Binnenland 1 F\ C. NUNNIKHOVEN ZN. /T te zanten voor 98 ets. EIN VIVO7 AAK VIKUC TAAK Rijwiel* a WA ALWU K RADIO'S KW Monsieur Vincent Spiraal matrassen j Sensationele aanbiedingen NIEUWE INKT WIJ HEBBEN EEN GROTE SORTERING ONZE WEKELIJKSE RECLAME Firma HAK Giessen-Dussen Reparaties Kunstgebitten, HET WAPEN VAN AMSTERDAM PARKER Qu//y^ EenV.I.V.O.-kruidenier zorgt voor U V erenigingsgebouw te Wijk en Aalburg A. M. SWART. Tel. 24 Rijswijk (N.B.) ENGELSE LEDIKANTEN BEDSTELLEN WOLLEN DEKENS/j DONZEN DEKENS TAFELKLEDEN A. L. van Wijlen Telefoon 121 'S-Capelle Holtap, Haarvelours Ax Minster Wilton Aa-Be Zaalberg en P.V.Z.-dekens RUIME SORTERING MEUBELEN GEVONDENEen herenpolsiiorkr ge. Inlichtingen bij de Post-tCDmman- danc der Rijkspolitie te Wijk en Aalburg. c "GEVONDEN: Een zilveren arm bandje. Terug te" bekomen bij de Postoommandant der Rijkspolitie te Wijk en Aalburg. VELDMUIZEN BEDREIGEN OP NIEUW DE OOGST. Begunstigd door het abnormaal zachte weer gedurende de laatste maanden, zijn de veldmuizen in aan tal schrikbarend toegenomen. Hoe wel de bangebroken regentijd, mits deze zich doorzet, een einde zal ma ken aan de vermenigvuldiging, zijn de veldmuizen in zo grote ge talen aanwezig, dat bij een niet tijdige be strijding van het ongedierte, de nieu we oogst van de winter gewassen, met name de granen en het koolzaad, ernstig op het spel staat. Dit geldt in het bijzonder voor net kleigebied van de grote rivieren en o.a. ook voor de provincies Zeeland, Westbrabant Limburg en delen van Gelderland, Qverijsel, Drenthe, Groningen en Friesland. Hoewel mag worden aan genomen, dat na de ingrijpende grondbewericing, welke voor het in zaaien heeft plaats gehad, weinig muizen meer in het bouwland zul len zijn achtergebleven, is het vrij wel zeker, dat de muizen in grote getallen uit de aangrenzende gebieden de ingezaaide percelen weer zullen binnendringen, vooral wanneer het gewas juist boven de grond komt. De telers wordt daarom aangeraden de opkomende wintergewassen dage lijks aan een grondige controle te onderwerpen en, zo men vreter ij of graverii constateert, de verdelging op de voorgeschreven wijze ter hand te nemen. "Men 'kan hiervoor^ gebruik maken van 'kiemvrije muizientarwe oï gifkorrels, welke met een fles in de muizengaten wordéh uitgestrooid. Omdat de besmetting van buiten komt, dient vooral de buitenrand van het te beschermen perceel met de korrels te worden bewerkt en bij voorkeur ook in de omringende strook van aangrenzende landerijen. Zoals reeds meermalen door de Plan- tflenziekfcenkundige Dienst is medege deeld, kan worden volstaan met het strooien van 5 tot 10 korrels per muizengat. DE NIEUWE MELKPRIJS VOOR DE BOER. De Minister van Landbouw, Vis- seri| en Voedselvoorziening heeft de gemiddelde producentenprijs voor melk voor de op 6 November 1949 aanvangende nieuwe productie-perio de vastgesteld op 17,75 oent Per kg. melk van 3,5 pet. vet. Ook dn het nieuwe melk-productie-jaar zal er verschil zijn in de prijs gedurende de winter- en zomerperiode. Dewin- termelkprijs voor de hoer zal 19,70 cent bedragen en de zoniermelkprijs 16,70 cent, per kg. melk en bij een vetgehalte van 3,5 