5,» Voor de Vrouw Bekendmaking Ons LandMoekje. DINAND STUFKENS S Keuring huisslachting. SPORT 7' ^ic>in 7n^\ Pleegouders': NY ij wénsen een Weens kind tot ons te nemen. Wel ke weg moeten wij daartoe bewan delen? Anlword-Rt.: Wendt U zich tot Centrale Raad Ruitenlandse Kinder- zorg, Stadhouderslaan 148 R, 's-Gra- venhage. H.A.M. 1. Kan een perziken struik van 4 jaar worden verplant? 2. Hoe moet ik een notenboom be handelen? Anlwoord-Rt.1. Wij adviseren U dit niet le doen; in de regel steil het resultaat sterk teleur. Zelfs in de beroepskwekerij gaat het met grote moeite en zorgen gepaard. De meststoffen zijn: stikstof, fosforzuur, kali en stalmest. Vóór U tol over- planting overgaat (als U dit beslist nodig acht) doet U het beste U in )verbinding te stellen met de assis tent van de Rijkstuinbouwconsulenl )de heer A. Janssen, Bosscheweg 31, )ïilbur.g. Wij kunnen zo- op een af- )stand niet alle omstandigheden be oordelen. 2. Ook hier kunnen wij geen oordeel vellen zonder van alle omstandigheden op de hoogte te zijn. Wendt U zich tot hetzelfde adres. J. v. C. Heelt een ongehuw de moeder, die thans werkster is op een fabriek, recht op kinder bijslag? Wat moet zij daartoe doen? AntwooixbV.Om in aanmerking te kooien voor kinderbijslag moet het kind wettig zijn om in het gezin van de werknemer worden opge voed. Bovendien komen pleegkin deren in aanmerking voor 'kinder bijslag. Het natuurlijke kind kan niet als pleegkind van zijn ongehuw de moeder beschouwd worden: aan spraak op kinderbijslag kan zij dus niet maken. Zij zou kunnen probe ren bij haar werkgever een kinder bijslagboekje aan te vragen, doch veel kans op toekenning der uitke ring achten wij niet aanwezig. H. W. Ik heb een café gehuurd. De oude huurders vertrekken. Mag ik nu de nieuwe huurder reeds de op handen zijnde huurverhoging be rekenen Antwoord-V.: Dat mag U niet. Het is immers nog niet bekend hoe die nieuwe regeling zal lulden. U moet daarop dus wachten. Eerst dan mag U aan de huurders de ge oorloofde verhoging boven-de thans geldende huurprijs in rekening bren gen. Chr. M. M. 7Ik ben aangespro ken om een alimentatie-bijdrage voor mijn schoonouders le betalen. Van de 7 kinderen zouden slechts twee, onder wie ik, Verplicht zijn mijn schoonouders te steunen. Is dat ge rechtvaardigd.? Antwoord-V. Daarover zal de rechtbank hebben te beslissen, die de zaak behandeld en over alle ge- gegevens beschikt. Het beste is dat U het er niet bij laat zitten en zorgt dat U óf zelf op de zitting aanwe zig bent, óf U een advocaat een verweerschrift laat indienen. U moet dan wel zorgen alle gegevens te heb ben over de inkomsten van Uw an dere zwagers. Wendt U zich tot het bureau van Consultatie bij de recht bank Breda voor toevoeging van een advocaat. A. H. Ik ben eigenaar van enige huizen. De makelaar, belast met het innen der huren, houdt eigenmachtig f 10.50 in, voor huisvuil. Mag dat en wat moet ik doen om achter stallige huren binnen te krijgen? Antwoord-Vu zult de makelaar specificatie moeten vragen waarom en waarvan hij dit bedrag inhoudt. Wij kunnen u zonder nadere gege vens hierin niet van advies dienen. Een vordering wegens achterstallige huur kunt u het beste in handen van een deurwaarder ter inning ge ven. ALLERLEI MET MELK Nu de koude dagen in aantocht zijn, krijgen we behoefte aan ste viger kost en voedzamer spijzen. Er zijn verschillende middelen om de maaltijden voedzamer te maken en een van de belangrijkste