voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Binnenland Plaatselijk Nieuws UitgaveFirma L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6825 Dinsdag 28 November 1950 Groot tegenoffensief der Noord-Koreanen. Rijkswerkplaatsen voor vakontwikkeling van altena Dit blad verschijnt DINSDAG- EN VRIJDAGMORGEN Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Abonnementsprijs f 1,95 per kwartaal, per week 15 ct., losse nummers 10 ct. Telef. No. 19 Postrekening 61525 Advertentiën8 cent per hoogte-millimeter Contracten op aanvraag. N.v.H.-tjes: Prijs per advertentie van hoogstens 20 millimeter, fl. Advertentiën en berichten worden ingewacht tot Maandag middag en Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Oorlog in Korea Men krijgt de indruk dat Mac- Arthur met zijn bewering dat hij er voor zou zorgen dat de Amerikaans-e soldaten Kerstmis thuis zouden vie ren wel wat voorbarig is geweest. De berichten van de laatste dagen zijn voor de verbonden troepen verre van gunstig. Het machtige offensief, waar aan honderd duizend man verbonden troepen deelnamen, is tot staan ge bracht niet alleen, doch Zaterdag en Zondag zijn de Noord-Koreanen en de Chinese communistische troepen een tegenoffensief begonnen en wis ten in de centrale sector van de ver bonden linie's een gat van 11 km. te slaan, waardoor grote troepen machten der Noordelijken stromen, zodat een woordvoerder van Mac- Arthur's hoofdkwartier de toestand ernstig noemde. Ook de Oostelijke flank van gene raal Mac-Arthurs offensief „ter be ëindiging van de oorlog" in Noord- West Korea is onder een grote te genaanval bezweken. De belangrijke stad Toktsjon werd door de Noor delijken veroverd. Het Zuid-Koreaan- se tweede corps werd tot volle te rugtocht gedwongen. Amerikaanse re serves werden aangevoerd om de doorbraak tegen te houden, maar reeds hadden de communisten de Zuid-Koreaanse opmars van ongeveer 22 km ongedaan gemaakt. Zo lag Tokstjon al ongeveer zes km achter het oorspronkelijke uitgangspunt van de Zuid-Koreanen in het jongste of fensief. Vijf en twintig duizend Zuid-Kore aanse soldaten werden tot terug tocht gedwongen. Sommige speer punten der Noordelijken rukken op naar Soentsjon, dat halverwege Tok- sjon en Pjongjang ligt. De Amerik. 25e divisie moest bij na terugtrekken om de frondinie recht te trekken. De hoofdaanval der Noordelijken schijnt geconcentreerd te zijn opeen punt Vhn 40 km breedte ten Zuiden Oensan, terwijl zij tegelijkertijd toe slaan tussen de 25 ste en 2de divisie en rukken op naar de rivier Tsjong- tsjon. In allerijl werden troepen ter versterking naar de bedreigde pun ten gezonden en volgens de berichten van Maandagmiddag zijn die aanval len der. Noordelijken tot staan ge bracht: Tevens wordt echter be richt dat van uit China steeds troe pen Korea blijven binnen dringen. 4 December opening Nicuw-Guimea- confenentie Officieel wordt medegedeeld, dat de conferentie tussen Indonesië en Nederland betreffende de status van west Nieuw-Guineh zal aanvangen op 4 December a.s. meegebracht een speelgoedpaard op wielen, vervaardigd van pluizige wol en voorzien van een leren hoofdstel,, zadel en stijgbeugel. Een kleiner paard in dezelfde uitvoering kreeg het jongste prinsesje. Het geschenk aan Koningin Mary betekent een welkome aanvulling van de uitgebreide verzameling chinees, gelakte stukken, die de oude Konin gin in de loop der jaren heeft ver zameld. Koninklijke cadeaux aan Engels vorstenpaar Talrijke geschenken heeft het Ne derlandse Koninklijk Paar meegeno men naar Engeland. Behalve de me ter hoge pullen van Delfts aardewerk, die ten geschenke zijn gegeven aan het Engelse Koningspaar, schonken Koningin Juliana en Prins Bernhard aan Koningin