Distributiemededelingen dubbel woonhuis met boomgaard HENDRIK MEENHORST. een net Meisje, Dankbetuiging Te koop aangeboden Verder in diverse Manufacturen zeer lage prijzen en zonder punten Komt dit zien, er is voor een ieder een koopje te halen! H. VINK - Tel. 66, HEUSDEN. DUSSEN. Gekozen, als ouderling1 inde Herv. kerk de heer Joh. Pellicaan te Hank. Herkozen als diaken de heer Joh. Bax. GIESSEN. De Herv. predikant van Giessen-Rijswijk zal zich in de pastorie te Rijswijk vestigen. De pastorie alhier wordt thans lijdelijk door de burgemeester bewoond. LAND v. HEUSDEN EN ALTEN A Dp; Donderdag! 6 Januari j.l. werd des avonds pm 7 uur, in een der lokalen der O.L. school te Wijk een cursus aanjglevangen voor kleinf ruit teelt, onder leiding van de heer J. Noordiermeer. Die voorzitter van de Tuiribouw- vereni)g|im!g, „Veen-Wijk en Aal burg", de hieer Ad. van Tilborg, opende dieze Veirgladierinig en heette alle aanwezigen vah~harte welkom, inzonderheid de heter Spit uit Gel der malse n, die als vertegenwoordi ger van de Rijkstuinb ouweonsulent deze vergadering bij woonde. Verder sprak de voorzitter zijn dank uit aan die heer J. Noorder meer, Voor het vele werk en moeite welke deze .gfediaan heeft, om deze cursus te organiseren, waai'bij vele moeilijkheden waren te overwin nen, doch het eindelijk zo ver bracht ,dat er met dieze cursus be gonnen kon worden. De voorzitter wees er tevens op, dat er in het Land1 van Heusden en Alteina beslist een opleving! in de vakkundigie ontwikkeling van de tuinbouw ien fruitteelt valt te be speuren, daar deze cursus n.l. de vijfde is welke deze winter in deze streek word't geopend. Hij spoor de dan ook alle belanghebbenden, die iets met de teel1! van oessen of ander klein fruit te maken heeft aan, deze leerzame cursus te vol gen. Ook de heer Spit, die hierna het woord Verkreeg', weies op het grote nut van goede theoretische en prac- tische vakkennis. Hij wenste de deelnemers toe, een nuttig! gebruik te moglen maken van deze cursus en hoopte, dat het bij deze cursus (niet zal blijven, doch d)at steeds meer de behoefte om dit onder richt naar voren zal komen. Hierna gaf de beer Noorder meer een inleiding, waarin ver schillende mogelijkheden en pro blemen naar voren werden g!e- bracht, en wees er op, dat voor 1940 de kleinfruit teelt van grote betekenis was, daar toen in deze streek plm. 30 ha hiermede werd beteeld, doch hoofdzakelijk door onvoldoende vakkpnnis stefk is te ruggelopen. Hierna maakte hij een aanvang, met de eerste les. Als deelnemers voor deze cur sus gaven zich 15 personen op, welk aantal inmiddels is gestegen tot 21. Hiet spreekt vanzelf dat zij, die hieraan alsnog wensen dieel te nemen, van harte welkom zijn. OUDENDIJK. Vorige week hield voor de afd. van Plattelandsvrouwen, in ca fé van de Wiel, een vertegen woo r- digier van de Handelsonderneming Joco te Enschede, een demonstratie met Prisma verfstoffen. Verschillende nuttigje wenken werden daarbij gegeven. Steeds meer blijkt hoe het leven der vrouw in verenigingsverband, diit het ge hele gezin ten goede komt. SLÊEUWIJK. Het postkantoor alhier is ge opend van 9—12, van 23 e.n van 67 uur. Dit geldt van Maan dag' t.m. Vrijdag; Zaterdag1 \an 91 uur. Binnenkort zullen alhier 1 50 Duitse kinderen aankomen. Dege nen die kinderen daarvan willen