath. Arb. Bcw. afd. Heusden in café P. Leij tien. Spreker is die avond de secretaris der Bossche Dfoc. Bond de heer N. Schuurmans. Deze avond mag| door geen en kel lid van de K.A.B. worden ver zuimd. HedenavondL speelt het iste viertal van de Biljartver. K.O.T. tegen het Bandspel in het café van de heer A. N00 ten-van Dijk alhier. Aan het solistenconcours op 15 Februari a.s. te Eindhoven zul len deelnemen: ie afd. mevr. R. de Graag'-v. d. Sluijs, viool en de heren P. A. die Graag' sax, sopraan afd. uitmuntendheid en P. A. de Graagi en A. de Graag, duo, sax. sopr. en sax. tenor 2e afd. Het Heusdens dubbel man- nenkwartet zal in de maand Mei deelnemen aan een concours te Putte. AALBURG. Woensdag 12 Jan. houdt de kiesvereniging! der S.G.P. alhier in het kerkgebouw der Ger. Gem. een ledenvergadering. Aangezien er zeer belangrijke zaken zijn te bespreken, worden dé leden ver zocht deze ver gartering! bij te wo nen. (Zie advertentie). Vrijdag 14 Januari a.s., des avonds om 7 uur, hoopt voor die Ger. Gem. voor te gaan, Ds. v. d. Woesteijne van Ridderkerk. ANDEL. De Wilhelminaschutsluis al hier zal thans ook van Waterlei ding' worden voorzien. Het net wordt doorgetrokken vanaf de gle- meente Giessen. De ring Altena van Ned.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 1