Mary een antieke Louis Seize commode met Chinese lakpan- den. De versieringen op de commode zijn aangebracht met goudlak, rood- Iak en satijnhout. De commode is teen stuk Nederlands werk. Prinses Elisabeth kreeg een stel zilveren fa- santen, die bedoeld zijn als tafelor namenten en Prinses Margaret een bijou. Voor de kleine Prins Charles was De arrestaties in Djakarta Dc heer Spies, directeur van de Javase Bank te Djakarta verklaarde na zijn vrijlating, er niets van te begrijpen, waarom hij eigenlijk was gearresteerd en vijf dagen werd op gesloten. De huiszoeking had niets opgeleverd. Hem werd echter ver boden het giebied van Djakarta te verlaten en hij was er niet zeker van, dat zijn vrijheid blijvend zou zijn. Hij vertelde verder nog, een vriend van de sultan van Pontianak Hamid II geweest te zijn, doch hij meende niet, dat dit iets te maken had met zijn arrestatie. Verkeerswaarnemingen van de Rijkswaterstaat Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek publiceert thans de resultaten van de geregelde verkeerstellingen, welke door de Rijkswaterstaat ge durende het teljaar 1948'49 wer den gehouden. Het autoverkeer blijkt het meest intensief te zijn op de Rijksweg 's Gravehhage-Rotterdam, waar óp een gewone werkdag gemiddeld 9400 auto's per dag geteld werden (op een Zaterdag1 gemiddeld 7600). De ver schillen met de weg Utrecht-de Bilt zijn echter slechts gering. Hier pas seerden n.l. op een gewone werkdag gemiddeld 9100 auto's per dag (op Zaterdag 8500). Het grootste aantal rijwielen werd geteld op de weg Velp-Arnbem en wel gemiddeld 15.000 op een gewone werkdag. Prinsesjes zagen televisie-uitzending Prinses Beatrix en prinses Irene zijn Donderdagmiddag 'tijdens een speciale televisieuitzending getuige geweest van de overweldigende wij ze, waarop koningin Juliana en prins Bernhard in Londen door de Britse bevolking zijn ontvangen. De beide prinsesjes, die slechts enkele uren en strikt incognito in Eindhoven ver toefden, zagen de op de filmband opgenomen reportages, van het ko ninklijk bezoek die de BBC reeds had uitgezonden. Het programma, dat ongeveer een uur duurde, werd aangekondigd door Ir. F. J. Philips, die met een enkel woord de hoge gasten had verwel komd. Deze eerste internationale uitwisse ling van programma's kan men als zeer geslaagd beschouwen. Pirins Bernhard reed 160 km niet een Jaguar Prins Bernhard heeft Donderdag op het vliegveld Hendon in een Ja guarsportauto met een snelheid van 160 km over een natte, gladde lan dingsbaan gereden. De Jaguar kan 190 km per uur halen. De prins reed meer dan een half uur om de auto te proberen. Twee vertegenwoordigers van de fabriek waren aanwezig. „De Prins reed de auto zeer snel ondanks de natte oppervlakte van de baan", zo zeide een functionaris. „Hij is een buitengewoon goefle automo bilist." Als passagier had Z.K.H. zijn vriend de heer Payn bij zich in de wagen. De lotertfwet aangenomen Het wetsontwerp tot wijziging der loterijwet is door de Tweede Kamer aangenomen. Tegen waren A.R., C.H. en S.G. Het amendement-Terpstra, dat beoogde de trekkingen der Staatsloterij tot drie te beperken, werd verworpen. Kwestie Irian van lange duur Mohammed Hatta heeft verklaard, dat de souvereiniteitsoverdracht van Irian (Nieuw-Guinea) wel eens een langdurige geschiedenis zou kunnen worden. Het is volgens hem niet on mogelijk, dat deze kwestie voor de Veiligheidsraad zou komen, maar ook dan zal het een lang proces worden. Koninklijk Paar weer thuis Vrijdagmiddag tien minuten over half twee kwam de Douglas „Dako ta", waarmede Koningin Juliana en Prins Bernhard de terugreis uit Lon den maakten op het vliegveld Soes- terberg aan. De Prins bestuurde zelf het toestel. Aan boord had