voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Plaatselijk Nieuws Het Rode Kruis in Indonesië. Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 centlosse nummers 10 cent UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden No. 6636 MAANDAG 17 JANUARI 1949 Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur IIEUSDEN. Woensdag! a.s. zal in „Het Wapen van Amsterdam" door het Prot. Thuisfront Heusden een film avond worden aangeboden, waar van de opbrengist tien batie komt van onze jongens in Indië. Een viertal films zullen worden ver toond. (Zie advert.). Tie Soest overleed na een ongesteldheid van enige dagen, de heer H. Mieenhorstdie gedurende een langle reeks van jaren leider der glasfabriek was. Die overledene was ook een aan tal jaren lid van de gemeenteraad voor de protestantse fractie en te vens bestuurslid van de vereniging' Heusden's Belang!. Sedert enigle jaren genoot hij van zijn pensioen. In haar vergiaderinig van Dinsdag! j.l. besloot de Heusdense Fanfare in de maand Feb ruari een muziekavtomd te geven, terwijl me dewerking! zal worden gevraagd van Heusdens Dubbel-Mannenkwar- tet en enkele solisten uit eigien plaats. Aan het solistienconcours tie Eindhoven zal ook worden deelge nomen door de heer Jac. Timmer mans, piston, in de afdeling! uit muntendheid. ANDEL. Beroepen bij de Ned. Herv- kerk alhier ,ds. J. van Males tein te Nieuwpoort (2e beroep). Die heer J. Boender, hulp- kantonnier bij Rijkswaterstaat, is benoemd in vasten dienst a.d. Wil'- helminasluis alhier. Voor subsidie aan de te stichten Chr. Laridbouwhuishoud- school is door de gjemeente uit getrokken f3485.88. Bij de landbouwer P. de Fil ter heeft reeds een schaap g|e- lamd. Een vroege bode van de naderende lente. ALMKEKK. In een zaal van café van Dijk werd voor het onderwijzend personeel in heit Land van Heus den en Altena op suggestieve en illustratieve wijze, door een poli- tie-autorite.it, een verkeersinstruc- tieles gegeven. De les werd ver duidelijkt door lichtbeelden en ein digde met een verkeersfilmpje. In specteur Ubachs uit Waalwijk sprak namens de talrijke aanwezigen een dankwoord. Die bouw der nieuwe brug over de Alm vordert steeds. Of schoon de hulpbrug! nog niet is afglebroken en deze dus dienst blijft doen voor het zwaarderever- keer, kunnen voetgangers en wiel rijders de brug .reeds passeren. De brug; zal door haar uitvoering, on getwijfeld meewerken om de schoonheid van de entree tot bet dorp te verhoiglen. Zeer binnenkort zal er te. 'sHertogenbosch vanwege de Fe deratie van Oorlogsgetroffenen een congbes worden gehouden, waar een gfoot aantal leden van de plaatselijke afdelingen worden ver wacht. Het is de bedoeling, dat - de reis per speciale autoDussen wordt gemaakt, zo mogelijk met me de voering van spandoeken. Die- ze vergadering is broodnodig om de regiering te laten zien ,dat de oorloiglsgetroffenen nog! niet zijn in gedut, doch springlevend zijn. Het moet een massale vergadering wor den, waar naar voren zal worden gebracht, dat in Nederland de ei- gjendom van de individuele mens een heilig! goed is. Geeft u zoveel moglelijk op. Te Almkerk bii T. van de Water, Voorstraat 15; te Niieuwendijk bij C. A. Walraven, Rijksweg 31 en te Dussen oii A. J. B. van Dijk, wethouder te Dus sen. Dioe het spoedig!, stel niet uit, er is haast bijl Velen in Brabant gaven zich reeds op. De plannen vioor de bouw van een nieuwe Herv. kerk zijn bij architect Nielsen te Bussum ge need Iglekomen. Naar we vernemen zullen de kosten yloor de herbouw dier kerk ongeveer f 300.000 be dragen. Er is echter niet vieel kans dat de