voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard No. 6714 Maandag 24 October 1949 Een kou, een griep Herdenking van de Stadhuisramp te Heusden Firma L. J. Veerman, Heusden HEUSDEN. Donderdag 3 Nov. hoopt voor 't Departement Heusden van de Mij. tot Nut van 't Algemeen in „Con cordia" op te treden de voordracht kunst en a res se Mej. Aafje Top uit Amsterdam, die 't vorig jaar zo voL- d-eed met „De Snee.uwgans". Thans komt zij met „De Parel" van John Steinbeck (Een Mexicaan se Volksvertelling). 'tZal weer een mooie avond zijn. De tweede competitiewedstrijd van de damclub V.D., ditmaal tegen de Bossche Damclub Maandag j.l. in haar clublokaal gespeeld, is even eens op een nederlaag uitgelopen, zij het dan met het kleinst mogelijke verschil. Het was een spannende ont moeting, om; beurten de leiding en dan was het weer gelijk. In des bind 66 leek het er op, dat de ontmoe ting in een drayv zou eindigen, im mers de 4 aan de gang pijnde par tijen vertoonden alle remise tekenen. De JiQode en Bax maakten ook in derdaad remise, maar toen Klaren dez'e verzuimde en de stand dus 8 io werd, werd de Graag voor de taak ges te jd met een klein posi tie- over wicht Ie winnen. Dit lukt in de meeste gevallen niet en ook nu niet, waardoor het gii werd. Gedetailleerde uitslag V.D. Bossche Damclub A. de Graag-G. Burgerhot ii A. Nieuwkoop;-W. v. d. Loo 2o 0—2 O 2 1—I O— 2 0—2 C. Schaap-A. van Boekei C. de Joode-J. Hanegraaf Ger. Jonker-J. Peperkamp J. Klaren-A. Ascber-e C. Bax-J. Snijders F. te Vruchte-W. de Bie A. de Moor-A. Roeffen J. Koks-]. Staal 9—11 voor de Bossche Damclub. A.s. Maandag wordt de 3e com petitiewedstrijd gespeeld en wel te gen E.D.G. 1 uit Eindhoven, aanvang hallf acht in hotel „Central" aan de Vismarkt. Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, -dat a.s. Dinsdag geen consultatiebureau gehouden wordt. De eerstvolgende zitting zal gehou den worden op 14 November a.s. ANDEL. Heden, Donderdagavond om 7 uur, zal ds. B. Haverkamp van Veen in de Niedl. Herv. kerk -dankuur hou den voor het gewas. De afd. van die Christen Vrou wenbond vergaderde onder presidium van mevr. 'Vogelaar in de Chr. school. Als spreker trad op de heer Rees, onderwijzer te Genderen, die sprak over het ontstaan en de ontwikkeling van het Protestantisme, 't Was een leerzame avond. In de Achterstraat had een aanrijding plaats tussen een bieten wagen en de auto van Viveen uit' Woudrichem, welke aldaar was ge parkeerd. De auto werd beschadigd. De politie stelde een 'onderzoek in. VALST. Voor de Ger. Gem. hoopt he den Donderdagavond om 7 uur op te treden, Ds. v. d. Woesteijne van Ridderkerk. Wegens verbouwing in de Ger. Kerk werden reeds enige tijd de kerkdiensten in de Ned. Herv. kerk gehouden. Deze verbouwing is nu ge reed gekomen, zodat me t ingang van Zondag a.s. de diensten van de Ger. kerk weer in het eigen kerkgebouuw zullen plaats hebben. Door C. v. d. M. alhier is aangifte gedaan van vermissing van een bedrag van f 80.uit zijn wo ning. ALMKEUK. Miet aanvankelijk 14 leden werd alhier een afdeling dpgeric.it van dé Ned. Bouwarbeidersbon d. Het bestuur bestaat uit de heren J. L. vari Burgel, voorzitter; P. Schouten, secretaris en J. Sc.iouten, penningmeester. -Naar wij vernemen, heeft de heer H. Dekker alhier bedankt als ouderling van de Herv. Gem. Door de heer W. van Vuuren alhier, werd in een zijner fuiken een grote wolhundkrab gevangen. Aangezien de woningbehoefte in deze gemeente nog steeds toe neemt en *de toewijzing van nieu we woningen verre achterblijft bij de binnenkomende aanvragen, waar- Dij menig dringend geval, wordt een dringend beroep gedaan op hen die alleen een woning bewonen om daar bij- een klein gezin in te nemen, of zelf naar andere woongelfsgenheid uit te zien en hun woning