voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Indonesië. Bloed redt mensenlevens Plaatselijk Nieuws De Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad. Acht doden bij overval op Java. VAN ALTtNA Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 cent; losse nummers 10 cent UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden No. 6638 MAANDAG 24 JANUARI 1949 Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur Amerika, China, Cuba en Noor- we'glen hebben Vrijdagmiddag, bij de Veiligheidsraad een resolutie in gediend, waarin wordt aangiedron- iglen om vooraf op 15 Maart in Indonesië een interim-regiering te vormen, per 1 October moeten al gemene verkiezingen worden ge houden, de vijandelijkheden moe ten worden gestaakt en Neder land en de republiek moeten sa menwerken bij het herstellen van de vrede. Soekarno en de andere republi keinse leiders moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, die Commissie van goede diensten wordt een Commissiie van de Verenigde Na ties welke het gtezag zal beobe:n om toezicht te houden op idever- kiezinlglen en om haar steun ,te verlenen oij de handhavinjg; van de vrede tijdens de overglangspie- riode; de souvereiniteit zal niet later dan 1 Juli 1950 worden over gedragen. Lieden van het Republikeinsele- g!er hebben Donderdagavond tus sen Treües en Pandaan in Oost- Ja va een truck van de Kon. Ma rine beschoten, waarbij 8 personen werden giedood en 6 zwaar ge wond. Toen een brencarrier van de Kon. Landmacht te hulp kwam, nam de bende de vlucht. U bent misschien niet zo'n held? Maax u hebt glezond bloed in utw aderen. Dit bloed kan een me demens het leven redden l Daarom wordt uw hulp gjèvraagd. Pok uw kind heeft misschien bloed nodig om het leven te be houden. Wees blij, dat gij dit kleine steentje kunt bijdragen terwillevan uw medemensen en steunt de bloedtransfusiedienst. De transportcolonnisten zullen deze week pen beroep op uwe wel willendheid doen. Wees doordron gen van naastenliefde en laat Heus den niet bij andere plaatsen achter blijven. Helpt mee de bloedtrans fusie ook hier te bevorderen. HEUSDEN. Woensdag werd in het Wa pen van Amsterdam ten bate van het Protestantse Thuisfront een film vertoond, welke door de Ma rine Voorlichtingsdienst beschik- aar was gesteld. Wij kregen een kijkje over de opleiding: van de Mariniersbrigade in Amerika en vertrek van daar per Noordam naar Batavia, op het verblijf dezer brigiade in Malakka en het Jeven, oefenen en werken onder en piet de inlandse bevolking. We kregen een indruk van ons vliegkampschip „Karei Doorman", het oefenen met de vliegtuigen, de landing! op Pali en het patrouilleeren door onze oorloigfsschepen naar smobkelsche- pen enz. Het was een interessante film die ons een indruk deed krijgen op het leven van onze jongens in Indië. Jammer dat de publieke be- langlstelling niet groter was. Heus die jongens zijn daai" niet voor hun pleizier, doch voor ons alle maal, ze verdienden daarom meer belangstelling en meeleven. Bo vendien hebben de thuisblijvers werkelijk veel gemist. 