Land- en Tuinbouw Kinderwagens j 30 VEEN Footaardappelen Zaaigranen Adverteren doet verkopen Ons Landbouwhoekje. G. v. d. 80GERT P. A. KOOPS DUSSEN ALLE HERSTELLINGEN C. VAN WIJK PH.zn. W. P. V. d. Zalm RIENVOS, Veen EMIGRATIE Canada Electrische WEIDE AFRASTERING Technisch Bureau MMÜI Michaël's Ijzerhandel, Aalburg het aangewezen adres Electro Technisch Bureau - Heusden Een paar maanden geleden ver trok uit Genderen een onzer abonné's naar Canada, met wie wij een afspraak maakten, ons voor opname in het Nieuwsblad, een reisbeschrijving en daarna zijn bevindingen in dit land, toe te zenden. Onze abonné heeft zich aan die afspraak gehouden, zodat wij in dit nummer, het eer ste gedeelte van deze beschrijving opnemen, om daarna verder er telkens een plaatsje vaar in te ruimen. Wij vertrouwen, dal onze le zers en zeker zij, die met de gedachte rondlopen, ook naar Canada te emigreren, deze be schrijving met evenveel genoegen en belangstelling zullen lezen, als wij dat deden. De Redactie. Mijnheer de Redacteur, Het is nne een waai" genoegen, u een reisbeschrijving van onze reis naar Canada te kunnen zenden. Ik hoop van harte dat een en ander het plaatsen waard is. Vooraf wil ik u dit zeggen, dat ik m'in gedachten heb neergeschreven zoals ze op de verschillende ogenblikken waren, zo dat het misschien nier of daar zal lijken alsof ik op twee gedachten hink. Niets is echter mlndier waar, want steeds houd ik hetzelfde .doel voor ogen, maar omdat ik een mens ben als ieder ander, komt bij mij ook soms twijfel op, doe ik dit of doe ik dat wel goed. De, bedoeling van dit schrijven is a.s. emigranten er van op de hoogte, te brengen, wat hun zoal te wachten staat en waar ze rekening mee dienen te houden. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat hetgeen vioor ons geldt, ook voor an dieren van toepassing zou zijn. Dat niet, maar toch, i.11 grote, trekken komt het wel' óp hetzelfde neer. Ik zal trachten zo beknopt mogelijk e,en goed, en zuiver beeld te geven aan hen die uit louter belangstelling dit liezen maar bovenal aan hen, die ons nog zullen volgen. Mogen het er nogi velen zijn Het ogenblik waarnaar we zo 'lang uitgekeken hebben is dan eindelijk aangebroken. We zijn pp het ogen blik op het station Di.P, te Rotterdam en wachten op de trein die ons naar Parijs zal brengen, waar we een nacht zullen .overblijven om morgen per trein naar Le Havre te gaan en dan ingescheept te worden naar Ca nada. Het is nu Vrijdag 5 Aug. 1949, een datum, die we ons leven lang niét zullen vergelen. Op een avond van afscheid, druk bezoek van fami lie, vrienden en kennissen, veel harte lijke woorden, maar ook stille verma ningen, is een morgen gevoljgid van afscheid van de allernaaste familie. Veel werd er niet gesproken, maar dies te meer gedacht. V,oior hen die de hunnen zagen vertrekken, was het scheiden het zwaarst, zwaarder dan voor hen, die gingen, want zij hoop ten op een betere toekomst voor zichzelf en hun 'kinderen in een nieuw vaderland. En die hoop over schaduwde alle droefheid, hoewel ook i.11 hun harten meier omging dian ie mand kon bevroeden. Hier zitten we dan met nog meer emigranten, die met oris de reis zul len meemaken. V'lak bij pms ee,n ge zin met drie 'kleine kinderen, de klein ste 5 wieken oud, onze. kleinste is nu leen half jaar oud'. Beiden worden ze in een reismand vervoerd, onbe wust van hetgeen er pm hun Ineen gebeurt:. Dan zie i'k nog een gezin van 13 mensen, vader, moeder en elf kinderen van 3 tot 17 jaar- De vader vertelt me pet djat h,et trouw boekje in October a.s. vol zal zijn. Als allés goed mag verlopen tenmin ste. Ik kan niet arïdëts dan met eer bied naar deze vrouw kijken. Wat een rijkdom zulk een vrouw en moe der te hebben en het kan niet anders of hetgeen deze vrouw voor haar ge zin over heeft, doét ze door het geloof, daar het anders toch zeker voor haar wel te véél zou zijn. Ik' denk ineens aan wat Salomo heeft ge