VAN CAPITULATIE TOT CAPITULATIE „EEN HISTORISCH DOCUMENT" EEN STANDAARD,WERK, Schrijven van de dansvereniging „Onder Oris" om ontheffing! van vermakelijkheidsbelas tirig!. De Voorzitter deelt mede, dat yolglens de bestaande verordening gleen ontheffing gtegeven kan wor den. Het lid Kuijpers is van mening!, dat in een andere gjemeentedaar- yoor gleen belasting geheven wordt. De Voorzitter wil daaromtrent nadere inlichtmigien inwinnen. Het lid Kuijpers zegt wel met een voorstel te willen komen om de bestaande verordening! te wij zigen doch -wil eerst de- nadere inlichtingen van de Voorzitter af- wachten. Tot onderwijzeres aan de O.L. school in de Vesting! wordt be noemd mej. M. C. Zaanen, thans tijdelijk onderwijzeres alhier. In plaats van de heer E. Groe ne veld wordt benoemd tot lid der commissie ingevolge de Woon- ruimtewet, de heer I. Versteeg!. Tot lid van het Burgerlijk Arm bestuur wordt herbenoemd de lieer A. B. Holster, die deze bienoemingi onder dankzegging! voor hiet in hem gestelde vertrouwen aan neemt. Tot glerneentereiniger wordt met inigiang van i Jan. 1949 benoemd, met 4 stemmen, de heer L. G. Baks, terwijl 3 stemmen waren uit- glebracht op de heer O. Hol. Op voorstel van B. en W. wordt met algemene stemmen besloten de volgende geldleningen aan te glaan Voor de verbetering van de Vis- sersdijk een geldlening ten be- drag)e van 19500.—, voor de ver- bouw van de O.L. school f4900. en voor de verbouw van de Bijz. school f 3200. Het lid Holster vraag)! of déze geldlening worden aangegaan bij de Boerenleenbank of elders, waar op de Voorzitter mededeelt, dat dit reeds bij de plaatselijke Boe renleenbank is geprobeerd, doch dat het hoofdkantoor te Utrecht in verband met de duur daarte gen bezwaren maakt. iMiet allgjemene stemmien wordt vervolglens de begrotinjg 1948 ge wijzigd overeenkomstig bet voor stel van B. en "W. Het lid van der Wiel vestigt de aandacht op de slechte toe stand van de Almkierkse weg! en zeg(t dat het noodzakelijk is dat de wegwerker er elke dag op werkt. De Voorzitter Zeglt, dat de weg- werke,r de Postweg in prde moest maken zulks in verband met het omleggen van het verkeer, waar door de Almkerkseweg! wat op de achtergrond is geraakt. Op een vraag van het lid Spoor deelt de Voorzitter -mede:, dat de kosten van de -Postweg! voor re kening! der gemeente komen. Rondvraag!. Het lid van- -der Wiel komt te rug; op de -verhalen van die woning toewijzingen -en deelde mede, dat het hem bitter slecht' aanstond, dat nog! geen oplossing was ge- vopden en waardoor het hoofd der school, de heer van Beem, voor een leugenaar zou kunnen wor den aangezien en vraagt verder of er reeds een ohderzoek is in gesteld. Het lid Crielaard zegt er prijs op te stellen, dat deze aangelegen heid nogi eens wordt aangesneden en is van mening!, dat uit de 'be spreking in -de vorige vergadering niet is komen® vast te staan, dat de heer van Beem leugens zou hebben verteld, aangezien door-Je- ze gleen namen zijn .genoemd en a'isnogi nadere bewijzen tot sta ving van zijn bewering zouden worden overgelegd. De Voorzitter deelt vervoigiens mede, dat na de laatste raadsver gadering alsnog zijn overge legd een tweetal schriftelijke ver klaringen van de schoonzuster van de heer van Beem, waarvan hij voorlezing geeft en waaruit blijkt, dat deze verklaren dat zij aanwe zig! waren bij een gesprek