1 AALBURG. Do nd erdagi ,27 Januari a .s des avonds om kwart over zeven, hoopt voor de Ger. Gemeente al hier op te treden, Ds. van Dam van Werkendam. ANDEL. Een 7-tal leerlingien van de Bijz. school alhier is na onderzoek toegielaten tot de school voor Bui tengewoon L.O. te Gorinchiem. De collecte voor het consi- storiefionds bracht de laatste maal in de Herv. kerk op f77.17. De heer O. J. v. d. Bergjh heeft met inglang v,an 1 Mei a.s. ontslag' gevraagd als sluismeester. De landbouwhuishoudcursus zal deze zomer niet plaats heb ben ,doch het is de bedoeling! die Landbouwhuishouidschool op 1'Sep tember a.s. te openen. Het raadsbesluit tot over dracht van jhet gemeentelijk lelec- triciüeitsbedrijf is door Ged. Sta ten gbedgekeurd. Het bedrijf gaat dus 1 April a.s. .over. ALMKERK. Op Vrijdag: 28 en Zater- 29 Jan. a..s. hoopt die Rijver. „De Almruiters" alhier in de zaal van v. Dijk alhier, een toneelstuk pp tei voeren in 3 bedrijven, getiteld „Wantrouwen". De eerste avond is uitsluitend bestemd voor do nateurs en genodigden. De heer C. v. d. Beek al hier heeft met inigiang van heden bedankt als orgjanist der Herv, kerk. CAPELLE. Onder leiding! van de heer L. Stein werd in het .Stationskof fiehuis van de heer P. Pruijssers de jaarvergadering gehouden van de schaakvereniging „De Vrije Pion' 'welke zich in een druk be zoek mocht verheugien. Na opening; bracht de heer .S. Y. Oerlemans een keurig verzorgd jaarverslag: uit, dat getuiglde van een bloeiend verenigingsleven. Het financieel overzicht van de penninghiees ter, de heer C. Geg rijns, gaf alleszins reden tot 'tevre denheid. Blijkens het rapport van de financiële commissie, dat bij monde van de heer C. D. Rempt werd uitgebracht, waren de reke ning en verantwoording in orde. Het aftredend bestuurslid, de heer S. Y. Oerlemans werd her kozen. Na de rondvraag' waarbij enkele interne aarigielegenheden ter spra ke kwaftien, werd de avond met een partijtje schaak besloten. Uitsluitend voor leden en donateurs worden door de lande lijke Rijvereniging De Margriet- ruiters, een tweetal ruiteravonden georganiseerd in de zaal van tde heer Ant. van Dijk aan het Bruig1- gletje en wel Dinsdag 1 en Don derdag 3 Febr. a.s. Ds. Haverkamp te Langjerak heeft voor het op hem uitgebrachte beroep naar de Ned. Herv. ge meente a.d. Loonsedijk bedankt. 's-GRAVENMOER. Op 19 Januari j.l. herdacht de firma van der Dussen pn Zn., Handielskwekereijn alhier de dag waarop voor 50 jaren deze firma werd opgiericht. 50 jaren geleden begjon de thans noig in leven zijn de stichter van deze zaak, de heer P. v. d. Dussen met -een bunder- tjie lariid, een schop en pen krui- wagjen zijn levenswerk, dat hij uit mocht zien giroeien tot een der girootste zaken op dit gebied in ons land. Thans heeft dit bedrijf een kas sie no pper vlakte van 1 ha met kostbare verwarmingisinstallaties en een schat van bloemen en ruim 40 man personeel werkt hier da gelijks in een lusthof. De oude heer van der Dussen heeft Jhans gleen werkzaam aandeel meer in het bedrijf, maar nog dagelijks maakt hii zijn wandelingen over het bedrijf en verkeert hij temid den van zijn vrienden „de bloe men". Begon de heer van der Dussen door met een wagentje de bloe men in Breda aan de man te brengen, tnans doorkruisen zes grote moderne wagens met spe ciale verwarming! het gehele land. Na de be vf ij ding was het pven moeilijk om weer op gang .te ko men, er was o.a. 3000 M2 glas kapot terwijl 9 wagens cloor^ de Duitsers werden weggehaald. Maar met eëh energje, aan de firma v. d. Dussen éiglen, is men er weer bovenop gekomen en thans rijden de wagens weer af en pan. Dui zenden en duizenden bloemen ver- faten wekelijks de kassen en yi'n- den hun weg door het gehele land. Op 19 Januari werd van ,25 uur receptie gehouden in de corri dor van het bedrijf, waarvan .ve len gebruik maakten. Namens het personeel werd door de heer C. Verhaglen een zilveren beker met oorkonde aangeboden, waarop