3 beste drachtige Stamboekzeugen DRAAIEN Spreek met VAN WIJLEN en't komt in orde GENDE°REN Burgerlijken Stand Firma L. J. VEERMAN te Heusden r KLEUTERBIJBEL TEXTIEL A A NBIEDING FIRMA E. VAN BERKEL Co. CONTRACTTELERS TE KOOP: VOOR HET Kalenders en Agenda's Hooge Maasdijk C 14, Wijk en Aalburg, Tel. 24 Wij kunnen U uit voorraad leveren N HORLOGES VRIJ TE KOOR Vanaf Vrijdags j.l. zal men alle soorten horlogies zak- en pols horloges en stopwatches zonder verglunningi kunnen kopen. De Unie van bedrijfsorganisaties in de uur werkbranche heeft een circulaire doen uitgaan, waarin zij verklaart dat horlogies in het vervol'gi vrij «uilen mogen worden g}elever&. Djp grossiers en detailhandelaren heb ben deze circulaire reeds ontvan gen. De prijsregeling blijft on veranderd van kracht. iPVERiBfRUGG ING S REGEL ING WORDT VERBETERD. In de overbruglgingsregjeling' en in de sociale bijstandsregielingi zul len per 17 Januari enigie wijzigiin- gien worden ig|ebracbt. Tot nu toe gold voor Jde ove rbrugigings re ge - ling, die bepaling), dat een werk loze die dertien weken uitkering had ontvang|en, niet opnieuw zulk een uitkering! kon krijglen vqor hii weer dertien weken achtereen g(e- werkt had. Thans mog|en de laat ste dertien weken niet aaneenge sloten in een periode van een half jaar vallen. Voorts is het percen tage, dat op glrorid1 van deze re- igelinig! wordt uitgekeerd aan men sen ooven dertig ]aar die thuis inwonen, vernooga van 40 tot Do. m die sociale bijstan'dsregSIing' zullen de normen, die kort gele den al werden verhoogd, weer om- jhoogl gaan en wel met twee gul den voor eten echtpaar en met f 1,10 voor kost gangiers en allee n- wonenden. De bijslagl voor gezins leden wordt van het vierde gezins lid af verhoogd1 tot drie gulden. En die volgende wijziging: na 17 Januari zal bij de bepaling! van de hoogte van de uitkering! op grond van de sociale bij stands regie- ling een bedrag! van tien gulden per week per verdienend gezinslid buiten beschouwing! worden gela ten. ZEEPOST. Naar Indonesië kan zeepost ver zonden worden met het s.s. .„Zui derkruis" dat op 14 Januari a-s- vertrekt. Uiterlijk 10 Jan. posten. Naar de Nederlandse Antillen kan dit met het s.s. Boskoop1, dat op 15 Januari Vertrekt. Uiterlijk posten op 12 Januari. POST VOOR DE „EVEiRTSEN" Op 7 Januari is H.M. torpedo- bootjager „Evertsen" uit Rotter dam naar Indonesië vertrokken. Van 2426 Januari zal het schip Kaapstad aandoen. Voor uitreiking' van correspondentie aldaar moet uiterlijk 17 Januari gepost wor den. De correspondentie mag be staan uit gewone qp aangleteken de brieven en briefkaarten, die volgens het binnenlands tarief ge frankeerd behoren te zijn. INTERNATIONAAL GIROVER- KEER. 'Mjet ingang van 1 Januari 1.949 is het wederzijds giroverkeer tus sen Nederland en Luxemburg her vat met inachtneming van de igel- dende deviezenbepalingen. gevr. voor boonen, erwten en andere zaden, tegen hoge prijzen. Vraagt inl. bij C. v. d. BOGERT Zaadhandel, Telef. 98, Hedel. Groot Yorks Yre ras lste klas fokmateriaal. B. C. VAN ANDEL, A 80, Dussen, Tel. 25. WILD-WEST SCENE IN DEN HAAG. In de Pieterstraat te Den Haag liet de politie een vrachtauto stop pen omdat de verlichting niet in orde was. De chauffeur bleek on der de invloed van alhocol tever- keren en was niet in het bezit van de vereiste papieren. Een twee de inzittende werd weggezonden om oen man te halen die wel in het bezit van de papieren zou zijn. Na enigie ogenblikken verscheen deze ter plaatse, doch bleek on der drankinvloed te verkeren en van het tonen van de papieren kwam niets. Wel maakte de tweede inzittende van de auto het de po litie zo lastig! dat hij met gebruik making! van de gummistok werd verwijderd. Van deze gelegenheid Tricot HERENHEMDEN grote maat 8 punten f 3.82 MANCHESTER, pracht kwaliteit per meter 4 punten f 5.10 ZWARTE KINDERDIRECTOIRES alle maten vanaf 3 pnt. f 1.14 DAMESKOUSEN, links geweven, versch. kleuren 4 pnt. f 3.43 DAMESKOUSEN, in twee heel mooie kwaliteiten 4 pnt. f 4.32 en f 3.43 WERKSOKKEN in verschillende kwaliteiten 4 pnt. vanaf f 2.22 Heus, 't is werkelijk de moeite waard, om in GORKUM eens aan te lopen bij Langendijk 1 Telefoon 2637 Nog beperkte voorraad FIRMA L. VEERMAN - HEUSDEN VAN Automobiol onderdelen, Landbouwmachine onderdelen en andere Machine onderdelen, naar de MACHINE- en CONSTRUCTIEWERKPLAATS Ook voor Landbouwwagens en Rollager-assen voor Land- tftuwwagens Wielen 16 inch kunnen wij uit voorraad leveren, zowel