Buit'enland Met BAAD en DAAD MELKBROOD. De trek van wilde ganzen Aan boord van de Atlanta DUSSEN Donderdagavond a.s. zal te Hank een propaganda-avond worden gehouden voor de afd. „Steun Wettig Gezag" alhier. Na afloop der ver gadering gelegenheid tot dansen. De collecte, die gehouden is tijdens de dankstond voor het gewas, bracht in de Ned. Herv. Kerk te Dussen en Hank op f 260,80. LAND VAN ALTENA De meningen over de film „De dijk is dicht" lopen uiteen, maar hierover is nnen het unaniem eens: dat alle pogingen van vroeger, om een Nederlandse film te maken, ver bleken bij deze rolprent. Het verhaal van de film is triest en indrukwekkend, maar eindigt in een toch gelukkig slot. Een Nederlander, Bert Verbloeme (Kees Brusse) heeft tijdens de oor log zijn vrouw naar haar ouders in Zeeland laten gaan. Hij zelf wordt bij een poging om de Biesbosch door té komen (Crossen) door de Duitsers gewónd en gevangen genomen. Zijn vrouw komt om bij hét bombarde ment op de dijken van Walcheren. Verbloeme keert als een gebroken man naar het Vaderland terug en moet zich als geesteszieke met dwang voorstellingen, onder doktersbehan deling stellen. Hij herwint uiteinde lijk zijn krachten bij het weerzien van een geschonden doch herrijzend West-Kapells en vindt een nieuwe levensgezellin op een concert met bal van de dorpsfanfare. Het is geen bloot toeval, dat men enkele illegale streekgenoten, n.i. mensen uit Werkendam, Sleeuwijk en Woudrichem, aanzocht een rol in deze film te spelen, waar de Bies bosch in de film een plaats van zeer dramatische handelingen inneemt. Zij hebben namelijk op de film gerecon strueerd wat zij in de oorlogsjaren steeds deden. Alleen de omstandig heden zijn natuurlijk gewijzigd, daar er nu geen levensgevaar aan verbon den was. Heus, het was geen spannend „avontuurtje" om in donkere nach ten als het nieuwe maan was, met een kano of klein roeibootje de ge vaarvolle locht ,die drie uur duurde, naar de overkant te ondernemen. Misschien was het dit wel voor en kele avonturiers, die op eigen gele genheid voor één keer de tocht waag den en als het lukte, die voldoening smaakten in bevrijd gebied te kunnen blijven. Maar het was een hachelij ke) levensgevaarlijke onderneming vo-or die mannen, die dit regelmatig deden, in het belang van 'hun Va derland 'en van hun medemensen. Zoals uit de film blijkt, liep het niet altijd even goed af, want wee die gene die met zijn kano of bootje in de zoeklichten van de Duitsers kwam, die was dikwijls een verloren man. Dat regisseur A. Koolhaas er in geslaagd is de goede sfeer rond dit gevaarlijke illegale werk, filmisch uit te drukken, dankt hii voor een niet gering deel aan onze medé spelende streekgenoten, wiens rijke crossings ervaring en grote deskundigheid op dit, voor de oorlogshandelingen zo geschikt terrein. De medespelers hebben het genoe gen gehad om na afloop van de Gala-premiere te Den Haag' voorge steld te worden aan H.M. de Kónin gin. LAND v. HEUSDEN EN ALTENA - Op zijn desbetreffend verzoek ontving de heer C. L. de Groot te Werkendam per 1 December a.s. eer vol ontslag als Distriots-Opzichter van de Centrale Technische Dienst in het Land van 'Heusden en Altena. Teneinde in deze vacature te voor zien en mede tengevolge van de sa menvoeging van de gemeenten Wer kendam, de Werken en Sleeuwijk, zullen in de buitendienst van de Gentr. Techn. Dienst per 1 Decem ber a.s. de volgende wijzigingen wor den aangebracht. De gemeente Wou drichem wordt gevoegd bij district „Midden" en ressorteert dan onder het gebied van de districts-opzichter „Midden' 'de heer A. Geerlingis te Almkerk, postadres Centr. Techn. Dienst te Almkerk, Provincialeweg Noord Nr. 1. Het spreekuur te Wou- dricheni ten gemeentehuize blijft op Donderdag des v.m. van 910 uur. De gemeente Werkendam (dus Werkendam met Biesbosch, Kille, de Werken en Sleeuwijk) vormt in het vervolg een apart district met voor lopig als gemeente-opzichter de heer A. Schermers, Hoofd van de