Kinderwagens FOTO'S: VISSER ZN. - WERKENDAM Vulpenhouders Technisch Bureau „ELGO „DE RUITER W. P. V. d. Zalm ALLE HERSTELLINGEN C. VAN WIJK PH.zn. P. A. KOOPS DUSSEN EMIGRATIE Canada Dames DE MODE VAKSCHOOL Opleiding voor: Vakopleiding Lerares A. TIMMERMANS-Mes EETHEN (N.-Br.) Telefoon 12 MOEDER EN HAAR MAN EEN ROL GAAS EEN ROL GAAS AARDAPPELSCHEPVORKEN MESTRIEKEN Ook dit jaar Pootaardappelen C. J. VERDOORN Michaël's Ijzerhandel, Aalburg het aangewezen ad res UURWERKEN GOUDEN-en ZILVEREN WERKEN Hoog str. 16 sedert 1880 Gorinchem Electro Technisch Bureau - Heusden berbouwge vallen beginnen. Misschien zijn er ook nog wei hiiddelen, om woningen bewoonbaar te maken, zo ze ten minste bewoonbaar te maken zijn. Bij het college van 'B. en W. bestaan wei jJlannen er enkele be woonbaar te maken. Voor 1950 De- staat ook weer de mogelijkheid tot woningverbetering en woningsplitsing en is het dus wenselijk, dat hier- vopr aanvragen worden ingediend. Ook is er nog de gelegenhjeid voor een bijdrage tot f 400.om een woning te verbeteren. Verdere moge lijkheden ziet spr.' evenwel niet. De heer v. d. Biezen had dit ant woord verwacht. Mogelijk kan men de eigenaars van krotwoningen óp een en ander wijzen. (Maar hoe is het mogelijk, dat noodwoningen van de gemeente reeds onbewoonbaar zijn. Als men* zich hierover wendt tot de Centr. Techn. Dienst dan zegt men daar, deze woningen hebben reeds genoeg gekost, daar doen we niets meer aan. De Voorzitter vraagt of de heer v. Biezen concrete gevallen kan noe men. De heer v. Biezen verklaart, dit na afloop der vergadering te zullen doen. Dezelfde spv. merkt verderop, dat de Voorzitter bij zijn installatie heeft verklaard, dat pogingen zoyTden word.en gedaan om voor Hank een hulpsecretarie te krijgen en ook later is daarover gesproken. Tot heden is daarvan eenter niets gekomen, terwijl naar spr. mening, 'daarvoor de be hoefte wel aanwezig is. Spr. zou wil len vragen,* of B. en W. aan dit punt nog eens aandacht willen schen ken .zodanig dat de Burgemeester er b.v. eenmaal per week 2 uren zit ting hield. Voor de ingezetenen en vooral voor de arbeiders die in de Biesbosch werken is het bezwaarlijk naar EJussen naar het gemeentehuis te komen. De Voorzitter belooft dit te zul len bezien. De heer Bax 'heeft bij de opening van de huishoudschool in Almkerk gezien ,dat verschillende collega's van de Voorzitter daarbij tegen woorSig waren, doch Dussen blonk uit door afwezigheid. De Voorzitter erkent gaarne zijn fout in deze, hi[ neenit de" schuld voor dit verzuim geheel op zich en geeft gaarne Toe, dat deze school ook voor Dussen van groot belang is en de gemeente bij deze opening tegenwoordig had moeten zijn. De vergadering wordt hierop ge sloten. V. Inmiddels ben ik weer bij m'n vrouw gearriveerd, die heeft de boel alweer opgeruimd. Die gekochte kaar ten worden naar familie ;en ken nissen gestuurd en dan volgt de eer ste nacht op vreemde bodem1. Des nachts wacht ons, ,of liever gezegd m'n vrpuw, nog een onaangename verrassing. Om 4 uur is ze wakker geworden ,ik slaap natuurlijk rustig door yn is ze als een goede moeder uit bed gegaan om bij de kinderen te gaan kijken. Bij het meisje moet de middelste jongen 'liggen, maar die is spoorloos verdwenen. Onze doch ter slaapt als een roos. Zouden ze het jongste gestolen hebben, het zou geen wonder zijn hier in Parijs, waar ze haast geen kinderen hebben, ,Ze 'kijkt uit het raam, want clat hebben we opengezet vanwege de warmte, zou hij soms... en dan van de zesde verdieping... vreselijk. Niets te zien beneden. Gelukkig, hé, daar ligt hij onder het ledikant. Is natuurlijk uit z'n bed ge vallen en is er zo ver mogelijk onder gekropen en slaapt rustig door, ijskoud, letterlijk en ii- guuurlijk. Het 'leed is nu gauw ge leden. Om 7 uur wordt de thee gebracht, brood hebben we nog van de vo rige dag. 