het Ko ninklijk Paar een telegram van dank gezonden aan de Britse Koninklijke Familie. Een escorte van Britse vliegtui gen begeleidde het toestel boven En gels gebied. Boven Nederland werd het tegemoet gevlogen door Neder landse jachtvliegtuigen. Direct na aankomst begaf het Kon. Paar zich naar Soestdijk. OnbevoiegKlietn geven zich uit voor opsporingsambtenaar Het is de laatste tijid voorgekomen, dat. personen zich ten onrechte als opsporingsambtenaar kenbaar maak ten op vertoon van een verouderd legitimatiebewijs, uitgereikt door het Directoraat-Generaal van de Prijzen of de Centrale Dienst voor de Ècor nomische Controle. In het belang van het publiek en van het bedrijfst- leven wordt er op gewezen, dat deze legitimatiebewijzen hun geldigheid hebben verloren. In verband met de fusie op 8 Juni 1949 van de Controledienst van het Directoraat-Generaal van de Prij zen met de Centrale Dienst voor de Economische Controle tot de Eco nomische Controle Dienst zijn nadien aan alle controleurs van deze dienst nieuwe legitamitiebewijzen uitgereikt, ondertekend door de Directeur van de Economische Controle Dienst. Arbeider plotseling millionair Waarschijnlijk wordt de arbeider J. Eibers uit Arnhem plotseling mil lionair, aangezien de legendarische „rijke oom uit Amerika", werkelijk heid is geworden. Het gaat om een bedrag van. ongeveer tien millioen en een grote bierbrouwerij. Geen luisterzegels geplakt De Amsterdamse Rechtbank heeft een jeugdige Amsterdamse huisvader wegens het niet voldoen aan de wet telijke verplichting tot het plakken van zegels op zijn radio-luisterver gunning veroordeeld tot f 10 boete. De Kantonrechter, voor wie deze zaak in eerste instantie diende, had verdachte f 15 boete opgelegd. De toeslag voor gepensioneerden Om de gepensioneerden te helpen, heeft de regering nadere voorzienin gen getroffen. In de begrotingscom missie heeft de Minister van Binnen landse Zaken meegedeeld, dat de re gering met deze voorzieningen denkt te gaan in de richting van een ver hoging der bijzondere toeslag, welke onlangs is toegekend. Zeiepost voor Oost en West M.et de volgende schepen kan zee post worden verzonden. De data, waarop de corresponden tie uiterlijk tier post moet zijn be zorgd, staan, tussen haakjes, ach ter de naam van het schip vermeld. Indonesië, m.s. „Oranje" (5 Dec.) Nieuw-Guinea, m.s. „Blitar" (27 Nov.). Ned. Antillen, s.s. „Bennekom" (28 Nov.). Suriname, s.s. „Cottica" (6Dec!), HEUSDEN - De uitslag van de biljartwed strijd tussen „De Stoottroepen" en „DES", gespeeld in hotel „Central" luidt als volgt: M. v. d. PolM. Boeren li25 L. VerhoevenJ. Boeren 2926 A. d. EngelseJ. Timmermans .3840 G. JonkerJ. v. Berge- Henegouwen 4232 M. v. LeeuwenF. Schreuder 3634 J. DoruiterA. de Mol 123 A. Doedeijns—H. Leijten 5250 M. v. OoijenM. Smits 1624 PI. AartsP. Bruijsten 3159 S. v. EeuwijkA. de Moor 52—55 Het nuttig effect der scholing In liet afgelopen kwartaal is door de arbeidsbureaux een onderzoek ingesteld naar de werkkring vóór en na hun opleiding -van de 4604 personen, die in 1949 na volledige scholing de Rijkswerkplaatsen voor Vakontwikkeling verlieten. Aan de uit komsten van dit onderzoek is het volgende ontleend. Ruim 37 pCt. van de cursisten bleek vóór de scholing in de indu strie te hebben gewerkt, 19 pCt. in de landbouw, 18 pCt. in handel, ver keer of administratie en 24 pCt. bleek los werkman te zijn geweest. Het grootste aantal van hen had voorheen een ongeschoold beroep, nl. 2030 of ruim 44 pGt. Voorts hadden 1904 cursisten, ruim 41 pCt., een geoefend beroep en behoorden 670 plm. 14 pCt., van hen tot de cate gorie der geschoolden. De opleiding van de beide laatste groepen was gerechtvaardigd, omdat in hun be roepsklasse