ten hui ze van de h-eer van Beem op 22 Nov. 1947, waarbij P. Tamerus vertelde, dat hem een nieuwe wo ning; was aangeboden zonder deze aangevraagd te hebben. De Voorzitter deelt mede, dat deze verklaring overeenstemt met die welke door de heer van Beem is afgelegd en -dat in een tweede bijeenkomst van B. en W. waarbij dezelfde personen aanwezig- waren als op de eerste bijeeinkomst, g|e,- rnelde Tamerus heeft verklaard ge melde woorden niet hebben g!e- zégld. De Voorz. dbelt verder mede, dat uit deze vefklarinjgbn dus niet blijkt wie de aanbieding! heeft 'gedaan, terwijl evenmin -daarin voorkomt de bewering! -dat een woning zou zijn toeglezegd, indien betrokkene zijn kinderen naar Tt-e Bijz. scho-ol zou sturen. Tevens merkt spreker op dat aan Tamerus gleen nieuwe woning! is toegewezen. Hii -doet vervolglens nog mededeling van een verklaring! van juffr. Viveen, volglens welke juffr. Vink tegen haar zou hebben gezegd, dat rne;n meerr kans naar een huis had in dien men de kinderen naar de Bijz. school stuurde. Deze verkla ring! wordt echter weer door juffr. Vink tegengesproken. i Het lid van- den* Wiel zeigit, dat hiet hem juist om de voorgelezen vier klaringen te doen w;as, waaruit blijkt dat de heer van Bieem vol komen is gerehabiliteerd. Het lid Kuijpers zeglt, dat eed -en ander hem nog; niet erg duide lijk is. Het komt hem zeer tnaief voor, dat de heer van .Beem, wan neer iemand hem vertelt een wo ning! te kunnen bekomen zonder een aanvraag' te hebben ingediend, dan niet direct de vraag! stelt, welke persoon de woning! beeft toeglezegd. Tevens merkt hij op-, dat -de heer Crielaard dlaag's voor de tweede vergadering een ondier- houd heeft gehad met de heer van Bieem, hetgeen z.i. een vreem de indruk wekt. Hij zegt verder niemand te willen beschuldigen, want als twee personen "iets tegen elkaar zeglgen, komt men er ver der toch niet uit. Hij meenf echter, dat als glevolg van- de bespreking met die beer v. Beem jde heer Vos in de mening! verkeerde, -dat aan bet g(eval Tamerus de schoolkwes tie was verbonden, in welke geest de heer Vos zich ook tot de Voor zitter heeft uitglelaten. I De Voorzitter zeglt,. dat bij de eerste bespreking, welke de heer Vos met hem over deze (aangele genheid heeft gevoerd, hii de in druk kreeg, dat aan hiet geval Tamerus Je school kwestie vero-o-n- den was, doch in de eersVe /Dij- eenkomst miet B. en W. heeft -de heen* van Beem glezegd, dat Ta merus hem had v-erteld dat hem leen woning was aangeboden zon der meer, h-etgleen ook uit de over gelegde verklaringten blijkt. Het lid Hartman merkt op-, dat bij de verdeling1 der woningen door B. en W. gleen enkele bevoorrech ting heeft plaats gehad en 'dat uit al die lasterpraatjes niet is uit te komen. Het lid Crielaard gieeft vervol glens een zeer uitvoerige uiteen zetting' van de door de heer Vos medegedeelde argumenten, waaruit de heer Vos tenslotte de conclusie heeft gietrokken, dat er verband zou bestaan tussen de toewijzingten dier nieuwe woningen en de bij zondere school. Bij de behandeling! van hiet geval Tamerus heeft spr. aan de heer van Beem gevraagd of Tamerus een naam had g'enoemd en toe deze daarop ontkennend antwoordde, vroeg' spr. aan de heer van Beem of deze niet de gedachte had, dat spr. de be.wuste persoon was die een huis beloofd zou heb ben. De h-eer van Beem verklaarde toen, dat hij