'tls maar goed, dat we nogal veel meegenomen hebben, an der hadden \ve niet geweten twat we zouden moeten eten. Ik ,begrijp nog steeds niet wat ze hier eigenlijk eten. l l u' Om 9 uur moeten we buiten klaar staan. Dan is er de bus, die ons naar het slation zal brengen. We zijn in Noord aangekomen en ver trekken naar West naar Le Havre 235 k'm ver. Nu zien we weer bekende gezich ten, alle medereizigers hebben in aparte hotels geslapen. Over en weer worden nu de ervaringen van de laat ste nacht verteld. Een half uurtje is het rijden met de .bus, hier en daar stoppen we om nog .meer ken nissen op te laden en .steedis, horen we een nieuw verhaal. De .bus wordt niet overvol, wat vioor zo'in .eindje niet. zo erg zou geweest rijn trou wens. Als we direct in de trein maar wat meer ruimte hebben dan gis teren, want anders begint het ge tob opnieuw. Maar het valt mee. We hebben een fijne coupé voor ons gezin alleen, dus ruimte genoeg. Er komen wat later nog een jongen en een meisje bij ons ritten. Dit zijn geen emigranten maar gewone rei zigers naar de V.S. We hebben toch' nog ruimte genoeg, zodat we volop kunnen gerfieten van de prachtige natuur. Wat is de wereld toch mooi. We komen een paar keer over een rivier dn" een zeldzaam mooi uitzicht hebben we dan. Door tunnels gaat het heen en we moeten dan telkens de ramlen sluiten om geen roet van de locomotief binnen te krijgen. Zo gauw we weer daglicht zien, gaan de ramen open en kan de frisse lucht weer ongehinderd binnen komen. Heerlijk is het dan en de stemming onder ons allen is boveniriïate goed te noerften. Nog leven en dan zitten we op de boot en dan nog even en dan ritten we weer in de trein en dan jan de slag in het nieuwe' Hand. Toch zijn we wel wat.moe, maar we troosten óns met de ge dachte, op de boot rusten we heer lijk uit. f Tegen 2 uur komt Le Havre in zicht. Wat is het hier mooi, rechts van ons zien we de huizen hoog boven ons, terwijl we links, boven op de daken kijken. Een wonder mooi gezicht, als uit een vliegtuig' zien we dan de bossen, riviertjes en wegen. Nu zijn we in Le Havre, zo juist hebben we een boodschap ge had, dat we niet naar de bagage om behoeven te kijken. We moeten alleen makr zorgen bij de brug te komen. We hebben niet Ae minste moeite. Daar komt ai £en zuster van de boot en pakt de kleine uit de reis mand en wenkt ons mee te komen. De anderen zijn er niet erg mee inge nomen, dat hun kleine broertje zo maar door zo'n vreemde juffrouw beetgepakt en meegenomen wordt. De twee oudsten némen e;r dan ook geen genoegen mee. Het meisje hééft een voetje van de kleine; te pakken weten te krijgen én trekt uit alle macht omhahr broertje terug té krijgen. De andere probeert de ver pleegster in d'r benen le bijten, wat hem trouwens niet lukt, wat ze staal er niet voor stil en loodst ons dwars door de menigte wachtenden 'aeen met de woorden „hallo, this big fa mily first" (hallo, dit grote gezin eerst). Zo gaan we wel 7 a 800 mensen voorbij en dit scheelt 0115 misschien wei'twee uur wachten. De trein is langszij de Oceaansto mer gestopt. Wat een schip zeg. Ik denk ineens aan het lied van de Li tanie, het drijvende paleis. De vol gende regel van 'het vers-wil er niet erg in bij me, nee dat loopt wel los. Nog even een vluchtige pascon trole en we