Fa. L. J. VEERMAN, Heusden Boekhandel KINDER- EN GEZELSCHAPSSPELEN Burgerlijken Stand Verzoek van M. Millenaar om een bijdrage in de kosten voor hot doen bezoeken van de Ü.L.O. school te Aalst door zijn zoontje. Op voorstel van B. en W. wordt besloten een subsidie vian f3.per maand te verlienen. Verzoek om subsidie van de Stich ting Opbouworgana in Nooirdbnabant. Aangezien die gemeente meermalen groot belang bij de Stichting heeft gehad, stellen B. ein W. voor een sub sidie van f42.te verlenen. De heer Roza vindt het vreemd', dat voor deze stichting wordt voor gesteld subsidie te verlenen, terwijl op het verzoek van de Stichting voor de Welvaart in het Land van Heusden en Altena werd voorgesteld afwijzend te beschikken, terwijl deze voor de streek tocli van. veel meer belang is. De Voorzitter zegt, dat tot heden het Opbouworgaan voor de gemeente van meer belang is geweest dan de Stichting voor de Welvaart. De heer Roza is van mening, dat alleen die plaatselijke afdeling van het Groene Kruis van het Opbouw orgaan voordeel hebben genoten. De Voorzitter merkt op, dat ook op ander gebied voordeel is ondervon den. Met algemene stemmen wordt het voorstel van B. en W. aangenomen Aanbieding der gemeentebegroting en die der afdeling Aalburg en het Electriciteitsbedrijf dienstjaar 1951. De Voorzitter wijst als leden van. de commissie van onderzoek aan de heren K. Bouman Cz., C. v. Helden en B. Roza. De heren K. Bouman en C. Bou man zouden de begroting gaarne eni ge dagen ter inzage ontvangen. De Voorzitter ziegt zulks toe. Voorstel van B. en Wi. inzake ver hoging van de jaarwedde van de 2e ambtenaar ter secretarie met f 125. Met algemene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Voorstel van B. en W. betreffende verhoging van de KWiU-prijs van elec- trisch licht met 2 cent en tot verla ging van de K.W.-prijs voor vastrecht met 1 cent. Gezien de verhoging van de kolenprijzen zouden B. en Wi. de prijs per K.W. van 20 op 22 cent willen brengen en het vastrecht van 10 op 9 cent willen verlagen. De heer K. Bouman is uit prin cipe tegen verhoging, omdat daar door de mindere man getroffen wordt. De Voorzitter merkt op, dat de prijs die de PNEM berekend hoger is dan die van de gemeente, trpts de voorgestelde verhoging blijft de gemeente nog beneden die prijs. De heer K. Bouman voelt ook niet voor verlaging van het vastrecht. De Voorzitter zegt, dat juist de minder draagkrachtigen van deze ver laging profiteren. Het is een zeer sociale maatregel. De heer C. Bouman. informeert wanneer 'het vastrecht voor de indus trie wordt herzien. De Voorzitter zegt, dat dit een aparte kwestie is. Met algemene stemmen wordt hier op ook dit voorstel van B. en Wj. aangenomen. De lopende kasgeld lening groot 48000 gulden gesloten bij de Maat schappij voor Onderlinge Oorlogs schade wordt voor 1951 verlengd. Voorstel van B. en W. tot over neming in onderhoud en beheer van wegen van het waterschap „de Pol der van Aalburg". De Voorzitter deelt mede, dat de polder van Aalburg een adres tot de raad heeft gericht om met ingang van 1 Febr. 1951 de wegen van het waterschap ter lengte van 4025 me ter, voorzien van een klinkerbestra ting. in onderhoud te willen overne men, aangezien deze wegen niet al leen voor hiet Waterschap, doch voor de gehele gemeente van belang zijn. Het polderbestuur is bereid een be drag van f1500 per jaar ïn dit on derhoud bij te dragen. B. en W heb ben naar aanleiding van dit verzoek contact opgenomen miet het polder bestuur, dat zelf ook overleg heeft gepleegd met de ingelanden. In ver band daarmede stellen B. en W voor op het verzoek in te gaan, als de polder gedurende 30 jaren elk jaar f 2000 betaalt. De over te nemen leng te is te verminderen met het gedeelte dat in een andere gemeente ligt, 350 meter ligt n.l. in de gemeente Eethen.' De heer C. van Helden zegt, dat de gemeente een jaar geleden reeds de wegen van de' polder van Wijk heeft overgenomen en tot heden zijin er nog steeds geen stappen gedaan om deze wegen te verhardiem. Ged. Staten hebben de