Veilingberichten Binnenland Verkoudheid komt er evenwel uitkomst, bij het bewerken van het land vinden Ver hagen en zijn knecht Bram een grote schat aan gouden munten en komt die boer daardoor in goedien doen. De geruchten over deze schat verlei den echter een dorpeling om als spook op te treden en dan te trach ten de boer zover te krijgen dat hij zijn gevonden schat afstaat. Daar komt echter de Flierefluiter ten tone le en deze weet het spook te ontmas keren. De heer v. Beek wist de verschillen de typen op buitengewone wijze uit te beelden, men zag ze als het ware leven. Met gespannen aandacht werd zijn voordracht dan ook gevolgd en meer malen schoot het publiek bij koddige en humoristische momenten in luiden lach. Het publiek stemde in met de woorden van dank die de Voorzitter van het Nut de heer Knoop aan het slot bracht. Het was weder een mooie nuts- avond, zodat zij die hem hebben ge mist, zich daarover teleurgesteld kun nen gevoelen. Woensdagavond gaf de„Heus- dense Fanfare" haar aangekondigde uitvoering voor begunstigers. De zaal was geheel bezet. Wegens ziekte van de Voorzitter, de heer A. Bax, open de de heer A. de Graag' met een woord van welkom, waarbij hij zich inzonderheid richtte tot Mevrouw de Man, echtgenote van de dirigent, en Burgemeester van Delft. De vereniging voerde een zestal nummers uit, die telkens een luid applaus ontlokten. Na de pauze kwam de beurt aan de Heusdense Toneel vereniging, die opvoerde: „Vrijdag de Dertiende", een kluchtig spel in drie bedrijven door J. W. v. d. Heiden en Henk Bakker. De bijgelovigheid van de vrouw van Christoffel Verbaak en haar vriendinnen Jansje Bevers en Me vrouw de Haan, geeft aanleiding tot humoristische verwikkelingen Madame Léotine en Achmed Ritzibi, 'n wer keloze loodgieter en zijn echtgenote trachten van deze bijgelovigheid voor deel te trekken, jan Stevens, een schildersknecht herkent Achmed Rit zibi en doet Christoffel Verbaak en diens vriend Jaap Hol tink een mid del aan de hand om de bedrieger te ontmaskeren. Rondom dit geheel zijn aardig^ intrige's geweven, die de zaal deden schateren van het lachen. Burgemeester v. Delft dankte de fanfare en haar directeur, de heer P. A. de Man uit Herpt, de Heusden se toneelvereniging, waarbij hij een compliment bracht aan de heer D. Kamerman, de regisseur der toneel vereniging, voor de aangename en genotvolle avond, die zij de aanwe zigen hadden geboden. Hij waagde er zich niet aan, namen van een der dames of heren, die in dit stuk meespeelden naar voren te brengen, zonder uitzondering hadden allen zich op schitterende wijze van hun taak gekweten en hun rollen uitstekend vertolkt. Alleen een uitzondering wil hij maken voor de heer te Vruchte, die tengevolge van ziekte van een der medespelenden als invaller op trad en genoodzaakt was de wel niet grote doch niettemin zware en moei lijke rol in een paar dagen tijd in te studeren en deze niettemin op 'n buitengewone - wijze wist te vertol ken. De beer A. v. d. Kolk, bestuurslid der fanfare dankte de Burgemeester voor de woorden aan het adres van de fanfare en toneelvereniging ge richt. In een der pauze's werd een doos bonbons op Amerikaanse wijze ten bate van de toneelvereniging ver kocht. Gisteravond volgde een herhaling van de uitvoering voor het publiek. St. Nicolaas en zijn knecht,, welke bij hun officieel bezoek aan Heusden op 18 Nov. j.l. hoogstvol- daan waren over de officiële ont vangst en de massale belangstelling, hebben gemeend de uitnodiging van het bestuur der Gez. Middenstands- ver., om