naast de handtekeningen van het personeel de zinspreuk „Ora et Labo ra" staat vermeld, met aan de ene kant een oij hel en aan dë andere kant gen schop met kruiwagen. Na de receptie werd door ,de firma aan de aanwezigen een tdi- nier aangeboden in de garage, wel ke voor deze gelegenheid tot pen ware en schitterende feestzaal was omgetoverd. Hieraan zaten vele klanten en andere genodigden, o.a. merkten wij op Burgemeester en Wethouders der gemeente. In de avonduren bracht het fan farecorps Euterpe een serenade. De dag! van 20 Januari was ge wijd aan het herdenken van jiet jubileum met het personeel met hun echtgenoten en verloofden. Bij deze gelegenheid bracht het fan farecorps Crescendo een serenade. MEEUWEN. Het bestuur van de afd. Meeuwen van die N.-Br. Mij. van Landbouw, heeft biet voornemen om op Vrijdag 28 Januari as-, des avonds om 7 uur in café Kore- vaar te Meeuwen een bijeenkomst te houdlen voor haar leden en be langstellenden. Als spreker hoopt die avond pp te treden, de Weled. Heer W. G. de Waard te Werkendam, voor zitter van die N.-Br. Mij. v. Land bouw. Spreker zal1 dan de .tegen woordige bielangen voor de boer behawdlelen en geeft tevens gele- glenlheid tot het stellen van vra- glen. De leden der afdeling .wor den verzocht deze avond oij ,te women, terwijl ook andere bielangl- stellenden hartelijk welkom zijn. UITWIJK. Woensdag 19 Jan. j.l. hield de Herv. J.V. „Immanuël" al hier onder grote belangstelling haar 24ste jaarvergadering. De vergadering stond onder leiding van de ere-voorz. Ds. J. G. Wol- dinga, welke opende door te la ten zingen Ps. 75:1. Vervolgens las hij Rom. 8:35 t.m. 39 en sprak naar aanleiding daarvan een openingswoord, waarna hp in ge bed voorging. Uit het jaarverslag van de secretaris J. Oldenburg bleek, dat de vereniging een kleine 20 leden telt, waarvan 1 lid in Indonesië is als militair, en 1 hier te lande. De begunstigerslijst steeg dit jaar tot 7. A. A. v. Haaf ten leerde een voordracht getiteld: „Het hoekje van de straat". Een 2-tal bijbel inleidingen volgden n.l. „Naarnan de Syriër", 2 Kon. 5:127, en „Arbeiders gevraagd in de wijn gaard", Matth. 20:116, resp. ge- leveru door de leden L. A. Ster renburg en J. Oldenburg. Hier na werd gemeenschappelijk ge zongen Ps. 68:10, waarna de voor zitter Ant. v. Herwijnen een on derwerp leverde: „Het Gezin". Evenals de inleidingen was ook dit onderwerp keurig verzorgd. Na de pauze werd het bonds lied van de Ring gezongen. „Lof zij den Heer den Almachtige Ko ning de eere." Afgevaardigden van diverse verenigingen werden in de gelegenheid gesteld hun fe licitaties over te brengen. De afd. Dussen liet de J.V. de zegenbede uit Ps. 134 toezingen. S. Oldenburg leverde daarop een voordracht, nl. „Ik heb mijn lonte koe verloren"", waarop een spel werd gespeeld door 5 dames 5en '7 heren: „*De Antieke klok". Met grote aandacht werd dit spel gevolgd door de aanwezigen wat ook bleek uit het hartelijk applaus na afloop. Nadat de ere-voorz. dank had gebracht aan allen, die hadden medegewerkt tot het welslagen van deze avond, werd de verga dering besloten met dankgebed, waarin voorging Ds. J. G. Woldin- ga. Al met al kan de J.V. terug zien op een bijzonder geslaagde avond. WIJK. ïn de laatst giéhouden repe titie besloot de fanfare „Oefening en Uitspanning1' 'alhier, om op. Pinkstermaandag! deel te nemen aan het concours, dat alsdan in Kou en griep heerschtallerwegen!.. Mijnhardt Poeders zijn een zegen!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 1