werkloosheid heerste (b.v. sigarenmakers, musici, landbouwers;, kantoorpersoneel), of omdat zij b.v. door invaliditeit hun eigen beroep niet meer konden uitoefenen. De opleiding voor de bouwvakken betroftimmeren, beton- en bouw- timmeren, metselen, schilderen, stu- cadoren, steenhouwen, terrazzo- en kunststeenbewerking en straatmaken. De grootste groep werd opgeleid voor een van de timmervakken (1252). Van deze 1252 cursisten waren 226 personen voorheen geschoold arbei der, 488 geoefend en 538 onge schoold arbeider. De opleiding voor de me taalvakken betrofbankwerken (incl. construc- tie-bankwerken), draaien, lassen (au togeen en electrisch) en electro-mon tage. In de metaalvakken werden de meeste personen opgeleid voor het bankwerken (1194). Van deze 1194 cursisten waren 219 personen voor heen geschoold arbeider, 479 geoe fend en 496 ongeschoold arbeider. Nadat de cursisten volledig zijn geschoold worden zij in. het bedrijfs leven tewerkgesteld. Vroegere erva ringen hebben reeds geleerd, dat ge durende het eerste halfjaar in het nieuwe beroep de meeste moeilijk heden worden ondervonden. Weten arij zich echter in die periode te hand- havjen, dan kan in het algemeen worden aangenomen, dat de scholing het gewenste resultaat heeft gehad en derhalve een nieuwe vakman voor het Nederlandse bedrijf kleven be schikbaar is gekomen. Op het tijdstip van het onderzoek hadden allen, de Rij kswerkplaatsen voor Vakontwikkeling een half jaar of langer verlaten. Van de 4604 oud cursisten bleken er 112 werkloos te zijn (2 pCt.), hetgeen gezien de steeds optredende wrijvingswerkloos- heid niet ongunstig genoemd mag 308—368 Winst voor D.E.S. 60 punten. AALBURG De alhier gehouden Klaproos- collecte heeft opgebracht de som van f24.05. ALMKERK Woensdag 29 Nov. a.s., des avonds om half acht, hoopt de afd. van het Groene Kruis alhier, in de zaal van Dijk, een ledenvergadering te houden. Zuster Harshagem hoopt alsdan een lezing te houden. A.s. Donderdag 30 Nov. .m. 7 uur, hoopt Ds. Henkei met de Herv. Gem. alhier, dankuur te hou den voor het gewas. worden. Voorts waren 326 anderen wegens militaire dienst, vertrek, enz. niet bereikbaar. Ten aanzien van de aldus resterende 4166 bud-cursisten bleek, dat 75 pCt. nog werkzaam wa£ in het beroep, waarvoor werd opge leid, 5 pCt. in een ander maar gelijk gewaardeerd beroep en 2 pCt. in een hoger gewaardeerd beroep. Als verwant beroep voor de machine bankwerker geldt b.v. constructie- bankwerker, als hoger beroep voor de timmerman b.v. uitvoerder. Het onderzoek wees voorts uit, dat plm. 13 pCt. in een lager gewaardeerd beroep werkzaam was (b.v. een met selaar als voeger of een machine bankwerker als lasser), terwijl onge veer 4 pCt. der opgeleiden, ondanks de scholing, terugviel in de vroe ger Uitgeoefende werkzaamheden. Als bijzonderheid kan worden ver meld, dat zich onder deze oud-cur sisten 85 minder-validen bevonden, die dank zij de scholing thans voor bet merendeel .zelf in hun on derhoud kunnen voorzien. Bovendien kan de ervaring, met de opleiding! van deze minder-validen opgedaan,, in de toekomst wellicht van groot nut blijken. Men kan aannemen, dat het per centage van 82 voor de gevallen waarin de opleiding volledig ge slaagd mag heten, eveneens geldt voor hen, die toevallig werkloos wa ren of niet bereikbaar. De algemene uitslag van dit on derzoek mag dan ook zeker bevredi gend worden genoemd. NIEUWSBLAD K0NINRIN JULIANA en PRINS BERNHARD bezoeken de Hollendse Kerk in Londen. Leden van de Hollandse kolonie in Londen juichen de Koningin en de Prins toe gedurende Hun bezoek aan Austin Friars, de plek waar eens de Neder landse Hervormde Kerk stond.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 1