zegd in1' Spr. 31:30. Later op de reis zal blijken, dat ik het bij het rechte eind heb gehad. Verder is er nog een jongegetrouwd stel, die dit reisje maar als hun huwelijksreis be schouwen. Er zijn nog wel meer men sen die op dezelfde trein wachten als wij, maar ik kan zo niet zien of het Canada-emigranten zijn of ge wone réizigers naar Brussel óf Parijs. Wat duurt het lang eer die trein komt. We willen nu toch werkelijk zo vlug mogelijk weg als 'tkan. We hebben al zo lang geleefd tussen hoop en vrees. Zou het ooit gelukken om alles in orde te krijgen? Wat is er al niet nodig om als emigrant het land te mogen verlaten en in Canada binnen te mogen komen. Ruim ander half jaar zijn nodig geweest om zo ver re komen als we nu zijn en zon der de hulp van de Christelijke Emi gratie Centrale, verpersoonlijkt in de heer de Bruin als Secretaris, die als een zorgzaam vader het beste voor zijn kinderen zoekt, zouden we ook zover niet gekomen zijn. Het is een hele papierwinkel, die we zijn door gewandeld van Verklaring hier en ge tuigschrift daar, formulier zus en be wijs zo. En niet te vergeten Oome Piet, die er het zijne van moest heb ben in de vorm van een stapeltje bankbiljetten. Het w!as wel een beetje bont vond ik, zodat ik eens tegen een van z'n neefjes heb gezegd: „dat je de koe goed uitmelkt, daar heb je gelijk in, maar doe het dan niet zo, dat je de spenen eraf trekt, want dan ben je voorgoed klaar met mel ken". Terloops wil ik even opmer ken dat ik, hoewèl behoorlijk gemol ken, toch niet helemaal speenl/ios naar Canada vertrok. Om 9 uur moesten we hier op hel station zijn en nu is het al haast 10 uuur en nog is de trein er niet. Het duurt nogal even voor die komt ook. We hebberi dus tijd genoeg en be nutten die, >m nader kennis te ma ken met onze lotgenoten. De kinde ren vermaken zich door hard het perron op en neer te hollen en heb ben de grootste pret. Laat ze maar plezier hebben, er komt nog wel 'een tijd dal het leven anders voor ze is. De chauffeur, die oris van Genderen naar hier heeft gebracht, wilde even wacnten totdat de trein komt, maar net duuurt hem schijnbaar te lang want hïi maakt aanstalten om te ver trekken. Ik geef hem mijn laatste guldens mee naar huls, op enkele 11a, die ingisschien nog te pas kunnen Ko men onderweg en na een warme handdruk en een zwaai bij de uit gang is ook hij, als laatste dorpsge noot, uil het gezicht verdwenen. (Wordt vervolgd). RECEPTEN VOOR 4 PERSONEN i liter water of bouillon, 'V4 liter melk, i ui, 40 gr. (4T/2 eetlepel) bloem, boter of margarine, kerrie, peper, zout, aroma. De ui fijnsnipperen en in de boter of margarine met de kerrie 5 minu ten fruiten. Het water of de bouillon toevoegen en aan de kook brengen. De bloem aanmengen met de melk en hiermee het vocht binden. De soep nog een paar minuten doorko ken en op smaak afmiaken met zout en aroma. Naar verkiezing kunnen kleine balletjes gehakt toegevoegd worden. Gevulde tomaten met gehakt 4 tomalen van gelijke grote, 150 gr. gehakt, wat oud brood, peper, zout, nootmuseaat, boter of marga rine, wat gehakte peterselie, paneer meel. Van die tomaten het bovenste kapje afsnijden en ze voorzichtig uit hollen. (de resten verwerken in soep of saus). Ze van binnen bestrooien niet wal peper en zout. Het gehakt aanmaken met een weinig geweekt oud brood, pieper, zout en nootmus eaat. De tomaten miet het gehakt vullen en dit bestrooien, met wat paneermeel. Er een Miontje boter of margarine op leggen. In een vuurvast schaaltje een bodempje water doen. die tomaten er 'in zetten en ze in de oven in plin. 20 minuten gaar laten worden. Ze bestrooien met gehakte peterselie en warm opdoen. Schapenlapjes braden 4 schapenlapjes, boter, vet of mar garine, tomaat, ui, een kruidnagel, wat laurierblad, peper, zout. De lapjes dat we van lams- en paar&envlees 11 ij maal zoveel op onze bonnen krijgen als^ van rund- en varkens vlees? Maak er gebruik van, als de slager