pet. De gemiddelde prijs van 17,7 5 cent per kg. mel'k met 3,5 pet. vet komt overpen met een prijs van 16,75 cen' per kg. melk met 3,3 pet. vet. Voor het thans eindigende melkproductie- jaar was de gemiddelde melkprijs 17,75 cent Per kg. mat 3,3 pet. vet^ zodat de nieuwe prijs 1 cent lager is. Hiet Ministerie zal binnenkort de vaststelling van de prijs nog nader toelichten. met SOLV-X beschermt Uw vulpen HAVELAAR's Kantoorboekhandel t./o. de Toren - Woudrichem Notaris PAAP te Werkendam publiek verkopen: Bezoekt U ook a.s. Vrijdag de markt te Gorinchem? Vergeet dan niet ook bij ons aan te lopen. Voor deze marktdag hebben wij een speci ale grote tafel, zodat U gemakkelijk keus kunt maken. Boombijlen Hakbijltjes Snoeizagen Snoeimessen Verstelbare Sleutels Melk-Fil terwat ten Melkmaten Stalschoppen Mestrieken Rubberlaarzen Stallantaarns Melkemmers Paardenseharen Melkbus jes Duimstokken Staalborstels alle soorten touwwerk Bietvorken Langendijk 47 Tel. 2557 Komt zien Komt zien A.s. Zaterdag 29 October, des avonds om 8 uur, zal vertoond worden, de SCHITTERENDE FILM Entree: 1ste rang f 1, 2e rang f 0,75 Plaatsen bespreken op de dag der voorstelling tussen 34 uur aan de zaal Bespreek vooral tijdig Uw plaats om teleurstelling te voorkomen SCHEEPSRAMP VOOR DE KUST VAN TERSCHELLING. Twintig mijl' tien Noordwesten van Terschelling is de Deense vrachtboot Ivar op een mijn gelopen en ven- gaan. Urenlang hebben de bemannin gen van enige reddingboten en sleep boten op de ruwe zee rondgezwalkt om de bemanning van de Deen te redden. Er moet worden gevreesd, dat tenminste vijf opvarenden van de Ivar om het leven zijn gekomen, toen de sloep waarmede zij het schip- zouden. verlaten bij het neerlaten uit de davits kantelde en brak. Een an dere sloep met zeven opvarenden is op de 'kust van Ameland geland. Tien Denen zijn dóór de sleepboot Holland gered. TRAGISCH EINDE VAN EEN ZEILTOCHT. i Twee zeilers uit Den Helder, die Zondagmorgen met een Staverense jol de haven van Nieuwediep uitvoe ren met de bedoeling naar Oudie- schild op Texel te varen, zijn vermoe delijk verdronken. Djp resten van hun bootje zijn ten Oosten van Dutte - schild door de reddingboot Do rus Rijkers gevonden. De jol ligt ge-* heel onder water. AUTORIJDEN OP 6 NOV. De minister van verkeer en water staat heeft voor Zondag 6 November het Zondags rijverbod opgeheven. 2 dozen schoencrême van /fT cent voor 29 cent 2 stukken toiletzeep (Adelaar) van ct. voor 46 cent 2 pakken beschuit van cent voor 46 cent een stuk Huishoudzeep voor 26 cent prima Thee vanaf 58 cent per ons Prijsdaling Uitgesloten Prijsstijging te Verwachten Alles tegen oude prijzen. Beleefd aanbevelend FA. J. VAN STRATEN Sleemodel met gezondheidsmatras. Zeegroen met crème voetbord. 15 jaar volledige garantie., 1 pers. 49.- 44®S 2 pers. 63.- 59ü, 3-delig 2-persoons Kussens met prima Java-kapok gevuld. v >135- 125- 98.50 §§T 'Alle bekende merkdekens. Grote maat 2-persoons. 49- 35- 28.55 16? Bijzonder grote maat. Alleen de meest gewilde «.kleuren. 25? Onze allernieuwste najaars- collectie. 140 -170 cm. 42.- 39.- 24.