ter be schikking te stellen van wohTngzoe- kenden. Mocht aan deze wenk geen gevolg w-orden gegfeven, -dan zal de woningcom missie genoodzaakt zijn, waar nodig in te grijpen en hande lend op 'te treden. BABILONIëNBROEK. Naar wie vernemen heeft de Ned. Herv. gemeente alhier toestem ming verkr-egfcn tot het beroepen van een candidaat tot de H. Dienst. J.l. Donderdag had de heer B. v. d. Beek alhier het ongeluk tijdens het appels plukken zich zodanig aan zijn oog tie verwonden, dat genees kundige hulp noodzakelijk was, die door -dr. Lettinga uit Wijk werd ver leend. Deze achtte overbrenging n aar het ziekenhuis te 's Bosch noodzake lijk, alwaar hij ter verpleging is op genomen. Na een verblijf van ruim 3 jaar in Indië, is 1.1. Maandag de sol daat rsle klasse L. de Rooij alhier in ons dorp teruggekeerd. Hij maak te de thuisreis per „Grote Beer". Vele familieleden en vrienden kwa men hem cjie dag gelukwensen met zijn behouden thuiskomst, terwijl de buurtvereniging -een prachtige ere- b-oog had geplaatst met het opschrift „Welkom Thuis". Dit is de eerste militair uit o;ns dorp, die uit Indië thuis kwam. BKAKEL. Bij het gehouden examen te 'sGravenhage slaagde de heer A. van Dalen alhier als schoenhersteller. Het is te ho-pen, dat deze schoen maker zijn bedrijf weer ter hand zal gaan nemen, daar de gemeente reeds enkele jaren zonder schoen maker zit, wal dikwijls voor spoed gevallen moeilijkheden veroorzaakte. Personen welke voor 1950 bouwplannen hebben kunnen hiervan -opgave doen ter gemeentes,ecretarié v-oor 1 December a.s. Hoe groot het bouwvolume voor dit jaar zal zijn is nog niet bekend, doch juist in verband -daarmede is bovenbedoelde -opgave zo belangrijk om tot een juiste verdeling te komen, zodra het toe gewezen bouwvolume bekend is. DUSSEN (Hank). In het schoolgebouw aan de Buitenka zal een landbouw cursus ge geven worden, aanvangende begin No vember. '(lENI)EltEN. Onze dorpsgenoot H. Schren ders, keerde Maandag terug uit In donesië. Er was gr-ote belangstelling van de zijde der bevolking. Op Vrijdag 28 Oct., des avonds om half acht, zal in de Geref. kerk dankuur voor het gewas worden ge houden. Alsdan hoopt voor te gaan Ds. Lindeboom uit Zwijndrecht. Het werk voor het herstellen der Chr. school is gegund aan de aannemer H. Kleinloog alhier. Het echtpaar Saakes-v. Helden vierde dezer dagen zijn 30-jarige echt vereniging. De ring van Herv. Diaconieën hoopt op 28 Oct. alhier een vergade ring te houden. HEESBEEN. De j.l. Zondag in de Herv. kerk gehouden extra collecte voor de Prot. Chr. H.BjS. te Waalwijk, heeft opgebracht f 18.66. LAND VAN ALTENA. De notering van de appelen begint aan te trékken, vooral door de aanmerkelijke uitvoer naar Duits land. Zelfs de valappelen brengen behoorlijke prijzen -op. Ze worden los in de wagons de grens over ge transporteerd. NEDERIIEMERT. De heer A. van de Werken Mzn., bakker bij de gebr. Doiruiter alhier, hoopt Vrijdag 28 October a.s. de dag te herd-enkên, -dat hij i21/2 jaar geleden bij hen in dienst trad. Het zal de jubilaris die dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Dit jaar brengt niet alleen een -overvloedige oogst, doch ook ver scheidene curiositeiten. Wordt op verschillende plaatsen melding ge maakt van eeh tweede pluk, enkele malen van bijzonderheid en grootte. Dhr. G. van Heemskerk plukte een appel van 1 pond en 25 gr. ten één van 1 pond en 50 gram. Woensdag 2 Novem-bier a.s. zal dooir tie gemeente in café lie Sage alhier, de openbare aanbesteding plaats vinden van de bouw' van een dubbele arbeiderswoning met schuur tjes, op -eeri perceel bouwterrein ge legen aan het 'kerkpad. Dinsdag 1 November a.s. hoopt de heer J. Smits alhier, de -dag le herdenken, dat hij 30 jaren hief veer Nedierhemert-Eiland bediend. Het zal hem die