het voorhanden heeft. Zondagwitte .ragoütsoep gevul de tomaten met gehakt, macaroni, peterseliesaus fruit. Maandagbloemkool, gebakken le verworst of bloedworst, aardappelpu- rée vruchtengruel. Dinsdag: bloemkoolsoep wor teltjes, gebakken vis, aardappelen, bo tersaus. Woensdagsnijbonen, schapenlap jes, aardappelen yoghurt. Donderdagstamppol rauwe andij vie, ei havermoutpap. Vrijdag: apeplmoe^, bakbokking, aardappelen, uiensaus wentelteef jes. Zaterdag: bieten, runderlappen, aardappelen fruit. wassen en bestrooien met peper en zout. Vet, boter of margarine in een braadpan heet laten worden. De lap jes hierin aan weerszijden bruin Dra den. Een gesnipperd uitje even mee fruiten, wat water toevoegen, één of twee Lomatei}, kruidnagel en wat lau rierblad bij de jus doen en de lapjes in een half uurtje gaar stoven. Die jus desgewenst afmaken met water en bijbinden met wat aangemengde bloem of aardapeplmieel. Smakelijk is het ook de schapen lapjes enige tijd voorr het braden in te smeren met een weinig mosterd, peper en ziout. Zij kunnen vér volgens op de hierboven 'beschreven wijze ge braden wjordlen. Wat eten wij in October? Waarop wij bij het opmaken van lonze maaltijden wél! in ,de eerste plaats moeten létten, isvoldoende variatie. Afwisseling van spijs doet eten, houdt de eetlust op peil. Maar wat nog belangrijker isvoldoende variatie waarborgt, dat de versehil- lénde voedingsstoffen, die wij1 nodig hebben, ook allé in o'nZe vioeding aanwezig zijn. ''Vanzelfsprekend houden we er daar- pij rekening mee, welke producten in dit seizoen overvloedig (en daar door dikwijls goedkoop) verkrijgbaar zijn. 'Voor de Octobermaand zijn dat in de ecTste plaats de appelen en pe ren, die rauw gegeten, maar ook als groente of .nagerecht toebereid kun nen wórden en de vis daarvan noe men wij vooral de vierse haring (of bakbokking) als een zeer goed en goe dkoop voedingsm i dde 1 In verse groenten valt er nog vol doende keus ,5e maken. Vlees is niet zo ruim voorhanden, maar weet u, Groeistof tegen spruit- vorming bij aardappelen. Ieder jaar trieden nog zeer grote verliezen op, welke met enige moeile en door toepassing van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek veel' geringer kunrlen wórden gemaakt. Het verschijnsel van het uitlopen van aardappelen bij langdurige opslag- is iedereen bekend. Die aardappel krijgt lange spruiten, wordt hierdoor zacht en schrompelt in. De kwaliteit in het algemeen gaat zeer acht|eruit, omdat een'helangrijk deel van de voe dingsbestanddelen verlóren gaat. Het is bekend', dat het verlies aan consumptie-aardappelen ten gevolge van rotting en door sp mi. t vorming alleen voor ons land op 50 millioen kg kan worden geschat. De bestrijding van deze spruilvor- ming heeft plaats liangs biologische weg. Uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan, dat deze spruitvorming kan worden voorko men, wanneer men gebruik maakt van zgn. groeistoffen. Dit zijn chemische verbindingen die in uiterst geringe concentraties het plantenleven kunnen, be invloeden. Af hankelijk van de concentratie kun nen zij de gröèi bevorderen of rem men. Zij worden in Nederland reeds voor verschillende doeleinden toege past. Voor de bestrijding der spruitvor- ming en rot (Fusarium) bij aardappe len "is het gebruik van dé verbefier die Rhizopön C (Agermine) van zeer groot belang. Die aardappelen kunnen hierdoor in hun oorspronkelijke^ toestand gehou den worden tot ver in het voorjaar;. De kosten Van deze bestrijdingswijze zijn nog göeri. dent per kilogram, ter wijl de voordelen zeer groot zijn. Wanneer men dan ook genoemd middel algemeen .op de daartoe voor geschreven wijlze zou toepassen, kan verwacht worden, dat er minstens 20 a 30 millioen kilogram aardappe len minder door bewaring zullen be derven. De wijze van gebruik is uiterst ge makkelijk. Het is een poeder dat eenvoudig over de aardappelen wordt uitgestrooid. 