daar van is liet gebruik van melk. Melk kan men verwerken in 'soepen, stamppotten, groenten,sausjes, aard appelpuree en in vele nagerechten, zoals pap, vla en pudding. Ze kan zowel gebruikt worden bij de brood maaltijd, ais bij het warme maal en voor het bereiden van allerlei dranken. Melk geeft ons niet alleen vel, verschillende voedingszouten en vi tamines, maar ze is ook rijk aan dezelfde stof, waaruit vlees, vis en eieren voor een groot deel bestaan: eiwit. Een liter melk heeft in dat opzicht evenveel waarde als rüim anderhalf ons vlees of vis en is daarbij veel goedkoper. Laten wij een dankbaar gebruik van de melk maken! Enkele recep ten, bestemd voor vier personen, vindt U hieronder. ERWTENSOEP MET MELK. Plm. 2x/2 hter water, 1 liter melk:, 3/4 kg erwten of spliterwten, 1 kg aardappelen, 3 grote uien, 1 grote selderijknol, 1 bosje selderij, 1 bos je peterselie, 2 bossen prei, desge wenst i/4 kg .pookworst, 50 gr. of meer boter of margarine, zout. De erwten wassen, weken en bij na gaar koken (in de hooikist). De aardappelen schillen en in stukken snijden. De uien, prei, selderijknol, de stelen van de bladselderij en de peterselie schoonmaken, wassen en fijnsnijden. De erwten fijnstampen, de groenten, de aardappelen, het afgespoelde rookworstje en het zout toevoegen. Dit alles tezamen op hieuw aan de kook brengen en in 25 minuten gaarkoken. Het rook worstje eruit nemen. Daarna melk toevoegen en zoveel water, tot de soep goed van dikte is. Het gerecht nog even doorkoken en. afmaken met de boter of margarine en de fijngehakte peterselie- en selderij- blaadjes. GRUTTENBRIJ. 1 liter ,melk, 150 gr. (U/2 kopje) boekweit- of gortgrutten, iets zout, stroop. De melk aan de kook brengen met wat zout. De grutjes erin strooien en al roerende zachtjes gaarkoken. Boekweitgrutten zijn in een kwar tier gaar, gortgrutten in ongeveer ■een hall" uur; om de kooktijd van deze laatste te bekorten, kan men ze tevoren enige tijd in wat water of 'melk weken. t De brij geven met stroop. GEBAKKEN GRUTJES EN GRIESMEELPUNTEN. Dikke 'gruttenbrij of griestneelpap (of een rest daarvan) overdoen op een vochtige schaal en laten afkoe len. De massa daarna in gelijke punten snijden, deze door wat bloem wentelen en in heet vet, boter of margarine vlug aan alle kanten bruin bakken. Bij de gebakken punten siroop of bruine suiker geven. Voeder- en Weidebouw. De laa ts te ronde Als men in de late herfst of in de winter door het land reist, kan men aan de weiden zeer interes sante dingen opmerken, die ons een zekere kijk geven op de boeren. Ook in die tijd kan een weide mooi zijn: glad afgeweid; zonder mestflatten, bossen, hoog opschieten de onkruiden (distels) of overgeble ven halmen. Men behoeft geen boer )te zijn om te begrijpen, dat een dergelijke weide ook in het voor jaar bij het ontluiken van het nieu we leven nog mooi zal zijn. Nog maar al te vaak zijn de laatste mest flatten niet gespreidin het voor jaar zal rondom deze plekken het gras het eerst gaan groeien, men ont waart dan een zeer plekker'ige wei de. Hoe men op een dergelijke wei de een ^prima snede wil oogsten, is een vraag, die slechts kan worden beantwoord met: onmogelijk. Er kan niet genoeg op worden gehamerd al le mestflatten te spreiden, zodra het rundvee of de paarden de weide hebben verlaten; van uitstel komt vaak afstel. Nog érger wordt het, wanneer er öehalve mestflatten nog oude geilbossen, onafgeweide plek ken en distels zichtbaar