gemeente blanco cnediet gegeven voor overname, waar om dan niet tot verbetering' overge gaan? En niet niet een 2e rangs verbetering, doch ineens met klin kers, waarmede men op de duur het goedkoopst uit is. Spr. is niet tegen overname van de wegen van de polder van Aalburg, doch zou aan deze overname willen vastkopeplen, dat de wegen in Wijk direct wor den verbeterd. De Voorzitter ziegt, dat de gemeen te de wegen van de polder van Wijk heeft overgenomen met de bedoeling om deze tie gaan verharden. Er is thans aan Ged. Staten de goedkeuring gevraagd voor een verbetering die de gemeente een half millioen zal kosten took ftoot OiAaA oeitteO Voor onze kleintjes geschenken van blijvende waarde VULPENHOUDERS PRIMA KWALITEIT Onze afdeling IS RIJK GESORTEERD De heer C. van Helden is het met een dergelijke verbetering niet eens en acht klinkerbestrating verre te verkiezen boven een asfaltbadekkingi, de ondervinding met de cUjk opge daan is daarvoor afdoende bewijs. Had de gemeente doorgewerkt, dan waren de wiegen reeds in orde ge weest. Wethouder v. Wijk wijst deze be wering van de hand, in 1950 waren er geen klinkers te krijgen. De Voorzitter merkt op, dat als de polder in zijin tijd, evenals het polderbestuur van Aalburg, had door gewerkt, ei- dan de verbeterde wegen reeds lang hadden gelegen. De heer C. Bouman Azn. is het daarmede eens. Wethouder Michael is verwonderd dat de heer v. Helden nu van de gemeente een sneltreinvaart verlangt, terwijl hij als medebestuurslid van de polder van Wijk, die zaken met slakkengang heeft behandeld. De heer v. Helden zet uiteen, waar om de polder niet tot verharding is overgegaan, deze was voor het pol der bes tuur onmogelijk Om te betalen. Het heeft toen aan de wegen expres niets gedaan, opdat de ingezetenen id rang zouden gaan uitoefenen ze door die gemeente te doen over nemen. Zeker ook voor de gemeente is dit werk kostbaar, doch de ge meente wordt bijgesprongen door het rijk en is daardoor beter hl staat dè kosten te dragen. De Voorzitter deelt mede, dat het gemeentebestuur met Ged. St. in cor respondentie is over deze wegverhe- bering en wel in de vorm van een asphaltbedekking. Het wachten is thans op het antwoord. De heer C. v. Helden zegt, dat de Gentr. Téchn. Dienst overtuigd is, dat verbetering met klinkers op de duur het voordeligst is, waarom daar aan dan niet vastgehouden? De Voorzitter merkt op, dat een dergelijke verbetering de gemeente thans op 7 a 8 honderd duizend) gul den komt te staan, daaraan is toch niet te denken. De polder van Wijk had 4 a 5 jaar geleden ook stenen van de vliegvelden moeten kopen, dan had men op een veel. voordeliger manier verbetering gekregen. De heer Schouten acht het. juist;, dat achter de verbetering van de wegen in Wijk spoed wordt gezet, doch kan niet accoord gaan om dit aan de overname van de wegen in Aalburg als voorwaarde te verbinden. De Voorzitter brengt liet .voorstel van B. en W. in stemming, dat hier op met op een na algemene stemmen wordt aangenomen, alleen de heer v. Heiden stemde om bovengenoemde reden tegen. Benoeming onderwijzer aan de O. Lagere school te Wijk. B. en W. stellen voor de thans in tijdelijke dienst aan de school werk zaam zijnde lieer A. J. Olyrhook, die met een 2-tal anderen als no. i op de voordracht is geplaatst als zo danig te benoemen. De heer Roza vraagt wat de oor zaak is geweest, dat de in dienst zijn de tijdelijke onderwijzeres plotseling werd vervangen door een tijdelijk onderwijzer. Was het niet beter ge weest deze tijdelijke onderwijzeres in dienst te hebben gehouden tot de benoeming van een vast onderwijzer? De Voorzitter zet uiteen, dat van de Minister ontheffing was verkregen van de aanstelling van een mannelijke leerkracht tot i September. Toen deze termijn was verstreken is deze ontheffing verlengd tot i December of zoveel korter als het tijdstip waar op een mannelijke leerkracht was te verkrijgen. De heer C. Bouman Az. vraagt of deze wijze van benoeming wel de juiste is? De raad wordt feitelijk geen keus gelaten en wordt als 't ware