Afd. Bouwkundige Werken van de Gentr. Techn. Dienst. De spréék uren voor dit district blijven vastgesteld op Dinsdag en Vrijdag voorui. van 9 tot 10 uur in het raadhuis te Wer kendam, hetwelk tevens het post adres van de heer Schermers zal zijn. POEDEROIJEN Met het troepentransportschip „Tabinta" welke vermoedelijk op 9 Dec. a.s. te Amsterdam zal aankomen, zal onze dorpsgenoot, Serg. J. v. d. Werken, repatriëren. Donderdagavond 7 uur, hoopt Ds. Steenbeek van Everdingen in de Herv. Kerk te spreken over het on derwerp: „Mijn reis naar Palestina". Zulks op uitnodiging van de Meis jesvereniging „Esther". VEEN J.l. Vrijdagavond hield de v.v. Achilles haar jaarvergadering in ca fé v. Tilburg alhier. De Voorzitter opende deze ver gadering en sprak er zijn spijt over uit, dat de leden maar matig waren opgekomen. Hij riep de aanwezigen een welkom toe en gaf een overzicht van wat er zoal in het afgelopen jaar was gebeurd. Er was vreugde en leed geweest, vreugde omdat de pres taties van de elftallen in. het veld zo goed waren en dat allen hun beste krachben hadden gegeven om deze elftallen een goede plaats te doen innemen op de ranglijst. Maar groot leed was er en is er nog', over het verlies van een der beste en trouwste leden onzer vereniging, n.l. over liet overlijden van de heer A. J'. Timmermans, welke de ver eniging steeds met raad en daad bij stond ein steeds wist te helpen waar geholpen moest worden, de vereni ging heeft met de heer Timmermans een der beste leden Verloren, en Achilles zal zijn nagedachtenis dan ook steeds in ere houden, aldus de voorzitter. Hierna volgden de verslagen van secretaris en penningmeester, waar na bestuursverkiezing volgde, waar bij liet oude bestuur in zijn geheel werd herkozen. De voorzitter, benevens de andere bestuursleden brachten dank voor het in. beu gestelde vertrouwen en hoop ten ook in het komende jaar op de medewerking van de leden te mogen rekenen, om „Achilles" een zo hoog mogelijke plaats te doen innemen. ZUILICHEM Woensdag 29 Nov. des n.m. 7.30 uur, hoopt voor de Ring van Herv. (Geref.) Jongelings- en M'eis- jesverenigingen voor te gaan Ds. W. L. Tukker van Delft. Genoemde ring- vergadering zal worden gehouden in de Herv. Kerk. VEILING VEEN. Veiling van 24 November. Peren: Brederode 830; Saint Re- my (fab.) 921; IJsboutoen 1231. Appelen: Bellefleur 6—30; Bram- ley's Seedling (fab.) 815; Goud- reinette (fab.) 1222Sterappel 12 18; Appelen (Kroet) 4. Groenten: Savoye kool 1012; Prei 1012; Spruiten 28; Uien 1 6. ARes per k.g. Het fruit voor de Kerstveiling, wel ke gehouden wordt op 13 December a.s. moet uiterlijk 9 December aan gevoerd zijn. De Directeur van de Keurings dienst van Waren te 's Hertogen bosch maakt het publiek er op op merkzaam, dat momenteel wittebrood wordt verkocht onder namen als Verbeterd brood, Veredeld brood, met melk bereid brood, enz. voor de prijs van melkbrood, zonder dat dit bro.od op deze naam aanspraak kan maken. Indien men zeker wil zijn melk brood te ontvangen, lette men er op, dat dit brood Voorzien is van het ingebakken merk M.B. of van een oiiwelmerk met de aanduiding Melkbrood. MOEILIJKHEDEN? Aboimés kunnen gratis vragen slellen. Wendt u lot de redactie van ons blad en het antwoord verschijnt t.z.t. Abonné. Door een ongelukje is een busje met zilvergeld in de kachel ge vallen. Een deel van het geld is hierdoor beschadigd. Nu heb ik ge tracht, het geld bij het postkantoor in te wisselen, maar de ambtenaar kon het niet aannemen. Weet U ook, wat wij moeten doen? Antwoord: U kunt het geld op sturen naar de Rijksmunt te Utrecht. Doet "U ér een briefje bij met Uw adres en als U dat heeft, gironum mer. Ook verdient het aanbeveling, indien U dat kunt, de waarde van het onbruikbare geld op te geven en de wijze mede te delen,, waarop het onbruikbaar is geworden. H. P. Kunt U mij ook mededelen waar het bureau gevestigd is van de Stichting f 5001000 voor gewei gerde bankbiljetten Antwoord: U bedoelt de Stichting 5001000, gevestigd te Amsterdam, (Z.) Nic. Maesstraat 46. HEUSDEN Alhoewel de weersomstandigheden vanwege de zware mist niet gunstig waren, was een zeer talrijk publiek getuige van een spannende wedstrijd, meer spannend dan mooi. Wij zou den het de wedstrijd van de gemiste kansen willen noemen. Beide partijen hebben vele goede kansen om te scoren onbenut gelaten. Na circa 1.0 minuten weet Heusden uit een corner door H. v. Engelen genomen, te doelpunten, doordat de R.K.D.V C - keper, gehinderd door J. Slaats, in eigen doel sloeg. 