dat wel igjedacht had en dat bij de bespreking! met de heer Vos dat vermoeden ook naar voren is gekomen. Zowel dit als andere vermoedens te dezer zake zijn door de heer Vos beijengie- nomen en hieruit heeft hij een Beknopte historische en technische beschrijving van de militaire ge beurtenissen in Nederland tijdens de Duitse bezetting van Mei 1940 tot Mei 1945, door D. H. VAN HILTEN, Generaal-Majoor van de Generale Staf b. d. Omvang plm. 450 bladz., waarvan 48 bladz. afbeeldingen op kunstdrukpapier, met 37 afzonderlijke kaarten in kleur, in mappen aan de binnenkant van de band. Prijs gebonden in geheel linnen band met goud stempel f 22,50. Speciale intekenprijs voor hen, die het boek vóór verschijnen (plm. 1 Mei 1949) be stellen f 19,50. dat iedere Nederlander zal willen bezitten, Teken in bij da Firma L. J. VEERMAN - Boekhandel - Heusden. concclusie gevormd. Uit de over gelegde verklaringen en het ant woord van "die heer van Bieem blijkt echter dat inzake -dé kwestie Ta merus er niet over een school is glesproken. Thans is komen vast te staan, dat het in het geding gebrachte geval A. van .Straten in gleen geval met huizientoewijzinig verband hield, evenmin het gleval Verwoerdt, terwijl de heer Crie laard nog! mededeelt aan P. van Andel te hebben glezegd, dat, in dien hem een wonlnlgl zou worden 'toeglewezen, dezie toewijzing in geen enkel verband zou staan met leie/n school of iets denglelijks, doch dat daarbij alleen met woningbehoefte wordt rekening gehouden, hetgeen de heer van 'Andel in de gjehou- den bijeenkomst ook heeft beves tigd. In hiet geval P. Vink slaan 2 vrouwen teglenover elkaar, waar van de b-eweririg van de een staat tegienover de verklaring van de an der dat zij niets gleziegd heeft. Aan- glaande de bewering betreffende het bezoek bij de heer van Beem deelt de heer Cri-elaard med-e, dat hij inderdaad bij de h-eer van Beem is gieweest, aangezien dat was af gesproken om gezamenlijk naar juffr. Vink te glaan, doch de heer van Beem achtte dit niet meer nodig!, daar hij er zelf reeds was gieweest. De heer Crielaard zegt verder, dat hij er zeer op heeft glestaan, dat in deze zaken klaarheid zo,u worden gebracht, aangezien hij voor de man werd aanjg(ezien die beloften en toezeggingen zou heb ben gedaan en waarop alles werd geschoven, terwijl hij hier en overal kan verklaren, dat hij' gleen enkele schuld heeft en dat hij nooit o-ver kerk, politiek of school gesproken heeft als het girig over toewijzing, van woningen. Het doet hem gje- noegien dat thans alles aan een eind is. De heer Kuijpers vraagit aan de heer Crielaard, wie tenslotte de oorzaak is van al die praatjes, waarop de heer Crielaard ant woordde zeg u het maar. De heer van Straten interpel leerde de heer van Beem, waarop de heer Kuijpers antwoordde, laten we nu uitdrukkelijk vaststellen, dat de heer van Beem, zonder vol doende bewijsmateriaal en zuiver op vermoedens aan de heer Vos namen heeft genoemd, waardoor laatstgjenoemdie in de mening is ko men te verkeren, dat de heer Crie laard inderdaad de man was die een woning had aangeboden. Spr. verklaarde, dat het onderhoud van deze avond zeer verhelderend heeft gewerkt. De Voorzitter zegt nog, dat bij de toewijzing: der woningen in de meeste gevallen het advies der commissie is opgevolgd en dat in ieder g'eval alleen met de wo ningbehoefte rekening is gehou