Distributiemededelingen Gevonden en verloren voorwerpen Binnenland „Kunst en Vriendschap" te Rijswijk Groene Kruis Woudrichem e.o. „WANTROUWEN" r KUIKENS Jonge Hennen J. M. OERLEMANS goed onderhouden Haard. DE UITVOERING N. V. GASFABRIEK HEUSDEN. DIENSTREGELING N. S. Oproeping. Zaterdag 29 Januari a.s., „HEER OF BUTLER'' LEDENVERGADERING JAHUAtZl- AANBIEDING GROTfSTR. 222-297-301 een (link Meisje Sinaasappel - Frambozen - Kersen PLUIMVEEHOUDERS Kleiberg B 18 GENDEREN een Huishoudster, T e k o o p TE KOOP: Vlakke Schrijfbureau JOHANNES JOZINUS VAN TiLBORG, D. Michaël J J. Michaël-Roubos Coöperatieve Boerenleenbank Rijswijk. 8INNENVCRINC-MATPA5SEN een TONNEAU op gummibanden KASTPATHEFOON met ruim 40 platen Putten zal worden gehouden. De 'vereniging zal uitkomen in de ere- af deling!. Zaterdagavond 5 Februari zal in samenwerking) met de harmo- nie „Concordia" uit Vlijmen een uitvoering wolden gegeven. Djeze avond zal dus giehseel in ,'aet teken der muziek staan, zodat de wer kelijke muziekliefhebbers een gie- notviollie avond staat te wachten. ZUILICHEM. Onze dorpsgenoten, de he ren G. v. d. Linden, ,C. Kanselaar en M. Kanselaar, alle leden der plaatsel. muzickver. „Door Eens gezindheid" alhier, namen Zater dag 15 Januari j.l. deel aan het solistenconccours te St. Oedenrode- De 2 eerstegienoemde heren be haalden een ie prijs in de ,2e afdeling met resp. 102 en joo punten, terwijl Laatstgenoemde een 3e prijs behaalde in de 3e afde ling!. Voorwaar een mooi succces. DERDE BONAANWIJZING SINAASAPPELEN. Dank zij de versnelde aanvoer van Overzee is het moglelijk een derde oon voor sinaasappelen aan te wijzen. Uiterlijk 29 januari moet het puoliek de bonnen 573 en 579 Algemeen oij een hande laar in giroenten en-,of fruit inle veren. Bon 573 Algemeen (voor komende op die A-, B- en C-kaar- tien) geeft recht op 500 gram, bon 579 Algemeen (voorkomende op de D- en E-kaarten) op één kilo- g!ram sinaasappelen. GEVONDEN: Eien padvinders- riem, terug; te bekomen bij Vos, Vlaasstraat 272, Veen. ZEEPOST. De post voor het s.s. „Grote Beer", welke op 2 Febr. naar In donesië vertrekt, moet uiterlijk 27 Januari gepost zijn, naar de Ne derlandse Antillen met liet m.s. „Haarlem'!, uiterlijk 31 Januari. NIWIN-PAKKETTEN. Met de KLM - vl iegtuigen, die in de afgelopen week uit Indonesië in Nederland zijn aangekomen, arri veerden 3.514 Kg. NIWIN-KLM- geschenkpakkettenIn totaal zijn thans reeds meer dan tienduizend geschenkpakketten van militairen in Indonesië in Nederland aange komen. In Batavia liggen thans nog ongeveer 1000 kg ges c henk- pakketten opgeslagen. Getracht zal worden, deze pakketten zo spoedig mogelijk naar Nederland te ver voeren. Heden behaagde het de Heere, na een kortstondige ziekte in het Ziekenhuis te Gorinchem, van onze zijde weg te nemen, onze innig geliefde zorgzame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, in de ouderdom van 70 jaar en 7 maanden. Giessen, J. van Tilborg-Elshout Andel, D. van Tilborg-van Andel M. van Andel Giessen, A. Westerlaken-van Tilborg A. Westerlaken Wijk, A. van Tilborg M. van Tilborg-Branderhorst Giessen, R. van Tilborg J. van Tilborg-van Rijswijk Joh. van Tilborg J. van Tilborg-Kant Andel, jac. van Tilborg C. van Tilborg-Noorloos Rijswijk, C. van Tilborg P. van Tilborg-Romijn Giessen, G. van Tilborg E. van Tilborg-Kant Andel, D. van Tilborg A. van Tilborg-Hartingsveld Giessen, T. van Tilborg M. van Tilborg-Sack En Kinderen Giessen, 22 Januari 1949 Zo de Heere wil en zij leven, hopen op 31 Januari a.s. onze geliefde ouders en de dag te herdenken, waarop zij 121/2 jaar geleden in de echt werden ver bonden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen. ARIE BERTUS Dussen, A 36, Jan. 1949. Gelegenheid tot feliciteren des avonds van 