voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Toestand in Korea ernstig. Plaatselijk Nieuws UitgaveFirma L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6826 Vrijdag 1 December 1950 Nabije Oosten zorgenkind van 't Westen HOEST Eerste steenlegging voor de Ned. Herv. Kerk te Almkerk. und van altena Dit blad verschijnt DINSDAG- EN VRIJDAGMORGEN Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Abonnementsprijs f 1,95 per kwartaal, per week 15 ct., losse nummers 10 ct. Telef. No. 19 Postrekening 61525 Advertentiën8 cent per hoogte-millimeter Contracten op aanvraag. N.v.H.-tjes: Prijs per advertentie van hoogstens 20 millimeter, fl. Advertentiën en berichten worden ingewacht tot Maandag middag en Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Sterke troepenmachten Chinezen stromen onder hoorngeschal en ge schreeuw, van Ide heuvels in op die in de war 'gebrachte verdediging van de Verenigde Naties, waardoor er in Noord-Korea een critiekë toestand is ontstaan. Bij Pak Is jon moesten de Zuiid-Ko- rëhmen en Amerikanen zich verder terugtrekken. Eveneens in de sector Jongbjon-Koedjandoeng, waar zij 16 km terug moesten en bij Ppeklsjangi waar de communisten een "bres sloe gen zij de stad Maengsan bezetten. In enkele dagen is het front der Verbonden troepen bijna 100 kin1 te ruggetrokken. In het Tsjoingsjon-gebied kan elk ogenblik een rechtstreekse geweldige aanval der Nioordi-Koreainen en Chi nezen losbarsten. Koenoeri is door de commünisten beziet. Amerikaanse mariniers die trach ten een reeks besneeuwde bergen te behouden zijn van hun hoofdmacht afgesneden. Het lot van de Turkse brigade in Korea is nog onzeker. Er zijn be richten, dat zij is omsingeld. Met grote spanning wordt over de gehele wereld de verdere ontwikke ling der gebeurtenissen gevolgd. Bevin, de minister van Buitenland se Zaken, vroeg in bet Engelse La gerhuis: „Bestaat er een Russische- Chinese samenzwering op een schaal, die de gehele wereld omvat?" „Ik weet het niet", aldus moest hij zijn eigen vr'aag beantwoorden. In een rede, diè die minister van buitenlandse zaken Acheson, voor ge heel Amerika heeft gehouden, zei hij, dat als er ooit een periode is ge weest, die de kracht en het karak ter van tiet Amerikaanse volk op de proef stelde, hét de periode van thans is. Hij voegde er aan toe, dat „alle hulpbronnen die ons ter 'beschikking staan van wijsheid, geweten, karak ter, de beste tradities van ons volk en onze diepste bronnen van geloof" het Amerikaanse volk moeten leiden bij het- vervullen van de verantwoor delijkheid, die de geschiedenis het volk heeft opgelegd". Hij noemde het Noordelijk offen sief in Korea „de tweede schok kende daad van agressie". Het is niet zonder meer een nieuwe fasie in de Koreaanse veldtocht, maar >,een nieu we onuitgelokte agressieve daad". Met nadruk wees Acheson erop, dat van liet begin af duidelijk' was gemaakt, dat de enige missie van de strijdkrachten der Ver. Naties was, de aanvallers terug te slaan en hel volk van Korea zijh onafhankelijk heid terug te geven. „Het ingrijpen der Chinese com munisten in Korea", vervolgde Ache son, „heeft eein toiestand van onge kend gevaar voor de wereldvrede geschapen. Het internationale com munisme is er opzettelijk op uit een oorlQg te riskeren. Het Amerikaanse volk wenst zijd op vrijheid gebaseer de instellingen op vreedzame wijze te handhaven, doch het heeft getoond er zo nodig vooir te zullen vechten". Acheson deed een beroep op het Amerikaanse volk om zich eensge zind achter de „strategie van de vrij heid" te scharen. „Niemand",, vervolgde hij, „kan waarborgen dat er geen oorlog komt. De huidige crisis draagt een buiten gewoon ernstig karakter. Het is slechts gedeeltelijk aan ons om te beslissen of de rede zal zegevieren. Wij moeten het beste hopen en po gen dit zo goed mogelijk te bevor deren, terwijl wij ons inmiddels op het ergste voorbereiden." Hij deed een beroep op de Chinese se communisten om hun volk niet ip de oorlog te drijven, hetgeen noch in het belang wan het