De Winkelweek is een enorm succes. Iedereen loot mee naar de hoofdprijs van 100 GULDEN een nette Dienstbode ervaren Typiste gevraagd Banjo met foudraal, BAZAR w n Voor ST. NICOLAAS P. A. ROMBOUT •T] JCv.H.'tjes I A.s. Zaterdag wordt Sint Nicolaas wederom in Heusden verwacht WIJK EN AALBURG Gevonden en verloren voorwerpen Ons Landbouwhoekje. MOTOR T.W.N. ADR. VERWIJS Pootaardappelen Kuikenbon DEURNE 'n Rokersparadijsje Woensdagmiddag arriveert Sint Nicolaas in Gorinchem Zoekt U een St. Nicolaascadeau? Woninginrichting G. VLASTUIN GROTE SORTERING!! Adverteert regelmatig in dit Blad een zwart pak en de vele andere fraaie prijzen (f 100. Volgende week BEZOEKT ALLEN DE Dus eerst naar het Oliekledinghuis Raadsvergadering gehouden op Zaterdag 25 Nov., des v.m. 10 uur. Voorzitter: Ed.Achtb. Heer C. B. J. Landweer. Secretaris: WelEd. Heer W. Bou man. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent met het for muliergebed. De Secretaris leest de notulen der vorige vergadering. De heer K. Bouman Czn. merkt op dat in de notulen niets is vermeld over zijn opmerking over de slechte toestand van de stoep bij de Wed. v. Bergeijk en over de heiningdraad bij de inlaatsluis van het Noorderaf wateringskanaal De Voorzitter belooft de notulen hiermede alsnog te zullen aanvullen, waarna deze worden vastgesteld. Ingekomen stukken Verzoek om subsidie van deProv. Raad voor Onvolwaardige arbeids krachten voor het jaar 1951 B. en W. stelLen voor, gezien het nut van deze Raad een subsidie van f 15 te verlenen. Wordt verleend. Schrijven van de Stichting voor de GEVONDEN: Een paar licht beige r egenpij pen. Terug te bek omen bij P. van Heemskerk, Heistraat A 190, Wijk en Aalburg. VERLORENEen regenbroek, khakikleur en met rood-bruiine rie men, vermoedelijk tussen Wijk, Heus- den, Kaatsheuvel. Tegen beloning te rug bezorgen of zenden aan L. van Tilburg, Oudestraat A 150, Wijk. WEGGELOPENEen Belgische herder, luistert naar de naam: Hek. Inlichtingen of terug 'te bezorgen bij A. de Graaff-Voogt, E 85 te Dron- gelen. Aardappelstomers en boerderij branden. Naast de algemeen voorkomende brandoorzaken als „vuile schoor steen", „spelen met vuur", „gebruik van wasbenzine", „electriciteit" enz., waarbij voor de boerderijen in het bij zonder nog „blikseminslag" en„hooi- broei" gelden, heeft in de laatste jaren wederom een nieuwe brandoor zaak zich bij herhaling voorgedaan, n.l. bet gebruik van de z.g. aardappel stomer. In de meeste gevallen werden de branden veroorzaakt door vonken uit de schoorsteen of door het weg waaien van gloeiende asdeeltjes bij liet schoonmaken of uithalen van het vuur onder de installatie. Men onderscheidt bij deze aardap pelstomers twee types, de stationnaire ■en de verplaatsbare. Gevoegelijk kan worden aangenomen, dat de ver plaatsbare installaties de meeste bran den veroorzaken, omdat de al of niet juiste plaatsing van een dergelijke installatie op het erf dikwijls afhan kelijk is van toevallige omstandighe den. In het algemeen verdiept men zich daarbij niet in windrichting e.d. het geen bij de plaatsing van een station naire installatie meestal wel geschiedt. Ter voorkoming van brand zorge men er daarom voor, dat: ie. dat op de schoorsteen van de aardappelstomer een goede vonken- vanger aanwezig is; 2e. gloeiende as en sintels direct worden afgedekt door een laagje zand of aarde, dan wel met behulp van watoer dadelijk wordt gedoofd; 3e. de installatie een zodanige op stelling ten opzichte van de boerde rij en van haar belendingen heeft, dat eventueel wegwaaiende vonken niet gemakkelijk op rieten daken, hooi- en stroschelven e.d. terecht kunnen komen. Hieruit blijkt, dat uiteindelijk dus de oplossing van het hele „probleem" van deze brandveroorzakende aard appelstomers terug te brengen is tot enkele eenvoudige ordemaatregelen, die bovendien de landbouwer geen cent behoeven te kosten. Men zij dus op zijn hoede bij ge bruik van de aardappelstomer en ge ve het personeel daarvan de nodige aanwijzingen bij de opstelling. Andel. B. v. HOVEN. Snwjet-spionnagegToep gepakt Op een bijeenkomst van de Ghr.