-' 8* r J J GROTESTRAAT 220-222 GROTESTRAAT299-305 TELEFOON 67-468 VOORRADIG Hotel, Cafe, Restaurant Heusden Telefoon 23 Zaterdag |29 en Zondag 30 Oct., telkens 8 uur yy Plaatsbespreking aanbe\olen Toegang 14 jaar 200X275 205X280 230X315 f 75,— f 79,— f 82,— f 98,- f 98,- f 123,70 200X300 230X320 200X300 200X300 230X320 f 129,- f 145,' f216,70 f209,- f 236,— f278,— f299,- MARIJKE 150X200. 175X225. 190X230. BEATRIX 190X230. f25,- f31,70 f35,20 f46,85 Ruim gesorteerd 2 persoons 5 jaar garantie 10 15 20 25 AUPINGMATRASSEN DIVAN DUBBEL BEDDEN prima uitvoering f85,- Divan bedden f29,— f 34,40 f 36,65 f38.65 f 42,60 f48,20 f 92,50 f 29,00 Telefoon 49 Wijksestraat 128—130 HEUSDEN Koop nog heden Quink met SOLV-X. Verkrijgbar in de kleuren Permanent Blue Black en Permanent Blue, zowel als in de uitwasbare soort (wasbablt) Royal Blue, welke laatste daarom ideaal is voor school- en huisgebruik. 2 oz. prijs I 0.70 4 oz. prijs 1 1.0& 20 oz. p/jjs 3 75 Flacon» verkrijgbaar in 3 maten met SOLV-X vtrkrygbaar bij: zal aldaar op Woensdagen 2 -en 9 Nov. 1949, telkens 's avonds 7 uur, in café De Waal, KOPEN 1 t/m 3. 3 woningen met schuurtjes en erven, a./d. Sleeuw.dijk nrs. 79, 80 en 81 te De Werken, verhuurd resp. voor f 2.75, f 2.50 en f 2.50 p. week. KOPEN 4 t/m 6. 3 woningen met erven, a./d. Kruisstraat nrs. 37, 38 en 39 te De Werken, verhuurd resp. voor f 4,25, f 3.— en f 4.— p. week. KOOP 7. Woning met erf a./d, Looze Stoep nr. 1 te De Werken, ver huurd voor f 1.75 p. week. KOOP 8. Huis met erf, a./d. Slik- straat nr. 15 te Werkendam, ver huurd voor f 3.50 p. week. Inlichtingen ten kantore van den Notaris co Vanaf 27 October tot 5 November a.s. kunt U bij ons kopen 200 gram Zwarte ballen/Ulevellen 100 gram Prima Cacao 250 gram Heerlijke Speculaas G. M. de Bruin te Wijk W. van Giessen te Wijk L. Hille te Aalburg G. van Ballegooyen te Veen M. A. Schouten te Andel H. Schouten te Rijswijk Y. de Joode te Woudrichem v. Straten te Woudrichem B. Baks te Woudrichem A. Schriek te Woudrichem B. v. d. Water te Almkerk Wed. Bakker te Dussen H. J. Ver voorn te Meeuwen Joh, Pellikaan te Hank N „Tarzan overwint'' vanaf 27 October tot en met 2 November Wij kunnen nog afleveren, zolang de voorraad strekt: Koopt nu nog een nieuw wij hebben nog merkrijwielen in voorraad. Ook electr. rijwiellampen, zaklantaarns, banden, jasschermen, ketting- kasten, enz. Wist U dat wij U ook kunnen leveren: Kinderwagens in alle prijzen en kleuren, Fornuizen, elec. straalkachels, strijkijzers en huiskamerlampen. Philips-, Erres-, en Waldorpradio. Stofzuigers, Wasmachines in alle merken en prijzen. Wij hebben ook een mooie sortering in Sola zilver en massief ook cassettes, glas en aardewerk, emaille keukenuitzetten, eetserviezen, theeserviezen, enz. f Voor snel en goed Hoogstraat 348 Woudrichem J.€T-OP:*LL€éM prijzenf 105.- f 155.- f 160— f 188 f 208.— f 215.- f 275.- f 280.- enz. Het beroemde filmwerk Een epos der menselijke goedheid, onderscheiden met „Grand Prix du Cinema Franqais 1948" en de grote prijs voor de beste mannelijke hoofdrol (Pierre Fiesnaij) op de Biennale van Venetië Karpetten Dekens »i t» tt tt *»-' tt tt Fa. Ch. Schreuder Zn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 4