ver plicht de tijdelijk in dienst zijnde te benoemen. Als de tijdelijke onderwij zeres nog als zodanig aan de school was verbonden, was de raad vrijer in zijn keus geweest. De Voorzitter meent dat men bij het uitbrengen van zijn stem toch moet afgaan op het advies van de Inspecteur en het Hoofd der school. Deze adviezen luiden voor de heer Olyrhook gunstig. Met algemene stemmen wordt de heer A. J. Olyrhook hierop benoemd. Rondvraag. De heer C. Bouman vestigt de aan dacht op de paaltjes, die zijn ge plaatst voor de weegbrug van de Boerenbond te Aalburg. Deze zijn niet wit meer en daardoor in de avond slecht te zien, waar zij kort langs cle kant van de Hoge Maasdijk staan leveren zij gevaar op voor het verkeer. Spr. zou gaarne zien dat deze weer wit werden gemaakt. De Voorzitter is het er mede eens, dat deze paaltjes een gevaar ople veren en het daarom gewenst is dat voorzieningen worden getroffen zo mogelijk door liet aanbrengen van een rood licht. Spr. zal zich hier voor tot de Voorzitter van de Boeren bond wenden. De heer C. Bouman vindt het 'heel goed, dat liet gemeentehuis aan de buitenkant is opgeknapt, doch de er naast staande woning van de gemeen te-veldwachter mocht ook wel eens een beurt hebben. De Duitse op schriften komen gedeeltelijk weer voor de dag. De Voorzitter zegt dat hiervoor een post op de begroting van 1951 is geplaatst. Wat de Duitse opschrif ten betreft, de Duitsers gebruikten zodanig materiaal dat de letters zeer moeilijk zijn te verwijderen. De heren v. Helden en Roza vinden het niet erg dat deze opschriften blijven. Ze vormen voor het nage slacht een mooi bewijs, hoe de Duitse jongens zich met dergelijke spreuken tot hun laatste daden lieten verleiden. De heer C. Bouman informeert naar het adres van de Stichting voor de Welvaart, dat in de vorige vergade ring werd aangehouden. De Voorzitter merkt op, dat hier over bij de behandeling der begroting een voorstel van B. en W. is te ver wachten. De heer Schouten vraagt hoe het is afgelopen met de verbetering van de dijk, 'die half is blijven steken. De Voorzitter zegt dat het in de bedoeling van B. en W. ligt om het overgeschoten gedeelte voorlopig op eenvoudige wijze te doen behandelen, om het dan volgend jaar goed ondier handen te doen nemen. Het uitge trokken bedrag voor 1950 was op gebruikt. De heer K. Bouman vraagt hoe of het staat met de waterleiding voor d'Ulven en de andere dlelen der ge meente. De Voorzitter antwoordt dat B. en W. hiervoor naar den Haag zijn ge weest, men kreeg evenwel het idee dat men niet geneigd zou zijn daar voor grote bedragen beschikbaar te stellen. De heer K. Bouman dringt in deze op spoed aan, de bewoners in die gedeelten zitten nog steeds zonder goed drinkwater. De heer v. Helden heeft de Voor zitter daar straks horen spireken over een commissie voor de wegen, zo iets zou heus zo gek nog niet zijn, meent spreker. De Voorzitter meent dat zulks te overwegen zou zijn. De ïieer K. Bouman zag in het vervolg de notulen der raadsverga deringen gaarne thuisgestuurd. Als een vergadering zoals nu wat lang is geleden, herinnert inen zich alles niet direct zo goed. De Voorzitter acht dit mogelijk, doch dan dient het reglement van orde te worden gewijzigd. Maar de notulen liggen ook ter inzage, men kan ze dus op zijn gemak komen in zien. De heer K. Bouman vestigt nog maals de aandacht op de stoep bij de wed. v. Bergeijk, deze is vooral in de avonduren gevaarlijk, ze is door liet inbrengen van grote brok ken steen verknoeid. De Voorzitter zal opdracht geven deze grote stukken te verwijderen. De heer K. Bouman heeft nog niets gezien van de plaatsing van v erkee rs borden. De Voorzitter ziegt, dat met .1 Ja nuari de nieuwe verkeerswet inwer king treedt, in overleg met deze wiet zullen dan horden worden aange bracht. De heer Schouten vestigt de aan dacht op de gevaarlijke draai in de weg bij wachtmeester -Schipper. De Voorzitter zal ook hier voor zieningen doen treffen. De heer v. Wijk heeft de lieer v. Helden daar straks honein zeggen, dat de wegverbetering iin