- Democratische partij te Finslak en heeft dr. Lehr, de West-Duitse minis ter van binnenlandse zaken, volgens het persbureau D.P.A. verklaard, dat een groep spionnen, die onder lei ding stond van een Sow jet-Russische kolonel, onlangs in de nabijheid van een fabriek van synthetische benzine werd gearresteerd. verbetering van de fruitcultuur te Gel- dermalsen, met verzoek om subsidie. B. en W. erkennen wel het nut van deze Stichting, doch in verband met de verre afstand, menen zij dat uit deze gemeente weinig voordeel er van zal worden getrokken. De heer v. Helden is het met de ze zienswijze niet eens, de gemeen te is ingedeeld bij Geldermalsen. Hij acht een subsidie wel gewenst, de tuinbouw neemt ook in onze omge ving steeds toe. De Voorzitter merkt op dat tegen woordig zovele subsidie's worden ge vraagd dat B. en W. van mening zijn dat daartegen een rem dient te wor den aangelegd. De heer Roza wijst op het verge vorderde plan tot stichting van een tuinbouwschool in de streek, is het niet beter daaraan subsidie te geven. De Voorzitter meent dat dit an ders ligt, de Stichting voor de fruit cultuur streeft naar verbetering der fruitrassen. De heer C. Bouman Az., wenst het voorstel van de heer C. v. Helden om een subsidie van f25 te verlenen,, te steunen. Het voorstel hierop in stemming gebracht wordt aangeno men met 4 tegen 3 stemmen. Voor stemden de beren C. v. Helden, C. Bouman Az., K. Bouman Gzn. en B. Roza. De verzoeken, vain het Bra bants Orkest om subsidie alsmede de aanvragen van de Vereniging voor Gewestelijke Avondscholen te den Bosch, de Stichting voor Lagere Nij verheidsscholen in de Bisdommen Breda en den Bosch en de Bond van Openbare Leeszalen te Eindhoven, worden op voorstel van B. en W. van de hand gewezen. Verzoek van het Bestuur van de Christelijke Lagere Landbouwschool te Andel, om evanals vorige jaren, ook voor 1950 weer een subsidie van f 5,- per leerling", die uit deze gemeente genoemde school bezoeken te mogen ontvangen. Waar 8 leerlin gen de school bezoeken, wordt op voorstel van B. en W. besloten een subsidie van f40 te verlenen. lillilllllllllllllllllilllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllMlINIIIIIIIIIillllllM GEZAMENLIJKE MIDDENSTAND HEUSDEN $$aria é$driana- JAN FELIX BURGHOUT, GEVRAAGD: Administratiekantoor J. VAN MERSBERGEN TE KOOP:- TE KOOP ANDEL (N.Br.). enz. be+er met pen en papier van Firma L. J. VEERMAN N.V. „A.L.A.D." 't Puikje van de Nederlandse sigarenindustrie 't Beste van de Ned. en Eng. dat is de *§3> Speciaalzaak Om 2.30 uur komt de stoomboot uit Spanje aan Sint Nicolaas zal met ziin 6 zwarte knechten een rij toer door Gorinchem maken. Verder bezoekt de Sint iedere middag de Gorcumse winkels want ook Sint Nicolaas koopt in Gorinchem! De grote Sint Nicolaas-actie in Gorinchem is een enorm succes! Bij aankoop van iedere gulden ontvangt U een nummer, dat kans biedt op één van de vele prachtige prijzen, o.a. EEN RIJWIEL-SOLEX, EEN DAMES- OF HERENRIJWIEL, EEN GERO-CASETTE, EEN DEKEN? enz. enz. De winkels zijn in Gorinchem op 1, 2 en 4 December 's avonds tot 9 uur geopend. Vals attracties Vrolijks Muziak te WIJK EN AALBURG, op Donderdag 30 Nov., Vrijdag 1 en Zaterdag 2 Dec. Sint Nicolaas Sint Nicolaas De Kinderen zingen uit JS n CJ u N repareren van Paardentuigen. Schoen* en Zadelmakerij Is. Overweel Babiloniënbroek G 34 WIJ HEBBEN EEN RUIME SORTERING: Boekenkasten, Theemeubels, Kapstokken, Radio tafels, Theewagens, Tafelkleden, Oud-Hollandse doeken, Rookfauteuils, Haardfauteuils, enz. enz. TEVENS DOEN WIJ MEE AAN DE SINT NICOLAASACTIE Markt 48 Telef. 