'Het product is absoluut ongevaarlijk, men kan gerust clA be handelde aardappelen 00& zeffs in de schij gekookt eten. De smaak ondergaat geen invloed. De schillen kunnen ook gewoon aan de huisdie ren opgevoerd worden. Wanneer men dit jaar aardappelen opslaat, waarvoor allie aanleiding schijnt te bestaan nu de prijzen steeds oplopen, bescherm ze dan met Rhizo- pon C (Agermine). De voordelen zijn zeer groot en de kosten gering. Het bouwplan op het gemengde bedrijf. Deze keer schenkt de technisc'.i- deskundige van de Commissie voor Voeder- en Weidebouw van de Stich ting voor de Landhouw zijn aandacht aan het bouwplan op de gemengde bedrijven. Op deze bedrijven kamt bijna de gehele opbrengst van de ak kerbouwgewassen ten goede aan de veestapel. Men Zal daarom moeten trachten zoveel mogelijk hoogwaar dig voeder van het bouwland te win nen. Hierbij zal wel eens gebroken moeten worden met sleur en traditie. Als we in de zomer door ons land reizen, zien we in het algemeen .op de zandgrond nog te veel rogge en haver. Deze beide gewassen munten niet uiL door maximale opbrengsten aan voederwaardeook als men na de rogge nog stoppelknollcn verbouwt, komt men niet tot een maximulm. Op dit punt heeft de Landboniwvoor lichtingsdienst al veile malen gewezen en ook wij willen u hierop Vijjzen. De tijd van grote krachtvioederim- porten voor lage prijzen is voorbij,; wij moeten zelf de hand aan de ploeg slaan. Het areaal graan moet to.t het minimum worden ingekrompen op de gemengde zandbedrijven. Voor strooi sel en vruehtwisaeling zal een zekere oppervlakte geteeld moéten blijven, doch vóór cle koeien hoort geen êtro, dit moei ónder de dieren blijven. De oppervlakte aardappelen en bieten, maar o.ok eiwitrijke groen voeder ge wassen dient te worden uitgebreid, wil mén de dieren zo goéd mogelijk en zo geodkoiop mogelijk voeren. Zaait daarom niet te veel zaadrogge m (snïjrogge of roggje met wikken is needs de eerste stap ,op >de goetde weg), maar houdt zoveel mogelijk grond vrij voor de echte voederbouw. Bespreekt uw bouwplan eens mét de assisten van de Landbouwvoorlich tingsdiens t hij zal u op hetzelfde wij zén. Miet goed' overwogen intensie ve voederbouw komt u veel' verder met uw voerde benodigde hoeveel heid duur krachtvoer blijft dan kléin. In de komende tijd zullen wij hierop n.og wel eens nader terugkomen. Het Rijk vergoed aan kleine bedrijven f 50. in de kosten. EETHEN (N.-Br.) Telefoon 12, UURWERKEN GOUDEN- en ZILVEREN WERKEN Hoogstr. 16 sedert 1880 Gorinchem AARDAPPELSCHEPVORKEN BIETENRIEKEN en BIETENMESSEN bel dan Auto RIJLES I leveren wij in ruim 20 soorten, Zaadhandel, Tel. 98, Hedel HET ADRES VOOR BETER WERK Uw Belijdenis- en Kuwelijkstekst kan eventueei ook in Houtbrand geleverd worden Huisbijbels Zakbijbels met Psalmen Teksten Psalm-Gezangenboekjes Houtbrandteksten HAVELAAR's Kantoorboekhandel t./o. de Toren Woudrichem K.E.M.A. goedgekeurde apparaten. Plaatsing en aanleg volgens de Arbeidsinspectie. Wij vertegenwoordigen Nederlandse merken. Aanleg vakkundig en billijk. Als Regionaal installateur erkend door de P.N.E.M. Officieel Philips en N.S.F. Service. In verschillende uitvoeringen, kleuren en modellen Diverse prijzen i aan en worden door ons met de meeste zorg uitgevoerd. GEDIPLOMEERD HORLOGEMAKER De zaak, waar Uw overgrootouders reeds hun Uurwerken en Goud en Zilver kochten en lieten repareren VERKRIJGBAAR 10-tands met en zonder steel. Bergstraat Wijk Auto's met en ZONDER chauffeur te huur Speciaal Ziekenfonds zowel K A en B, op verzoek alles in de maat 28/35, uit N.-Holl. en Frl., aan scherp concurrerende prijzen. Overal franco levering. Tarwe, Rogge en Gerst in soorten. Vraagt vrijbl. onze voll. prijscourant. IS en BLIJFT J. A. VAN BERGE HENEGOUWEN Breestraat 85 UIT VOORRAAD LEVERBAAR: Radio apparaten vanaf f135,— tot f235,— T. L, Buizen, Droogscheer apparaten o.m „Philishave" Wasmachines en Wringers

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 6