7 H.H, Veehouders „EEN BEETJE ZON" Net Meisje gevraagd, C een nette Dienstbode, F™. Charles Schrcudcr Zn. Vulpenhouders HET WAPEN VAN AMSTERDAM 150 M. oude Stalmest. A. P. Nieuwkoop „JEANNE D'ARC" •n Jf.v.Ha'tjeis Autokachels een handwagen ST. NICOLAAS en Zwarte Piet opnieuw in Heusden Gevonden en verloren yoorwerpen GEVESTIGD: Specialist in Kindergeneeskunde Voor 6iesson_en Omstreken Speciale St. Nicolaas-aanbieding Fa. LJ. VEERMAN H. J. VAN MAANEN A. TREFFERS THEEMEUBELS FAUTEUILTJES DIVANS ROOKSTOELEN J Slachttijd! A. TREFFERS St. Nicolaas Cadeaux Uit de schatkamer van de Sint Fa. A. Verschuur-Baert TE KOOP CABARET REVUE „Het Ned. Cabaret Een Dienstmeisje MOTOR T.W.N. Een Fornuiskachel, BESTELWAGEN UURWERKEN GESCHENKEN Fa. Jac. Groen - Tel. 79 - Heusden ZONDAQ 3 DECEMBER HEUSDEN, 10 u. en 6 u. Ds. W. Anker Geref. Kerk, 9.30 u. leesdienst, 6 u. Ds. de Kruyk uit Capelle Evang Luth, Gem11 u. Ds. Roodenburg AALBURG, 9,30 u. en 6.30 u. de heer v. d. Hoeven uit Waddinxveen Geref. Gem., 9.30 u. en 6 u. leesdienst AALST, 9.30 u. en 2 u. Ds Warmoltz Geref. Kerk, 9.30 u. leesdienst 4 u. Ds. Hoek Geref. Gem. 9 30 en 2.30 u. leesdienst AMMERZODEN, geen dienst ALMKERK, 9 u en 2 u. Ds. Henkel Geref. Kerk, 10.30 u. Ds. van Noort en 6 u. Ds. Hamming Bed. H.A. ANDEL, 9.30 u. Ds. den Besten, 6 u. Ds. Ooms B.-BROEK, 9.30 u. Ds. Ooms en 6 u. Ds. den Besten BESOIJEN, 10 u. en 2.30 u. dhr. v. d. Kraats uit Kinderdijk Dankstond gewas BRAKEL, 2 u. Ds v. d. Bosch BRUCHEM, geen dienst CAPELLE, 9.30 u en 2.30 u. Ds. Ewoldt uit Zeist DOEVEREN, 10 u. Ds. Steenbeek. DRONGELEN, 930 u. Ds. iioezer DUSSEN, 2 u Ds. Smit DUSSEN (Hank), 2 u. Ds. Boezer EETHEN, 6.30 uur Ds. Boezer GENDEREN, 9 u. Ds. Smit, 6 u. leesdienst Geref. Kerk, 10.45 u. en 2 30 u. Ds. Selle uit Rockanje GAMEREN, 9.30 u. leesdienst, 6.30 u. Ds. v. d. Bosch 'b-GRAVENMOER, 10 u. Ds. Vroegindewey uit Veenendaal en 6.30 u. Ds. Kol kiert HEESBEEN, 2 u. Ds. Haverkamp KERKWIJK, 9.30 u. Ds. v. d. Bosch MEEUWEN, 10 30 u. en 6 u. Ds. Hoeufft van Velsen Geref. Kerk, 9 u. leesdienst, 2 u. Dr. Huyzer uit Werkendam NEDERHEMERT, N.z. 2 u. eerw. Heer Asmus NIEUWENDIJK, 6.30 u. Ds. de Bruin uit Werkendam Geref. Kerk, 10 u. Ds. Hamming, 2 u. Ds. van Noort POEDEROIJEN, 9.30 u en 6 30 u. dhr. Asmus SPRANG, 9 30 u. en 2.30 u Ds. Streefkerk UITWIJK, 9.30 u. en 2 u. Ds. Woldinga VEEN, 9 30 u. en 6 u. Ds. Haverkamp Geref. Gem., 9.30 u. en 3 u. leesdienst. WASPIK, 9.30 u. en 2 30 u. Ds. v. Griethuysen WAARDHUIZEN, Geref. Kerk, 9.30 u. en 2 u. dhr. Dalmaijer Geref. Kerk, (Art. 31), 9 30 en 2 u Ds. Algra WELL, 10 u. Ds. de Graaff Geref. Kerk, 10 u. leesdienst, 6 30 u. Ds. Poelman uit Andel WIJK, 9.30 u. en 6.30 u. dhr. Begeer uit Tilburg WERKENDAM, 9.30 en 3 u. Ds. de Bruin Geref. Kerk, 11 en 6 u. Dr. Huijser Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 u. Ds de Groot Bed. en Dankz H.A. Geref. Gem10 en 6 u. Ds. van Dam Chr. Geref. Gem., 9 u en 5 u. dhr. v. Kooten Herv. Evang. 