kunnen aan boord. We zijn wel benieuwd, waar we terecht zullen komen, maar we worden niet lang in het onzekere gelaten. Een heer met een witte jas aan wijst ons de weg en even later zitten we in onze hut. We hebben het alweer goed getroffen: We zitten hier op ons eigen een hut apart, midscheeps' 3 maal 3 meter, 4 éénpersoons ledi kanten 2 boven elkaar, 1 kinderle- dikantje benevens 1 nachtkastje en twee stoelen. Bovendien een rék om de koffers e.d. in te leggen en een vaste wastafel met heet en koud wa ter. Kortom, het is een gecombi neerde woon-zit-slaapkamer, waar we ons al direct thuis gevoelen. Het raampje geeft uitzicht op ,de zee en kan open en dicht geschoven wor den. De deur geeft toegang tot de lange gang, waarheen we gekomen zijn en waarin alle hutten uitlopen. Naast ons is het gezin met het kindje van vijf weken aangeland. Er is schijnbaar rekening mee gehouden, dat wé kleine kinderen hebben, want we hebben werkelijk een van de beste plaatsen van het schip. Eer alles ingeladen is, is het onge veer zes uuur en dan komt het grote ogenblik, dat we het vasteland zul len gaan verlaten. Een paar doffe stoten van de stoomfluit duiden aan, dat het niet lang meer zal duren, de trossen worden losgegooid en er begint afstandte komen tussen de kade en de „Samaria", zo heet onze boot. Nog een stoot op de fluit. Aan de kade* wordt nog gezwaaid. Alle passagiers zijn aan dek. Er wordt geroepen, gezwaaid, ge-zakdoekt, ge floten. Wij hebben geen familie op de wal, dus we doen ihaar niet mee. De afstand van land en schip wordt steeds groter. Om zeven uur zien we al niets meer van Europa dan een smalle strook land, heel in de verte. Zullen we dit gedeelte van de aarde ooit terug zien? We gaan met z'n allen naar de eetzaal beneden, wadi- het eten ons wacht. Na onszelf te goed gedaan te hebben aan alles en nog wat van hetgeen ons wordt voorgezet, sluiten we de dag en gaan slapen op de Oceaan in afwachting van wat de dag van morgen ons brengen zal. CWordt vervolgd) HEUSDEN. Zondagmiddag werd tot slui ting van het sehictseizoen door de leden van het schuttersgilde „St. Bla- sius" een onderlinge wedstrijd ge houden. Om half twee verenigden zich de leden in het clublokaal Ho tel „Central" vanwaa,r men paar de schutsboom trók. Gelukkig was het weer opgeklaard, doch de krachtige wind stelde zwa re eisen aan "de schutters. Om vijf uur eindigde de wedstrijd, waarvan de uitslag was: ie prijs M. v. Leeuwen, 2e W. v. Kaste ren, 3e R. v. Ooyen, 4e W. v. Wijk, 5e J,« J. v. d. Donk, 6e S v. Ëeuiwijk, 7e M. de Kort, 8e A. v. d. Oever, 9e J. v. Berge-Henegouwen, icxe G. v. He- me rt ,11e A. v. Bladel, 12e H.'Brou wers, 13e A. de Leeuw, 14e J. v. Laarhoven, 15 e B. He ij kants, 16e J Brouwers 17e Jos. v. Sprang.. Om 7 uur vond in het clublokaal' de prijsuitreiking plaats, waarbij te genwoordig was het ere-Tid, de héér Schmiehausen. 1 De extra prijs, geschonken door mej. de Wed. Timmermans, wecfö' behaald door W. v. Wijk. Na deze prijsuitreiking hield de hoofdman, de heer Ant. v. Bladel, een kernachtige toespraak tot de 'leden, waarin hü hen feliciteerde met hun behaalde succes. Vooral ook 'met de op de concoursen van de L.S. Bond én Nationale concoursen behaalde prij zen en sprak de hoop uit, d,at a|oor verdere onderlinge samehwericing de bloei van het gilde steeds zou toe nemen. Hierna sprak het ere-lid, de héér Schmiehausen, de 'leden toe en steldé alsnog een extra prijs beschikbaar, die ten deel viel aan G. v. Hemert en tevens vóór het hoogst aantal punten, geschoten in de twee con coursen, die behaald