NIEUWSBLAD «Kef Jlscspf BIJ HUID-verwonding PU ROl 31 TWEEDE BLAD D0NDERDAGI27 0c™ Raadsvergadering Dussen voor het Land v. Heusden en Altena, de Langstraat en Bommelerwaard op Woensdag 19 October 1949, om 19 uur. Voorzitter: Ed.Achtb. Heer A. J. A. Oderkerk. Secretaris: WelEd. Heer A. A. Snijders. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergade ring met het formuliergebed. De notulen der vergadering van 1 Aug. en G Sept. 1919 worden door de secretaris voorgelezen en daarna vastgesteld. Ingekomen stukken. a. van het Bestuur der Stichting Gewestelijke Sociale Avondscholen van de Katholieke Middenstandsbond in bet "Bisdom den Bosch een ver zoek om subsidie ad f 80,voor '50. b. van het Dagelijks Bestuur van 't Provinciaal Opbouworgaan Noord- Brabant een verzoek om subsidie ad P/2 cent per inwoner voor 1950; c. van de Kon. Ned. Toeristen bond (A.'N.W.B-) een verzoek om de voor 1949 toegekende financiële steun in 1950 te willen continueren; d. van het Curatorium dier R.K. Leergangen te Tilburg een verzoek om in 1950 in enige vorm .subsidie te mogen ontvangen. e. van het Bestuur der Paro chiale Afdeling Hank van Katholiek Thuisfront een verzoek, om subsidie voor 1949 en 1950 ad f25.per R. K. militair uit Hank, die zich in Indonesië bevindt; f. van Ged. Staten een brief, dd. 5 October j.l., waarbij enige beden kingen worden gemaakt betreffende de in de openbare raadsvergadering van 7 Juni j.l. vastgestelde verorde ning op de heffing van gelden voor het verstrekken van 'inlichtingen uit het bevolkings- en verblijfsregister der gemeente Dussen g. van Ged. Staten een nota van aanmerkingen op de gemeentereke ning 1946; 1 h. van liet Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Ge meenten de processen-verbaal van opneming van kas en boeken der lekcnplichtige ambtenaren over liet 3e kwartaal 1949. B. en W. stellen voor de onder a t.m. e genoemde stukken aan te hoduen tot de behandeling cler be groting 1950. De stukken ónder f en g zijn slechts van administra- ve aard. •voorgesteld wiordt deze ter afdoe ning in handen van Ih en VV. te stellen. i D.e heer Koekkoek merkt naar aan leiding van het vermelde op, dat de subsidi.e's naar de begrotingsbehan deling worden verwezen, het is toch niet de bedoeling aan al deze aan vragen te voldoen. De Voorzitter zegt, dat dit niet 4. En volgens dagelijkse gewoonte dé brieven naar de Verschillende afde lingen der fabriek 'brengende, door liep zij1 kamers ën gangen met haas tigen, schier halsbrëkenden 'spoed. En het scheien haar 'toe ,dat zij' iets tast baars ontvluchtte, liet een of ander monster, half spook !en half miens, dat haar onder het gaan achtervolg de. Aan het 'eind van de eerste lange corridor ging zij 'naar het /kantoor van de jongste (firmant. Zij klopte en iwerd' binnengelaten zij overhandigde de Ihaar meegegeven brieven. John Glezy, leen man Van veertig jaren, wenste baar een kort goedendag. Hij' was Istug en sluw, overladen met het jwerk van twee mannen, sinds zijn Vader een rem aan het wiel 'geworden was. Hij zag in Margant niets dan een typiste, een goede 'typiste, leen meisje, dat moeilijkheden bespaarde en leem ver suften grijsaard er door hielp. Maar haar uiterlijk was iiiiets voor hem daar lette hij pooit opzij was een ondergeschikte en niets meer. „Dank u!" De 'woorden kwamen er scherp en zonder ^uitdrukking uit. 'Margant Brack keerde zich om en ging heen. Maar eerst zag zij nog het. gelaat van Poole John Glezy dic teerde hem brieven zij zag en las daar, wat zijn ogen en gesloten lip het geval is. Bij de begroting zal oe- keken worden in hoeverre de ge meente de subsidie trekken kan, B. en W. zullen dit bezien en daarna kan de commissie van onderzoek er zijn aandacht aan schenken. De heer Bax merkt op, dat .ver moedelijk ook van het Prot. Thuis front een aanvraag om subsidie kan binnen komen, waarop de Voorzitter zegt, dat deze reeds is ingekomen. Hierop worden de voorstellen van B. en W. aangenomen. Beschikbaarstelling van gelden uit de gemeentekas ingevolge art. 72 der L.O.