11 en 7 u. WOUDRICHtM, 10 u. en 6 u. Ds. Groeneveld Bed. H.A. ZUILICHEM, 9 30 uur Ds. v* d. Kooij 2 u. leesdienst Geref. Kerk, 10 u. en 2 30 u. Ds. van Hoek Veilig Sicidsbaken voor idlefect© auto's Een klein, eenvoudig hulpmiddel belooft naar inzicht van verkcersdes- kunüigen een belangrijke rol te gaan spelen bij beveiliging tegen ongeval len op donkere wegen. Het is een veiligheidsbaken in de vorm van een rode driehoek, die zeer scherp licht reflecteert. Deze driehoek wordt op enige af stand „stroomopwaarts" achter of voor een defecte auto op een don kere weg geplaatst, waardoor aan rijdingten kunnen worden voorko men. Reeds langere tijd wordt bij het verkeer „Scotchlité" voor diverse doeleinden toegepast. Dit is verf, ver mengd met uiterst kleine kraal tjes kunsthars (plastic), welk mengsel een bijzonder krachtig reflecterend ver mogen in de kleur van de verf heeft. Bij de „Ho-Stop" driehoek heeft men van deze eigenschap gebruik ge maakt om een waarschuwingsbord te creëren, dat onafhankelijk is van de stroombron van een auto. Het baken is uitgevteerd in, licht metaal, waarop de rode stroken zijn aangebracht Om het meevoeren ïn een auto te vergemakkelijken is dleze driehoek opvouwbaar gemaakt, waar door hij in een foudraal slechts wei nig plaats inneemt. Duilse kinderen komen in ons land Hedenmorgen 1 Dec. komen 500 Duitse kinderen in ons land. Zij worden bij pleegouders onderge bracht, verspreid over het gehele land. i i Goedkope boter binnenkort wordt een partij koel- huisboter in de handel gebracht te gen sterk verlaagde prijs. Deze boter zal in de winkel verkrijgbaar zijn tegen 75 cent per pakje van een kwart kilogram. Op de pakjes, welke kenbaar zijn aan het opschrift „koel- huisboter", zal deze prijs zijn aamgje- geven. Het betreft een hoeveelheid van circa 1600 ton, die in verband met het vergevorderde seizoen en de exportmogelijkheden niet meer voor uitvoer in aanmerking komt. Tenein de kwaliteitsverlies door langduriger opslag te voorkomen, zal de boter thans o p de binnenlandse markt wor den verkocht. Over ongeveer 14 da gen zal de boter in de winkels ver krijgbaar rijn. Rattenbestrijding Van 1215 Januari 1951 zal de bestrijdingscampagine tegen de bruine rat worden gevoerd in Noordbrabant. Onze joinglens uit Indië spoedig weer thuis „Het is de uitdrukkelijke bedoeling der regering, de troepen van de Ko ninklijke Landmacht voor het einde van dit jaar hier of varende naar hier te hebben". Dit heeft de minister van Oorlog en Marine, de heer s'Jacob ver klaard, toen hij voor het eerst in de Eerste Kamer sprak en wel bij de behandeling van de begroting van zijn departement, die z.h.s. werd aan genomen. Natuurlijk lieten de com munisten aantekenen, dal zij tegen waren. De huurverhoging Het al of niet ingaan van die huur verhoging is afhankelijk van de be lastingwetten, die nog in de Eerste Kamer behandeld moeten worden. Men hoopt echter, dat deze wetten voor liet nieuwe jaar in het Staats blad zullen kunnen verschijnen. Weer v$f Uit Surabaja wordt bericht, dat het afgelopen weekeinde vijf tabaks- loodsen in de omgeving van Taing'uél in het gebied vah Biesuki in brand zijn gestoken. MARKTBERICHTEN 