zijn. Op dergelijke plaatsen zoeken vele scha delijke dieren bescherming, o.a, de muizen, die dit jaar zeer duidelijk hebben aangetoond hoe schadelijk ze kupnen zijn. Bovendien maken derge lijke bossen het onmogelijk, dat er een fijne, malse weide zal kom*n in het volgende seizoen. Ook het maaien van een perceel met oude bossen behoort niet tot ee/i onver deeld genoegen. Daarom is het van enorm veel belang, dat alle bossen enz. worden verwijderd in het na jaar. De kosten vormen slecht een ein gedeelte van de baten. Het bovenstaande houdt dus in, dat met het begin van de staltijd de weidebehandeling nog niet ein digt. De weiden dienen zeer goed behandeld, waarbij vanzelfspre kend ook hoort de bemesting, be- greppeling en verdere ontwatering de winter in te gaan. Aan de win ter wei den kent men de boeren voor een zeer groot deel, want wie in de herfst niet meer aan de weiden denkt, zaï in de zomer ook wel eens zon digen tegen de behandeling! Een ander verschijnsel, dat geluk kig minder vaak voorkomt, willen we in dit verband ook nog even noemen. Hier en daar ziet men 's winters nog een weidesleep of ket- tirigegge liggen of een der hooibouw- wefktuigen staan, midden in het veld, als een stille symbool van zomerse activiteit, doch tevens de boeren te kenend ten voeten uit. Dit is ten hemel schreiend! Boeren, als uw vee op stal' staat,, maak dan nog eens een rondgang over uw land en ziet toe, dat alles is zoals het behoortmooie gladde weiden en geen werktuigen in dé buitenlucht; dit alles draagt bij tot uw bestaan. i De technisch-deskundige van de Commissie voor Voeder-en Weidebouw van de Stichting voor de Landbouw. In verband met de verplichte keui1 ring van alle huisslachtingen is het noodzakelijk, dat hierbij de onder staande voorschriften in acht woer den gfenomen. De dieren moeten levend en ge slacht gekeurd worden. De aangiften moeten een week van tevoren op het gemeentesecretarie geschieden, onder overlegging van een slachtver- gunning van de P.B.H., terwijl het keurloon van drie gulden dan tevens moet worden voldaan. De z.g. levende keuring geschiedt, overal op Vrijdag en Zaterdag. De dagen voor de z.g. geslachte keuring1! zijn voor Heusden vastgesteld op dé Maapdag van itedeifö week. Voor wat betreft de andere, tot de „Vleesfceuringskring Heusden" be horende gemeenten, t.w. EETHEN' WIJK EN AALBURG en VEEN, kunt iu zich, voor inlichtingen be treffende de keuringsdagen voor z.g. geslachte keuringen wenden tot: ie. De gemeentesecretarie in uw woonplaats, of f 2e. De plaatselijk Bureauhouder in uw district, of 3e. Tot uw slager. HEUSDEN. Zondag behaalde ons 2e elftal een eclatante overwinning op haar rivaal Haarsteeg 2. Reeds direct was te merken, dat Heusden danig van leer zo:u trekken. Hoewel zij tegen de sterke wind inspeelden, waren zij'ster ker. Voor rust scoorde Fr. Leijten i-o. Na de rust met vind mee was het alles Heusden wat de klok sloeg en bij een goed ingeschoten bal van Fr. Leijten wist Heijnen het laatste stootje, te geven 2—0. Even later schiet Heijnen na keurig spel we derom zuiver in 3o. En 15 min. voor het einde verricht dezelfde spe ler de hattrick door een goed voorge geven bal ineens in te schieten 4o. Met deze stand komt het einde. Aan alle gpelers een compliment. Het 3e elftal ging op de goede weg voort en won met 3—0. Zij zijn nog steeds ongeslagen en wij ver wachten van hen nog grote dingen. Zondag a.s. speelt het ie elftal thuis tegen