-wet 1920 voor verbouwing en inrichting der R.K. Lagere Meisjes school te Dussen en "Hank, ten be hoeve. van het onderwijs in de 7e en 8e klasse. De aanvragen der betreffende scho len zjjn financieel van ver-gaanide strekking. Mpmenteel zijn B. en W. hieromtrent in overleg met de In spectie voor het Lager Onderwijs. Het college stelt voor de verzoek schriften aan te houden tot dit over leg is geëindigd, hetgeen in elk ge val zal zijn geschied voordat de .ter mijn van 3 maanden, binnen welke de raad ingevolge de L.O. wet moet hebben beschikt, is verstreken. De heer Koekkoek vraagt of dit huishoudende rwijs alleen geldt voor deze beide scholen, waarop de Voor zitten antwoordt, dat, voorzover B. e;n W. bekend, dit het geval is. Voor dit onderwijs aan jongens voelt de Inspecteur voor het L.O. niet veel, omdat jongens 'meer van het M.U. L.O. of dergelijk onderwijs gebruik maken. De Voorzitter antwoordt ontken nend, de gemeente moet deze kos ten geheel zelf dragen. B. en W. hebben deze middag hierover nog een bespreking gehad niet de Inspec teur uit den Haag. De h eer Koekkoek wijst op de wantoestanden aan de andere scho len, waarbij ook nog veel oorlogs schade aanwezig is. Spr.» vindt het goed, dat deze scholen mooi in orde worden gemaakt, doch hij zou gaarne zien, dat B. en W. ook de kwiestie der andere scholen onder de ogen zien. Met algemene stemmen wordt hierop overeenkomstig 'het voorstel van B. e;n W. besloten. Opheffing gemeenschappelijke rege ling met de gemeente Gorinchem aangaande het toelaten van leerlingen uit deze gemeente .op scholen voor g.l.o., ujl.o. en b,l,o, aldaar. Ingevol ge raadsbesluit van 14 Mei 1935 is met de gemeente Gorinchem eengé- nneensehappelijke regeling hiervoor getroffen. Tengevolge van een wijzi ging der L.O. wet 1920 is deze rege ling thans overbodig geworden. De gemeente Gorinchem verzoekt daar om tot intrekking over te gaan. B. en W. stellen voor dienovereenkom stig te besluiten, met welk voorstel de raad accoord gaat. Eezoldiging Secretaris, Ontvanger en Wethouders. Ged. Staten hebben ontwerpregelingen toegezonden be treffende de bezoldiging van ooven- aangehaalde functionarissen. Ingevol ge het bepaalde in de Gemeentewét worden de gemeenteraden in de ge legenheid gesteld hun opmerkingen hieromtrent kenbaar te maken. Nog is binnengekomen een adres van B. en W. van Aarle-Rixtel dd. 6 October 1949, waarbij zij bedenkin gen maken tegen de voorgestelde be zoldigingsregeling voor de Wethou ders. De bedenkingen richten zien hoofdzakelijk tegen het star vasthou den van het aantal inwoners als enig criterium voor de bepaling der be zoldiging. Dit systeem is intussen in vele andere bezoldigingsregelingen ge volgd. Het is de bedoeling van de burgemeester om enige andere ge meenten te raadplegen hoe zij hier tegenover staan. Zo nodig kan dan later nog geadresseerd worden. In af wachting van een en ander stellen B. en W. voor geen bedenkingen aan Ged. Staten kenbaar te maken. De lieer Koekkoek informeert of het de bedoeling is geen adhaesie te betuigen aan het adres van het ge meentebestuur van Aarle-Rixtel. De Voorzitter zegt, dat B. en W. van oordeel zijn, dit niet te moeten doen. Als voor de ambtenaren en secretarissen deze klassen worden aangehouden, 'kan men niet verzoe ken voor de wethouders andere klas sen ii,i te voeren. B. en ,W. willen deze kwestie evenwel nog wel eens onder de ogen zien. Spr. acht hel adres van die genieën te Aarle-Rixlel niet ongegrond. Hierop wordt overeenkomstig het voorstel van B. en W. besloten. Toekenning hypothecaire bouw- voorschotlen overeenkomstig de hy- potheekregeling woningbouw gemeen te Dussen. Door F. Pellicaan, C 262 en J. Teuling, B 118 te Dussen zijn ver zoekschriften ingediend ter verkrij ging vail houwvoorschotten ingevol ge bovengenoemde vastgestelde rege ling. B. en W. stellen voor de ge vraagde