BIJEENKOMST Waarbij heeft de boer belang? 2 beste drachtige zeugen plm. 40 M. beste stalmest T 1 of 2 Kamers voor Kantoorruimte p O, Spreek met VAN WIJLEN en't komt in irde GENOEREN Keeft nog Werkkledingbonnen? MAUCHESTERBROEKEU CORSETTEU DEKENS Manufacturen- en Gonfectlehandel van ROELOF DE WIT PUDDINGPOEDER - SUIKER Gemeentefaadsverslag afd. Meeuwen van de N.-Br. Mij. v. Landbouw de WelEd. Heer W. G. DE WAARD te Werkendam. TE KOOP: rofiteert van onze pruiming GEBRUIKTE RUBBERLAARZEN NIEUWE LAARZEN Ook hebben wij alles op Rijwielgebied J. DUIZER Rijwielhandel SLEEUWIJK 18-19 Y's Wij kunnen U uit voorraad leveren BASTMEIJER's a opruiming 100 GRAM per carton geldt. van de op Vrijdag 28 Januari 1949, 's avonds 7 uur, in café Korevaar te MEEUWEN. Spreker: Voorzitter v. d. N.-Br. Mij. v, Landbouw. Onderwerp: ALLEN WELKOM en bij B. C. VAN ANDEL, A 80, Dussen, Tel. 25. bazar „de potteman" een kaartje naar gorkum waard Te huur gevraagd in Heusden i Brieven onder No. 72 aan het Bureau van dit Blad Een grote partij nog zeer goede alle maten, vanaf f 2,tot f 3,50 dus hiel goedkoop I Tevens alle maten „VREDESTEIN" en „HEVEA". vele soorten merk-rijwielen, zoals„Fongers", „Stokvis", „Burgers", „Kleon", „Simplex" en vele andere merken. Beleefd aanbevelend Haarden cn Kachels Radio's in alle prijsklassen van de Fornuizen en Veldfornuisjes vertrouwde merken, onder volle Wasmachines met onderaandrijving garantie in oliebad, o. a. „Erres" Wasfornuizen met koperen binnen- Naaimachines in salonkast, blank ketel of old finish Kinder- en Wandelwagens Electr. Kookplaten compleet met Dames- en Herenrijwielen pannen, 2 elementen 3000 watt Pendax- en Aanhangwagens Stofzuigers van het nieuwste type Landbouw- en Huishoudelijke Electr. artikelen Artikelen Alle artikelen worden thuisbezorgd en desgewenst compleet geplaatst. Ook verhuren wij U Geluids- en Versterker-installaties voor alle bijeenkomsten Wij leveren U VOLOP ook in de donkere kleuren Tevens leveren wij U uit voorraad van prima pasvorm met binnenband Nu zonder punten Speciale aanbieding in ZUIVER WOLLEN Dus ook nu weer naar de Wijksestraat N 21 Telefoon 84 HEUSDEN en toch slechts I 0.18 per pakje Yiergjadering' van de raad der igje- meienite WOUDRICHÈM, op Donderdag! 30 Dec. 1948, des nam. te 7.30 uur. Voorzitter: Edelachtb. Heer Ch. van Rijswijk. Tegenwoordig alle leden. De Voorzitter opent de verga dering met het uitspreken van het formuliergebed, waarna de notu len van de vergadering van 3 De cember 1948 worden gielezcn. Het lid Kuijpers maakt aanmer- kinig op deze notulen en zou door- -gehaald willen zien de woorden „Het lid Kuijpers gjaat hiermede accoord doch vond het beter dat B. en YV. de lopende gieruchten direct liadden opgehelderd" zulks in verband met het feit, dat hij gemelde woorden niet gezegd had. Nadat door de raad hiermede accoord werd gegaan, .werden de notulen onder dank aan de op steller goedgekeurd. Ingiekomen stukken Bericht van aanneming van hun ne benoeming als lid der commis sie ingevolge de Woouruimtewet door de heren J. Spiering:, C. Schriek, D. Struik en IJ. de Joode en een bericht van niet-aanneming1 -van de heer E. Groene veld. Rapport van het Centraal Bu reau van Verificatie der Ver. van Ned. Gemeenten betreffende con trole van de kassen ter secretarie en Burgerlijk Armbestuur, waar uit blijkt, dat alles in orde is be vonden. Schrijven