Waspik. Waspiik is de laatste tijd goed op dreef getuige haar gelijk spel tegen Drunen. Heus den zal dan ook voor de volle 100 I>ct. mogten spelen om de puntjes binnen te halen. Mocht zij hierin slagen dan klimt Heusden 3 of 4 plaatsen op de ranglijst en komt zij uit de buurt van de rode lantaarn. Aanvang 2.30 uur te Herpt. Hét 2e elftal gaat naatr het sterke Boxtel 2 dat aan de kop gaat. Het zaï een zware opgaaf zijn om de punten binnen te halen. Aanvang 2 uur. Vertrek 1 uur. Het 3e elftal speelt inplaats van thuis, uit tegen Nieuwkuik 2. Aan vang 2 uur. Vertrek 1 uur. H^den Donderdag trainen in het Wapen van Amsterdam. Dit kost zaalhuur, dus allen present. Werkt nu eens allen mee. Junioren 6.30 uur, senioren 7.30. Allen op tijd. Zondag 12 uur uitloten van de kaarten Holland-Relgië bij P. Verheij. Alleen zij, die zich schriftelijk opga ven, 'loten mee. Langend ij Ic 37 - Gorkum ANDEL. De wedstrijd die „Sparta" Zater dag j.l. zou spelen tegen „Zui- lichem", werd 10 minuten voor de rust door scheidsrechter de Hartog, wegens de zware regenval gestaakt. Zuilichem dat met de sterke wind in de rug had gespeeld, had door een strafschop een 10 voorsprong. Zaterdag a.s. speelt Sparta om half 4 thuis een bekerwedstrijd te gen Well 1. Met 2e Kerstdag hoopt Sparta seriewedstrijden te houden, waar voor verschillende verenigingen lilt de omgeving uitgenodigd zullen wor den. De door Sparta Zaterdag georga niseerde filmavond is uitstekend ge slaagd. De zaal was goed bezet eu Sparta heeft het plan in de toekomst nog meer dergelijke avonden "te or ganiseren. AALST. Door een wijziging in het beker- proigramma werd de uitwedstrijd voor Roda 1 tegen Wilhelm ina 2 Le Aal burg omgezet in een thuiswedstrijd. De thuisclub kwam volledig in het veld en kwam in de eerste helft met de sterke wind tegen met 21 voor te slaan, dan'k zij fraaie kopballen van miidvoor van Dijk. Tijdens de rust begon het te regenen, waaiv door pas na een half uur de tweede helft aanving. De bezoekers hadden nu de wind in hun nadeel, zodat onze eerste elf lallens steeds, op de helft der gasten opereerden. Door het glibberige veld werden nogal Kan sen gemist, doch hel einde kwam toch nog mét een 5—2 overwinning voor Roda. De reserves togen welgemoed le gen de wind in naar Well voor, de nederlaagwedstrijd tegen Well 2. Na een half uur werd door de regen val van verder spelen afgezien. De staiid was 1o voor Roda 3. Zaterdag 29 Oct. speelt Roda 1 weer thuis voor de beker tegen Stormvogels 1 uit Kerkwijk. Aan vang 3.30 uur. ALMKERK. De wedstrijd GJS 1Almkerk 1 is niet doorgegaan, doordat Alm kerk niet was opgekomen. Het 2e speelde thuis tegen Alte- na-combinatie. Met de rust was de stand 10 voor Almkerk. Na de rust is niet meer verder gespeeld vanwege de regen, die het véld ver anderde in een watermassa. Het programma voor a.s,. Zater dag luidt: Almkerk 1—Woudrichem bekercomp. 3.30 uur. Altena* combinatieAlmkerk 2, vriend sc h ap pelij k GJS bAlmkerk a., vriendschap pelijk. Zoals reeds eerder is gemeld geeft A.V.V. op 25 Nov. a.s. een uitvoe ring met medewerking van „Onder Ons" uit Gorinchem, iu de zaal van C. G. v. Dijk te Almkerk. BRAKEL. Gedurende de wintermaanden zal de v.v. „Quick" 'alhier nederlaag- wedstrijden organiseren. Reeds ver schillende verenigingen hebben te kennen gegeven hieraan hun mede werking "te zullen verlenen. Tevens zal door genoemde vere niging een verloting worden gehou den waarvoor de nodige toestem