Zaterdag 2 Dec. om 3 uur 'n onofficieel bezoek aan Heusden te brengen, te moeten aanvaarden. Indien de tijd zulks toelaat zal St. Nicolaas de winkels en etalages bij de deelnemende winkeliers aan de St. Nicolaasactie 1950 bezichtigen en zo mogelijk de kinderen tracteren. Ouders maakt met uw kinderen van deze gelegenheid gebruik om St. Ni colaas te ontmoeten en een verlang lijstje af te geven. Doet allen mede aan de interessante prijsvraag waar voor een drietal waardevolle prijzen zijn beschikbaar gesteld. Formulieren, voorzover voorradig gratis verkrijg baar bij de deelnemende winkeliers voor invulling der oplossing, hetgeen ook op een gewoon velletje papier kan geschieden volgens aangegeven voor beeld in de St. Nicolaascourant. Men wordt verzocht deze formulieren in gevuld vóór 5 December a.s. in te leveren aan het secretariaat, Boter markt O 84, Heusden. De gratis verloting zal plaats heb ben op Vrijdag 8 December des n.m. 8 uur in hotel „Concordia", waar bij tevens de uitslag der prijsvraag wordt bekend gemaakt, met prijs uitreiking. St. Nicolaas bracht Woensdag middag een bezoek aan de kinderen van het personeel van de C. V. van Wagenberg-Festen, alhier, die daar toe in het „Wapen van Amsterdam" bijieen waren gekomen. De kinderen werden rijkelijk ont haald op chocolademelk en lekker nijen, terwijl de Sint hen ieder aar dige geschenken uitreikte. Ook deze week weer een bui tengewone mooie film in de bioscoop alhier. Vrijdag, Zaterdag en Zondag S uur en bovendien Zaterdagmiddag 3 uur, Jeanne d'Arc met Ingrid Berg man. We behoeven van deze alom be kende film niets te zeggen als dat U deze beslist moet gaan zien. De afdeling Heusden van de Alg. Ned. Metaalbewerkers bond or ganiseert, evenals vorig jaar, op Za terdag 2 Dec., dies namiddags 3 uur, in café de. Gouden Leeuw, een Sint Nicolaasfeest voor de kinderen der leden. Sint Nicolaas en Pieterman beloof den persoonlijk aanwezig te zullen zijn, terwijl verschillende jonge da mes behulpzaam zullen zijn bij het uitreiken dier versnaperingen. De lieer Vaessen alhier, zal een aantrekkelijk programma van kinder films verzorgen. Oin het programma vlot te doen verlopen, wordt iedere belangheb bende verzocht, tijdig aanwezig te zijn. AALBURG Maandag 4 December hoopt Ds. P. Zandt uit Delft, des avonds om 7 uur in de Herv. Kerk alhier, in de Dienst des Woords voor te gaan. AALST De afd. Aalst-Nederhemert van de B.O G. vergaderde Vrijdagavond j.l. in café Gij be aan de Rietschoof. De opkomst der leden was ook nu weer gering, wat voorzitter Haasak ker deed opmerken, dat de afdeling momenteel een kwijnend bestaan meemaakt. De activiteit is dan ook bij een dergelijk animo zeer klein. Voor de op 13 Dec. in Arnhem te houden algemene vergadering zullen een tweetal leden worden afgevaar digd. Enkele ingekomen stukken van ondergeschikt belang werden afge handeld. Besloten is om enkele spre kers in de a.s. wintermaanden uit te nodigen tot het houden van een lezing over urgente onderwerpen, waarvoor naar mén hoopt, belmig- stelling zal bestaan. Hierna sluiting. .Op Dinsdag 5 Dec., des avonds om 7 uur, hoopt voor de Geref. Gemeente alhier op te treden, Ds. v. d. Ketterij. ANDEL Tot ouderling bij de Ger. Kerk is gekozen de heer A. J. Schouten en als diaken de heer A. v. d. Vliet A.zoon. Donderdag 7 Dec. a.s. zal in de Ned. Herv. Kerk een verkiezing plaats hebben van een lid van het College van Toezicht. Die afd. van de Chr. Vrou wenbond hield een ledenvergadering, waar Dr. v. Oosterom sprak" over „De mate van het lijden". 