Wijk stag neert omdat de beide wethouders nu ingezetenen van Aalburg zij n. Spr. wil zijn ambt gaarne neerleggen, als de heer v. Helden bereid is Idit over te niemeh. De heer v. Helden zegt, dat hij zijn woo.rden niet als zodanig heeft bedoeld. De Voorzitter sluit de openbare vergadering. In een gezellig onderons bleef die raad nog enige tijd bijeen, waarbij ook de heer H. Lakervèld, voorzitter van de polder Aalburg, tegenwoordig was. De overname van de polderwe gen van Aalburg, vormde het onder werp van gesprek. De heer H. Lakerveld zette uiteen, hoe het bestuur van. de Polder van Aalburg er toe was gekomen, om tegen het advies van Ged. Staten in direct na de bevrijding pogingen te doen om tot verbetering der wegen in Aalburg te geraken. Hoe liet be stuur er toe was overgegaan stenen aan te kopen van de vliegvelden en hoe het bij zijn pogingen krachtig werd terzijde gestaan door Ir; Kru- ger. Het bestuur deed een en ander in de vaste overtuiging dat rijk pf gemeente uiteindelijk in deze verbete ring1, die voor het waterschap zelf te kostbaar was medewerking zou verlenen. De heer Roza wees de heer v_ Helden er op, dat ook de polder van "Wijk deze weg had moeten be wan delen en de wegen niet in 'een toe stand had moeten doen geraken, wel ke onhoudbaar is geworden. Des noods had men een begin tot verbe tering moeten maken. Spr. nam het op voor de wethouders, die in deze hebben, gedaan wat nodig was. De andere leden spraken in de zelfde zin. Wethouder v. Wijk bracht een compliment aan het Bestuur van het waterschap van. Aalburg, voor haar j u iste handel wij ze. De heer v. Helden zette het stand punt. van het polderbestuur van Wijk nogmaals uiteen en. verklaarde niet tegen overname van de wegen in Aalburg te zijn, doch alleen te heb ben. tegengestemd, omdat hij verbete ring der wegen in Wijk aan dit be sluit wilde verbinden 0111 daardoor B. en W. te noodzaken in kort tijds bestek met voorstellen tol verbete ring dezer wegen te komen. Nog maals betoogde hij niet een goedko pere uitvoering te zoeken, doch de verlyetiering met klinkers te doen ge schieden, als zijndie op de duur het m ins t k o s tbaars te Ook de Voorzitter wees de beschul diging van de lieer v. Helden, als zou het college van B. en W. in deze niet actief genoeg zijn geweest, van de hand en voegde hieraan toe, dat de heer v. Helden als lid ynn het polderbestuur zelf het verwijt treft, niet actief genoeg te zijn geweest. Had ,d[e. polder van Wijk gedaan^ wat die van Aalburg deed, dan zou de wegver be tering veel minder hebben gekost dan thans het geval zal zijn. AN DEL Geboren: Jacoba Helena, d. van H. J. Hinbiink en D. A. Pielerse. SPRANG-CAPELLE Over de maand October. Geboren: Jan, z. van L. Bouman en G. Wagemakers; Hubertus C., z. van W. v. Beek en H. J. de Roon; Jenneke, d. van A. J. Spuij broek en P. C. VerduijnJohanna M., d. van H. H. Kraak en E. C. Cové; Marinus, z. van M. v. Wijk en P. A. Rosen- brand; Jan H., z. van D. J. Oerle- mans en J. Konings; Wilhelmina A.f d. van E. M. v. Pelt en W. J. Stam; Christina, d. van W. J. Pruijssers en W. Rietveld. Getrouwd: C. A. v. Heijst 30 j. en C. Haverhals 30 j.; L. P. v. d. Wal 31 j. en J. v. Drongelen 29 j.; A. K. v. Oversteeg 26 j. en H. C. v. Dijk 23 j.; H. Timmermans 25 j. en E. Dank 22 j. Overleden: G. B. Dams té, 52 j., echtgen. van A. Dees; C. J. van Vuu- ren 65 j., echtgen. van A. v. d. Hoe ven; G. Boer 54 j. echtgen. van-O. van der Kolk; J. J. Pruijssers 68 j., echtgen. van G. de Bruijn; J. van Beek 92 j. wedn. van J. de Rooij. WERKENDAM. Getrouwd: Antonie Kieboom 22 j. en Elizabeth J. Baggerman 27 j. De boeken bij uitnemendheid voor jongens, die van spanning houden Tel. 19 zijn boeken als b BOLKE DE BEER PIM-PAM-POENTJE DAANTJE OKKIE Wij hebben een prachtsortering van bekende merken in Dames- en Heren modellen SWAN - PARKER - OSMIA - IMPERIAL SPECIALE AANBIEDINGEN: Jeugdvulpenhouder f 2,75 Vulpen- en vulpotlood f16, van 30e druk De levensgeschiedenis van een jonge Engelse arts

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 4