Advsr tentiën Gemeubileerde Zit-Slaapkamer een bekwaam Metselaar. Schaakliefhebbers. Inzet 1949 De Goederenselmar" 99 BRUIDSJAPON Notaris J. C. KRAM NET MEISJE Ruwe handen? Gevraagd STIERHOUDER. Woensdag 12 Januari Kiesvereen. der S.G.P. houten pakhuis TE KOOP: ELECTRO MOTOR Tk° een goede haard Verkouden of Griep Tegen Hoest HEBT U MOEILIJKHEDEN???? WIJ KUNNEN DAARVOOR ZORGEN Belastingconsultatie- en Accountantskantoor J. VAN DER SPEK (Oud-Controleur van 's Rijks Belastingen) Oude Raadhuislaan 37a te ROTTERDAM (Noord) Telefoon 81752 Hier zijn wij weer Grote Ruime bediening CHRISTIAAN DONKERSLOOT, CHRISTIAAN DONKERSLOOT, CHRISTIAAN DONKERSLOOT, CHRISTIAAN DONKERSLOOT JOHANNA GIJSBERTHA STRAVER, Terstond gevraagd: A. P. NIEUWKOOP, Lederwaren, HEUSDEN, TE KOOP: H. J. VERVOORN, Vlvo-winkelier, Meeuwen met onze goedkope en solide gebruikte goederen Op het bekende adres: ROUBOS - Dussen-binnen - DUSSEN 9 JAAR VOOR HOOFDREDAC TEUR VAN „VOLK EN VA DERLAND". Die 46-jarigje journalist L. Lin deman tijdiens de bezetting hoofd redacteur van het NSB-orgaan „Volk en Vaderland" werd door het Haagse bijziondere glerechtshof veroordeeld tot een gevangenis straf van 9 jaar met aftrek en ontzetting! uit de belde kiesrechten voor het leven. Verder werd hem verboden op enigerlei wijzie in het perswezen werkzaam te zijn. Die „schetfceraar van Mussert", zoals L. genoemd werd, heeft in „Volk en Vaderland" heftige aan vallen gericht fce'gien de geallieer den en de Nederlandse re gering in Londen. Het hof achtte dit een ernstig misdrijf. Rekening' werd ge houden met het feit, dat L. geen persoonlijk voordeel heeft nage streefd. Die eis was 12 jaar. Heden nam de Heere van onze zijde weg, na een kortstondige ongesteldheid, in het Prot. Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch, onze innig geliefde Zoon en Broeder, in de leeftijd van 18 jaar. C. DONKERSLOOT DONKERSLOOT VAN SON COR en Verloofde RINUS. Aalburg, 7 Januari 1949. I Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze beste Vriend, die gedurende enkele jaren als leerling timmerman ons op plichtgetrouwe wijze gediend heeft. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dank bare herinnering blijven voortleven. Familie D. COLET-SMITS. Genderen, 7 Januari 1949. Heden werd, na een korte ongesteldheid, uit ons midden weggenomen ons aller Vriend en Collega, waarmede wij gedurende .enkele jaren in prettige verstandhouding hebben samen gewerkt. Zijn vriendschap en genegenheid zullen wij dankbaar blijven gedenken. Het Personeel van het Timmerbedrijf D. N. Colet te Genderen B. COLET P. BOUMAN G. BOUMAN M, MILLENAAR G. VAN MERSBERGEN T. VAN DER POL. Genderen, 7 Januari 1949. Directeur, leeraren en leerlingen der Nijver heidsavondschool te Heusden geven met leedwezen kennis van het overlijden van te Aalburg, in de leeftijd van 18 jaar. Als ijverige, plichtsgetrouwe leerling en toegewijde kameraad zal zijn nagedach tenis in warme herinnering worden ge houden. Namens allen: W. KNOOP, Directeur N. A. S. Heusden, 7 Januari 1949. Heden behaagde het den Heere van leven en dood, van onze zijde weg te nemen, onze Zuster, Behuwdzuster en Tante, in den ouderdom van 79 jaren en 6 maanden. J. J. A. Straver en Kinderen J. M. M. Roza-Straver en Kinderen Jacob Roza A. H. Straver en Kinderen H. Straver-Kamerman J. G. Straver Kinderen Noorloos. Andel, 7 Januari 1949. Vanuit Indië dank ik allen, die er toe bij gedragen hebben, en in het bijzonder het plaatselijk Niwin-Comité te Andel, voor het reuze pakket dat ik van hen mocht ontvan gen. Allen noq een Gelukkig 1949 toegewenst en hopende op een spoedig wederzien. Soldt. 