Distributiemededelingen Bevonden en verloren voorwerpen Binnenland BIJ ONS TIJDSCHRIFTEN MODEBLADEN Firma L. J. VEERMAN Herv. J o ngielingjsvie re ni gi ngen zal alhier een. vergadering! houden op Woensdag 12 Jan. a.s. in het Ver- e ni gings gebouw. ALMKERK. In het afgelopen jaar zijn in deze gemeente 124 kinderen geboren en 26 personen overle den, 198 vertrokken en 86 inge komen, totaal op 31 Det. 1948 4217 inwoners, waarvan 2141 man nen en 2076 vrouwen. In een bestuursvergadering van de vereniging voor K. I. werd ?ot 2e voorzitter gekozen, de heer A. B. Snoek alhier. Een kleine commissie werd ge vormd, die de aankoop van een stier zal voorbereiden. BABILONIëNBROEK. |Op Zaterdag! 15 Jan. a.s. des avonds om 7 uur, zuTiien leden van de or and weer uit de gemeente Bethen een uitvoering: geven ten bate van de NIWIN. Gezien het grote succes, dat dit toneelgezelschap reeds eerder mocht boeken en bet mooie doel, waarvoor de opbrengst van dezie uitvoering bestemd is, zal een ieder zich opmaken 0111 5op die avond de leuze waar te maken: Oké, wij leven mee, met de jongens overzee. Die jongens, die door hun moe dig' én plichtsgetrouw optreden de achting en waardering; van het grootste 'gloedwillend gedeelte der wereld' genieten. Zaterdag 15 Jan. allen naar de school. EETHEN. lOp Donderdag! 13 Jan. a.s. zal het Consultatiebureau; voor Zuigelingen, dat gehouden wordt op het gemeentehuis, niet om half elf, maar 0111 10 uur precies be ginnen. Wil. iedereen dus zorgtan tijdig! ^aanwezig te zijn? 's-GRAVENMOER. |Op Maandag' 3 Januari werd in het Wapen van "s Gravenmoer door die, plaatselijke afdeling van „Ons 3-Cents Fonds" een Hoge- iandse filmavond gehouden, die door die'' verte gen woordiigfer werd geopend. Vertoond werd de boeiende gie- luidsfilm „Was het zijn schuld al leen?" die op die aanwezigen een diepe indruk maakte en de prach tige kleurenfilm gletiteld„HetHo- gelandse werk in kleuren". Door deze beide uitstekendie films, werd het reclassering's- en opvoedings en verzorglingswerkder Vereniging! op een treffende en duidelijke wijze weergegeven. Zij, die deze mooie avond heb ben bijgewoond, weten nu beter dan ooit, welk belangrijk en nut tig werk van Christelijke barmhar tigheid door Het IIoogeland ver richt wordt. De vertegjenwoordigier der ver eniging, de beer C. v. d. Wal uit Dordrecht, gaf vooraf een korte toelichting op de film en sprak een propagandistisch woord, waar in hij de aanwezigen krachtig! op wekte het Hoogielandse werk te steunen, vooral door lidmaatschap van „Ons 3-Gents Fonds" voor slechts fo.50 per 3 maanden. Deze goedgeslaagde avond werd met dankgebed gfesloten. RIJSWIJK. Met de waarneming van het kantoor der P.T.T. alhier is belast de heer Chr. van Rijswijk te An-- del. Aan de muzdekver. alhier werd door de ingezetenen een nieuw vaandel aangeboden. SLEEUWIJK. Vrijdag' 21 Jan. a.s. zal al hier een film worden vertoond van Het Hoogeland, gletiteld„Was het zijn schuld alléén". De voor stelling zal plaats hebben 's avonds 6.30 uur voor volwassenen en des middags voor kinderen beneden 14 jaar. Geopend zal worden door Ds. Ros en gesloten door Ds, Verbeek De vertoning-vindt plaats in ge bouw Vegos. Naast de hoofdfilm zullen nog enkele andere films worden gedraaid. Distribuliekring Geldermalsen. Uitreiking bonkaarten. POEDEROIJEN: 14 Jan. letters A t.m. Z. NIEUWE BONNEN VOOR WERKKLEDING. De bonnen voor werkkleding H 10 en L 10 zijn gleldigi' verklaard. Op de bonnen H 10 kan men ko pen: een overall of een werkpak zan drill, keper of satijn, een fan-, gje stofjas, een iangle witte jas, ©en laboratoriumjas of een mouwschort. Op de bonnen L 10 kan men ko pen: een werkbroek of werkjas je van keper, drill, satijn, beaverteen, Engels leer, manchester of pilow, een korte witte jas, een koksbuis of een korte stofjas. De bonnen H 11 en PI 12 en L 11 en L 12 zijn nog niet gel dig. Die bonnen H 1 tot en met 9 eri L 1 tot en met 9 en de rant-1 soenbonnen FC en FD blijven voorlopig geldig. NIEUWE