Chinese volk noch in dat van China zou zijn. Hij beschuldigde de Sowjet-Unie er op uit te zijn hulp te verlenen aan de aanvallers en het werk van de V.N. te vernietigen. Donderdagmiddag half 5 heeft pre sident Truman tot het Amerikaanse volk gesproken over de toestand. In de conferentie van de Senaats commissie voor gewapende diensten verklaarde Senator Millard Tydings, voorzitter dezer commissie, dat de massale invasie van honderdduizen den geoefende Chinese manschappen in Korea een volkomen nieuw oor logsplan nodig maakte. Hij veronderstelde dat voorlopige plannen een eventueel gebruik van de atoombom in Korea omvatte. Buitenlands Overzicht Inzake Korea zijn nu te Lake Success rode Chinezen gehoord,en zoals te verwachten viel ging het hard tegen hard. Hoewel de interventie der Chi nezen in Korea vooral in het voor deel. is der Russen die het liefst de Amerikanen zouden binden ineen eindeloze oorlog op het Aziatische vasteland moeten de Chinezen ook eigen nationale doeleinden nastre ven. Zo goed als het bezit van Tibet een ideaal was van alle Chinese re giems sinds 1720, is ook Korea schat plichtig geweest aan Peking, totdat het na 1880 twistappel werd tussen Russen en Japanners. Zeker vrezen de Chinezen herstel van Japan dat steeds via Korea in Mantsjoerije binnenviel en zij schijnen te menen, dat nu de V. S. achter Japanse agressie-plannen staan. Zij willen dus medezeggenschap bij het bepalen van de toekomstige status van Korea en zullen hun troepen slechts dan vrijwillig terugtrekken uit Korea, indien de Amerikanen hun vloot uit de wateren van Formosa ver wijderen, opdat Peking dit eiland! zou kunnen bezetten. De Chinezen menen, dat de V.S. geen oorlog met China zullen riskeren strategisch doelloos en politiek gevaarlijk en te Washington gelooft men niet, dat de Chinezen een oorlog aandurven. Vandaar dat beide partijen onbuig zaam zijn en het hard tegen 'hard gaat. De Russen leiden graag de aan dacht van Europa af, en inderdaad geschiedt daar niet veel: alle pro blemen Europees leger, Duitse herbewapening, plan-Schuman worden nog steeds besproken. De on zekerheid heeft de Duitse begeerte,, om deel te nemen aan de westerse defensie niet verhoogd. De successen der socialisten in Hessen, Baden- Wurtemberg en Beieren worden ver klaard uit Schumacher's verzet tegen herbewapening in dit stadium. Intussen wordt het lot van Europa mede bepaald door betgeen gebeurt in bet 'Nabije Oosten, knooppunt van verbindingen tussen Europa, Azië en Afrika, en rijk aan petroleum. Er wordt nu reeds 50 millioen ton olie per jaar gewonnen (een negende van de wereldproductie) door Amerikaan se, Britse, Nederlandse en Franse maatschappijen. In al deze landen is bet anti-communisme sterk, want de pasja's en emirs verzetten er zich evenzeer tegen als de leer van Mo hammed. Maar tegelijk* groeit er een anti-westers nationalisme, waarvan Moskou zijdelings kan profiteren. De laatste weken hebben daarvan vele blijken gegeven. Egypte heeft geweigerd, langer het verdrag van 1936 met Engeland te erkennen, al geldt dit tot 1956. Cairo wil terug trekking der Britse troepen uit de kanaalzone van Suez en alleenheer schappij over de katoenrijke Soedan, waar nu dé Egyptische koning souve- rein is maar Britten het bestuur uit oefenen. Egypte maakte ook aan spraak op het vroegere Italiaanse Eritrea als onderdeel dan van Soedan maar de meerderheid der V. N. heeft beslist, dat Eritrea bij Abessynië zal komen, dat nu een uitweg krijgt naar de Rode Zee. En de negus van Abessynië is nauw ver bonden met Engeland. Rode Hoestpoeders **n Mijnhardt De olie van Irak voor een vierde deel van de Koninklijke gaat per buisleiding door Syrië naar de Li banon (Beiroet) nu de leiding naar Haifa (Israël) nog steeds niet veilig is, daar er geen vrede is gesloten. Een nieuwe Amerikaanse leiding loopt van Saoedisch Arabië ook naar de Libanon, wel de meest „wester se" staat in dit Nabije Oosten. He laas leeft Libanon in onmin met Sy rië, waar de militairen de macht heb ben. Een accoord met de Arabische landen is wel mogelijk, maar dat zal milliarden kosten voor ontwikkëling van achterlijke gebieden. Nu bezorgt ook Perzië enige zor gen: het heeft een nieuwe handels- Fa. v. h. M. NORT Vakopticien Gaslhuissir. 