hypothecaire voorschotten te verlenen tot 85 pet. dqr bouwkosten, zoals deze door de Minister van We deropbouw en Wolkshuisvesting op grond der F i na ndierl n gs rege 1 i n gen woningbouw 19471948 zullen wor den vastgesteld. De heer v. d. Zouwen vraagt of de aigeèrande woning hiervoor ook in aanmerking komt, waarop de Voor zitter bevestigend antwoordt. Ook dit voorstel van 'B.. en ~vV. wordt met algemene stemmen aan genomen. Aanbieding begroting 1950. Als leden der commissie van in de r zoek wijst de Voorzitter de he ren Bax, v. Biezen en v. Dortmond aan. Aanbieding gemeen'terekening 1948. De Voorzitter wijst hiervoor de he ren v. Etten, Koekkoek en v. d. Zouwen als leden der commissie van onderzoek aan. De Voorzitter zegt, dat het de be doeling is, dat de commissie belast met het onderzoek der gemeente begroting, ook tevens die van het Burg. Armbestuur naziet en de com missie voor de gemeenterelqening, eveneens de rekening dezer instel ling. Rondvraag. De heer Koekkoek heeft zich op de hoogte gesteld van de watervoor ziening in de Oostzijde der gemeente, waar A. v. d. Beek en anderen nog steeds niet aan de waterleiding zijn aangesloten en zonder water zitten. Het is waar, het zijn grensbewoners, doch zij zijn dit allang. Het is voor de gemeente erg moeilijk tot aan sluiting over te gaan, dit zou zeer veel kosten. Maar kan hierover niet met de gemeente Ëethen onderhan delingen worden aangeknoopt? Het net dezer gemeente strekt zich bij na tot daar uit. De afstand tot de eerste woning bedraagt slechts 100 meter, tot de volgende 50 meter, waar 4 gezinnen aangesloten zouden kunnen worden. Ze hebben hun wa ter altijd uit de wetering moeten nemen. Door de bouw der, nieuwe woningen lopen de W.C.'s op 'deze wetering uit. De melkrijder brengt voor hen nu water mee van de fa briek. De heer v. d. Zouwen informeert hoe het met de aansluiting van Pere boot 11 aan de waterleiding staat. Ook daar is de toestand onhoudbaar. De Voorzitter deelt mede, dat hij enige weken geleden met de lieér Schipper van de Waterleiding Maat schappij h£t door de heer Koekkoek bedoelde gedeelte der gemeénté hééft opgenomen. De eerste aansluiting daar zou f 600.kosten, zodat de gemeente er niet aan kan beginnen. B. en W. willen evenwel gaarne on derhandelingen niet de gemeente Ee- then aanknopen. De lieer Koekkoek is overtuigd, dat het geld zal kosten, doch kun nen de bewoners zich niet garant verklaren? De Voorzitter zegt over deze kwes tie- ernstige besprekingen te zullen aanknopen. Een pomp slaan geeft ook geen uitkomst, het water dat deze geeft is ook niet geschikt. Er komt 2 maal per dag een melkwa gen van de fabriek uit Genderien, die water meebrengt. Mogelijk was met deze melkrijder een overeen komst aan te gaan. Wat de aanslui ting van Pereboom betreft, dit zal wei m or tie komen. De heer v. d. Zouwien vraagt hoe het mogelijk is, dat de bewoners van de Buitenkade die hebben betaald voor aansluiting aan het electrasch net, nu door de PJN.E.M. opnieuw 0111 betaling worden gemaand, nu er nieuuwe palen zijn gezet. Wordt niet betaalt, dan zullen de bewoners wor den afgesneden. De Voorzitter zegt, dat deze kwes tie ook besproken is in de vergade ring van B. en W. De zaak zit echter zo. Tijdens de bezetting heeft de P„N. E.M. goedgekeurd een rioiodleiding aan 'i)e leggen, die het eigendom van de bewoners was. Nu die noodtoe stand betreffende de petroleum is afgelopen, herinnert de P.N.E.M. aan het indertijd opgemaakte contract, waarin was opgenomen, dat zodra de noodtoestand was afgelopen, een definitieve leiding zou moeten wor den aangelegd. De P.N.EJM. is hier toe bereid, doch er zal een bijdrage moeten worden verleend 'door de be woners variërende van 14 tot 100 gulden. Wat de Oorlogsschade aan het net betreft kunnen de bewoners rich tot het rijk wenden. De heer v. d. Zouwen vraagt of als de bewoners nu de verlangde bij drage betalen, zê 'dan van verdere betalingen af zijn, waarop de