dag zéker niet aan belang stelling ontbreken. NIEUWENDIJK. •-- Heden Donderdag 27 October herdenkt onze vroegere dorpsgenoot de heer G. van Br eugel, ge mi,-secre taris van Leerdam de -dag, waarop hij dertig jaar geleden in dienst trad van de gemeente Leerdam. Ter gelegenheid van dit feit heb ben Burgemeester en Wethouders van Leerdam heden een huld-igingss,amen- komst belegd van -de raad -der ge meente, waarbij tevens het secreta- riepersoneel, de hoofden van dienst enz-, zijn uitgenodigd. Voorts zal er voor allen gelegenheid zijn. om de jubilerende gemeentesecretaris op het gemeentehuis te 'komien feliciterèn. Naar we vernemen is de heer van B reu gel niet alleen een man van on kreukbare trouw, maar -ook -e-en bij uitstek deskundige op het gebied van de gemeente-administratie. Zijn be kwaamheid wordt algemeen erkend. Vele jonge mensen hebben hiervan geprofiteerd, die hij niet succes op leidde ter verkrijging van verschillen de diploma's. De heer van Breugel, die op 20 Maart 1895 te Nieuwendijk werd ge boren, begon zijn ambtelijke loop baan als volontair pp de secretarie te Almkerk en ontving er per 1 Maart 1913 e-en aanstelling als amb tenaar. Op 16 Maart 1914 trad hij in dienst als klerk ter secretarie, afd. onderwijs, te Rotterdam, op 1 Sept. 1918 als ambtenaar ter secre tarie le Dussen en 27 Oct. 1919 als commies-chef ter secretarie in Leer dam. Hier volgde op 1 Juli tevens zijn indienstreding als gemeente-,ont vanger en op 16 April 1931 als hoofdcommies-ontvanger. 1 Dec. 1935 werd de heer van Breugel gem-eenté- secretaris van Leerdam. Die' gezamenlijke jeugdvereni gingen hopen op 30 October hunne jaarlijkse prbpaganda-avond te hou den in gebouw Tavenu. Aan de fa. Gebr. van Andel is gegund het bouwen van een woon- en winkelhuis voor rekening van de heer^Z. Wijnands. RIJSWIJK. Men is thans bezig met het ver breden van de Hoge Maasdjik alhier met een halve meter. Men raamt de kosten op f 10.000. SLEEUVVJJK. Zondag 30 Oct. hoopt de Ger. Jongelingsvereniginjg1 bonds bezoek te ontvangen. Het onderwerp dat ter bespreking zal komen is getiteld: „Versteviging van het Jeugdwerk". Als inleider hoopt op te treden, de Weled. Heer Borstlap. VEEN. Die Burgemeester van Veen deelt hierbij mede, -dat van dé Com mandant van de A batterij I-12-R. V.A. een schrijven is ingekomen, waarin deze verzoekt aan de bevol king van "Üe gemeente Veen, namens de soldaten van 1-12-RAVA. hun oar- telijfce dank over te brengen voor de Rimboekist welke zij mochten ontvangen, waaraan ook' Je burgerij van Veen heëf't bijgedragen. 'Voor de Ger. Gem. hoopt a.s. Woensdag 2 Nov., des nam. 2.30 en 7 uur Ds. v. Diarn van Werkendam dankstond lie houden voor het ge was. Door de Contactcommissie zul len dez'e week 9 Kerstpakketten naar Indonesië verzonden worden. WIJK EN AALBURG. A.s Zaterdag draait er in het verenigingsgebouw alhier de prachtige film „Tarsan overwint". Aanvang 8 uur. (Zie advert. WERKENDAM. In verband met het 25-jarig jubileum van de Chr. U.L.O. school voor het Land van Altena, zal D.V. Dinsdag 1 Nov. a.s. om half acht een herdienkingssamerikiom-st word-en ge houden in de Noodkerk te Wer kendam. Verdër zal -er Donderdag 3 Nov. een reuni-e gehouden worden en wel om half acht in Tavenu te Nieuwendijk. In de Chr. Geref. kérk alhier zal Donderdagavond om half acht als. spreker optreden, Ds. F. de Smit van Zeist, terwijl in het gebouw van Chr. Belangen vioor de oud-G-eref. Ggm. eveneens om Tialf 8 hoopt voor te gaan Ds. v. Koot-en. Leden van de N.Br. Mij. van Landbouw reserveert Vrijdag 28 Oct. a.s. Lezing met film door de heer Blom van Canedium Railway Comp. over £anada en de emigrati-emogelijk- heden naar dat land, des avonds 7.30 uur in de Nutszaal te Werkendam. ZUILICHEM. Maandagavond j.l. speelde de