147 GEERTRUIDENBERG zijn wij ruim gesorteerd in: Dames-, Heren en Kinderzakdoeken, Shawls, Handschoe nen, Zelfbinders, Overhemden, Kousen en Sokken, enz, enz. Teveel om op te noemen ALMKERK -NIEUWENDIJK BIJNA VOOR NIETS DIE KINDERBOEKJES Boekhandel VAN DE NADORT, Gorinchem Bij ons slaagt LI zeker voor een St. Nicolaascadeau Wenst U iets te kopen- of heeft U wat aan te bieden Een „N. v. H.'tje" geeft uitkomst ZIE ADVERTENTIE VRIJDAG a.s, Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van een Dochter De gelukkige Ouders JOH. DE ROO A. A. DE ROO- TIMMERMANS. Sf. Pradjekan Oost Java, 25 November 1950. Heden nam de Heere plotseling van ons weg, in de Hope des Eeuwigen Levens, onze geliefde Broeder en Oom, in de leeftijd van 79 jaren en 5 maanden. Drongelen, A. M. BURGHOUT. Bussum, P. CRIELAARD. Drongelen, 27 November 1950. voor dag en nacht. Maandag en Vrijdag extra hulp aanwezig. Mevr. LANDWEER Perzikstraat B 206, Wijk (N.-Br.) Op het van Hoogstraat O 137 te Heusden, wordt een loopt prima, 200 c.c. Te bevragen bij C. M. VAN HELDEN Polsestraat C 202, Aalburg (N.-Br.) zo goed als nieuw. NOTARIS DUYNE - HEUSDEN. Giro 260943 - Tel. 23 d./n. Handel in GOEDGEKEURDE Denkt eraan, tijdig Uw aan te vragen en aan ons op te zenden. gaan wij weer naar Wijk en Aalburg. waarin cigarettenmarkt 't Fijnste van de overzeese tabakscultuur HEUSOEM Gratis loten Gratis St. Nicolaas verpakking ten bate van de Fanfare „Oefening en Uitspanning" in het Verenigingsgebouw aldaar. Op Vrijdag 1 Dec. zal St. Nicolaas met Zwarte Plet de Bazar tussen 6 en 7 uur met een bezoek vereren. OpsnDondardag on Vrijdag 8 uur, Zaterdagmiddag 3 uur. 05 In ruime sortering alle soorten oliegoederen verkrijgbaar als: lange gecamoufleerde Oliejassen (zonder bolt) extra aanbieding. Lange zwarte - Oliejekker - Oliepijpen alles dubbel gevoerd. Heren-, Dames- en Kinderlaarzen in ruime sortering. Uw geschenk voor warme voeten, Heren en Dames kameelhaar pantoffels met leren zool en pompoen. Gebreide Heren-, Dames- en Kinder-vingerhandschoenen verkrijgbaar spotprijs. Verders beveel ik mij beleefd aan voor het Steeds onderdelen en riemen uit voorraad leverbaar. Oliën en Vetten. Vergeet niet de rubberlaarzen. RAPPO-LEDERWAS voor het onderhoud van Van ouds bekend adres: Bij iedere gulden welke U besteedt, ontvangt U een lot, zodat U mede kunt dingen naar de prachtige prijzen welke hieraan verbonden zijn Ook in kleine Meubelen, zoals: Rook- en Haard- fauteuils, Rooktafels, Radio bankjes, Schilderijen, Tafel- en Divankleden, enz. enz, Op 1, 2, 4 en 5 December zijn wij geopend tot namiddag 9 uur, en ook zullen onze zaken Dinsdag middag 28 November en 5 December open zijn. Evenals ieder jaar weer een enorme sortering vanaf 20 cent. Zie de Etalage, Voor iedere leeftijd een boek. PrachtcollectieMerk-VULPENHOUDERS DOZEN POSTPAPIER - ROMANS LANGENDIJK 42 TELEF, 2994 I Prijs per advertentie van hoogstens 20 m.m., enkele kolom, ft,— p. pl, TE KOOP: zo goed als nieuw. C. GARSTMAN Burg. v. d. Lelystr. B 213 Woudrichem.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 3