's-HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag 29 November werden aangevoerd 5892 stuks vee, en wel 2319 runderen, 121 vette kalveren, 734 nuchtere kalveren, 70 zeugen, 461 lopers, 1938 biggen, 204 schapen en lammeren, 47 geiten. Prijzen: melk- en kalfkoeien 650 95°; guiste koeien 500700; kalf- vaarzen 625925; klam vaarzen 575 650; guiste vaarzen 500625, pin ken 350450; gras kalveren 180 290; nuchtere fokkalveren 95130; nuchtere slachtkalveren 4060; zwa re nuchtere slachtkalveren 6585,1 lopers 5065 biggen 2337; drach tige zeugen 225260. GEVONDEN: een herenpolshorlo ge. Terug te bekomen bij Aart van Wijk Wz., Polsestraat C 159, Aalburg VERLOREN: op de weg van Gen- deren naar Veen over de Hoge Maas dijk, een herenpolshorloge met bruin- lederen band. S.v.p. tegen beloning terug te bezorgen bij D. "Vos, Prov. wieg B 61, Gen de ren. Aletta van der Kolk Dankbetuiging. JOHANNA MARIA VAN RIJSWIJK, geb. DE KONING, Adriana Formijna Bonis Wintertijd is Voedertijd TELEF. 42 GENDEREN. GEVRAAGD: Sigaren Cigaretten Tabak Wijksestraat 128130 HEUSDEN Telefoon 49 TE KOOP: TE KOOP: snoeiën en om-ënten van vruchtbomen. TE KOOP: is de tijd voor aanschaffing van VETPOTJES en HAKSELKOMMEN Lederwaren HEUSDEN Wat U bij ons koopt, is gegarandeerd Groot en klein, moeten hiervan getuige zijn ZATERDAGMIDDAG VAN 2-5 UUR Koopt dan tevens Uw geschenken bij de aangesloten winkeliers van de St. Nicolaasactie. Denkt aan de gratis loten, want êr zit muziek in deze actie Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een langdurig en smartelijk lijden, in de Hope des Eeuwigen Levens, onze innig ge liefde zorgzame Vrouw en Moeder geboren Van Daalen, in de ouderdom van 47 jaar en 5 maanden. J. van der Kolk Letta Toos Hannie Eethen, 28 November 1950. Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van onze geliefde Vrouw en Moeder, betuigen wij onze hartelijke dank. Inzonderheid brengen wij onze dank aan heren Doktoren voor de ver leende medische hulp en aan de Zus ters van het Protestants Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch voor de liefde volle verpleging. Genderen, J. van Rijswijk. J. Splinters-Kuijpers. M. Splinters. G. Kuijpers. M. Kuijpers Bakker. Loosduinen, G. Schellevis-Kuijpers. W. Schellevis. Enschedé, E. Engbers-Kuijpers. G. Engbers. Genderen, A. Branderhorst-Kuijpers. G. A. Branderhorst. En Kleinkinderen. Genderen, 1 December 1950. Voor de zeer vele bewijzen van deel neming, die wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Vrouw en zorgzame Moeder geboren Kramer betuigen wij U hierdoor onze op rechte dank. J. W. Bonis Nelly Genderen, (N.B.), November 1950 Doeverensesteeg B 157 ARTS, Struisvogelstraat 3, GORINCHEM, Telefoon 2208. Spreekuren: Maandag en Donderdag van 13.30 tot 14.30 u.; Polikliniek Ziekengasthuis Dinsdag 14—-15 u. Vrijdag 1546 u. Haalt Uw Voedermanden, Rijze Bezems, Roskammen, Stalemmers en Touwwerk, bij „SUSTERENHOF" door O. 1. V. ANDRÉ CARRELL voor de A. N. L. B„ Afd. Wijk en Aalburg, in het Verenigingsgebouw TE WIJK, op Zaterdag 9 December a.s„ des avonds 7 