13 Gorinchem overeenkomst met Rusland gesloten en wil neutraal blijven. In werkelijk heid wenst het meer profijt van de Britse olie-winning en meer steun der Amerikanen, voor wie zulke eisen zeer ongelegen komen. Het zwaar belaste Westen heeft bet overal moei lijk. heusden Maandagavond werd in de zaal van hotel „Concordia" de tweede nutsavond in dit seizoen gegeven. De ze avond trad op de Voordrachtkun stenaar Cor van Beek, die het pu bliek te genieten gaf van voordrach ten over Vlaamse en Brabantse hu mor. Voor de pauze gaf hij eerst een 3 tal korte schetsen en daarna volgde 't eerste gedeelte van de Flierefluiter van A. M. de Jong, naar een niet uit gegeven manuscript van deze schrij ver, dat in zijn nalatenschap werd aangetroffen. De Flierefluiter is uit de werken van A. M. de Jong een algemeen be- kende figuur, doch deze speelt niet 1 de hoofdrol in dit verhaal en hij komt dan ook eerst- in liet tweede gedeelte dat na de pauze werd gege ven ten tonele. Hoofdpersoon is Mei Verhagen, zoon van ëen dagloner, die bij een der rijkste boeren in het dorp van gewoon jong maatje weet op te klimmen tot eerste arbeider en verliefd wordt op de jongste doch ter van deze boer en verplicht wordt haar te trouwen. Een feit waarover de trotse boer zeer verbolgen is. Hij weet evenwel niet beter te doen dan voor zijn schoonzoon bet verwaarloos de boerderijtje „De Waterhoeve" aan te kopen. Een hoeve, waarop volgens de dorpelingen een vloek rust en waarbij het spookt. De eerste jaren verlopen voor de jonge boer vrij behoorlijk, hij werkt hard en weet met zijn vrouw het hoofd boven wa ter te houden; dan komen de tegen- en is het Verhagen niet mogelijk op tijd zijn verplichtingen na te komen. Zijn oude knecht Bram presenteert hem zijn spaarcentjes, doch hoe ver leidelijk ook, de boer wil deze niet accepteren omdat hij geen kans ziet ze later terug te geven. Plotseling Ds. HENKEL LEGDE DE EERSTE STEEN. De oude Hervormde Kerk te Alm kerk, die da leerde uit de 14eeteuw, werd door de Duitsers; met toren en pastorie, in April 1945 totaal ver nield. Na vele onderhandelingen werd Za terdagmiddag in tegenwoordigheid, van zeer veel belangstellenjdien, te half drie, de eerste steen gelegd vain de in aanbouw zijnde nieuwe kerk', die op dezelfde plaats herrijst, waar de oude heeft gestaan. De heer v. Houwelingen, president- kerkvoogd, heette de aanwezigen wel kom1, inzonderheid Ds. Henkei met diens echtgenote, de Kerkeraad, de leden van de bouw- en restauratie- commissie, de architect de heer Niel sen, de Gebrs. Stekelenburg uit Utrecht, aannemers van de bouw, en Burgemeester PI. Blok. Hij we£S op die moeilijke taak van ide architect en verwachtte, dat deze een plan mocht hebben ont worpen ,dat allen tot dankbaarheid en tevredenheid zal mogen stemmen. Ilij dankte Burgemeester Blok voor diéns belangstelling en deelde mede, dat de heer v. Loemem tot zijn spijt wegens ziekte was. verhinderd deze plechtigheid bij te wonen. Hij bracht dank aan Ds. v. Krug- ten, die de eerste stoot voor deze herbouw had gegeven. Verder aan Ds. Hiiizbergem, die de verdere plan nen mede had helpen bevorderen. De heer Geudeke voor diens bemoeiin gen, waardoor de gemeente een be langrijk geldelijk voordeel was be zorgd. PIij wees er verder op, dat door oorlogshandelingen alles ineens verloren ging, hoe vele moeilijkhe den m oes ten worden overwonnen om de herbouw mogelijk te maken. Hij bracht dank aan de gemeenteleden die zoveel geld bijeen brachten, dat daarmede de pastorie kon worden herbouwd. Dit mooie resultaat was slechts mogelijk door eendrachtige samenwerking, hij hoopt dat deze samenwerking ook in de toekomst zal blijven voortduren, want een dracht is nodig al mag en moet er weieens verschil van mening zijn, als dit verschil van mening er slechts toe bijdraagt die