1o. Tot de rust werd het spel meestal op het midden veld afgespeeld. De linksbuiten komt nog eenmaal voor open doel, doch mist. Ook Drunen weet de geboden kansen niet te benutten. Met de stand 1o komt de rust. Na de rüst het zelfde spel met Heusden iets meer in de aanval, doch allengs neemt Dru nen het spel in handen en wordt dan overwegend sterker. In deze periode doet zich het gemis van G. v. d. Lin den terdege voelen. Naar mate de wedstrijd verstrijkt, wordt Drunen steeds sterker en A'ntoon moet vele malen handelend optreden, wat hij resoluut doet. Ook de achterhoede staat haar man. Circa 10 minuten voor het einde komt dan eindelijk de gelijkmaker. Een voorzet van rechts en de midvoor van Drunen schiet hard in. 11. Met deze stand komt het einde. De uitslag is voor beide partijen goed te noemen. Het tweede elftal deed het thans beter en wist Vlijmen 2 in eigen huis te bedwingen met 11. Een mooi succes voor onze jongens na de zware nederlaag vorige week tegen dezelfde vereniging. Bravo' jongens. Indien zij in de laatste minuten een beetje geluk hadden gehad, 'hadden zij zelfs een overwinning behaald. Het derde elftal was vrij. Noodweer in versclhilleinde delen van de wereld Terwijl wij in ons land in een dikke mist waren gehuld, waardoor het verkeer belangrijke stagnatie on dervond',) woedde er elders in de wereld hevige storiïhen en noodweer. In de Verenigde Staten van Noord- Amerika vielen 147 dodeh wegens het noodweer. Storm en sneeuw heb ben sommige staten zo geteisterd, dal in vele steden de noodtoestand moest worden afgekondigd. In Transvaal woedde boven Johan- nisburg ,een vreselijk onweer, waar door meerdere personen werden ge dood en huizen in vlammen opgil- gen. De Etna wier kt De Etna, de grootste werkende vulkaan van Europa 'is weer in actie gekomen. Grote vlammen sloegen uit de krater en een 'kleine lavastroom werd gesignaleerd op de Oostelijke hellingen van de 3000 mieter hoge berg. Men vreest, dat deze stroom heden twee dorpen aan die voet be reikt zal hebben. 24 Mexicanen door giftige dampen gedood Een vergiftige nevel, afkomstig van een olie-onderneming te Vèra-Cruz, heeft 24 Mexicanen in hun slaap ge dood. Bovendien zijn er een paar honderd zieken. Australië en Nieuw Guinea De Australische minister v-\i bui tenlandse zaken, heeft in het parle ment verklaard dat de republiek In donesia op Nederlands Nieuw-Guinea geen enkele aanspraak kan doen gel den. Tijdens zijn verblijf in den Haag heeft hij zijn standpunt, kenbaar ge maakt aan mr. Moh. Roem. Men kan zich er van verzekerd hou den, dat de Australische regering al les doet wat in haar vermogen is ter bescherming van de vitale Australi sche belangen in deze gebieden, aldus de heer Spender. gen landing uitvoeren aan de rand van een bos buiten Orleans. Fussel, die zijn gehele "kennis van vliegen opdeed uit leerboeken en er geen practische ervaring in had, maakte een bijna volmaakte landing. Slechts een schroef was licht verbogen. Dit is de derde maal dat Fussel van bet stelen van een vliegtuig wordt beschuldigd. Benzine schip in de lucht gevlogen Het 17000 ton metende Britse s.s. „Eastern Med" is in de haven van Suez in de lucht gevlogen en bran dend gezonken. De ontploffing deed zich voor toen het schip te Adabija, ongeveer 20 km ten zuiden van Suez, werd geladen met benzine voor het Britse leger. Een aantal Arabische bootwerkers werd door de ontploffing ver weg