Zuil ichernsie Schaakv ereniging een uit wedstrijd tegen de schaakvereniging te HaafLen. Deze wedstrijd eindigde iri een 6—4 overwinning voor Zui- li-chem. Bijna al onze dorpsgenoten in Indonesië hebben bericht gedaan van ontvangst van het hun in Augustus j.l. toegezonden pakket en allen be tuigen aan de inwoners van Zuili- chem hun hartelijke dank voor bet doen slagen van deze pakkettenactie. Naar wij vernemen keren binnen kort ,2 hunner huiswaarts n.1. G. B. van Veen en P. van Brakel, EXTRA VLEESBON Het slechte weer aan het éinde van de vorige week heeft een gro ter aanvoer van vee op de slacht- markten veroorzaakt. Hierdoor is het mogelijk, voor de lopende rantsoeneringsperiode, (tot 6 November a.s.J een extra vlees bon aan te wijzen, namelijk bon 365 Algemeen, die recht geeft op het kopen van 100 gram vlees. In overleg met de H.H. Geestelij ken der R.K. en Ned. Herv. kerk alhier is de Novemberiierdenking van de stadhuisramp voor de toekomst als voTlgt geregeld: Herdenking- zal voortaan plaats hebben op de eerste Zondag in November, dit jaar dus op Zondag 6 November. In de kerken zal de morgendienst gewijd zijn aan deze ramp en 'de slachtoffers die hierbij het leven He len.. Het gemeenschappelijk kunstmatig georganiseerd bezoek in formatie-ver band aan de kerkhoven komt te ver vallen en zal overgelaten worden aan het particulier initiatief, waartoe de kerkhoven de gehele dag geopend zijn en waarbij dus ieder-ee-n, die hiertoe behoefte gevoelt, op zijn eigen wijze en tijdstip, de graven van familie en vrienden 'kan bezoeken. De gehele dag zal in het teken staan van de herdenking, waarbij niet medewerking van het gemeente bestuur, alle opienbar-e vermakelijk heden verboden zullen zijn. Met wel willende medewerking zullen -op -die -dag ook geen voetbalwedstrijden plaats hebben. -Moge met deze regeling, waarbij de bewoners vriendelijk worden uit genodigd -ofp -die -dag de vlag! half stok. uit te hangen, in de toekomst een waardige herdenking plaats vin den waafbiji die oprechte ongedwon gen gemeenschapszin vanuit de ge meentel-eden zelf wordt bepaald en voortkomt en deze in de namiddag in praktijk kan worden gebracht door een bezoek te brengen aan beide begraafplaatsen om wellicht een bloem te leggen niet alleen op de graven van onze eigen dierbaren, doch ook de onbekende vrienden uit Po len -en Engeland die daar rusten te gedenken, die hun leven lieten voor ons laud en onze stad. iPggjjffR J R ij m e n van T ij men BON-AF? Zou het nu toch waarheid w-ezen? Gaat het vlees straks van de bon? Zodat je bij elke slager, Weder vrijuit kopen kon? Lopen de gebraden varkens, Bon-vrij in ons land .straks rond? Zal 't Luilekkerland hier worden? We geloven 'tniet terstond! Maar gelukkig, met de bonnen, Is het strakjes dus gedaan, Hammen, worsten, carbonaden, Ivan men vrijuit kopen gaan. Straks weer volle etalages, Vettigheid in overvloed, En, we zullen misschien zeggen: „O, wat hebben we 'tweer goed!" Maar, wie zie 'k zo somber kijken? Moeders van een groot gezin 1 Want al komt er elke week dan, Ook een aardig duitje in, Toch: De prijzen zullen stijgen, Dit is zeker en gewis: Vlees-lóós zijn straks vele dagen. Wel bön-af, maar... vlees noch vis! TIJMEN. Uit gave Telefoon 19 (na 6 uur 95) - Postrek. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Dit blad verschijnt Maandag en Donderdag 1and van altena ~T~ 8 7 Abonnementsprijs f 1.95 per kwartaal, per week 15 ct., per no. 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterdijk 10 uurvoor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uui 2—O l—l 2—O koorts en pijnen, drijft U uit door de kracht der genezing van SANAPIRIN Buisje 25 tabl. 40 ct; 50 tabl. 75 ct. 1 .1 1 I'I 1 11 M

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 1