in enkeldelige als tweedelige uitvoering Alle artikelen worden thuisbezorgd en desgewenst compleet geplaatst. Ook verhuren wij U Geluids- en Versterker-installaties voor alle bijeenkomsten maakti© de laatst aangekomene ge bruik om in 'de auto te springen en wegi te rijden. Een der aanwe zige aglenten van politie sprong op de treeplank, d och moest 'daarvan weer afspringen oirfdat hij anders bekneld geraakt zou zijn tussen de vrachtauto en een geparkeerde taxi, waarmede de vrachtauto in botsing kwam. Enigie schoten wer den glelost, doch de bestuurder reed door. Een achtervolging! werd inglesteld en even later werd de vrachtauto onbeheerd gevonden in De Riemerstraat. In de cabine van de auto en in de voorruit waren kogellgjaten. Van verwondingen is niets gebleken. BIJZONDERE RECHTSPLE GING GAAT VERDWIJNEN. Met inglang van 1 Januari is het directoraat-generaal voor de Bijzondere rechtspleging bij Kon. besluit opgeheven. Voor de reste rende werkzaamheden is een tij delijk bureau bijzondere rechtsple ging! aan het ministerie van Justi tie verbonden. Bij de arrondisse mentsrechtbanken in Den Boschs Breda, Maastricht en Roermond zullen per 1 Februari bijzondere strafkamers worden ingesteld om het werk af te doen. VERDRONKEN. Te Groningten is de elfjarigie A. v. D. in het zwembad verdronken Het jongetje, dat niet kon zwem men, was een geneglelde bezoeker van het zwembad. Het ongeluk werd ontdekt, toen enkele mensen aan de kant het lichaampje op jjde bodem zagen ligigen. BELG IN DEN HAAG BEROOFD De 27-jarige Belg B. J. L., wo nende te Mee helen, liep op de PI oefkade te Den Iijaag, waar hjj door een onbekende man, werd aangesproken, die hem vroeg, wat hij zocht. Op zijn antwoord, dat hij een schip zocht om te kunnen monsteren, gaf de man hem te kennen dat hij hem wel aan een baan op een schip kom helpen en nam hem mede naar een woning in de v. Raven sterns traat waar hij hem op een zolderkamer bracht. Daarna verwijderde de man zich en kwam even later met een twee de persoon, terug. Beiden grepen toen de Belg vast, smeten hem op een bed en eisten van hem alles af le geven, wat hij bij zich had. De Belg voldeed hieraan en gaf de mannen 2400 Belgische francs en een armbandhorloge, waarna de mannen vertrokken. De beide personen, wier namen bekend zijn, zijn voortvluchtig. ALMKERK. O vier de maand December. Geboren: Jacob Antonia Marius, z. van A. de Bok en N. H. Groe- neveldAnna Margaretta, d. van A. Schouten en A. KlopJan, z. van KI. BonthuisGeer trui da Cor nelia, d. van G. J. Koekkoek en C. Westerlaken; Ênglelina, d. van W. Hengevel d en J. Oh. Eppink; Adriaantje Dirgje, d. van P. J. Koekkoek en Z. D. Verschoor; Huiberdina Cornelia, d. van G. Vermeulen en H. C. Groeneveld; Verkrijgbaar in den Boekhandel van de van L. SPELBERG-STOKMANS Geïllustreerd PRIJS f 6.90 Dirk Jan, z. van N. Swart en J. Westerlaken; Johanna Hendrika, d. van J. C. Moree en N. Vink; Christianas Franciscus, z1. van P. van Helden én A. H. Grunsven Wouter, z. van Chr. de Graaf f en g W. A. de Lorm. Getrouwd: B. Stravter, 34 j. en E. Littooy, 34 j.G. de Rooy, 26 j. en H. van Bneugel, 21 j.W. Komijn, 23 j. en H. de Graaf, 20 i- Overleden: A. de Graaf, 70 j., wedn. vian A. Nultenboek; KI. H. Roubos, 64 j., wed. van A. Ver schoor; Mj. Geerts, 77 j., wedn. van S. Groentenberg. DE WERKEN EN SLEEUWIJK GeborenJan Huibert, z'. van S. W. van der Zou wen en iMj- !A- van BreugtelCornelis Mjarinus, z. van A. Groeneveld en C. v. Noor loos. OndertrouwdW. C. van Ber- chum, 25 j. en Er. J. Rousse, 19 j- Overleden: Jan Bakker, 61 j., echtg. van C. J. van Breugiel Kasper van den Boom, 84 j., wedn. van S. v. d. WielCornelis Pellicaan, 70 j., echtg. van J. H. VerheijJannigje van Gen de ren, 75 j., echtg. van A. ?randerhorst. NEDERHE3IERT. Over de maand December. Geboren: Marcelis, z. van J. A. v. d. Me ij den en E. de Weerd; Matthijs Johannes Antonie,, z.van J. Biesheuvel en D. v. d. Laar. Getrouwd: S. Bracht 28 j. en E. v. d. Werken 26 j.; G. Versteeg1 25 j. en L. A. Smits 25 j.; A. Vos 26 j. en M. H. v. d. Werken 27 j. Overleden: J. H. Biesheuvel 64 j., echtgen. van G. Baks; E. van Ooijen 80 j., wed. van J. K. v. d. Steld. POEDEROIJEN. Over de maand December. Geboren: Gerrit, z. van G. van Giessen en C. Dekker; Gerdina Anna Ernestina, d. van H. A. Mei] en J. Schouwenberg; Leentje, d. van A. A. Bakker en, G. Schaap. Ondertrouwd: A. v. Ballegooijen 34 j. en G. v. Trigt 25 j.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 4