SINAASAPPELBON AANGEWEZEN. In verband met die te, verwachten aanvoer is het noodzakelijk thans reeds een nieuwe sinaasappelen- .bon aan te wijzen, ondanks het fieit, dat (de vorige opi vele plaatsen nog niet gehonoreerd is. Uiterlijk 15 Januari moet men de bonnen 534 en 540 Algemeen bij een handelaar in groenten en-of fruit D© brievenbus aan het huis Colijn is verplaatst naar het ge meentehuis, waar zij voorlopig zal blijven. VEEN. Dinsdagavond half acht zal in de O.L. school een vergadering giehouden worden, om tot op richting van een schaakclub te ko men. De gehouden verhuring! van zitplaatsen in de Ned. Herv. kerk heeft ruim f 5900.opgebracht. VEEN. Op Donderdag 30 Decem ber werd idotxr de Tuinb.-vereni ging Veen-Wijk en Aalburg, de 3e jaarvergadering gehouden in bel Veilinggebouw alhier. De vergadering werd geopend do oir de voorzitter J. No order- meer, welke allen van harte wel kom heette en wees op de typi sche vorm van de tuinbouwbedrij ven in onze omgeving n.l. veelal kleine bedrijven met een neven- bedrijfje, meestal handel. Hij ziet deze vorm in de toekomst wel veranderen. Verder wees hij er pp, dat in het afgelopen jaar een goed gewas mocht groeien. De prijzen waren van sommige pro ducten wel schommelend, doch over het geheel mochten behoor lijke prijzen gemaakt worden, uit gezond er de late, grove tuinbouw - gewassen, deze waren slecht te noemen. Spr. zei, dat dit alles een gevolg is van de verwarde toe stand in de wereld, met als ge volg moeilijke export, dus over productie. Spr. wees ook op de ontwikke ling van de tuinbouw in onze om geving en hoopt dat er nog eens een voorbeeldbedrijf in de streek zal ontstaan. De secr.-penningmeester gaf een overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, wat de ver eniging zoal gepresteerd heeft en hoe het stond met de financiën. Besloten werd f50,af te staan aan de Aardbeiencommissie. In de O. L. school te Wijk zal een 30-uren cursus in kleinfruit- teelt gegeven worden, te beginnen op Donderdag 6 Jan. Alle belang hebbenden zijn daar van harte welkom. Hierna maakte de voorzitter en kele uitslagen bekend van de ge inleveren. Bon 534 Algjeméen (voor houders van A-, R- en C-Èaar- ten) geeft recht op 500 g'ram, bon 540 Algemeen ("voor houders van D- en E-kaarten) op een kilogram sinaasappelen. De detaillisten moe ten de bonnen geplakt op opplak- velLen uiterlijk 1 Januari inleve ren bij een grossier in sinaasap pelen. Dezie dienen de bonnen ui terlijk 22 Januarï,in te leveren'bii een rayonleider vdn hiet oedrijf- schap voor groenten en fruit, waar ondier zij ressorteren. Die rayonlei ders moeten tenslotte uiterlijk 25 Januari de nonnen bij de distribu- tiediensten inleveren ter verkrij ging! van een ontvangstbewijs. In- stie}ling!en kunnen zich ter verkrij ging! van sinaasappelen tot de rayonleiders wenden. kunt U zich opgeven voor alle gewenste abonnementen op als Panorama, Katholieke Illustratie, Nieuwe Eeuw, Elsevier, Wereldkroniek, Kompas, Libelle, Uitkijk en alle mogelijke voor het huisgezin, als Haken en Breien, Bella, Madeleine, enz. enz.' enz. BOEKHANDEL Botermarkt Heusden. nomen proeven, ten eerste een af stands proef met vroege aardap pelen en ten tweede van de kool- vlieg bestrijding met verschillende middelen. Het verslag van deerw- tenrassenproef kom de eeirslvol gende ledenvergadering. Deze ver flagen. liggen ter inzage bij de voorzitter en de secretaris.' 