hebben kunnen zich opgeven bij de heer Jac. Vos, Kastanjelaan, Sleeuwijk. UITWIJK. Op Woensdag 19 Januari a.s., des avonds 7 uur (precies), hoopt de Ned. Herv. Jong'elings- vereniging „Immanuël" alhier, haar 24ste Jaarvergadering te hou den, onder leiding van haar Eere- voorz. Ds. J. G. Woldinga. Het beloofd een mooie avond te wor den, waarin het werk van de J.V. L'iaar voren zal worden geDracht. Een tweetal Bijbel-inleidingen, vrij onderwerp en enkele voordrachten zullen ten gehore worden geDracht. Na de pauze zal worden opgevoerd het toneelspel „De Antieke Klok", geschreven door Joh. v. d. Baaren, giespeeld door 5 dames en 7 heren, in drie oedrijven. Evenals vorig1 jaar, was ook dit jaar de Weled. Heer Peterse zo welwillend, een gledeelte van het décor op zeldzame wijze te Verzorgen. Naar wij vernemen, heeft het oestuur van de J.V. besloten, in ver band met de plaatsruimte, Dinsdag: 18 Januari, des avonds 7 uur, een avond te beleggen voor personen beneden de leeftijd van 16. jaar. Toegang is dan vrij. Woensdag avond 19 Januari, zullen dus geen personen beneden de leeftijd van 16 jaar worden toegelaten! VEEN. Ds. B. Haverkamp te Lan- glerak, welke voor het beroep naar de Ned. Herv. igiemeente bedankte, heeft bij nadere beslissin!g| dit be roep aangenomen. Met aanvankelijk 12 leden 'is hier een Christelijke Vrouwen vereniging: opgericht. Als presiden te werd gekozen mevr. 'S. Schreu- diers. Na gehouden vergadering: is hier een schaakclub opgericht. Een voorlopig! bestuur werd' gekozen. Heden is, na kortstondige ziekte, in de ouderdom van 72 jaar, van ons heen gegaan onze lieve Man en Vader, Soest MEENHORST-KOOY. Oudenrijn, C. STROOKMAN. Soest, 12 Januari 1949. Heideweg 52. Corresp. adres: W. SUNDERMEYER Jericholaan 60b Rotterdam. De teraardebestelling heeft plaats gehad I Zaterdag 15 Januari op de Algemene I Begraafplaats „Crooswijk" te Rotterdam. Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijn innig geliefden Echtgenoot, HUBERTUS ANTONIUS MELANIA JOSEPHA MARIA VERHOEVEN, betuig ik mijn oprechte dank. A. J. M, VERHOEVEN-LOEFF. Heusden, Januari 1949. aan de Aannemers H, WOLFERS te Nederhemert, J. VAN GEFFEN en W. PRINSE te Genderen, voor de spoedige en nette herstelling van mijn huis. M. THUR B 151, Genderen. Vanuit Indlë dank ik het Thuisfront te Andel voor het mij toegezonden pakket, dat ik in prima staat mocht ontvangen. Sld. Ie kl. C. VAN ANDEL Staf 3, R. S. Wederkerig wensen wij Vrienden en Be kenden in het goede Land van Altena en met name in het historische Almkerk, een zodanige geloofswandel in het Nieuwe Jaar 1949 toe, dat daarop Gods Zegen kan ver wacht worden. Psalm 50 vers 23 b. FAM. Ds. HAKMAN TANTE A. VAN DER POLS. Geref. Pastorie Boornbergum (Fr.), Januari 1949. Langs deze weg betuig ik allen mijn harte lijke dank voor de vele blijken van belang stelling bij mijn terugkeer uit Indië onder vonden in 't bijzonder Familie, Buurtbe woners, Kennissen, N.I.W.I.N. en de Andelse Fanfare, die deze dag voor mij tot een onvergetelijke hebben gemaakt. Mede namens mijn ouders J. G. SMITS. Andel, 17 Januari 1949. Hoofdgraaf A 99. WIJK. Ds. H. Harkema alhier is gekozen tot assersortertius van het modieramen van de Generale Sy- nodie der Ned. Herv. kerk. WIJK EN AALBURG. In de vorige week gehou den alglemene