Voor zitter bevestigend antwoordt. De heer Koekkoek merkt op, dat de P.N.E.M. een handels maatschap pij is, als men rngt haar een con tract aangaat mag riten wel goed uitkijken, anders zit men er; altijd tussen. j De Voorzitter deelt nog mede, dat binnenkort van de P.N.E.M. een kos tenberekening zal worden ontvangen over de diverse aans lui tingen. De heer v. d. Zouwèn vraagt of een arbeider evenals vroeger nog kan bou wen "ingevolge de landarbeiderswet en of deze daarvoor een bijdrage kiuijien verkrijgen. De Voorzitter gelooft wel, dat dit nog het geval is. Twee bewoners aan de Vierbannen hebben hierover een onderhoud gehad met het gemeente bestuur, dat zijn medewerking heeft toegezegd. De heer v. Dortmond zegt, dat de Buitendijk een goede weg heeft ge kregen, doch kort geleden is door de P.N.E.M. in de weg geg|raven en nu zijn er weer, kuilen in. De Voorzitter vraagt, wanneer dit is gebeurd. De lieer v. Dortmond zegt, dat net reeds een .paar maanden geleden is, dal 4e' P.N.E.M. daar is bezig ge weest. 1. De Voorzitter belooft dit te zul len onderzoeken. De heer Bax vraagt of het juist is dat deze week een grondonderzoek heeft plaats gehad voor de bouw der Protestantse kerk. De Voorzitter zégt, dat dit juist is doch het resultaat is hiem niet bekend. De heer v. d. Biezen zegt, dat als men het jaarverslag leest, men moet erkennen, dat er prachtig werk is geleverd. Uit de notulen heeft men horen lezen, dat er reeds 75 nieuwe woningen zijn gebouwd en er nog 10 gebouwd zullen worden. Als men echter hier dit getal der vernielde en de krotwoningen aftrekt, dan komt men tot de conclusie, dat de wo ningnood nog zeer groot is. Er zijn nog tientallen wonfhgen die wel be woond zijn, doch in feite onbewoon baar zijn. De eigenaars dezer wonin gen kunnen aan deze woningen niets laten doen. Zij die deze huizen be wonen staan echter wel ver ten ach ter bij hen die een urigentiewoining hebben gekregen. Kan de gemeente in deze niet iets dolën? Die Voorzitter antwoordt, dat in de vorige vergadering wel concrete opgaven zijn verstrekt over de in de gemeente gebouwde woningen, waar van hij het getal 74 noemt, daaronder waren niet begrepen de krotwonin gen en herbouwgevallen. Het ge meentebestuur heeft goede hoop. dat voor het volgend jaar een groter bouwvoluume zal worden verkregen dan kan men waarschijnlijk met de pen haar zwijgend en toch luid in het oor schreeuwden: „Wees Zwak waag niets en hij sterft 1" En zij ontvlood de bekoring, gelijk een wild dier voor een bosbrand vlucht. Zij' ging verder op haar ronde, doorliep het ruime, gonzende ge bouw, bracht brieven van zolder tot kelder naar de bergplaatsen van groenten, vruchten en haar de meng kamers, naar de magazijnen der vloei bare producten, achtereenvolgens van de ene meesterknecht paai' de an der. In de bottelkamers zaten meis jes bij dozijnen fles na fles onder kleine kraantjes te houden, waaraan gummislangen bevestigd waren, en diie slangen liepen uit in groen en geel geverfde kuipen en boven die kuipen stonden pompen en hingen weer slangen, die naar de kelders beneden liepen. Elk meesterknecht wist enkel, wat tot zijn eigen afde ling behoordegeen meestepklruecht wist, wat zijn kameraden wisten niet één van liet gehele dozijn wist, in welke verhouding tenslotte alle vaten gemengd werden of hoe de firmanten 's nachts de zaken voor bereidden. Alleen Poole wist Van al die din gen, door ongelooflijk snuffelen en veel moeite bijeengespied en -gezocht. Maar zie waren alle niets waard zon der het recept, dat zei, wat .er in de kelders en bergplaatsen gebeurde, wat het maken van de bouillon bekroon de en voltooide. Geen vreemdeling werd ooit in de fabriek toegelaten, geen ander dan Jacob en John Glezy had ooit hiet recept gezien, ofschoon menige concurrent de werklieden of meesterknechts had trachten om te kopen, ten einde die kostbare bijzon derheden te verkrijgen die Margants voorvader had achtergelaten. Het was een