uur. Kaarten verkrijgbaar bij A. J. v. d. Bogaard Hoge Maasdijk C 10, Aalburg. v. d. of d. e. n., leeftijd plm. 15 a 16 j„ bij A. TREFFERS, „Susterenhof" Tel. 42, Genderen. gevraagd, door Mevr. Ds. H. K. POELMAN Azn. Geref. Pastorie Andel, 20 verschillende modellen RUIM GESORTEERD ALLES FRANCO THUIS voor dag of dag en nacht, in gezin van 2 personen. Brieven onder No. 25 aan het Bureau van dit Blad. per st. vanaf 12 ct. tm. f 1,00 20 st. 50 ct. tm. f3,00 50 st, f 1,25 tm. f4,50 Miss Blanche Damescigaretten 50 gram, 50 ct. tm. f3,00 Aanstekers - Pijpen - Kokers Dozen Reserveer 10 minuten voor de HGU80B» geen bonnengeen fiets maar lage prijzen. zegt u dat niets bazar „de potteman", grote markt 12 gorcum. o.m. pracht kinderserviesje 11 delig, 4.85. loopt prima, 200 c.c. Te bevragen bij C. M. VAN HELDEN Polsestraat C 202, Aalburg (N.-Br,) (merk „Küperbusch"). Te bevragen bij Chr. van Balkom, Putterstraat Z 65, Heusden. Ondergetekenden bevelen zich beleefd aan voor het C. SCHREUDERS (Dijkkuilen) WIJK A 127 G. SCHREUDERS - VEEN 74 De Winteravonden zijn er weer, dus tijd voor ontspanning, maar vergeet dan niet een boek te halsn in onze Leeskring „TIPAS". Ruilen Zaterdags tussen 4 en 5 uur. HET BESTUUR. 500 K.G., merk „Commer". Nieuwe banden. Geen oliege- bruik. Deskundig onderzoek toegestaan. A. WIJGERS, Hoge Maasdijk A 100, Wijk en Aalburg. «Susterenhof» Telef. 42 Genderen, heeft deze ruimschoots in voorraad. Ruime sortering FIRMA L. i. VEERMAN - HEUSDEN "Ind: Zie onze PRACHTCOLLECTIE en diverse HEUSDEN - Tel. 23 A. B. SNOEK - Almkerk, Tel. 59. VOORDELIGE VOOR JONG EN OUD Prima Nappa Dames- en Herenhand schoenen, gevoerd met tricot en lamsvacht Luxe Damestassen, met prima beugel en moiré en zijde gevoerd, in bruin en zwart 'voor slechts f4.95 Schooltassen, echt leder, voor slechts f8.90 Nagelgarnituren, met Solinger vulling en rits in rood en bruin saffraanleder, f7.25 Verder Reistassen, Boodschaptassen, Acte- tassen, Reticules, Buidels en alle soorten klein lederwaren uit e i g e n f a b r i c a ge. Neemt U eens een kijkje in onze winkel, het verplicht U tot niets. VOOR ELK WAT WILS!!!! VU/ Vrijdag 1, Zaterdag 2 en Zondag 3 December, telkens 8 uur, bovendien Zaterdagmiddag 3 uur, De geweldige kleurenfilm met INGIRD BERGMAN. Een der grootste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis, verfilmd op onovertrefbare wijze. Nooit te voren werd op dergelijke wijze zulk een schitterend schouwspel verfilmd. Plaatsbespreking op de dag der voorstelling, ook telefonisch. Tele fonisch besproken plaatsen moeten een kwartier voor de aanvang der voorstelling afgehaald zijn, Toegang 14 jaai. Boldoot Maja Valdelis E. de C. Parfum Zeep 4711 Soir de Paris Chevalier Oud Hollandsche Drogisterij Botermarkt O 84 - HEUSDEN - Telefoon 72 Prijs per advertentie van hoogstens 20 m.m„ enkele kolom, f 1,— p. pl. Voor DRUK- en BINDWERKEN is Uw adres Tel. 19 Heusden, met defroster en toebehoren. DE GRAAFF 6 Co. Telef. 194 Waalwijk. TE KOOP: P. VANDEGRIENDT Steenweg A 6 Oudheusden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 3