van het Ministerie van Oorlog', betreffende de legger der wegien dezer gemeente, waarin me degedeeld wordt, dat in .gemelde leggier verschillende slechts ten de le toegankelijke wegen, die deel uitmaken van de Vesting „Wou- drichem" en aan het Rijk in ei gendom toebehoren en tien dele daarbij ook in beheer en onder houd zijn, zijn opglenomen. Ver zocht wordt de Postweig! aan het openbaar verkeer te onttrekken. De Voorzitter deelt mede, dal B. eri W. nog; niet met een prae- advies kunnen komen en wel uit overweging dat nolg geen bericht is 'ingiekomen op een door het giemeentebestuur aan de Minister van Oorlog! gedaan verzoek, een verklaring! te willen afgeven, dat vanwege gemeld Ministerie ook in de tpekomst geen pogingen zul len worden aangewend tot ont trekking van de Schapendam aan het openbaar verkeer, waartoe vol- giens gemeld schrijven van het Mi nisterie van Oorlog: thans nog geen voldoende gronden aanwezig zijn. De Voorzitter deelt tevens mede, dat hangende deze kwestie door net giemeentebestuur aan de heer Hoofdingenieur, Directeur van die Rijkswaterstaat te 's Bosch mede deling! is gedaan van 'de verschil lende bezwaren tegen de onttrek king aan het openbaar verkeer van de brug bij de Postweg, zulks in verband met diens publicatie van 13 Nov. j.l. Aanglaande het een en ander is tevens overleg ge- pleegld met de dijkgraaf van het waterschap van het< „Oudland van Altena", welk waterschap even eens bezwaren heeft ingjebracht. Schrijven van de N.V. Petit en Fritsen, klokkengieterij te Aarle- Rixtiel, waarbij mede gé deel d wordt dat de door deze giemeente be stelde klok, wegende circa 1250 kg in Mei a.s. geleverd kan wor den. Het lid Spoor informeert of de gemeente daarvoor nog suDsidie krijigtt. De Voorzitter zeg|t, dat de klok gedeeltelijk betaald zal worden van de gelden die de gemeente ont vangt voor oorlogsschade. Het lid Kuijpers acht het wen selijk, dat op de betreffende klok een inscriptie wordt aangebracht. De Voorzitter antwoordt, dat dit zal giebeuren. Al deze stukken worden voor kennisgleving aangenomen. Verzoek van H. Vink tot het verkrijglen van een premie van overheidsweg^ ten behoeve van het verbeteren van een woning plaat selijk Igiemerkt B 126. De premie voor bet Rijk bedraagit f 1080. en voor de gemeente f360. 'Op voorstel van B. en W. wordt dit verzoek ingiewilligd. Eenzelfde verzoek van J. P. Pronk alhier voor het verbeteren en splitsing! van een woning plaat selijk gemerkt Nos. 130 en 134. De premie biedraaglt voor het rijk f 2970 en voor de gemeente f 990. Ook dit verzoek wordt ingie willigd. Aanvrage van het bestuur van 'de {School m.d. Bijbel van de be nodigde gelden voor aanschaffing van aüassen, daar de thans aan- wezigie atlassen wegens slij tag|e ver nieuwing- vragen. B. ên YV. stellen voor afwijzend op dit verzoek te beschikken, daar art. 72 der L.O.-wet hiervoor niet Het lid Kuijpers kan zich hier mede veredTglen en zegt, Hat men ander op een zeer gevaarlijk ter rein zou komen. Ingiekomen schrijven van de Stichting Sanatorium voor Tuber culoselijders te Dordrecht, zulks naar aanleidingi van het in een vorige vergadering aangehouden verzoek van gemelde stichting om subsidie in de veipleegkosten, van een patient uit deze giemeente. Besloten wordt deze subsidie te verlenen.^ V-; r t4%- CL 'J J 0

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 3