werd door M. v. Leeuwen. Hierna bleef men nog enige tijd bijeen waarbij nog enige besprekin gen ,de vereniging betreffende, wer den gehouden. Moge St. Blasius, onder de voort varende leiding van haar hoofdman v. "Bladel steeds crescendo gaan. CAPELLE. Op 1 Nov. as. des avonds 8 uur zal in het Stationskoffiehuis van de heer Pruijssers het wintersei zoen van het departement „De Lang straat van de Maatschappij tot Nul van 't Algemeen" geopend worden met „Java's pracht en Praal", een schitterende kleurenfilm van de N.V. Stoomvaart Mij. Nederland. De ze mooie, cultureel hoogstaande film welke muzikaal geïllustreerd is en overal grote belangstelling trekt, wordt toegelicht door Drs. K. L. Tan. 1 Nulsleden hebben vrije toegang, terwijl voor niet-leden toegangskaar ten. tot een beperkt aantal verkrijg baar zijn bij het hoofd der school, de heer L. Poldervaart, bij wie men zich ook kan aanmelden als lid van het Nutsdepartement. 1 Nov. e.k. zal de lieer P. v. d. Schans le Vrijh.-Capelle de dag herdenken, dat hij gedurende 25 jaren werkzaam is als gemeentebo- de te dezer plaatse. Tijdens deze periode heeft, we mogen het zo wel zeggen, Peer, want zo is hij toch bij allen bekend, met grote nauwgezetheid zijn werk gedaan toL volle tevredenheid zijner superieu ren en van de vele gemleen ten aren, waarmlede hij door zijn ailibt in dei- ze kwart-eeuw in aanraking kwam. Aan belangstelling, ook van de zijde der Sprang-Capelse ingezetenen, zal liet de jubilaris deze dag zek§r niet ontbreken. De afd. Sprang-Capelle e,a. van Volksonderwijs lioudt a.s. Vrij dag avond in de zaal van de heer Pruijssers haar jaarvergadering, waarop naast de behandeling van de jaarverslagen van secretaris en penningmeester o.m. aan de orde komt bestuursverkiezing wegens pe riodieke aftreding. gillen is unnen fifennis is acht 6 N S.A.I D. Electr. Kookplaten A.E.C., Etna, Inventum, enz. Electr. Fornuizen Etna, Inventum, enz. Electr. Stofzuigers Erres, Ruton, Waldorp, Occo, enz. Electr. Strijkijzers Erres, Ruton, Siemens, enz. Electr. Straalkachels Erres, Ruton, Inventum, enz. Electr. Wasmachines: Erres, Castellum, enz. Electr. Motoren: Erres, Waldorp, Brooks, E.M.F., Heemaf, enz. Electrische Kaplichten, Kronen, Schemerlampen, Leeslampen, enz. 1» 1» HET ADRES VOOR BETER WERK VOOR zal weer een aanvang nemen op 1 November 1949. Nieuwe leerlingen kunnen zich weer opgeven. Kinderen 11 a 12 jaar. Ouders vraagt U zelf inlichtingen. Knippen en Naaien en stofversieren voor huishoudelijk gebruik. A Lingerie Costumiëre Coupeuse Lerares Coupeuse 'Nieuwstraat 253 VEEN (N.-Br') O BOEKHANDEL HARDINXVELD levert franco en vlug: Prof. Dr. J. WATERINK Prijs f 4.50 VOORRADIG 1 M. hoog, 1-duims mazen 1 M. hoog, P/2-duims mazen Bergstraat Wijk leveren wij U weer alle gewenste rassen Bij vroegtijdige bestelling kan ook en kel in de maat 28/35 geleverd worden. Ook voor voorjaarslevering kunnen thans reeds bestellingen worden ge noteerd* Vroege rassen kunnen desgewenst ook voorgekiemd geleverd worden. Kerkstraat 128c Genderen Firma L. J. Veerman - Heusden IS en BLIJFT aan en worden door ons met de meeste zorg uitgevoerd. GEDIPLOMEERD HORLOGEMAKER 1 De zaak, waar Uw overgrootouders reeds hun Uurwerken en Goud en Zilver kochten en lieten repareren J. A. VAN BERGE HENEGOUWEN Breestraat 85 UIT VOORRAAD LEVERBAAR: Radio apparaten vanaf f135,— tot f235,— T. L, Buizen, Droogscheer apparaten o.m „Philishave" Wasmachines en Wringers In verschillende uitvoeringen, kleuren en modellen Diverse prijzen t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 6