1e Klas A. M. v. d. VLIET Legerno. 250906062 Veldpost MEDAN, Sumatra. Vanuit Canada wensen wij alle Familie, Vrienden en Kennissen een gezegend 1949 toe. FAM. DIBBITS Trenton R R I (Ontario) Canada. WTj hebben daarvoor: Hamea gelei, Purol, Glycerine, Kloosterbalsem, Cream's enz. H. J. Vervoorn Vivo winkelier - Meeuwen Te koop: wollen kantstof met satijn onder jurk, tasje idem, bovenw. plm. 100 lengte 150. Adres bevragen a. h. Bureau van dit Blad. door jong echtpaar, voor 2 a 3 maanden, Omtrek Wijk of Heusden. Brieven onder No. 64 aan het Bureau van dit blad. Firma H. VAN NOORLOOS 6 Zn. Aannemer—Metselaar B 13 - ANDEL (N.-Br.) Da Vereniging voor K. I. in het Land van Heusden en Altena vraagt gegadigden voor de functe van T.B.C.-vrije veestapel vereist. Nadere inlichtingen worden op aanvraag verstrekt door den Secretaris der Vereniging B. v. d. MEER, Zuivelfabriek, Nieuwendijk. des avonds om 7 uur, zal in het Kerkgebouw der Ger. Gem. te AALBURG, vergadering plaats hebben van de De leden worden dringend ver zocht, de vergadering te be zoeken, daar er belangrijke zaken te bespreken zijn. te KAPELLE bij Goes, biedt, ten verzoeke van de Coöp. Vereni ging voor Graanopslag G. A. te Goes, te koop aan: Een perceel grond, groot 7 a. 66 c.a., aan de Veerweg te Wolphaarts- dijk met het daarop staande groot 30 x 13 m., hetwelk voor allerlei doeleinden geschikt is en zeer goed naar elders verplaatst kan worden. Gegadigden kunnen eventueel ook de aanwezige graan- reinigings machines overnemen. Voor bezichtiging zich te vervoegen bij de heer C. VAN ZWEEDEN, J. A. van de Goeskade 43, Goes (Tel. 2291). Schriftelijke biedingen, eventueel ook voor de machines, in te dienen vóór of op Maan dag 24 Januari 1949 ten kantore van de Notaris, alwaar nadere inlichtingen te ver krijgen zijn. welke venter kan huish. art. op prov. meenemen vereiste stipt eerlijk en goed verkoper. Br. No. 65 a. h. Bur. v. d. Blad Dinsdag 11 Januari a.s. om 7.30 uur, in de O. L. School te VEEN, vergadering ter oprichting van een Schaakclub. Te bevragen bij G. v. d. Meijden, Prov.- weg Noord 107, Almkerk, vraagt voor eenvoudig stikwerk; bij E, VAN VEEN, Kerkweg, Poederoijen. dan kunnen wij U helpen aan Zwitsalletten, Grieppoeders, Akker tjes, Dampo, Thermogenewatten. Sambo Capsules, Siroop Famel, Siroop Bonnema, Thijmsiroop, Wy- bert, Drop. Uw boekhouding en Uw belastingzaken vereisen een vakkundige behandeling. Op de ZATERDAGEN 15 en 22 JANUARI a.s. houden wij zitting te EETHEN, A no. 15, Telefoon no. 9 en daarna periodiek alnaar de be hoefte; Spreekuren van 10 tot 5 uur. Indien gewenst kunt U inlichtingen verkrijgen bij de FAM. VAN SANTEN te Eethen, A no. 3. w.o. Dressoirs, buffetten, kasten, spiegels, kachels, ledikanten, divans, wastafels, allerlei soorten tafeltjes, stoelen bij de vleet, volslagen huis- kamers, uurwerken, orgels, keukengerei, tafelgerei, electr. lampen, electr. v j - schemerlampjes, kinderwagens, schilderijen, enfin, U weet het wel, U kunt bij ons van alles kopen, solide en goedkoop. Onze zaak draagt van nu af aan de naam: Aanbevelend: DE ROVER ■"v.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 3