'tWas een mooie en leerzame avond. ALMKERK Zaterdag 2 Dec. a.s. hoopt het Geref. Kinderkoor alhier, oj.v. de heer J. v. d. Driessen, in de zaal van de heer C. G. van Dijk, een uit voering te geven. Tot ouderlingen der Geref. Kerk alhier zijn gekozen, de heren Jac. Kolff, A. Geerlings, P. L. Koek koek en P. van Vuuren. Ais diaken werd gekozen de heer A. Romboub DUSSEN Door de Schaakclub „Kasteel van Dussen" zijn voor de 'onderlinge competitie de volgende partijen ge speeld A. Z. SnoekL. J. de Rooij, afgeb. H. v. MierloSj. Wijdvliet 1o L. J. de RooijH. v. Mierlo 1 o A. H. SimonisSj. Wijdvliet 01 L. v. d. PluimJ. v. Luxemburg o1 J. v. d. PluimA. de Rooij o1 Dr. T. W. v. VuurenH. A. Simonus 1o S. NieuwesteegA. de Rooij o1 A. v. d. HeuvelA. Z. Snoek 1o J. Dickens—J. v. d. Pluim 1o B. SimonisL. v. d. Pluim 1o Dr. T. W. v. Vuuren staat met 5 gespeelde partijen en 5 punten bo ven aan de ranglijst. Zaterdag a.s. speelt het re team tegen PTT in Breda. Het 2e en 3e team krijgen resp. Nieuwen dijk en Made op bezoek. GENDEREN Benoemd tot directeur aan de Goop. Melkfabriek alhier, de 'heer Weenimg,' directeur aan een gelijke fabriek te Giethoorn, vroeger direc teur alhier. Vorige week werd alhier in de Coop. Melkfabriek ingebroken Twee paar laarzen en ongeveer f300 geld werd gestolen. Tot op heden van de dader(s) geen spoor. HERPT Zondag hield het St. Cathari- nagilde haar jaarlijkse teer dag en ving deze dag aan met het bijwo nen der H. Mis, die voor haar werd gelezen. Des middags werd de jaarverga dering gehouden. Behalve de gewo ne rekening en verantwoording wer den verschillende besluiten genomen. O.m. om in de toekomst ook de echtgenoten en verloofden de teer- dag mede te doen vieren. Die dag werd besloten met een gezellig samenzijn. LAND VAN ALTENA De PI. Bureau houder te Sleeu- wijk verzoekt ons het vólgende te plaatsen: Op onderstaande plaatsen, dagen en uren kunnen belanghebben den, tegen betaling van 4 cent per kuiken, bestelbonnen afhalen voor on- gesexte hoenderkuikens. De aandacht wordt er op geves tigd, dat desgewenst een toewijzing kan worden gegeven, die lager is dan de vastgestelde. Wanneer men geen genoegen kan nemen met bet vastgestelde aantal, 'dan kan men vóór 31 Dec. 1950, tegen betaling van f 2,50 een schriftelijk beroep in dienen bij de PI. Bureauhouder. Indien dit beroep geheel of ge deeltelijk wordt ingewilligd, dan wordt dit bedrag terugbetaald. Kuikentoe wij zingen kunnen opzijn kantoor te Sleeuwijk worden afge haald in de week van 11 t.m. 15 Dec. 1950 op Maandag, Woensdag en Vrij dag van des v.m. 8.30 tot 12.30 u.' NIEUWENDIJK Onder voorzitterschap van de heer C. Vermeulen, hield de ijsclub „De Eendracht" ham* jaarvergade ring in gebouw Tavenu. De jaar verslagen van Secretaris en Penning meester werden met dank goedge keurd, Uit het jaarverslag van de penningmeester bleek, dat er nog ©en batig saldo was. Indien mogelijk hóópt men het 25-jarig jubileum der vereniging de ze winter op het ijsclubterrein te vieren. De aftredende bestuursleden W. v. d. Zouwen, M. Stolk en Jac. van Breugel werden herkozen. De fa. Schermers alhier werd opgedragen het makein van 10 sluis deuren voor de in aanbouw zijnde schutsluis te Vlissingen. De Korf bal ver. „Kwiek" en. dé Chr. muziekver. „Crescendo" zullen gezamelijk een uitvoering geven op 30 Dec. a,s. Tot onderwijzer aan de Chr School is benoemd, de lieer K. Heie- ringa, thans onderwijzer aan de Her vormde school te Almkerk. Zaterdagavond houdt de Chr. Schoolvereniging haar naj aars-led