ge- geslingerd. Volgens een te Cairo ont vangen- bericht werden drie man ver mist en 21 gewond, onder wie ver scheidene Britse militairen. Er zouden tien Egyptische slacht- ffiers te betreuren zijn. Op 19 Juni vloog het Britse vracht schip „Indian Enterprise" op de Ro de Zee in de lucht. Van de beman ning van 74 koppen overleefde slechts één lid de ramp. Atoomgeheimen worden openhaar gemaakt Groot-Brittannië, Canada en de V.S. zijn overeen gekomen sommige atoomgeheimen openbaar te 'maken, die „aan rivalen geen hulp zullen ver schaffen voor het ontwikkelen van militaire toepassingen van de atoom energie", aldus is door de Ameri kaanse commissie voor de atoomener gie medegedeeld. De openbaarmaking zal betrek king hebben op bijzonderheden van kernreactors met lage energie, en is bedoeld om bij te dragen tot de ont wikkeling van het gebruik der atoom energie voor vredesdoeleinden. De reactors met lage energie kunnen niet gebruikt worden voor het pro duceren van atoomwapens. Vliegtuig gestolen De politie van Orleans heeft een 19-jarige Engelse jongeman, B. Fus sel, gearresteerd. Fussel, leerling van een speciale school in Engeland voor moeilijke jongens, had een vliegtuig gestolen, waarmede hij naar Port- Said wilde vliegen. Wegens gebrek aan benzine moest hij een gedwon- Men lette op beschilderde dieren. Over de vogeltrek zijn al veel bij zonderheden bekend geworden door experimenten- met wilde vogels- die werden voorzien van een pootringetje met een nummer en een adres. Wie een geringde vogel in handen krijgt kan door het ringnummer aan dat adres op geven onder vermelding van datum en vindplaats aan dit onder zoek meewerken. Men krijgt dan la ter bericht over de herkomst van de vogel en de ringplaats. Tegenwoordig worden- ook wel eens in het wild levende vogels opgevan gen en daarna met een in het oog- lopende kleur beschilderd. Men zal zich herinneren dat het zoölogisch museum te Amsterdam vorig jaar de medewerking van het publiek heeft ingeroepen voor een proef met meeu wen waarvan de kop rood geschil derd was. Iets dergelijks is dians op touw gezet door een Engelse instelling, de Severn wildfowl trust. De heer Peter Scott, de directeur dezer instelling liet daartoe een aantal wil de ganzen opvangen, waarvan de buik- en staartveren, die bij wilde ganzen doorgaans wit zijn, in felle kleuren werden beschilderd. Doordat wilde ganzen nogal opval lende vogels zijn, is het te verwach ten dat er vele „terugmeldingen" zul len binnenkomen. Vorige winter werd in Engeland een 70-tal kolganzen gevangen en ge ringd losgelaten. Een hiervan is la ter in Zeeuws-Vlaanderen geschoten. Ganzen, die in Engeland overwinteren komen blijkbaar op de trek ook in Nederland. Dit jaar zijn er in" de maand October door de Svern wild fowl trust al 377 ganzen gevangen en gemerkt weer losgelaten. Dit jaar zullen er dus zeker wilde ganzen met een gekleurd achterste te zien zijn. Waarnemingen hiervan worden gaarne met opgave van plaats en da tum, grootte van de troep, waarin de beschilderde vogel voorkwam, trekrichting etc. ingewacht op het aders: Middelburg, Noordsingel 158. Ons Feuilleton Lord Charles Spencer, zo heette de Engel tsniaïi, was nu zoals Miss Fos ter het uitdrukte, de derde goudvis door de schone weduwe aan haar hengel gevangen. Hij was bijna de ge hele dag met haar, en de getrouwste der drie adorateurs; dat duurde tot de Amerikaanse kust op zekere late namiddag in het gezicht kwam. De jonge Lord bleef met de weduwe tot vrij laat in de avond op het door een prachtige maneschijn beschenen dek -op en neer wandelen, maar éin delijk zeide zie. toch, dat het te laat werd, en ze hem goede nacht moest wensen. Ik gevoel mij zo gelukkig in uwe nabijheid en wie weet, wanneer ik u weder zal zien, zeide de Lord zuchtend. Mrs. Loveland zag hem met hare schitterende ogen doordringend aan. Lord Spencer, zeide ze op plech tige toon, u is een Engels edel man len ik ben een vrouw die veel leed moet dragen, kan ik