1 In de pauze werd een verloting gehouden met als hoofdprijs een kerstkrans en verder tuinbouwlec- tuur. Tot. voorzit tea* wer d, in plaats van J. Noordermeer, die niet meer in aanmerking wenste te komen, gekozen A. v. Tilborg; herkozen wenden de aft redenden C. v. Ber- kel en H. Kraai. Voor het seizoen '49 gaven zich 6 personen op voor proeven van rassen- en vroegheidspiroef erwten jstam- en stokboinenraissenproef, ui- enr assen proef en vroegheldsaard- appelenproef. Na het vaststellen van deze proeven gaf de voorzit ter nog een overzicht van alles wat er in de jaren van zijn voor zitterschap was gebeurd en dank te voor liet gestelde vertrouwen door de leden. De heer A. v. Tilborg bracht namens de vereniging dank aan de heer J. Noordermeer, voor alles wat hii voor de vereniging had gedaan. Hierna sluiting. WIJK EN AALBURG. Het Consultatiebureau al hier, zal niet zoals gebruikelijk op Donderdag 13 Jan. van 9.30 tot 10.30 zitting houden, maar van 11 tot 11.30 uur. ZUILICHEM. Donderdag 6 Jan. j.l. hield het district Bommelerwaard van de N.C.L.B. in de Geref. Kerk alhier een vergadering!. Die voorzitter, de heer J. D. Fuijkschot opende de vergadering met het laten zingen van Ps> 89 ■vers i, las Johannes 5:113, ging voor in gebed en sprak hierna een kort openingswoord. Hierna sprak de heer Doolaard hoofdbestuurslid, over het onder werp„Waarom lid van de N.C. L.B." Op eenvoudige en duidelijke wijze vertelde spr. een en ander over de toestanden van het ver leden, van de tijd van oprichting! van de bond, van de moeilijkhe den, welke de pioniers te overwin nen hadden. Viervolgiens sprak de heer C. J. van Mastrig't, voorzitter van de N.C.L.B. o vier het onderwerp: „Onze plaats en taak in de tegen woordige tijd". Evenals de vorige spr. schetste dezie de plannen en wensen, welke vele mensen na de bevrijding hadden. Deze werden in vlele opzichten een teleurstelling!, omdat de miensen, bij alle ver anderingen in het maatschappelijk leven niet veranderd waren. De op lossing! van hiet sociale vraagstuk kan niet verkregen worden door nieuwe organen, maar door be kering. Werkgjevlers en werkne mers zijn. allen schepselen Gods en zijn door Gods bestel naast elkander geplaatst in het bedrijfs leven. Spr. wekte alle leden op om propaganda te voeren en ver gaderingen te bezoeken. Ds. van Galien, Ned. Herv. pre dikant te Brakel, sprak een slpt- woord naar aanleiding; van Filip- penzien 2:511. Spr. behandelde de vraag: Heeft het Kerstfeest^ de komst van 'Christus in het vlees, iets tie zeggen voor het werk v,an de Chr. vakbeweging!? Spr. be antwoordde deze vraag oe,vesti gend. Christus verlost niet al leen de ziel, maar ook het lichaam. Door de komst van Christus !i? net juist mogelijk om verkeerde toestanden te bestrijden. Daarom is Christelijke organisatie mogelijk en noodzakelijk. Na het zingen van Ps. 119 73, ging Ds. van 'Galen voor in dankgebed. Medegedeeld zij nog, dat de Chr. Zangvereniging alhier deze avond haar medewerking verleende en verschillende nummers ten gehore bracht. In de pauze werd eten collecte giehoudem ten bate van hiet T.B.C. fonds van het C.N.V., welke op bracht f 18.96. Er was veel belaag1- s telling. GEVONDEN op' rle Prov. wieg tie Almkerk een hangertje met Ka tholieke afbeelding1, vermoedelijk zilver. Terug te bekomen bij M. Littoioy, schilder, Almkerk. GEVONDENEien Psalm- en Gezangenboekje. Teruig1 te beko men bij M. v. Varik, koster te Almkerk. VERBOREN3 nieuwe koptou- wie'n, vanaf Sleeuwijk naar Alm kerk. Terug te bezorgien bij G. van Hier wijnen, Hoekje 17, Almkerk. VERLOREN op Nieuwjaarsdag, een vulpen (stroomlijn). Tegen be loning terug' te bezorgen bij A. Verdonk, C 16, Heesbeen.' GEVONDEN in het Heusdens Kanaal, een loopplank. Terug te bekomen 'bij W. Baggier man, woon ark „Suzanne" te Veen. PjOST VOOR MILITAIREN ON DERWEG UIT INDONEiSIë. Het s.s. „Waterman" is op 4 Januari j.l. uit Batavia naar Ne derland 'vertrokken met terugke rende. militairen aan boord. Het schip zal op 19 Januari in Port Said aankomen; wil men dat de opvarenden daar post krijgen, dan dient deze niet later, dan 11 Januari ter post bezorgd te zijn. AANGETEKENDE BRIEF- PAKJES. Vrij spoedig1 na de bevrijding moest worden bepaald, dat brief - pakjes, waarvoor aantekening wérd gevraagd, niet zwaarder mochten mochten zijn, dan 500 gram. Met ingang! van 17 Januari a.s. komt deze- 'beperking! te vervallen, zodat van die datum af in het bin nenlands verkeer aangetekende briefpakjes weer tot 2 kg kunnen wordien verzonden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 2