en- vergadering in de consistorie der Geref. Kerk. Als spreker hoopt op tetreden de Weled. Heer B. Koe koek, Inspecteur L.O. te Gorinchem. NEDERHEMERT Weer keerde één onzer dorps genoten n.l. Jan Groeneveld van de Huzaren van Boreel met de „Water man" na een diensttijd van 3 jaar en 7 maanden in de Tropen, Zater dag behouden in de ouderlijke wo ning terug. Vele driekleuren wap perden en de belangstelling was over weldigend. Velen kwamen Jan en zijn familie gelukwensen met zijn be houden thuiskomst, 's Avonds werd hem namens het Thuisfront en na mens alle ingezetenen der gemeente een sigarettenkoker met inscriptie als aandenken aangeboden, terwijl hem namens familie, vrienden en kennis sen een Gazelle-rij wiel en een pols horloge werd overhandigd. Er 'heer ste een gezellige drukte in de vrien delijke, gastvrije woning op de ka de. Het was een gaan en komen van vrienden en kennissen. Bij de ve le welkomstwoorden worden gaarne ook de onze gevoegd. VEEN Tot notabel van de Ned. Herv. Gem. is herkozen de heer B. A. v. Ballegooijen. WELL Vrijdagavond j.l. maakte de muziekver. O.B.K. een rondgang door 'tdorp, waarna het zich naar de school begaf, alwaar de bazar zou worden gehouden. Nadat de ere voorzitter, de WelEd. Heer Boland de aanwezigen een hartelijk welkom had toegeroepen, "kreeg de Ed.Achtb. Heer Burgemeester v. Erp het woord, Door deze werd de bazar met een geestige toespraak geopend. Op bei de avonden heerste er een gezellige en aangename drukte. O.B.K. kan met genoegen terugzien op deze geslaag de bazar. WERKENDAM Hedenavond hoopt voor de Geref. Gem. alhier voor te gaan Ds. Chr. v. Dam. Aanvang 7.15 uur. De collecte voor het 'N.V.V. T.B.C.-fonds, welke dezer dagen werd gehouden langs de huizen, bracht f314,84 op. WOUDRICHEM De in de Ned. Herv. Kerk al hier gehouden collecte voor het Or gel- en Verwarmingsfonds heeft f 82,04 opgebracht. -Op de gem.-secretarie ligt ge durende 3 maanden voor een iedier ter inzage de door de Raad op 11 October j.l. vastgestelde verordening tot wijziging der algemene Politiever ordening voor deze gemeente. Terwijl de winter nog niet is begonnen, is het bij de lammetjes alweer lente. AALST Door de afdeling Dordrecht van de KNVB wenden alle voor Zaterdag j.l vastgestelde wied'strijden afgelast in verhand met de gesteldheid van die terreinen. Derhalve vond ook de aan gekondigde bekerwedstrijd Roda 1 Achilles 1 geen doorgang. Voorts is officieel medegedeeld, dat na 25 No vember voorlopig geen competitie- of bekerwedstrijden zullen worden vastgesteld, dit vanwiege de vroeg in vallende duisternis, waardoor het voor diverse clubs moeilijk wordt om uitwedstrijden te spelen. WIJK EN AALBURG WILHELMINAHet eerste elf tal speelt a.s. Zaterdag een thuiswed strijd tegen G.J.S. uit Gorinchemi. Aanvang kwart voor drie. VEILING VEEN Veiling van Dinsdag 29 Nov. Peren: Brederode 17—32; Comtas- se de Paris 2042; IJsbouten 2729; div. stoofperen 1726, Appelen: Bellefleur 1230; Cox Orange Pippin fabr. 2630; Goudrei- nette 1230; Jonathan fabr. 1623; Notarisappel 20; Sterappel fabr. 12 25. Groenten: Andijvie afw. 7; Savoye kool 1012; Prei 812; Uien 9; Ra pen 7. Alles per kg. In de week van die Kerstveiling zal slechts éénmaal geveild worden, dus alleen op Woensdag 13 Dec. Zaterdag uitspraak in die zaak Bertha IIerlogh Uit Singapore wordt gemeld, dat morgen uitspraak zal worden gedaan in de zaak Bertha Hertogh. Een ver sterkte politiemacht zal dan in en buiten het gerechtsgebouw dienst doen, teneinde de Mohammedanen die verwacht worden in