57 uur Heden overleed zacht en kalm tot on- I ze diepe droefheid onze Lieve Vader, Groot- ^n Overgrootvader ROELOF VAN SUILICHEM, in de ouderdom van ruim 85 jaar. Uit aller naam, R. VAN SUILICHEM, Buurmalsen, 21 Jan. 1949, De teraardebestelling zal plaats hebben op Dinsdag 25 Januari a.s. des n.m. 2 uur. Zij, die iets te vorderen hebben of borg tochten onder zich hebben van, of schuldig zijn aan, de onder het voorrecht van boedel beschrijving aanvaarde nalatenschap van JOSINA VRIJHOEVEN, Weduwe van J. DE LAAT, overleden te Hedikhuizen op 30 Dec. 1948, gelieven dit op te geven ten kantore van Notaris DUYNE te Heusden, vóór 8 Febr. a.s. Coöp. Boerenleenbank „WIJK EN AALBURG KassierM. SCHOUTEN Postrek. 158299 Tel. 57 GEOPEND: op Dinsdag van 9—12, 2—5 en 6—8 uur; op Vrijdag van 9— 12 en 2—5 uur. Gelegenheid tot het bijschrijven of in ont vangst nemen der rente en controle der boekjes voor de huisnummers A op Woens dag 26 JanuariB op Donderdag 27 Januari en C op Vrijdag 28 Januari, telkens van 9-12, 2—5 en 6—8 uur. Bij niet-aanbieding der boekjes is het Bestuur bevoegd' een boete van 50 ct. per boekje op te leggen. Namens het Bestuur DE KASSIER. door de Muziekvereniging die wegens ziekte der spelers uitge steld moest worden, zal nu plaats vinden op met medewerking van het Toneelgezelsshap „KUNST EN GENOEGEN" uit Wijk bij Heusden. Opgevoerd zal worden: een klucht in drie bedrijven. Belangstellenden wordt aangeraden hun do- nateurskaarten bijtijds te laten vernieuwen bij de Secretaris Van Zon. Zaal open 6 uur. Toegangsprijs f 1.25 HET BESTUUR. Vanuit de Tropen mijn hartelijke dank aan de Jongelings- en Meisjesvereniging te Aalburg en aan allen die hun medewerking hebben verleend, benevens de voetbalvereniging „Wilhelmina" te Wijk en Aalburg, voor de ontvangen pakketten. Alles was prima Dpi Soldaat A. KAMERMAN Stafwacht Cheribon. van het te houden op DONDERDAG 27 JAN. a.s., des nam. 7.30 uur, in café De Lorm te GIESSEN. Agenda Opening. Notulen. Bespreking van eventuele opheffing depót Andel. Begroting 1949, Rondvraag en Sluiting. HET BESTUUR. Hierbij worden alle spaarders en rekening houders uitgenodigd, met hun boekje te komen ter rentebijschrijving en controle op Donderdag 27 en Vrijdag 28 Januari a.s., van 4 tot 8 uur namiddags. Het Bestuur. Landelijke rijvereniging „De Almruiters Almkerk. Opvoering van Toneelspel in 3 bedrijven door K. H. Spijkman, op Vrijgag 28 en Zaterdag 29 Januari, des avonds 7 unr, in de zaal van den Heer C. G. van Dijk. Vrijdags uitsluitend voor donateurs en ge nodigden. Toegangsprijs f 1. belasting inbegrepen. f -AU KAPOKMATRASSEN WOLMATRASSEN Met ingang van 1 Januari 1949 zijn de gasprijzen als volgt vastgesteld Muntgasf0,16 per M3 Gewoon metergas. vastrecht, (waarvoor 14 M8 geleverd worden) v f 2 65 meerdere tot 100 M3f0,13 per M3 boven 100 M3f0,10 per M3 DE DIRECTIE. MEVROUW VAN BURGELER Hervormde Pastorie te Waalwijk vraagt voor direct Vruchtenlimonadesiroop Uit zuivere vruchtensappen Vraagt Uw winkelier Evenals vorige jaren weer leverbaar alle rassen, ook gekruiste. Desgewenst gesect. met 95% zekerheid. Ook gelegenheid voor het opfokken van 8-weekse hennen. Levert Uw bon tijdig in. Kuikens worden thuisbezorgd. GEVRAAGD: Geref. of N. H. Godsdienst, tussen de 50 en 60 jaar, in gezin zonder kin deren, waarvan de vrouw ziek is, om het gehele huishouden op zich te nemen Brieven te richten aan P. W, LANKHAAR, Kraaivensestraat 8 te TILBURG AdresKammertweg B 5, Andel. Babyloniënbroek, G 91 Te koop: (1,53 x 0,90) blank eiken. Zeer solide. Zo goed als nieuw. A. v. d. HEUVEL, Onderwijzer, Dussen- Binnen A 46. weer voorradig in de Boekhandel Firma L. J. VEERMAN, Heusden. ■——in 11—1111 1 Souden Koets

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 2