den, daarbij tevens nogl een ge val aanhalende waarbij door B. en W. alles in het werk is gesteld! om aari een persoon een woning! toe te wijzen zo dicht mogfelijk na bij Oudendijk g)elegen enkel uit overweging -om dleze persoon in de gelegenheid te stellen zijn kin deren op de school te Oudendijk te kunnen houden,. helleen hii pad verzocht. De heer Hartman- bevestigl de woorden van de Voorzitter nog: eens, waarna de Voorzitter nog: mede-deelt, dat hij het toejuicht, dab aan 'deze zaak een einde is giekomen en de raadsleden in over weging geeft, indien hun in liet vervolg! iets ter ore mochlt komen, dit dadelijk ter kennis van B. en W. te brengen. De heer Kuijpers vraagit of de straatverlichting! niet wat later lean aanblijven. De Voorzitter zegt, dat hij op dracht zal geven de straatverlich ting! aan te hou-den zolang het donker is. Die heer Kuijpers vraagit of de buren van de nieuwe woningien niet verlaagd kunnen worden. De Voorzitter zeglt, dat B. en W. besloten hebben de nodige stap pen daartoe te doen. - Die heer van Straten acht het wenselijk, om uren vioor -cle ge meente-ontvanger vast te stellen, waarop de betalingten plaats kun nen hebben. Ook bet lid Spio-o-r is van dit glev-oelen. Die Voorzitter merkt op, dat het kantoor van de gtemeente-ontvan- Igter elke werkdag Agleopend is en acht het niet in het belang! van hiet publiek uren daarvoor vast te stellen. De heer Spoor dringlt aan om bij hiet aanschaffen van materiaal voor de gemeente rekening te hou den met de plaatselijkte leveran ciers. i i De Voorzitter zeglt, dat geen in kopten worden gedaan bij het Cien- traal Inkoop Bureau. Verschillende drukwerken kunnen hier ter plaat se niet worden besteld, doch er zal rekening! gehouden worden met de hier ter plaatse wonende leveran ciers. Die heer Spoor zou gaarne zien dat er een foto van de nieuwe fungerende Koningin voor de raadszaal werd aangeschaft. De Voorzitter zeglt,' dat B. en W. reeds van plan waren een foto van die nieuwe Koningin te kopen en kijken daartoe -uit. De heer Holster vraagt of het niet mogelijk is de Zandsteeg door te trekken naar de Hogle Maasdijk, teneinde het verkeer in de Vestingr te ontlasten. Die Voorzitter deelt mede, dat er plannen bestaan tot het aardegi- gien van een nieuwe wieg van fcïe Heusdense bru|g: tot de nieuwe brug in Sleeuwijk, waardoor het verbeer op de dijken zeer zal wor den verminderd. De gemeentebe sturen van het Land van Heusden en Altena hebben een adres gte.- richt aan Ged. "Staten om de tot standkoming; van deze weg te be spoedigen. Spr. is van mening, dat in dit stadium bij 'die hogje autoriteiten gleen aanleiding zal be staan om de doortrekking' van de Burgjemeester v.d. Lelystraat te verwezenlijken, terwijl hii er te vens nog! op wijst, dat het verkeer door de Vesting nog wat vertier gieeft. 1 De heer Holster vraagt vervol glens of B. en W. nog stappen heb ben gledaan tot het verkrijgen van industrieterrein, waarop de Voor zitter mèdedeelt dat het Gemeen tebestuur een verzoek heeft gericht tot het Dep. van "Oorlog!, waarover hij in een geheime zitting nader mededeling! wil doen. In deze laatste vergadearing van 1948 dank't de Voorzitter voor de door de raad gedurende dat jaar verleende medewerking en wenst de raadsleden met hun glezin een gelukkig nieuwjaar toe.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 4