opbouw der gemeente te bevorderen. Met de wens, dat de verdere bouw een voorspoedig ver loop zal mogen hebben, en de kerk spoedig in gebruik zal kunnen wor den genomen tot heil van de ge meente, eindigde spreker en verzocht Ds. Henkel de eerste steenlegging te willen, verrichten. Nadat deze plechtigheid door Ds. Henkel was verricht sprak: deze de aanwezigen toe en gaf in de aller eerste plaats uiting van zijn grote voldoening, dat zich onder de aan wezigen ook bevond de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk, die hij van harte welkom heette. Z.Eerw. wees op de symbolische handeling die zo juist door hem was. verricht. Sym bolisch, omdat reeds heel wat ste nen voor de bouw der kerk zijn gelegd. Hij dankt de architect, de aanemers met de arbeiders, die daar aan bijdroegen, die gemeenteleden en de adopterende gemeenten uit Fries land voor huin financiële bijdragen cu steun. Aan de bouw zelf nemen kerkeraad en predikant geen deel, de ze zullen echter later, als liet gebouw gereed is, het tot hare bestemming moeten brengen. Ter gedachtenis aain deze eerste steenlegging zal aan de ingang der kerk een steen worden in gemetseld met een opschrift, dat de komende generatie zal wijzen op het geen de kerk zai dienen te zijn. Het opschrift zai luiden: „Land, land, land, hoort des Heeren Woord". Moge deze steen steeds het teken zijn, van wat de kerk mioiet zijh, moge lie kerk steeds naai*dit woord wijzen en moge zij daarvoor zijn ge bouwd. Moge de gemeente daarin ie dere Zondag bijeen komen, ter ere van Jezus Christus, om dit te geden ken en moge dit Vo blijven tot het einde der dagen en mogé hij zijn het teken tot vernieuwing en verootmoe diging. Hierna sprak Burgemeester Blok. die namens het gemeentebestuur dank bracht voor de ontvangen uit nodiging tot bijwoning dezer plech tigheid en de heer v. Houwelingen voor de aan zijn adres gerichte woor den. Spr. noemde deze dag een dag van vreugde voor de ingezetenen van Almkerk. Hij vergeleek kerk en toren als 'n ik'loek, waarom de woningen der gem. zich als kuikens groeperen. Toen in April 1945 kerk en toren en pas torie met de grond werden gelijk ge maakt, kon worden gezegd, dat de gemeente een ware ramp hald getrof fen. Er was allereerst medewerking van den Haag nodig om de kerk te doen herbouwen, daarnaast rees de vraag of ze op dezelfde of iop, een andere plaats zou worden opge bouwd. Verder de vraag wat aan oor logsschade zou worden ontvangen en hoe de verdere financiën zouden wor den verkregen en dan de belang rijkste vraag, hoe zal de kierk er uit zien. Men had niet kunnen verwach ten, dat reeds 51/2 jaar na de ver woesting tot de herbouw kon worden overgegaan. Spr. wenst het kerkbe stuur geluk met dit feit en hoopt dat het nieuwe kerkgebouw eeuwen zal mogen trotseren en zoals: er van af de vroegste tijden reeds is ge schied, dn het kerkgebouw het evan gelie verkondigd: zal mogen worden. Spr. prijst de gemeente gelukkig, dat hét evangelie nog steeds in de belang stelling van de bevolking staat. Er is veel veranderd iin de wereld, ons land en ons dorp, maar gelukkig is de belangstelling voor de kerk geble ven. Met grote belangstelling zal het gemeentebestuur de Verdere bouw blijven volgen en er zal grote vreug de Sn Ide gemeente zijn als de voltooiing is bereikt. Spr. hoopt, dat de verdere bouw vlot zal mogen ver lopen en geen stagnatie van enigerlei aard zal worden ondervonden en dat liet dorpsbeeld met een monumentaal gebouw zal worden verrijkt, dat kleur zal geven aan die omgeving1. De heer v. Houwelingen dankte Ds. Henkel en Burgermeester Blok voor hun. woorden en de aanwezigen vpor de betoonde belangstelling en sprak de hoop uit, dat deze belang stelling1 zal blijven voortbestaan. Hiermede was deze plechtige en te vens sobere eerste steenlegging yoor- b.ij en herkreeg het dorpsbeeld wieer zijn gewone aanzien. NIEUWSBLAD Poos 43 Ct. MW—MWW—B— Wat Uw bril ook moog' mankeren, Wij zullen 't grondig repareren OPGERICHT 1876

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 1