bedwang te houden. De advocaat van mevr. Hertogh is van plan het Hof te verzoeken te beslissen, dat Bertha, ingeval zij aan haar moeder toegewezen wordt, han gende het verdere geding onder gebracht zal worden bij het Leger des Heils of in een klooster. Naar verder wordt gemeld zou Aminah gezegd hebben, dat Bertha in verwachting is. Unie-Conflerentie beëindigd In een vergadering van de volle dige delegatie van de ministerscon ferentie der Nederlands-Indonesische Unie, werd omtrent alle agendapun ten overeenstemming bereikt. Nieuwie bouwwerken im Den Bosch De gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten over te gaan tot de bouw van een nieuwe Ambachts school in plan West. Deze zal plaats bieden voor de opleiding van 700 leerlingen en zeer modern worden ingericht. De huidige Ambachts school aan de Van der Weeghensin- gel zal getrokken worden bij de Mid delbare Technische School, zodat ook deze de hoognodige uitbreiding zal kunnen ondergaan. Voorts is besloten lot de bouw van vijf nieuwe industriehallen en werd de daartoe benodigde grond verkocht. Opnieuw Nedlerlalnldlers in Indonesië gearresteerd In. liet district Soëkaboemi zou den ongeregeldheden zijn uitgebro ken, die van zo ernstige aard zijn, dat de toestand als zorgwekkend be schouwd zou moeten worden. Te Bandung zijn op last van de militaire autoriteitem de volgende Ne derlanders gearresteerd: A. P. de Roo, J. Matray, E. de Boer, allem commissaris van politie, A. J. Klop, I). Joh,an, F. J. de Water en ten slotte de administrateur en een em ployé van ide onderneming Bumisari, ten Zuiden van Garat, W. Aiment en Bastiaanse. Van officiële Indonesische zijdie is medegedeeld, dat deze arrestaties zijn geschied op grond van rapporten, waaruit kan "worden afgeleid, dat de gearresteerden „in betrekking hebben gestaan met subversieve organisaties in West-Java". De waamemielrid Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden, mr. Feling, heeft over deze zaak contact opgenomen met de autoriteiten. Dr. Kiejrs in vrijheid gestéld Dr. J. Kiers, die 5 April, tegelijk met sultan Hamid en 'anderen werd gearresteerd, is Zondag in vrijheid gesteld, aldus vernam Aneta. Dr Kiers, die zich in de gevangenis te Djogja bevond, is thans in Djakarta gearriveerd. Firma L. J. VEERMAN Ned. Idlelachéimciiijt Ie Koirea Het Nederlandse detachement Ver. Naties is op 23 November j.l'. te 9 uur plaatselijke tijd te Pusam aan gekomen. De volgende dag werd het detachement ontscheept. De stemming onder de vrijwilligers van het detachement is uitstekend. Canadese wapens naar Nederland Zaterdag is het 2338 ton metende Nederlandse schip „Johan Willem Friso" met de leeirste van drie Ca nadese wapemladingem uit Montreal naar Nederland vertrokken. Deze verschepingen, die alle drie verricht worden, voordat de St. Lawrence dichtvriest, hebben een totale waar de van 50 millioen dollar en vormen een onderdeel van de Canadese bij drage aan de landen van het Noord1 Atlantisch Pact. Alle uitrusting, ge noeg om een infanberiedevisie te be wapenen, wordt voor hiet eind van December in Nederland verwacht De Nederlandse ambassadeur in Canada, A. H. J. Lovink, en de chef van de Canadese generale staf, luite nant-generaal Charles A. Foulfces, leidden een korte plechtigheid bij het vertrek van het schip. van neus, keel of borst, snuift en wrijft U weg met Op de, boerderij van boer De Hoop, in de omgeving van Schoonhoven, zijn reeds lammetjes geboren. Boekhandel Telefoon 19 HEUSDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 2