Gemeenteraadsverslag VERENIGINGSGEBOUW TE ANDEL URINE VAN DRACHTIGE PAARDEN. film „SAMENWERKEN" Balans- Opruiming FA. CUNEN VRIJDAG 21 1ANUARI a.s. N.V. ORGANON OSS Maatschappij Ziekenfonds „GORINCHEM EN OMSTREKEN" KERSENBOMEN MEUBELEN Vervolg Gemeenteraadsverslag Almkerk. de premiën met ingang van 17 Januari 1949 te verhogen. C v. d. BOGERT, Zaadhandel, Tel. 98, Hedel ZONDER PUNTEN HALVE PRIJZEN WAALWIJK Voorstel naamsverandering! Kil- dijk. Aangezien de Kildijk zowel in Almkerk als Sleeuwijk is gele gen, geven dezelfde huisnummers vaak verwarring!. B. en W. zou den de naam daarom willen wij zigen jn Kjerkwegi. De raad glaat hiermede accoord. De heer Heijstek dringt aan op het doen aanbrengen van naam bordjes. De Voorzitter ze git, dat deze reeds zijn besteld en gedeeltelijk ook reeds zijn ontvangen. Voorstel wijziging! electriciteits- tarievien. De Voorzitter geeft een uiteen zet ting!, en deelt mede, dat de aan geslotenen het de laatste jaren minder prettig vonden dat er geen vastrecht bestond en zij gevoel den zich achtergesteld bij de be woners van 'de gemeenten die hun bedrijf hadden overgegeven. Die PNEiM; hoeft haar tarieven ver hoogd, terwijl ze hier voor kracht en meerdere stroomverbruik het zelfde zijn gebleven. De lichtcom- missie. stelt nu voor om met in- glanlg! van i Januari voor het licht- verbruik weer een vastrecht in te voeren en wel van minimum f 1.75 per maand oplopend tot 8 en 9 gulden en een nachttarrief van 7 cent per KWU, de andlere prijzen blijven 12 ct. voor kracht en 25 cent Voor licht plus meterhuur. Grootkrachtvlerbruikers kirij gen dan een nachttarief van 7 cent. Wethouder J. de Jong v'raagit of de kleinverbruiker van 100 KWU pier jaar hiermede ook voordeliger uitkomt. Die Voorzitter meent, dat déze een paar gulden duurder zullen uit komen. Wethouder J. de Jong acht hiet onbillijk, dat die kleine verbruikers de dupe worden. Die heer Snoek merkt op, dat die grootverbruikers het bedrijf heb ben grootgemaakt en de reserve hebben gekweekt, zij hébhen altijd moeten betalen. Die heer Ouwerkerk acht een be- slissintgl moeilijk, omdat er geen opigiaaf is van hen die -slechts een Verbruik van 50 KWU halen. De heer Snoek zou het voor teen jaar willen proberen en hij hoopt, dat idle gjehele bevolking zal me dewerken om de maximale belas ting! zo laag mogelijk te houden en ziij niet doet zoals de ijs club, die in de spertijd een motor liet draaien wat de glemeente f 195. heeft gekost. De gehele bedoeling is het kraentverbruik in de nacht te krijgen. De grootste klap schuilt in het stroomVerlies, als er dit jaar een transformator bijkomt wordt dit vieel minder. Die tarieven van de PNEM zijn ook niet laagi, de ze bedragén voor lichtverbruik 221/2 cent, wat vermoedelijk iwel 25 cent zal worden. Met algtemene stemmen wordt hierop besloten overeenkomstig! het voorstel der lichtcommissie. Benoeming van 2 leden voor die commissie van advies ingevolge de woonruimtewet. B. en W. bevelen ter benoeming aan1Z. van Her- wijinen Sr. en C. de Graaff Wzn. 2. H. C. Ottevangter en N. G. Struik. Uitgiebracht werden 7 'stemmen op P. Ar Nieuwehhuizen, die aan de beurt van aftreden was en 2 op Z. van /-/erwijnen, 8 op de heer H. C. Otüevanger on 1 op N. C. Struik. De Voorzitter merkt op, dat de heer P. A. Nieuwenhuizen had ken