aanbesteding! in 1949 zal kunnen plaats hebben. AALST. Zo langzamerhand is het de glewoionte geworden, dat bij bizon- dere gebeurtenissen door het co mité voor de jongiens in Indië een busje gieplaatst wordt. Op het trouwfeest van v. Baliegboijen-van Trigit was de inhoud f 18.12, op de receptie van het bruidspaar v. d. Meijden Hakkert f20.25. Hoe wel deze bijdragen het comité zéér welkom zijn, zal een ieder begrij pen ,dat deze niet toereikend zijn om de militairen van tijd tot tijd een verrassing te bezorgen. In de laatste comité-vergadering is daar om besloten noigi deze week een huis-aan-huis collecte te houden. Miet de comité-leden vertrouwen we, dat niet tevergeefs een beroep zal Igpdaan worden op de goed geefsheid van onze ingezetenen, om aan de jon|g(ens van eigen dorp, die onder moeilijke omstan digheden, ver van hun verwanten, vioor Koningin en Vaderland hun plicht vervullen, .te tonen dat hun dorpslgjenoten hen piet vlergeten. De bedoeling! is dat dan nog deze maand weer pakketjes worden ver zonden. Onder grote belangstelling vond Vrijdagmiddag j.l. die teraar debestelling1 plaats van wijlen de heer P. J. Vaes, in leven raadslid der jglemeente Poederoijen en be stuurslid van verschillende plaatse lijke verenigingen en afdelingen, die Maandag! tevoren na een korte ongesteldheid op 41-jarige leeftijd plotseling! was overleden. In de rouwstoet waren de Burgle mees ter, Wethouders, Secretaris en alle raadsleden der gjemeente. Namens zijn vele vrienden dekte een krans de kist. Aan de groeve sprak Ds. War- moltz woorden van vermaning! en troost tot de achterblijvenden, in zonderheid de weduwe en haar dochtertje. Burgemeester Pos sprak namens het gjemeentebestuur woorden van dank voor het werk dat de over ledene steeds in het belang der gemeente verricht heeft en eindig de met de persoonlijke wens dat hij moge rusten in vrede. BABILONIëNBBOEK. ;Op Woensdag 12 Jan. j.l. werd te Breda aanbesteed het bou wen van een boerderij voor de heer C. Lankhaar Czn., onder ar chitectuur van de heer v. Huiten uit Waalwijk. Die uitslag! was als volgit D'. v.d. Zedjden, Leiderdorp f 50160 v.d. Wal en Smit, A'dam f 47777 J. Haspels, B.-Broek f44250 A. Rozienbrand, Spr.-Cap. f44124 A. J. Spuibroek, Waalwijk f43550 A. W. Verhagen, Spr.-Cap. f 42998 Groeineveld, Woudrichem f 4163 5 A. J. d. Teuling, Waalwijk f42599 M. A. Kramer, B.-Broek f 40800 A. Redeker, Meeuwen f40750 C. v. Wiendel de Joode, Sleeuwijk f 40270 De gtumning is aanglehouden. Elf teams Van het Nederland- sche Roode Kruis zijn op het ojgten- blik druk aan he:t welk om hulp tie vlerlenen in de ontsloten gebie den van Indonesië. In hoofdzaak wijden zij hun krpchten* aan de burgjerbevolking, die hun hulp het allermeest nodigl heeft. De ver waarlozing!, die besmetting en de ondervoeding! hebben in die stre ken immers zoveel langer geduurd dan in de rest van Indonesië, waar het Nederlandsche Roode Kruis nu reeds drie jaar heeft gewerkt en waar het nog steeds niet (klaar" is. Voor iemand die het niet ge zien heeft is het moeilijk zich een voorstelling te vormen van wat de Rode Kruis teams vinden. Dat is slechts met ontoereikende woor den te omschrijven: berglen van menselijke ellende. Zweren ter glrootte van een flinke m'annien- hand zijn kleinigheden, wanstalti- gie opgezwollen en ontstoken lede maten komen daglelijks voort oe deem en schurft zijn normale ver schijnselen. De tuberculose tiert welig! en malaria heeft ontelbare slachtoffers de laatste krachten ge roofd. En dan de talloze door on dervoeding tot op het geraamte vermagerde kinderenHet is een bovenmenselijke