ming van B. en W. werd. verkregen terwijl binnenkort tiet houden van een bazar op bet program staat. Daar genoemde vereniging "er finan cieel niet gunstig voorstaat k'an bo venstaande tot versteviging van de verenigingskas strekken. SLEEUWIJK. Voetbaluitslagen Grote Lindt 1-Sleeuwijk 1 o1. Sleeuwijk 2-Rijsoord I 14. Leerdam A-Sleeuwijfc A 32. Sleeuwijk B-Altena Bi 21. Altena C-Sleeuwijk C 2—7. VEEN. IJe Achilles-junioren wisten j.l. Za terdag in Wijk een 1—o overwinning te behalen op de Naad'-junioren. Dé bekerwedstrijd Noad 1Achilles 1, gespeeld op het Noad-terrein, werd 2 minuten na de rust gestaakt wegens het slechte weer, bij de stand 1—o voor Achilles. A.s. 'Zaterdag is hét eerste elftal' vrij. Het tweede elftal gaaf naar Noad 2 te Wijk voor het spelen van een nederlaagwedstrijd. Vertrek .3.30 uur per fiets. WERKENDAM. Het eerste- elftal van Koz. Boijs speelde Zaterdag j.l. tegen Sunlight en won met 43. Onder zeer slech te weersomstandigheden is -dez-e wed strijd gespeeld. Er stond een zeer harde tot stormachtige wind van doel tot doel, terwijl het nagenoeg de ge hele wedstrijd heeft geregend. Die thuisclub ha dihet eerst de wind mee thuisclub had het eerst de wind mee en ontkieLende direct al een hevig offensief op het doel van de gasten, waaruit verschillende kansen werden geschapen, maar paal en lét kwd- mien de verdedigers te hulp. Allengs kwam Sunlight ondanks de sterke tegenwind meer in de aanval. Bii een van deze aanvallen veroorzaakte de linksachter van de Boijs een straf schop, welke prompt werd benut o 1. Het was echter van korte duur want een mooie aanval van de Boijs besloot de rechtsbinnen met een hard schot dat doel trof 1 1. Nu kwam de thuisclub stefk opzetten en Sunlight werd op eigen helft terug gedrongen. Uit een voorzet van de rechtsbuiten maakte de middenvoor van de Boijs er 2 1 van. Aajnval op aanval werd ..thans op het doel van de gasten ondernomen, maar dé voorhoedespelers stonden nogal' eens buitenspel. Sunlight beperkte zich tot het doien van uitvallen, welkte vooral door het toedoen van hun midden voor niet ongevaarlijk waren en waar bij enkele corners werden geforceerd. Het succes kwam echter aan de an dere kant toen de middenvoor van de Boijs uit een hoge voorzet van links met een omhaal er 31 van maakte. Na de rust hadden de bezoe kers de sterke wind mee, maar de eerste aanvallen waren toch voor de Bojjs en middenvoor van Berchum kwam vrij voor het doel, hij loste een tam schot, dat waarschijnlijk de keeper door de gladheid van die bal' verraste en het was 41. Gésteund door de sterke wind worden de Boijs teruggedrongen op eigen helft eu het doel 'verkeerde herhaaldelijk in ge vaar. Succes kon dan ook niet uit blijven en uit een goede voorzet van rechts doelpuntte de linksbinnen van Sunlight (4—2). Nu merkten de gas ten ,dat er nog meer voor hen in zat en inderdaad gelukte het huil mid denvoor de achterstand te verklei nen tot 43. Nog trachtten zij de gelijkmaker te forceren, doch door goed verdedigend spel van de thuis club gelukte dat niet. Het goede spel van. de middenvoor van Sunlight viel op. Hét tweede elftal van Koz. Boijs won met 2—0 van D.O.T.O. 2. Zaterdag a.s. speelt Koz. Boijs 1 een uitwedstrijd tegen S.S.S.K. te Klaaswaal. Aanvdng hdlf vier. A h. Jr *-^-*7' -—-^i i, !v2~r dit'J'Jkhr Tft. f,: v*a I v Tanden blank en rein; adem fris als morgendauw. BRILLENSPECIALIST

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 2