vertrouwen in u stellen? Volkomen, Mrs. Loveland. --- Welnu, luister dan: ik ben, zo als u bekend is, uit het zuiden af komstig:, waar mijn vader eigenaar van uitgestrekte katoenplantages was. Tijdens de oorlog werden zijn bezit tingen door de troepen der noordelij ken aangevallen, zijn plantages wer den verwoest, zijn vee weggevoerd, niettegenstaande hij een getrouwe aanhanger van de partij der noorde lijken was. Hij liet mij een schuldvordering van bijina een millioen dollars op het Gouvernement der Verenigde Sta ten na, toen hij stierf. Deze vorde ring was gegrond op bewijsstukken, maal* op onver k 1 a ar bare wijze ver dwenen enkele stukken daarvan, ter wijl er een proces over de zaak ge voerd werd. Een mij toegewijde vriend te Washington deed alles wat in zijn vermogen was om het ge heim der verdwenen stukken op het spoor te komen, en het gelukte hem na veel moeite er achter te komen, dat ze door een hooggeplaatst ambte naar ontvreemd waren, om de mis dadige handelwijze van zijn broeder te kunnen verzwijgen, die een belang rijke som voor mijn vader bestemd, achtergehouden had. Mijn vriend ge raakte niet slechts in het bezit der verdwenen stukken, maar ook in dat van zeer gewichtige brieven op de diefstal betrekking hebbende. Gedu rende mijn verblijf te ParijiS, ontving ik al die stukken en brieven, zodat ik opnieuw een proces kan voeren, en de dief ontmaskeren. Maar hoe kan ik u in deze zaak van enige dienst zijn, waarde Mrs. Loveland, vroeg Lord Spencer, daar ik te Wiashington geen relaties heb. En toch kunt u dat doen my- lord, riep de schone weduwe met overtuiging uit, daar ik er zeker van ben dat men trachten zal mij die papieren bij onze landing afhandig te maken. Wat zegt u? Toch niet met ge weld? Ja, met geweld en wel op de volgende wijze: de man die alle re den heeft zeer bevreesd te zijn, dat die stukken overgelegd worden, neeft grote invloed op het personeel van het douanekantoor, en niets is voor hem gemakkelijker dan mij deze pa pieren te ontnemen onder voorwend sel idat de enveloppen waarin ze ge borgen zijn, contrabande inhouden. Ik dacht er eerst over Mr. Harrison of Mr. Manor te verzoeken mij deze djenst te bewijzen, ze voor mij aan wal te brengen, maar eerstgenoemde heeft misschien bekenden onder mij ne vijanden, en Mr. Manor is nog te jong. Wilt u mij deze dienst bewij zen, my lord? Of ik dat doen wil? Natuurlijk Mrs. Loveland, verzekerde de Lord bereidwillig. De dame begaf zich nu naar haar hut, en kwam een ogenblik later met een zorgvuldig verzegeld pakket terug. Heeft 11 een potlood bij u? vroeg ze. Zeker, mevrouw. Schrijf dan als u wilt uw naam op het pakket, met bijvoeging privé eigendom, bewaar het in uw reistas, en bezorg het mij in het Hotel Cen tral. En mag ik na het uitvoeren uwer bevelen, als trouw ridder de hand mijner dame kussen? vroeg de verliefde Engelsman. De arbeider is zijn loon waar dig en u is een waardige vertegen woordiger der Engelse ridderschap bij voorbaat mijn dank, maar nu is het t ijd om le gaan slapen goe den nacht mylond. Laten ze maar eens proberen om mij dit pak afhandig te maken., dacht Charles, terwijl hij jle schone dame naoogde. De machine van de Atlanta stopte voor de haven en terstond kwam een kleine stoomboot van het tolkantoor naast het schip aanleggen. Een aan tal ambtenaren kwamen aan boord, benevens een klein bewegelijk man netje met kort geknipt haar, die Mrs. Loveland vroeg naar haar hut be gaan en daar een onderhoud met haar had dat enige minuten duurde. Toen hij weer op het dek was, mpn- sterde hij de passagiers die voor de visitatie gereed stonden, en wendde zich tot Mr. Harrison. Is 11 Mr. Harrison? vroeg d» kleine man. Zo is mijn naam:, was het ant woord. Als de visitatie afgelopen is, mag ik u dan even spreken, het be treft een gewichtige zaak. U kunt mij aanstonds in de kapiteins-kajuit vinden, antwoordde de spoorweg-koning. (Slot volgt). 2.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 2