ledenvergaderingder fanfare „Oefening en Uitspanning,' werden de aftredende bestuursle den met zo goed als algemene stemmen herkozen. Besloten werd in het laatst van deze maand of biegjnf Februari, een uitvoering te gleven, zo mogelijk in samenwer king! met een andere muziekvereni ging, terwijl dan biegin Maart weer een uitvoering! gegeven zal worden, in samenwerking met de toneelvereniging „Kunst en Genoe- gien", alhier. Met Pinksteren zal worden deelglenomen aan een nationaal concours, terwijl in de loop van dit jaar, ter bestrijding! van de hoge kosten, die die vereniging nog steeds heeft, een bazar zal worden Igieorganiseerd. AANVRAGEN WERKKLEDING Het Ge'ntr. Dist rib. kant. maakt bekend, dat hoofden V. bedrijven, waarin 5 of meer werkkledingidra- giende arbeiders (sters) werkzaam zijn, Voor alle ijp. het bedrijf werk zame arbeiders (stens), met uit- in de kom der gemeente Veen. Te bevragen bij M. BOUMAN, C 37, Aalburg Zo spoedig mogelijk gevraagd in Wijk en Aalburg voor dag of dag en nacht. Brieven No. 67 aan het Bureau v. d. Blad. zondering administratief, toezicht houdend en uniformdraigjend perso neel een coilectieve. aanvraag1 om werkkleding kan worden in- g'ediend. Personen, welke in een bedrijf met minder dan 5 arbeiders werk zaam zijn en zelfstandigen jen die volgjens hun beroep voor werkkle ding in aanmerking komen, kun nen een individuële aanvraag! in dienen. y Dislributiekring Tilburg. AANVRAGEN WERKKLEDING Met verwijzing njaar het alge meen bericht van het C.D.K. wordt medödiejgledeeld, dat bij de-plaatse lijke distributiediensten op de wast- ges tel de zitdiagen, in het tijdvak van 16 t.m. 29 Jan. a.s. gielegen- heid wordt giegeven toit het indie nen van aanvraglen om werkkle ding. Distribuliekring GeMermalsen. CENTRALE KAS. Het Bestuur brengt ter kennis van belang hebbenden dat op Vrijdag 21 Januari a.s. in de zaal van de Heer C. J. van Wijk te Genderen gelegenheid zal worden gegeven tot het bijschrijven der rente van de Spaar bank en Lopende-Rekening boekjes Voor de huisnummers 1 tot 80 van 9-12 uur van 81 tot 140 van 2-6 uur de overige van 7-9 uur n.m. Bij niet aanbieding der boekjes is het bestuur bevoegd een boete van 50 cent per boekje op te leggen. Namens het Bestuur DE KASSIER Enkele Dames Mantels Kleine maten Dames Japonnen Dames Blouses f 5.— Dames Rokjes Kinder Jurkjes in spotkoopjes Kinder Capes Jongens Windjacks Donkere Jongensblouses* Prima Trainingspakjes van 25 jaar BIJ TE HEUSDEN f 35.zonder punten nu f 25.zonder punten f 7.50 f 9.50 zonder punten nu f 7.75 zonder punten zonder punten nu t 3.50 zonder punten f 5.25. zonder punten vanaf 2.25 zonder punten zonder punten Prima 2-persoons Bedden vanaf f 69.enz. In Bedden Overtrek een ruime voorraad In MEUBELEN zijn er bijzondere koopjes, o. a. Haardfauteuils nu f 34. Rookfauteuils met kussen vanaf f 44. HAAST U! Aanbevelend In verband met de reorganisatie van de (dienst, zullien met ing|ang vian 17 Januari 1949 t.a.v. Centrale Kas de volg lende wijzigingen wor den aangebracht ZUILICHEMDie zittingsdag op Vrijdag komt te vervallen. Uit- neiklokaal is alleen iop Woens dag geopend. LIED EL: De zittingsdag, op Woens dag! wordt verschoven naar Don derdag!. Coöp. Boerenleenbank Genderen Grote Opruiming H. VINK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 2