nisgegeven, dat hij niet voor een herbenoeming! in aanmerking wen ste te komen. Benoeming leden Gom missiën tot weringi van schoolverzuim. Voor Nieuwendijk bevelen B. en W. naast de 3 aftredende leden 11.1. G. Schermers, A. C. de Laater en L. de Jager aan, J. W. Groene- veld, C. Tolenaars en J. Klop. De aftredenden worden r1Te*i met 8 wordt in het door de een lezing gehouden over ontstaan, ontwikkeling en doen van haar bedrijf. Hierin zal speciaal datgene naar voren worden gebracht, dat verband houdt met de levering van Tevens zal vertoond worden de een film over de plaats van de landbouwer/ paardenfokker in de pharmaceutische Industrie. AANVANG 7 UUR. TOEGANG VRIJ. HET BESTUUR VAN HET ALGEMEEN ZIEKENFONDS, deelt aan zijn vrijwillige verzekerden mede, dat het tot zijn leedwezen genoodzaakt is, wegens een sterk verminderde bijdrage uit het Vereveningsfonds voor de vrijwillige verzekering, De premie wordt nu als volgt weekpremie in centen Oud tarief Nieuw tarief a. Bij volledigs verstrekkingen per betalende verzekerde 50 63 man, vrouw met kinderen beneden 16 jaar 100 126 Onvolledige gezinnen (man of vrouw met kinderen beneden 16 jaar) 75 95 b. Indien alleen Ziekenhuisverpleging ontbreekt per betalende verzekerde 40 52 man, vrouw en kinderen beneden 16 jaar 80 104 Onvolledig gezin (man of vrouw met kinderen beneden 16 jaar) 60 78 De bestaande rechten blijven onverkort gehandhaafd, uitgezonderd Sanatoriumverpleging. Voor de Sanatoriumverpleging wordt vanaf heden voor de vrijwillig verzekerden, in plaats van f3.—, nu f 4.50 per dag betaald, zolang de verpleging medisch nood zakelijk is. De tarieven van de Aanvullende verzekering blijven ongewijzigd, HET BESTUUR, stemmen herkozen, een stem was blanco uitgébracht. Hetzelfde ge schiedt -met >de aftredende leden v'oior Almkerk n.l. A. Geudeke, A. Mol, S. Willemse en A. Koekkoek Bzin., naast deze werdén door B. en W. aanbevolen H. C. Kraay- vield, Jac. v. d. Stelt, K. Herinigja én iM. Littooij. Voor Waardhuizen en Uitwijk de aftredende leden Z. v. Herwijnen Sr., D. Potters en A. Mel sen. Naast de aftredenden waren aanbevolen A. v. Oudheus- den, C. de Gier en J. Pruijssen. Rondvraag!. De heer Ouwerkerk wil in de allereerste plaats de Voorzitter dank brengén voor zijn gelukwen sen bij de aanvang) der vergade ring'1 en wederkerig wenst hij hem Gods besten zegén toe in de zware arbeid die hij heeft te verrichten, eveneens de wethouders en de se cretaris. Vervolgiens varaagt hij lof het B. en W. bekend is, dat de gemeente. Dussen de Buitendijk heeft overgénomen en Ged. Staten daaraan hun goedkeuring hebben gehecht. De Voorzitter heeft dit ook ver nomen. De heer Ouwerkerk vindt het niet gloed, dat de Nieuwendijk staat aangegeven als „Kom Almkerk". Hij acht dit minder juist, omdat het bij vreemdelingen verwarring sticht, hij zou het beter vinden als er stondNieuwendijk, gemeen te Almkerk. De Voorzitter acht deze opmer king! juist en zal er rekening mede houden. De heer Ouwerkerk v'raagit of de kwestie vaii de volkstuintjes te Almkerk reeds is afgewerkt. De Voorzitter antwoordt ontken nend ,men zit met het geval Heij- sjelc, die zijn ter re int je wil behou- Aangeboden een partij prachtige Dpb. Meikers en Earleij Riders. Bij afname van 10 stuks hoogst, f 3,25 struikvorm f 1,75 Franco