taak, waarvoor de Rode Kruis-werkers in die gebie den gjesteld zijn; maar het is een dankbare taak tevens^ omdat zij in zovieel gevallen kunnen helpen. Met kininepillen kan men de ma laria onderdrukken, met dfie of meer injecties kunnen ze defram- boesia genezen, met zalf kunnen ze de scabiës de kop indrukken. Vol vertrouwen komen de zieken naar de geïmproviseerde polikli nieken, waar de witte vlag' met het rode kruis wappert„Help ons!" Bij bonder dien komen ze, van heinde en vier. Soms uren lianigl strompelend over slecht onderhou den wegjen en hobbelige bospaad jes. Soms gledragen op een bam boe-brancard door hulpvaardiigje dessagenoten. Ze worden niet te-> leurglesteld. Die elf teams werken van de vroegle morgen tot de late avond in Djocja, m Sold en in Blora. In Assaham zijn drie tèams aan de arbeid en in het Tapanoelischie twee. Van Batavia uit wordt Ban tam verzorgd en de Robe Kruis- afdeling! in Bandoeng ziorjgt voor die eigien omgeving!er is ook een team naar Oost-Java gezonden. Tien verpleegsters, die op het punt stonden om met die „Ruys" te re patriëren, zijn glebleven toen de actie begOnhaar ervaring was te vieel waard op dat ogenblik en die werd met liefde en toewijding1 op nieuw beschikbaar glesteld. Op biet oglenblik werken vioor het Neder landsche Roode Kruis in Indonesië 24 artsen en 300 verpleegsters, benevens 200 Rode, Kruis werksters en -werkers, die als verpleelgjiulp, als analyste, als apothekersas sistente, als chauffeur of bij de ad ministratie dienst doen. Honderden, neen duizenden in jecties worden daglelijks gegeven. Duizenden wonden voorden gerei nigd en tienduizenden lijdenden verzorgd. Neen, de bevolking! van Indo nesië vertrouwt niet tevergeefs op d.e hulp van het Rode Kruisdat wil zeggen zolang het Rode Kruis kan rekenen op de hulp van het Nederlandse volk. Want de voor raden geneesmiddelen minderen snel en als rij niet op tijd kun nen worden aangevuld, dan kan het Rode Kruis óók niet veel meer „Simavi" en „Nederland helpt Indië" hebben heit Neder landsche Roodie Kruis reeds enigle malen gleholpen door geneesmid delen of gielden vioor aankoop daar van beschikbaar te stellen, doch er is altijd méér nodigl. In de aller eerste plaats het kostbare nao-aias- phine voor de framboesia bestrij ding. Kostbaar in die dulbbele zin van het woord; want dit wonder middel is in staat een 'der vrese lijkste tropische ziekten afdoende te genezen, maar het kost ruim f 11.000.pier k|g. Ook scabiëszalf is nodig om de schurft de kop in te drukken en daarbij gleconser- v leerde melk voor die kinderen, de lijders aan t.b.c. en de vielle, vele ondervoeden. Dieze hulp in de vorm van de hoogl nodige geneesmiddelen moet uit Nederland komen. Er is voor dat doel een aparte ppsjgiroreke- ning! geopend op no. 8540 ten na me van het Nederlandsche Roode Kruis. Door de medewerking van de P.T.T. zal het echter ook mogelijk zijn voor diegenen, die slechts één glulden of minder kunnen Dij dra gen, hun gaven te zepden. Daartoe kunnen ze op één of meer brief kaarten een bedrag! tot 1 gulden aan postzegtels plakken, dat door de P.T.T. aan het Nederlandsche Roode Kruis zal worden geresti tueerd. Deze briefkaarten moeten geadresseerd worden aan het Hoofdbestuur van het Nederland sche Roode Kruis, Prinsessegjrach t 27, Den Haag met de vermelding: :Hulp aan Indonesië. Heit is in dezie tijden moeilijk om in financieel opricht te doen waartoe het hart dringt, maar met vele kleine bijdragjen kan óók de gtote som bijeengebracht worden, die nodig!is om het onzegbaar leed te verzachten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 1