gesloten, onschendbaar geheim, dat door die twee mannen angstvallig bewaakt werd. Terwijl zij dooft' het* gebouw liep, van de ene kamer naar de andere, doemde de waarde van het recept in al zijn grootheid voor haar op, en de verzoeking volgde haar. Zij zag zich in het bezit van lnet waardevolle papiertjezij begreep, wat zij ermee zou kunnen doen; hoe zij de op gewondenheid schonk haar vertrou wen alsdan de firmanten alleen zou kunnen te woord staan, vergoe ding eisen, hen naar haar hand zet ten. Poole Poole stond er buiten, zij zou zonder hulp, alleen kunnen handelen. Onderwijl kwamen de woorden, die Poole haar had toegeschreeuwd, met altijd sterkere aandrang in haar oor suizen „Wees zwak waag niets en hij sterft!" 1 li. De laatste brieven waren overgege ven aan de zware meesterknecht, die op dat ogenblik voor het verrollen der vaten zorgde. Margant knikte hein goede morgen toe, 'liep de ge witte trap op, ging door de verzend- kamer. met haar larjge rijen lijmpot ten borsteltjes en plakkende meisjes, nam egn lift naar de vólgende ver dieping en bereikte weer haar kan toor, Toen zii binnen trad, keek Poole plotseling op en zag weer even plotseling een andere kant uit; hij zei niets en boog zich opnieuw over zijn lessenaar. Margant 'ging zitten; ook ziji begon laan haar brieveln, dwong zich tot inspannende arbeid. Maar telkens wanneer zij opkeek, scheen het haar toe, dat Roole haar gadesloeg met ogen, die vreesachtig, verraderlijk, heimelijk deden, of vor send, boos en streng. Geen woord werd tussen hen gewisseld, de een haatte de ander, beiden vreesden iets be zeggen. Enkel de schrijfmachines gaven geluidklikkend, hortend, schuivend, papier ritselde, pennemes- jes krasten over de bladzijden. Een uur verliep, een uur van denken en strijden, snel verlopen, moeilijk te doorstaan. Maar door alles heen hoorde Margant, ofschoon Poole zweeg, de woorden van Poole: „Wees zwak waag niets en hij sterft!" Aldus bleven plichtsbesef en ver zoeking met elkaar in tweestrijd. En eindelijk ging de deur open en Jacob Glezy keek naar binnen. Met hem, kwamen geuren, de zwakke en sterke geuren van de specerijkamec naar binnen. „Och ejuffrouw Brack!" De oude Jacob plukte als altijd aan zijn baard. „Ik heb e het inkoop- boek der firma op mijn tafel laten liggen. Wilt ge het even halen? Ik ga ev£ii naar de copieën in de kamer van mijnheer John. 'kijken. Breng het mij 'daar!" „Jawie!, mijnheer Jacob". Margant stond op, Jacob Glezy wierp Poole een blik toe een blik van schier grappige hpat (hij haatte de man, misschien omdat zijn zoon van hem hieldhij wilde hem noioit bij zich of in zijn kantoor hebben) toen ging hij weg, door de lange corridor naar de kamer van zijn zoon. Zijn eigen kamer lag aan het andere ein de, "dat was aldus geregeld met het doel om de verschillende afdelingen gemakkelijker "te kunnen bereiken en ook 0111. toezicht te houden. Het kan toor der schrijvers waar Poole en Margant werkten lag in het mid den van de corridor, op gelijke af stand van Jacob en John,. ïn de andere richting gaande, be reikte Margant haar bestemming, opende de deur, ging naar de .tafel en zocht naar hetgeen waarvoor zij uitgezonden was. En .zii zag op de tafel '1 witte, in perkament gebonden boek. Zij nam het werktuigelijk in de hand, keerde zich om, om er mee heen te gaantoen stond zij eens klaps stil, weerhouden als zij werd door de lichtheid van het inkoop heek door de afwezigheid van al wat in omvang en zwaarte aan geeft, want zij had het diezelfde morgen nog gezien en toen had het wijd uitgestaan van betaalde cuè- ques. Daar, in het midden van de kamer keerde zij het om' keek .naar de tafel, zag geen ander boek als dit er op liggen, keek verwonderd op en begon te twijfelen. CWordt vervolgd). behorende bij het Dk? heer Koekkoek zegt, dat met het voorgestelde hoge kosten zijn ge moeid. Krijgt de gemeente daarin ook een bijdrage?

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 5