levering. Aanbevelend, dén. Het 'gemeentebestuur is daar door .gedwongen zich er bij neer te legjgen. De heer Snoek vraagt of de raadslieden de notulen niet thuis- giezonden kun men krijlgén, zoals dit reeds in meerdere glemeenten ge schied. Het lezen neemt teveel tijd in beslag Die heter Snoek heeft géhoord, dat de Burglemeester vian Sleeu wijk woningen aan de huurders verkoopt, is dit hier ook niet mo- gélijk? De Voorzitter zal deze mogelijk heid onderzoeken. De heer Snoek maakt aanmer king op de hoge kosten van aan leg! der brandputten, wat f 4000 heeft igtekost, volgens deskundigen had dit slechts f2500 behoeven te zijn. Volgens zijn mening is de Technische dienst in zijn bereke ning1 tekort geschoten. Hij maakt deze opmerking1 opdat zij die straks weer een hoofd vtoor die ze dienst moeten benoemen, hiermede reke ning! zullen houden. De Voorzitter meent dat de hoge •kosten wel voornamelijk in de kunstwerken zullen zitten. Die heer Snoek heeft alle waar dering voor het werk van <le lieer de Jonge, hij heeft veel werk ver zet, doch van wegenbouw en wa terwerken heeft hij gjeen verstand. Bij de benoeming - van een nieuw hoofd kan hiermede rekening! wor den iglehouden. Spr. bedoelt hier mede niet critiek op B. en W. uit te oefenen, - doch op de Techni sche Dienst. Hij vindt het beter als de waterlopen elk jaar door de gemeentewerkman worden op gehaald, dan bleven zij in orde en behoefden niet die grote kosten te worden gemaakt. De Voorzitter zal dit doen na- Dames Mantels Dames Japonnen Mantel Costuums Kinder Mantels Kinder Jurkjes Dames Vesten en Jumpers Dames Ondergoederen Heren Ondergoederen Wollen en Zijden stoffen Kousen HUISKAMERS SLAAPKAMERS KLEIN MEUBELEN g&an. De heer de Boer wijst op die noodzakelijkheid van herbest rating van die Fabricius straat. De Voorzitter zegt, dat dit bin nenkort wordt aanbesteed. D|e heer Snoek zou niet meer onderhands, doch openbaar aanbe steden. Wethouder C. G. de Jongh acht uitnodiging van enkele aannemers beter dan publieke aanbesteding:. Die heer de Boer vraagt hoe het staat met de schuurtjes bij dendieu- wie woninigjen. Die Voorzitter antwoordt, dat B. en W. bezig! zijn met een herbe- rekeningi der huur, die dan iets hoger zal moeten 'komen. Die heer de Boer acht het ge wenst, dat als de schuurtjes er komen, de thans aanwezige zullen verdwijnen. In het huurcontract staat toch, dat er niets bij de wo ningen mag worden geplaatst zon der aanvraag!. Die Voorzitter merkt op, dat dit ook niet is gebeurd, men moet het echter mogelijk maken dat mien ook kan wonen. Spr. hoopt ineen vol'glende vergadering van Bv en W. dieze kwestie te bezien. De heer de Boer meerit, dat er wel Igjegadig'den zijn die het huis vuil willen ophalen. De Voorzitter zég(t toe, dat B.. •en W. ook dit zullen bezien. De openbare vergadering wordt hierop 'gesloten, de raad gaat over in gleheime zitting. VERLORENEen paar wollen wanten, in de autobus Dien Bosch Heusden. Terug te bezorgen bij A. van Berkel, C 15, Heesbeen. GEVONDENIn het vereni- glingsgiebouw te Andel, een paar blauwe glebreide handschoenen, la ten liglgen tijdens de uitvoering van Zaterdag! 8 Jan. Terug te be komen bij de voorz. der zang:ver. de lieer A. van Tilbotg, Burg. v~ d. Schans straat, Andel. i -mry

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 4